ТП және КТП-ның аталған қайсы жабдығында қарау кезінде келесілерге баса көңіл аудару қажет: изоляторлар мен оқшаулағыш тягаларда разрядтың және бөгеу іздерінің жоқтығы, пышақтар мен камераның жағдайы, жетек тұтқаларының дұрыс жағдайы, пышақ пен кірме қыспаларының арасындағы икемді байланыстың бұзылмағандығы?

ТП және КТП-ның аталған қайсы жабдығында қарау кезінде келесілерге баса көңіл аудару қажет: изоляторлар мен оқшаулағыш тягаларда разрядтың және бөгеу іздерінің жоқтығы, пышақтар мен камераның жағдайы, жетек тұтқаларының дұрыс жағдайы, пышақ пен кірме қыспаларының арасындағы икемді байланыстың бұзылмағандығы?

A) жүктемелерді ажыратқыштарда, ағытқыштар және олардың жетектері

B) ПК типті сақтандырғыштарда

C) разрядтағыштарда

D) өтетін, тіректі және қазықтық изоляторларда

E) 10 кВ-тық РУ шиналарында

$$$ 178

ТП және КТП-ның аталған қайсы жабдығында қарау кезінде келесілерге баса көңіл аудару қажет: қорғалатын жабдықтың көрсеткіштеріне балқыма қыстырмалардың сәйкестігі, патрондардың бүтіндігі мен ақаусыздығы, жылжымайтын түйіспелер патрондарының дұрыс орналасуы мен бекітілуі, іске қосылуын көрсететіннің күйі және жағдайы?

A) жүктемелерді ажыратқыштарда, ағытқыштар және олардың жетектері

B) ПК типті сақтандырғыштарда

C) разрядтағыштарда

D) өтетін, тіректі және қазықтық изоляторларда

E) 10 кВ-тық РУ шиналарында

$$$ 179

ТП және КТП-ның аталған қайсы жабдығында қарау кезінде келесілерге баса көңіл аудару қажет: үсті жағынан бітейтін доғаның ізінің жақтығы, дұрыс қондырылғандығы, ішкі ұшқынаралық жағдайы және газ шығатын зонаның дұрыс орналасуы?

A) жүктемелерді ажыратқыштарда, ағытқыштар және олардың жетектері

B) ПК типті сақтандырғыштарда

C) разрядтағыштарда

D) өтетін, тіректі және қазықтық изоляторларда

E) 10 кВ-тық РУ шиналарында

$$$ 180

ТП және КТП-ның аталған қайсы жабдығында қарау кезінде келесілерге баса көңіл аудару қажет: жарықтың, сызаттың және бөгеу доғасының ізінің жоқтығы?

A) жүктемелерді ажыратқыштарда, ағытқыштар және олардың жетектері

B) ПК типті сақтандырғыштарда

C) разрядтағыштарда

D) өтетін, тіректі және қазықтық изоляторларда

E) 10 кВ-тық РУ шиналарында

$$$ 181

ТП және КТП-ның аталған қайсы жабдығында қарау кезінде келесілерге баса көңіл аудару қажет: жабдықтарға және шиналарға жалғанған жерлерде түйіспелердің меншікті күюінің болмауы, бояудың және шинаның бекітілу жағдайы?

A) жүктемелерді ажыратқыштарда, ағытқыштар және олардың жетектері

B) ПК типті сақтандырғыштарда

C) разрядтағыштарда

D) өтетін, тіректі және қазықтық изоляторларда

E) 10 кВ-тық РУ шиналарында

$$$ 182

ТП және КТП-ның аталған қайсы жабдығында қарау кезінде келесілерге баса көңіл аудару қажет: муфтаның және воронканың жағдайы, мастиктерден май ақпауы, аяққылардыңбүтіндігі, маркалануы, муфта мен воронкалардың жерлестірілуі, шұңқырлардың және қабырға арқылы өтпелерлің күйі?

A) жүктемелерді ажыратқыштарда, ағытқыштар және олардың жетектері

B) ПК типті сақтандырғыштарда

C) разрядтағыштарда

D) өтетін, тіректі және қазықтық изоляторларда

E) 10 кВ-тық РУ шиналарында

$$$ 183

ТП және КТП-ның аталған қайсы жабдығында қарау кезінде келесілерге баса көңіл аудару қажет: шаппалардың, сақтандырғыштардың және автоматтардың жұмыстық түйіспеларінің жағдайы,оларда күйенің, қызудың, ерудің ізінің жоқтығы ток трансформаторының, қорғау релесінің, РВН-0,5 типті разрядниктердің жағдайы сақтандырғыштардағы балқыма қыстырмалардың бүтіндігі және олардың тұтынушылар көрсеткіштеріне сәйкестігі фотореленің ақаусыздығы, есептеу және өлшеу аспаптарының пломбасы және қорғаныс әйнектерінің бүтіндігі 0,4 кВ-тық шиналардағы түйіспелердің жағдайы және олардың бекітілуі?

A) жүктемелерді ажыратқыштарда, ағытқыштар және олардың жетектері

B) ПК типті сақтандырғыштарда

C) разрядтағыштарда

D) өтетін, тіректі және қазықтық изоляторларда

E) 10 кВ-тық РУ шиналарында

$$$ 184

ТП және КТП жабдықтары жұмысын байқау кезінде анықталған ақаулықтарды, кезек күттірмейтін кезекті ағымды және күрделі жөндеуге дейін жою үшін жеке элементтер мен тетіктерді ауыстыру арқылы, профилактикалық таңдап жөндеу бойынша жұмысты кім орындайды?

A) эксплуатациялық жедел қызметкер

B) инженерлік-техникалық қызметкер

C) кім бос

D) барлық келтірілген нұсқа жауаптары дұрыс

E) дұрыс жауап келтірілмеген

$$$ 185

Жерлестіруші құрылғылардың кедергісі қалай өлшенеді?

A) мегоомметрмен

B) МС-08 аспабымен

C) амперметр – вольтметр әдісімен

D) МС-08 аспабымен және амперметр – вольтметр әдісімен

E) дұрыс жауабы жоқ

$$$ 186

Жерлестіруші құрылғылардың кедергісін жоспарсыз өлшеуді қашан жүргізеді?

A) техникалық күтіп қараудан кейін

B) ағымды жөндеуден кейін

C) оларды қайта құрғаннан және күрделі жөндеуден кейін

D) кезектен тыс қараудан кейін

E) дұрыс жауап келтірілмеген

$$$ 187

Жерлестіруші құрылғыларының кедергілерін өлшеу кезінде сүңгінің кедергісі … –нан аспауы керек?

A) 100 Ом

B) 1000 Ом

C) 1 кОм

D) 500 кОм

E) нормаланбаған

$$$ 188

Бөліп таратқыш құрылғыларының: ажыратқыш, ағытқыш, қысқатұйықтағыш және бөлгіш сияқты аппараттарына профилактикалық сынауды қандай мерзімде жүргізеді?

A) оларды күрделі жөндеу кезінде

B) 6 жылда кем дегенде 1 рет

C) 4 жылда кем дегенде 1 рет

D) жылына кем дегенде 1 рет

E) 3 жылда кем дегенде 1 рет

$$$ 189

Бөліп таратқыш құрылғыларының: май тосқауылдау кірмесі сияқты аппараттарына профилактикалық сынауды қандай мерзімде жүргізеді?

A) оларды күрделі жөндеу кезінде

B) 6 жылда кем дегенде 1 рет

C) 4 жылда кем дегенде 1 рет

D) жылына кем дегенде 1 рет

E) 3 жылда кем дегенде 1 рет

$$$ 190

Бөліп таратқыш құрылғыларының: майланған қағаз оқшауламасы бар кірмесі сияқты аппараттарына профилактикалық сынауды қандай мерзімде жүргізеді?

A) оларды күрделі жөндеу кезінде

B) 6 жылда кем дегенде 1 рет

C) 4 жылда кем дегенде 1 рет

D) жылына кем дегенде 1 рет

E) 3 жылда кем дегенде 1 рет

$$$ 191

Бөліп таратқыш құрылғыларының: байланыс конденсаторы, май толтырылған өлшеу трансформаторлары сияқты аппараттарына профилактикалық сынауды қандай мерзімде жүргізеді?

A) оларды күрделі жөндеу кезінде

B) 6 жылда кем дегенде 1 рет

C) 4 жылда кем дегенде 1 рет

D) жылына кем дегенде 1 рет

E) 3 жылда кем дегенде 1 рет

$$$ 192

Бөліп таратқыш құрылғыларының: 6…10 кВ-тық істікті изоляторлар, шиналар көпіріндегі изоляторлар және ШТ-35 типті изоляторлар сияқты аппараттарына профилактикалық сынауды қандай мерзімде жүргізеді?

A) оларды күрделі жөндеу кезінде

B) 6 жылда кем дегенде 1 рет

C) 4 жылда кем дегенде 1 рет

D) жылына кем дегенде 1 рет

E) 3 жылда кем дегенде 1 рет

$$$ 193

Бөліп таратқыш құрылғыларының: ИШД-35 істік сияқты изоляторлар және басқада типтері сияқты аппараттарына профилактикалық сынауды қандай мерзімде жүргізеді?

A) оларды күрделі жөндеу кезінде

B) 6 жылда кем дегенде 1 рет

C) 4 жылда кем дегенде 1 рет

D) жылына кем дегенде 1 рет

E) 3 жылда кем дегенде 1 рет

$$$ 194

Бөліп таратқыш құрылғыларының: тіректі, өзекті және аспалы фарфорлы тарелка изоляторлары сияқты аппараттарына профилактикалық сынауды қандай мерзімде жүргізеді?

A) оларды күрделі жөндеу кезінде

B) 6 жылда кем дегенде 1 рет

C) 4 жылда кем дегенде 1 рет

D) жылына кем дегенде 1 рет

E) 3 жылда кем дегенде 1 рет

$$$ 195

Бөліп таратқыш құрылғыларының: тіркеуші және сығымдап түйіспелі жалғамалар, шиналар және аппараттарға жалғанатындар сияқты аппараттарына профилактикалық сынауды қандай мерзімде жүргізеді?

A) оларды күрделі жөндеу кезінде

B) 6 жылда кем дегенде 1 рет

C) 4 жылда кем дегенде 1 рет

D) жылына кем дегенде 1 рет

E) 3 жылда кем дегенде 1 рет

$$$ 196

Бөліп таратқыш құрылғыларының: қордағы электржабдықтар, қордағы бөліктер мен тетіктер сияқты аппараттарына профилактикалық сынауды қандай мерзімде жүргізеді?

A) оларды күрделі жөндеу кезінде

B) 6 жылда кем дегенде 1 рет

C) 4 жылда кем дегенде 1 рет

D) жылына кем дегенде 1 рет

E) 3 жылда кем дегенде 1 рет

$$$ 197

Бөліп таратқыш құрылғыларының: кернеуі 20 кВ-қа дейінгі желілердегі бөліп таратқыш аппараттары сияқты аппараттарына профилактикалық сынауды қандай мерзімде жүргізеді?

A) оларды күрделі жөндеу кезінде

B) 6 жылда кем дегенде 1 рет

C) 4 жылда кем дегенде 1 рет

D) жылына кем дегенде 1 рет

E) 3 жылда кем дегенде 1 рет

$$$ 198

Істікті изоляторлар мен аспалы гирляндтардың әр элементтеріне келтірілетін сынау кернеуінің мәні … тең болуы керек?

A) 50 кВ

B) 40 кВ

C) 30 кВ

D) 20 кВ

E) 10 кВ

$$$ 199

6 кВ-тық разрядниктердегі тесіп өту кернеуі … шамасында болу керек?

A) 16…19 кВ

B) 24…32 кВ

C) 32…100 кВ

D) 1…6 кВ

E) 6…10 кВ

$$$ 200

10 кВ-тық разрядниктердегі тесіп өту кернеуі … шамасында болу керек?

A) 16…19 кВ

B) 24…32 кВ

C) 32…100 кВ

D) 1…6 кВ

E) 6…10 кВ

5В081200 — «Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету» мамандығы бойынша оқитын күндізгі бөлімнің 4-ші курс студенттеріне арналған «Электр жабдықтарын эксплуатациялау» пәнінен 2-ші аралық бақылауға тестілік тапсырма сұрақтары «Энергия үнемдеу және автоматика» кафедрасының мәжілісінде қарастырылып, бекітілген 21.08. 2017ж. №1 хаттама.

Құрастырушы, аға оқытушы Дюсенбаев Т.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *