Жаңылтпаштар

Ж А Ң Ы Л Т П А Ш Т А Р

А


Ай, ай, Айдарбай,
Иiр мүйiз сиырыңды
Үйiңе айдай бар.

* * *


Атам: «Балама ат аламын», – дейдi.
Апам: «Балама ала мата аламын», – дейдi.
Атасы ат ала ма? Апасы ала мата ала ма?

* * *

Атам томағаламаған бүркiттi
Мен томағаламағанда,
Кiм томағалайды?

* * *


Алпыс алты ала баспақ бақтым,
Алпыс алты ала баспақтың iшiнде
Тарғыл тарбақ басы ақ баспақ бар.

* * *


Сол тарғыл тарбақ басы ақ баспақты
Мен тарғыл тарбақ басы ақ баспақ демей,
Кiм тарғыл тарбақ басы ақ баспақ дейдi.

* * *


Асқат Жамап-жасқап,
Жасапты ақ сапты аспап.
Ақ сапты аспабы –
Жап-жақсы аспап.

* * *


Ақ тайыншаның қатығын
Аппағыма беремiн,
Аппағымның атын тез
Айтқаныңа беремiн.

* * *


Арқада алты арқар бар,
Қырқада қырық арқар бар.
Қырық арқарда қарт арқар бар,
Алты арқарда марқа арқар бар.

* * *


Арғы арал, бергi арал,
Ол аралдарды жайлаған мал аралар,
Қырдың қызыл түлкiсiн қырағы алар.

* * *


Ара-тұра тал арала,
Тал iшiнде талар ара.
Содан кейiн қала арала,
Таппай сенi қалар ара.

* * *


Алты қотыр ақ атанға
Алты қолтық отын арттым.

* * *


Арықтың бәрi ғарып емес,
Ғарыптың бәрi арық емес.
Ал Әрiп арық та емес,
Ғарып та емес.
Барып көр, берiп кеңес.

* * *


Айта-айта жақ талды,
Қайта-қайта жатталды.
Жаттаған еңбек ақталды,
Жаттағаным мәңгі сақталды.

* * *


Айланбадан арба айланып барады,
Арбадағылар айбарланып барады.

* * *


Асан әсем билеймiн деп әлек,
Хасен шешен сөйлеймiн деп әлек.

* * *


Атпақ ек бiр-бiр құр,
Қу екен құр құрғыр.
Таптырмай қырдан құр,
Қайттық бiз құрдан-құр.


* * *


Асан бақша жақтан
Ақ сабақ асқабақ әкелді,
Басқа жақтан
Басқарақ асқабақ әкелді.

* * *


Ала-ала алашалар,
Тамаша олар,
Оған кім таласа алар.
Алашаларды
Таба алса, алар.

* * *


Араның тісі қыши ма?
Баланың қолы қыши ма?
Ара тісі қышымаса,
Балаларды шағар ма?
Бала қолы қышымаса,
Ойыншығын шағар ма?

* * *


Ағашты ол бұтарламағасын,
Мен бұтарламадым.
Ағашты мен бұтарламағанда,
Кім бұтарлайды?

* * *


Асқаржаным – Ашқарағым,
Асқа барың Бастан мәлім.

* * *


Ағама ат тағалаттырдым,
Жеңгеме жалын тазалаттырдым,
Апама тоқым жаңалаттырдым,
Өзім бәрін қадағалап тұрдым.

 

* * *


Ата мен әже, ана да,
Алма мен алмұрт тереді.
Ауылға Арман бала да,
Арбамен тасып береді.

* * *


Алатауда неше шың бар?
Қаратауда неше шың бар?
Алатауда бір мың шың бар,
Қаратауда бір мың шың бар.

* * *


– Анау арал қай арал? –
Қайыңды арал, талды арал.
Ішінде бұзаулы ала марал.

* * *


Ауылым жоннан көшсе,
Сай құлдилар.

* * *


Аршабек арша деп шыршаны,
Шыршабек шырша деп аршаны,
Шатасты күлдіріп баршаны,
Шырша деп, арша деп шаршады.

 

* * *


Арғы арал, бергі арал
Ол аралдарды жайлаған Бал аралар.

* * *


Айта-айта жақ талды,
Қайта-қайта жатталды.
Қайта-қайта жақ талды,
Айта-айта жатталды.

* * *


Ақ тайлағым

нар тайлағым!
Нар тайлағыма:
– Атан боларсың
!
– деп айқайладым.

* * *


Айдын көлде саңқылдап,
Аққу жүзді таранып.
Ауық-ауық жақындап,
Анадайдан қарадық.

* * *

Ақ лағым семіз,
Ақ ала лағым сегіз,
Ала лағым да семіз,
Ақ лағым да сегіз.

* * *


Арал, арал, арал бар,
Бара алар ма балалар?
Батыл бала бара алар,
Аралдарды аралар.

* * *


Ақ матадан ақ мақта ақ па?
Ақ мақтадан ақ мата ақ па?

* * *


Ақ тай ақ па?
Қара тай ақ па?

* * *


Ара-ара аралар,
Орманның бәрін аралар,
Гүлдерден сорып бал алар,
Алысқа ұшып бара алар,
Бал тәтті ғой, балалар
.

* * *


Ақ тайлағымды бұйдалайын десем,
Бұйдалай алмадым,
Шудалайын десем,
Шудалай алмадым.

* * *


Ақшамда жаққаның
Көк шам ба? Ақ шам ба?
Мейлің қайсысын жақсаң да!

* * *


Айыр атанды жүк қартайтар,
Семіз қойды май қартайтар.
Күйгелек менің атамды,
Жас қартайтпас, ой қартайтар.

* * *


Ала қарға қарға қонды,
Қара қарға жарға қонды.

* * *


Ақ доп,
Соқ, теп.

* * *


Алма алма, бал ал.
Жая алма, жал ал.

* * *


Ақ шар бар,
Көк шар бар.
Көп шар бар,
Төрт шар бар.

* * *


Алты алманы алды Алма,
Алды алманы Алдан да,
Алдан, Алма алды алма
Ал, есебін, алданба.

* * *


Ақ байпақтың ұлтаны
Жап-жайпақ па?

* * *


Алақай, сатып алып малақай,
Алақайлап алаңда жүр балақай.

* * *


Аңғал аңғармай ма,
Аңғарса да аңдамай ма?

* * *


Атырапқа сары күз кеп,
Ағаш жапырақтары саудырап
,
Аунады топыраққа қаудырап.

* * *


Ат жарыс – бақ жарыс,
Сыналар ар-намыс.


Ә

Әсем билегендерiн де көргемiз жоқ,
Шешен сөйлегендерiн де көргемiз жоқ.

* * *


Әсел әсем
бе,
Әсем әсем бе,
Әсел әсем бе?

* * *


Әмір әбігер,
неге әбігер?
Әділ әбігер,
неге әбігер?

* * *


Әмір мен Әділдің әбігеріндей
Әркімнің әбігерлігі
бар.

* * *


Әнуар – өнер түлегі.
Әдемі етіп тігеді.

* * *


Әпендіше Әкімнің,
Әкелді де әлгінде,
Әпкесінің әтірін
Әлек шашып әркімге.

* * *


Әсен әсем билеймін деп әлек,
Қасен шешен сөйлеймін деп әлек,
Қашан Қасен шешен сөйлеп еді?
Қашан Әсен әсем билеп еді?
Әсем билегендерін де көргеміз жоқ,
Шешен сөйлегендерін де көргеміз жоқ.

* * *


Әй, Тайқарбай, Тайқарбай,
Қойыңды май жусанға жай,
Тайқарбай! – Тайқарбай,
Байқарбайларың толып
жатыр,
«Әй, Тайқарбай» дегенің қай
Тайқарбай?

* * *


Әріпте бар,
Әдепте жоқ.
Жерде бар,
Селде жоқ.

 

* * *


Әдепкі әдемі әдепке әдеттенген,
Әдепті әділдікке әдеттенген.
Әдетте, әділдік те әдептіден.

* * *


Әз әженің әжімі де әжептәуір.

* * *


Әзілшіл жездеммен әзілдессең азырақ,
Әзірліксіз-ақ әдемі әзілге әзір-ақ.

* * *


Әтеш пен бөрте серкеш шекісті,
Әтешке көзін шұқытқан бөрте серкештің де,
Әкіреңдеген әтештің де беті істі.


Б

Басшы асшыға: «Есiк ашшы», – десе,
Асшы басшыға: «Тұздығы да ащы», – дептi.

* * *


Базардан алып келген ала боқжама,
Мен боқжамаламай кiм боқжамалайды,
Мен боқжамаламай кiм боқжамалайды.

* * *


Берiп тай, лақты,
Алдым тайлақты,
Берiп тайлақты,
Алдым тай, лақты.

* * *


Бүлдiргендi Бүлдiрген,
Күлдiргендi күлдiрген,
Күлдiргенде Бүлдiрген
Бүлдiрiп ап күлдiрген,
Дейдi екен ендi бүлдiрмен.

* * *


Батырға қай көлiк сай көлiк?
Батырға сәйгүлiк сай көлiк.

* * *


Бұлаң, бұлаң еткен бұл аң,
Жүнi қылаң екен бұлан.

* * *


Бiр iстi Жорабай жобалай қойды,
Ол iске Жоламан жоламай қойды.

* * *


Балалар көп тентек,
Күшiмiз теп-тең деп
Күреспе тектен-тек.
Құлайсың көптен-көп,
Аяғың көктен кеп.

* * *


Бозала ат бар, қараала ат бар,
Озар ат бар, қалар ат бар.

* * *


Боламыз атама таң
Бiр қызық адам атам.
Мiнедi атам атан,
Мiнбе деп атама атан
Айтуға бата ма адам?!

* * *


Бұл кiсi қой аралар ма,
Қой араламай қой алар ма?

* * *


Бұлар баларалары,
Жоқ, бұлар баларалардың балалары.

* * *


Бұл қай арал?
Қарғалы арал.
Қамыс басын қайырып,
Қарға ұялар.

* * *


Бізде «бес» ала алатындар да бар,
Ән сала алатындар да бар.
Мал баға алатындар да бар.
Нан соға алатындар да бар.

* * *


Баланың жаман баға алмағаны,
Мұғалім ағаның жаман бағаламағаны.

* * *

 

Берік, Серік, Өрік теріп Жеп еді.
Берік, Серік Жеген өрік Көк еді.
Ішті, Тісті Ауыртқан сол өрікке
Ренжулі Берік те, Ренжулі Серік те
.

* * *


Былдыр, былдыр, бүлдіршін,
Бұл бір білгір бүлдіршін,
Білгірлігін білдірсін.

* * *


Бұл сайда Кәрі ағаш та бар,
Жас ағаш та бар,
Кесіп алсаң Шоң ағаш та бар,
Ат ағаш та бар.

* * *


Бұтап, бұтап, бұтақты,
Бұтақты тұтатты.
Тұтатты бұтақты,
Бұтақты тұтатты.

* * *


Бұл қар – Сұр қар, Сұр қар Кір қар,
Үстінде ойнама, үстіңді былғар.

* * *


Бір кезде Бір кезбе,
Тау мен тасты көп кезді.
Бір кезбе, Бір кезде
Тау текеге кез келді.

* * *


– Былтыр Құлпырды бұл қыр,
– Деді сұр құр. – Биыл сол қырың – шиыр,
– Деді сиыр. – Шындық мұның,– Деді құлын.

* * *


Бөдене бедеде,
Көбелек көдеде.
Бедені – беде де,
Көдені – көде де.
Қазақ жаңылтпаштары

* * *


Біл, бұл – тіл,
Бұл – бір ірі піл.

* * *


Бөрте серке қой бастайды,
Қой бастаған серкелер ойқастайды.

* * *


Байғыз – қай құс?
Байғыз – байғұс.
Ұшады жалғыз.

* * *


Бақбақ бақта бар,
Бақа да бақта бар.

* * *


Бұл құр емес, бұл – шіл,
Бұл шіл – сұр шіл.

* * *


Балық көп пе екен,
Халық көп пе екен?!
Халықтың ішінен кім
Балықты сөкті екен?

* * *


Бақшашы бақша бақса,
Бақшасы сатса ақша.

* * *


Бос шатыр, Бос жатыр.

* * *


Біздің ел – күрішті,
Ырысты-күрішті.
Күрішті оруға
Ырысты кірісті.


Г

Гауһар жеңін түрінді,
Газға балық қуырды.
Гүлдерге су себелеп,
Газетке де үңілді.

* * *


Гүлжамила – бақташы,
Гүлге толы бақшасы.

* * *


Гүл-гүл жайнап жер-аспан,
Гүрілдейді сайда өзен,
Гүлжазира жарасқан,
Гүлдерімен қай кезең?

* * *


Гөк, Гөк, көги гөк
,
Көк көп
, көги көк,
Гөк, Гөк, көги көк.


Ғ

Ғажап бояу жағады,
Ғали сурет салады.


Д


– Дегенде, әй, Тайқарбай, әй, Тайқарбай,
Қойыңды май жусанға жай, Тайқарбай.
– Тайқарбай, Майқарбайлар толып жатыр,
Әй, Тайқарбай, дегенiң қай Тайқарбай?

* * *


Дұрыс деп Тұраш айтты,
Бұрыс деп Бораш айтты.
Жалған деп Жарас айтты,
Рас деп Рәш айтты.
Қайсысы жалған айтты,
Қайсысы рас айтты?

* * *


Демеудi Медеу демемеп пе?
Медеудi Демеу демеп пе?

* * *


Досқа босқа қарама,
Дос та босқа қала ма?

* * *


Далада Дана да ойнап жүр,
Далада сана да ойнап жүр.

* * *


Досым маған еліктеп Домбырамен ән салды.
Дән риза болып көп, Дуылдады, тамсанды.

* * *


Дәуреннің Дутары бар, Дағарадай.

* * *


Дән – дәулет, Дәулет – дән.
Сән – Сәулет, Сәулет – сән.

* * *


Далалықтарға даралық
Даласынан дариды.

* * *


Дәмді шөпті таңдаған,
Дәмді шөпті талғаған,
Дағдысынша дуадақ
Даланы еркін шарлаған.

 

* * *


Дегелек-ау, дегелек,
Дамылдасын деген ек.


Е

Етiгiмнiң басы Қайқаяр,
қайқаймас, Қайқаяр, қайқаймас.

* * *


Есiк алдындағы отынның
Шырпылылырағынан ала кел,
Томарлылырағынан ала кел,
Тамырлылырағынан ала кел,
Түбiрлiлiрегiнен ала кел.

* * *


Есет атам ет асатар,
Ет асатса бес асатар

* * *


Ескермес те,
Естемес те,
Есіл сөздерді ескермес пе?

* * *


Есім есі кетіп есінеп отыр екен.
Ол несіне, есі
кетіп есінеп отыр екен.

* * *


Елеусіздің елеуіші елегіш емес,
Елеместің елеуіші елегіш.

* * *


Есет, Кеше Неше Көше Атын Алдың Жаттап?
Кеше Неше Көше Атын Есет, Алдың Хаттап?

* * *


Ескекті ескекші еседі.
Ескекші ескекті еседі.

* * *


Еліктер керіктерге еліктесе де,
Керіктер еліктерге еліктемес.

* * *


Ж

Жаңбыр жауып келедi қар аралас,
Бiр топ кемпiр келедi шал аралас.
Тауға қайың бiтедi тал аралас,
Бiр топ сиыр келедi тана аралас.

* * *


Жорғаң жорға-ақ екен,
Ордан қорқады екен,
Желiске шорқақ екен.

* * *


Жақсы атты әп-сәтте Асхаттар ақсатты,
Ақсатса жақсы атты, кiм болар жақсы атты.

* * *


Жоғалды бес шыбыш,
Жоқ әлi еш сыбыс.
Жоқ әлi еш сыбыс,
Жоғалды бес шыбыш.

* * *


«Жер асты үңгірлері…»
Деп досым міңгірледі,
Ол міңгірлегенде
Үңгірлер де күңгірледі.

* * *


Жол азық алдық,
Мол азық алдық.
Қоржынымыз толы

азық алдық,
Сайлаудың қоразын алдық.

* * *


Жақсы қайшы
Қайсы қайшы?

* * *


– Жұмаш, көзіңді
жұм, аш,– деді Күлаш.

* * *


Жағажай, Жағажайда – Қамажай.
Жағажайды жағалай,
Жүгіреді Қамажай.

* * *


Жомартта бар әліппе,
Жомарт жетік әріпке.

* * *


Жамал Жаңылды,
Жалындырмақшы болды.
Жаңыл Жамалды,
Жаңылдырмақшы болды.
Жаңылдырғаны дұрыс па?
Жаңылдырмағаны дұрыс па?

* * *


Жамал амал іздесе де,
Самал амал іздемейді.

* * *


Жағада жатыр ек, Жақыпбек жақын кеп:
– Жаңылды шақырып жатыр,– деп,
Жомартты нұсқады. Кім барды, Кім қалды?

* * *


Жақсы атты әп-сәтте
Асқаттар ақсатты,
Жаза алмай бас қатты.
Ақсатса жақсы атты,
Кім болар жақсы атты.

* * *


«Жапа-тармағайламай
Айғайламай, сөйлеңдер»,– деді ағай.

* * *


Жол жағалай бағаналар – ағалар,
Ағалар бағаналар жағалар,
Бағаналарға шамдар жағар.

* * *


Жел сыбырлайды, Жел сыбырлайды.
Жел сыбырласа – Көл жыбырлайды.

* * *


Жел өтінде – Көл бетінде көбік бар.
Желмен кеткен көбікте, Қай бір ерік бар.

* * *


Жаңбырлы бұлт
Жайылды жалау боп.

* * *


Жамылған, Жамау тон.
Жауынды Жалайды от.

* * *


Жүйек – жүйекте, Жүйекті жиекте.

* * *


Жайлауға көш көшті, Көш кеш көшті.

* * *


Жол бар, Жолда өр бар.
Өр бар, Орға барма, Өрге бар.

* * *


Жапалақтап, қаптап ақ қар жауды,
Алқапты ақ қар жапты.

* * *


Жылқышы ұшып көл жақта,
Жүр азығы мол жақта.
Жалпылдап тек жапалақ,
Жете алмайды ол жаққа.

* * *


Жайлауда бір жылқышы,
Жылқышы – әнші жыл құсы.

* * *


Жоғалды бес шыбыш,
Жоқ әлі еш сыбыс.
Жоқ әлі еш сыбыс
,
Жоғалды бес шыбыш.

 

 

З

Зауза ұшады зыңылдап,
Зуылдайды зырылдап.
Зәулім дәу заңғарлар,
Зәру ме Зәмзамға.
Зарыққан аңғалдар,
Зақымсыз заулауға.

* * *


Зерек зергер зерделеп,
Зергерлеуші зер зерлеп.
Зерлілер затын зерлеткен
Зергерлік те зерделік.И


Иса шиша жуса,
Мұса – шиша жуса.

* * *


Ибалы – инабатты.
Игісінді – ибадатты.К


Кей кiсi ауырса бiр,
Үй-iшi абыр-сабыр.
Қылмайтын абыр-сабыр
Онан да тәуiр сабыр.

* * *


Көп тау қатпарлы тау,
Қапталды тау малды тау,
Қаппарлы тау талды тау.

* * *


Кетпенбай кетпендi алып кеткен бе?
Кетпендi алған Кетпенбайға кектенбе?

* * *


Көктемде көк көп көктей ме,
Күзде көк көп көктей ме?

* * *


Киген тоны – Оңды тон, Өңді тон.

* * *


Көлбай көлдей орамалмен сүртінді,
Көлбай көлдей орамалмен өткізді бір түнді.

* * *


Күйші інім, биші ініме:
«Бетімнен сүйші, інім!»– деді.
Биші інім: «Сүймеймін,

билеймін, бишімін!»– деді.

 

* * *


Кетпеннің басын басса,
Тиеді сабы басқа.
Ал егер сабын басса
Тие ме басы басқа?
Қазақ жаңылтпаштары

* * *


– Кім сызғышсыз?
– Біз сызғышсызбыз.
– Сызғышсыздарға Сызғышсыз сызғыз.

* * *


Көк көйлек, көк көйлек,
Тек өзіме дөп көйлек.

* * *


Көп көкбеттенгенің нең,
Көп көкбеттенбегенің жөн. * * *

Көрмеген үш қыс.
Көкеңді ұшқыш,
Құшақтап қыс, құш!

* * *


Келген малшы
Әрі әнші, Әрі аңшы.

* * *


Кеспе, өссін тал, Өссе – өсімтал.
Өссе, өссін тал, Кеспе, өссін тал.

* * *


Көктем жауын-шашынсыз болмас,
Жауын-шашынсыз болмас, Жасынсыз болмас.

* * *


Көктемде шөп өнер жер
– Мал келер, мал өрер жер.


* * *


Күз, кез, күз,
Күш, кеш, көш,
Кір, кер, көр,
Күл, кел, көл,
Кілең қысқа сөз,
Кім оқиды тез?

* * *


Көк базарда күзде бәрі бар,
Барып бәрін, бәрін ал.

* * *


Көк бұйра бір бұлақ,
Тіл қатар былдырап,
Тастарды ұрғылап.

* * *


Кекілік-ау, кекілік,
Кетіп қалма секіріп.

* * *


Көк тырна, Көптырна.
Тыраулап тек, Көп тұрма.

* * *


Көп көкек, Көкектеп,
Көктен келді. Көкек кеп
,
Көптеп кеп, Көктем келді.

* * *


Көк ешкі көп шөп жеді,
Көп шөп жегенде де көк шөп жеді.
Көк ешкі көп шөп жеді,
Көп шөп жегенде де көк шөп жеді.

* * *


Көп-көп көк жеп, Келді көжек.

* * *


Кендірден кенеп шығар,
Кенептен елек шығар.
Електен кебек шығар,
Кебек те керек шығар.

* * *


Көк аспанда жұлдыз бар,
Мөлдір суда құндыз бар.
Жұлдыз түнде жылтырар,
Құндыз күнде жылтырар.


Қ


Құнан қойды Май қартайтар болар ма?
Май қартайтар болар ма?

* * *


Құрықтан құлдырап түстiм,
Сырықтан сылдырап түстiм.

* * *


Қай тайлақ лақтай,
Қай лақ тайлақтай?

* * *


Қурайлының жерiнде,
Қоңыр айғырдың үйiрiнде,
Бурыл қулық құлындап жатыр,
Бурыл қулық құлындап жатыр.

* * *


Құдағиға сақтаған сүр балқаймақ,
Ол балқаймақты мен жаламай кiм жаламақ?
Ол балқаймақты мен жаламай кiм жаламақ?

* * *


Қырда қырау,
Қызыл ала бұзау.
Тауда тарғақ,
Тарғыл ала торпақ.

* * *


Қабат-қабат үй салдық,
Үйлер толы күй сандық.
Күй сандықпен үй сәндi,
Күй сандыққа күй салдық.

* * *

 

Қырда қырғилар құрға құлдилап ұшты,
Қырда құрлар құлдилап қырғидан ұшты.

* * *


Қамаштан көрiп қалашты,
Қалашқа Жарас таласты.

* * *


Қарағайсың қара майсың,
Қара майыңды жаламаймын
Қасыңа ендi жоламаймын.

* * *


Қыста құлағым ісіп кетті,
Үсіп, ісіп кетті.

* * *


Қырық құлып,
Қырық құрық.
Құлып та қырық,
Құрық та қырық.

* * *


Қырсық қисықты,
Қисық қырсықты.
Қырсық құр қырсықты.

* * *


Қаш, жүгір,
Шұғыл, тығыл.
Бүгіл, жығыл.

 

* * *


Қамшының бүлдіргесін айтасың ба,
Әлде тау бүлдіргенін айтасың ба,
Нұржанның күлдіргенін айтасың ба,
Сотқардың бүлдіргенін айтасың ба.

* * *

Қанатты Болаттың
Аттандыра алмағандығы
– Көңілін Қанаттың Қанағаттандыра алмағандығы.

* * *


Қамаштан көріп қалашты,
Қалашқа Жарас таласты.
Бөлінсін десең қалаш тең,
Таласпа, Жарас, Қамашпен.

* * *


Қаз маңғаз, Маңғаз қаз.

* * *


Қырбық қар құрғақ па,
Құрғақ қар құрғақ па?
Қырбық қар да құрғақ,
Құрғақ қар да құрғақ.

* * *


Құмда құйын ойнайды,
Құйын – қиын ойнайды.
Әр нәрсені іліп ойнайды.

* * *


Қаңбақ, жаңғақ, аң, шың, жең.
Жаңбыр, қайың, таң, тың,
сең – «ң»-нан сөз жоқ басталған,
«ң» үлестен құр қалған.

* * *


Қыста боран болар, қар
болар,
Қыздар шәлі, орамалмен оранар.

* * *


Қызыл ала бұрау Қырда қырау.

* * *


Қапыда ит қапты,
Қатты қапты,
Қапты қатты.

* * *


Қырық қызыл құйрық,
Қырық қыл құйрық.
Қырық қыл құйрық ішінде
Ылғи қызыл қыл құйрық.

* * *


Қара қарғаларға
Ала қарғалар үйір.
Ала қарғаларға
Қара қарғалар үйір.

* * *


Қара майлы қарағайды,
Кесейін бе, кеспейін бе?
Қазықтағы қара тайды
Шешейін бе, шешпейін бе?

* * *


Қара жерде қайық жүре ме,
Қара жердің қайығы түйе ме?

* * *


Қарға, қарға, қарғалар,
Қар үстінде жорғалар.

* * *


Қыс қатты-ақ,
Қыспаққа-ап.
Құс тоңып жүр,
Қыстап қап.

* * *


Қыс түсті, қыс қысты, құс ұшты,
Қыс түсті, қысқы
істі, қыста істе.

* * *


Қырық құрықтық
Сырық қырықтық.

* * *


Қара бүркіт томағасын түсіреді,
Оны мен томағаламай,
Кім томағалайды?
Оны мен томағаламай,
Кім томағалайды?

* * *


Құнан қойды
Май қартайтар бола ма,
Мал қартайтар болар ма?

* * *


Қақпаға оқтай тақтай қақпақ,
Қақпаға оқтай тақтай таппақ.

* * *


Қалдың ба байқамай,
Озған қай тай,
Қалған қай тай?

* * *


Қаладан алғаным,
Алты арба асқабақ.
Алты арба асқабаққа жеккенім
Алты ала тарғыл баспақ.
Ақ бөксе баспақ.

* * *


Қырдың қызыл түлкісін
Қырағы алар.

* * *


Қанар қаптарды қаптап артар,
Шанақ арбаны аттар тартар.

* * *


Қазықты тоқпақпен тоқпақтағанда,
Тоқпақты тоқтатпай тоқпақта.

* * *


Қаңбақ – тоңғақ.
Тоңғақ қаңбақ
Ұшты иық қомдап.

* * *


Қарашы қиырға,
Көрінген сиыр ма?
Ұқсай ма сиырға,
Ұқсай ма суырға,
Айыру қиын ба?

* * *


Құлын – тай шығады,
Тай – құнан шығады.
Кейде тай
Құнанға сай шығады.


Л


Лама жайын білдің бе?
Лана гүлін тердің бе?

* * *


Лаула алау лаула,
Алауласын аула.

* * *


Лек-лек үлек келді,
Көп үлек түлеп келді.

* * *


Лекер лыпыл, лепілдек
Лайдан лезде лепілдеп,
Лайсаңдағы лездігін
Лебіздеді лепіре лекіп.


М


Мынау арал қай арал?
Қайың менен тал арал,
Талға қарға ұялар

* * *


Мына сайда отырған бай Бағланбай
Бұл қай бай Бағланбай?
Бұл қай бай Бағланбай?

* * *


Маған сенсең,
көк сеңсең көп сеңсең,
Өзгелер сенбесе сенбесiн,
маған сен сен.

* * *


Маған аға: «Шықшы,– деді,– бағанаға».
Маған аға: «Шықшы,– деді,– далаға да!»

* * *


Мергеннің еңбегі – ерлігі,
Ермегі – еңбегі.

* * *


Мынау тұрған неменелер?
Неменелер дегенің шөмелелер.
Төбедегілер де шөмелелер.

* * *


Мұзға мұз ұқсас,
Тұз – тұзға ұқсас,
Мұз да, тұз да ұқсас.

* * *


Малға, Шөп керек,
Шөп көп керек,
Көк шөп керек.

* * *


– Мынау балқаймақ қай балқаймақ?
– Бұл балқаймақ – май балқаймақ
.

* * *


Малтам бар қалтамда,
Бір қалта арқамда.

* * *


Моншақты тақты оншақты,
Оншақты болды моншақты.


Н


Нақаш ағасы – нағашысы,
Нағаш – Нақаш нағашысының нағашысы.

* * *


Нау ма, дау ма?
Нау да – дау,
Дау да – нау.

* * *


Намысшылды нашар нақыш налытты,
Намыссызды найсаптығы найқалтты.


О


Омартаға балалар барар,
Балаларды аралар талар.

* * *


Ол алқапты олар орар,
Бұл алқапты бұлар орар,
Орал ормаса, Омар орар.

* * *


Орта таудың басына
Отау тiкпек айнала,
Отауымды қотаныма тiгем,
Қотанымды отауыма тiгем.

* * *


Орманбай аңшы,
Марқабай малшы,
Тұра қап алшы,
Құрығыңды суға малшы.

* * *


Оқуға салақтар,
Тек кетіп парақтар.
Сабақта алақтар
Далада далақтар.

* * *


Омар ора алар,
Омар ора алмаса,
Орал ора алар.

* * *


Оқуда Ораз озар ма екен?
Ажар озар ма екен?

* * *


Озған сәл алды,
Бәйгені шал алды.
Шал әлі әлді.

* * *


Ол да Ділдә,
Бұл да Ділдә.
Ол да Әбділдә,
Бұл да Әбділдә.

* * *


Орын берсең кіргенде,
Үлкен кісі есіктен.
Үлгілі екен демей ме,
Үйренген ғой бесіктен.

* * *


Ол аралда да марал,
Бұл аралда да марал.
От екен маралға да арал,
Оттайтын аралда да марал.

* * *


Он қап, Он қапты қақ,
Он қапты қақ та, Қатта.

* * *


Ол да шылбыр есті,
Мен де шылбыр естім.
Ол шылбырды сылбыр есті,
Мен шылбырды ылдым-жылдым естім.

* * *


Оюға ою өрнектеп,
Үйрет өстіп қолды ептеп.

* * *


Он бір – онның ағасындай
,
Бес – алтының баласындай.

* * *

Омар көп шай ішіп жүр,
Құмар шөп шай ішіп жүр.
Ал Шынар
Бұл маңда жоқ шай ішіп жүр.


Ө


Өте мерген Орман атты,
Ор түбiнен ор қоян атты.
Оқ тиген соң өте қатты,
Ор түбiнде ор қоян жатты.
Қазақ жаңылтпаштары

* * *


Өкшелеп қуып,
Көшкен ауылды.
Өкпем өшіп,
Өкшем ауырды.

* * *


Өнері оның алуан,
Өміртай – боксер, палуан.

* * *


Өңеші кем емес,
Өңеші кең өңеш.
Өмеште өңеш кең.

* * *


Өсер өркен өштеспейді,
Өршеленген еш өспейді.
Өштестірер өсекшілер,
Өрекпіген өштестіреді.
Қазақ жаңылтпаштары


П

Паровоздың түтіні будақ-будақ,
Жолаушылар барады улап-шулап.
Паровоздың түтіні будақ-будақ,
Анда-санда қояды тулап-тулап.

* * *


Піскен пісте, Піс те,
Жерге түспе.

* * *


Пеш үстінде бес мысық
– Бес күзетші, бес пысық.
Тышқан ұстап жемесе,
Бола қоймас еш қызық.

* * *


Пай-пай тіпті күш қалмай,
Піл қорықты тышқаннан.
Пана таппай жортады,
Пәледен жаман қорқады.

* * *


Пайдалы деп, Пияз жеп,
Парлады жас көзімнен.
«Пыссыншы біраз» деп,
Пысылдадым төзіммен.

* * *


Пәк пейілді парықсызды,
Пайдакүнем пайдаланғыш.
Пысық, пасық, пайдагер,
Парақорды паналағыш.


Р


Райхан, раушан реңдес
Реңдестерім ренжімес.
Раушанның райханы
,
Райханның раушаны,
Рақатта реңсізденбе.


С

Сыпыра сөктiм, сыпыра тiктiм,
Сыпыра сөктiм, сыпыра тiктiм.

* * *


Сүт бетiнде май балқаймақ,
Ол қай май балқаймақ?
Балдан тәттi бал майқаймақ.

* * *


Сыздық судан сүлiк сүздi,
Сыздықтың сүлiк салмасын үздi.
Салмадан сүлiк шығып сытылып
Суға түсiп, сумаңдап жүздi.

* * *


Сүрiнген сұр iнген бе,
Сұр iнген сүрiнген бе?

* * *


Сыйлыгүл сырмақты сыри бердi.
Сырлыгүл Сыйлыгүлге сыйлыққа сиыр бердi.

* * *


Сенсең, Бейсенде бар сеңсең тон,
Сейсенде бар сеңсең тон,
Кигендері өңшең тон.

* * *


Сең сел емес,
Сел сең емес.
Мен сен емес,
Сен мен емес.

* * *


Сызық сызып қызық сызды,
Қызық сызып, бұзып сызды.

* * *


Солақайдың сол қолы – оң қолы,
Оңқайдың оң қолы – сол қолы.

* * *


Сәмбі тал – Иіліп тұрар Сәнді тал.

* * *


Сулы жерде жалбыз бар,
Жалбызға сен жалғыз бар.
Жалғыз бар да, жалбызды ал.
Суда сең келеді,
Сегіз серке тең келеді.

* * *


Сұр інгенді сүрінгенде
демейін,
Сүрінгенді сүрінген еді демейін.

* * *


Суда сең келеді,
Сегіз серке тең келеді,
Суға сақалын мала, сілке,
Суға сақалын мала, сілке.

* * *


Сағат сыртылдады,
Сырға сыңғырлады.

* * *


Сорпа іштік,
Сорпа ыстық.
Сондықтан қорқа іштік.

* * *


Сегіз семіз серке,
Семіз сегіз ерке.
Сегізі де егіз,
Семізі де сегіз.

* * *


Сен өлше, ол өлшер,
Сол өлшем, сол мөлшер.

* * *


Сабалақ абалап үрді,
Сабалақ қотанды Жағалап,
абалап үрді де жүрді,
Сақпаншы құлағын түрді де жүрді.

* * *


Сөздің соңын тақпақтады,
Талай тақпақ таппақ тағы.

* * *


Саматқа санақ қонатын емес,
Саусағын санап болатын емес.
Онысы кейде кем болып шығады,
Кейде кенет он болып шығады,
Кейде одан да мол болып шығады,
Сөйтіп, есебі өзгеріп тұрады.

* * *


Саптап, сақтап орақ, шалғы,
Жұмсай берді олар, олақ шалды.

* * *


Сексен сегіз сәбізді
Күнде өгізге жегізді.
Күнде сексен сегіз
Сәбіз жеген өгіз семіз.

* * *


Сиыр баласын «торпағым» дейді,
Қоян баласын «көжек, қорқағым» дейді.


Т


Тарғыл иттiң құйрығы
Талға оралар,
Талға оралар.

* * *


Тебiншек ат – шегiншек,
Шегiншек ат – тебiншек.

* * *


Толағайдың торы ала аты бар,
Толағай, торы ала атыңды
Тағалатып ал.

* * *


Тоғыз ақ баспақ тана,
Тоғыз ақ баспақ тана iшiнде
Жалғыз тарғыл тайпақбас баспақ қана.

* * *


Топ, топ бала, топ бала,
Ойнап жүрген көп бала.
Зымырап топты бала
Қуады допты ғана.

* * *


Таппай қойсаң Жақыпты,
Тап қайтсең де Сақыпты.
Таппай қойсаң Сақыпты,
Тап қалай да Жақыпты.
Жақып жүрмес Сақыпсыз,
Сақып жүрмес Жақыпсыз.

* * *


Тiреуiшке түйрегем түйреуiштi,
Күлдiреуiшке тiрегем тiреуiштi.
Түйреуiшiм тiреуiшке түйрелмептi.
Күлдiреуiшке тiреуiшiм тiрелмептi.

* * *


Тұрарбек Тұралбектер бiр ел ме екен?
Тұралбек Тұрарбектi бiлер ме екен?

* * *


Тарпаң тайлар қай қорада?
Тарпаң тайлар тар қорада.

* * *


Талғат, балға тап,
Он шақты жаңғақ шақ,
Шақсаң, сақ шақ.

* * *


Топ бала, топ бала,
Ойнап жүр топтала.
Көп бала топ бала,
Қуып жүр допты ала.
Қазақ жаңылтпаштары

* * *

Таудан түсіп келеді тау ұлдары,
Тау ұлдары сүйеді
қауымдарын.
Тау ұлдары сүйеді ауылдарын,
Тамашалап жүреді тауын, бағын.

* * *


Тойболды тойға барады.
Тоқтарбай тоқталмай ол да барады.
Қойгелді жолда қалады.

* * *


Төлеңгітті Төлен күтті.
Төлеңгіт Төленнен өлең күтті.

* * *


Тамшылар тамшы тамса,
Тығылар таса тапса.

* * *


Тұз – мұздай,
Мұз – тұздай.

* * *


Түйетабанды Түйе табанымен таптаса,
Табанына Тікен кіре ме? Табанымен
Түйе Түйетабанды таптаса
Табанына тікен кірмей
ме?

* * *


Тарғақты тақыр жерге Жұмыртқалатпақшымыз,
Жұмыртқаламаса да Жұмыртқалатпақшымыз.

* * *


Төбесі төбел төрт бөрік,
Төртеуі де көк бөрік.

* * *


Тас тостаған,
Тас тостаған ішінде
Тас тастаған.

* * *


Тарғыл итім, талға орал!

* * *


Торғай тоғайды ұнатады,
Тоғай торғайды ұнатады.

* * *


Тырмада бар,
Қойшыда жоқ,
Тырнада бар,
Аңшыда жоқ.

* * *


Тары ақта,
Тары ақтап,
Қапқа қапта.

* * *


Торта қойдым, орта қойдым,
Орта қойдым,
Орта қойдым, Жорта қойдым.

* * *


Тастай ауыр ақ сақам,
Ақ сақаммен жақсы атам.
Жақсы атқаным емес пе,
Ұлдарды зар қақсатам.

* * *


Томағаланған төрт бүркіт – қолда,
Томағаланбаған төрт бүркіт – торда.
Қанша бүркіт болады сонда?

* * *


Тұмсығы балғаға айналар,
Балғасы қайлаға айналар.
Қайласы қайыңға қайралар,
Тоқылдақ тоғайлы сайда бар.


У

Уфаға барып оқыған,
Уәли жібек тоқыған.

* * *


Уықтардың барлығын,
Уыққапқа сал, күнім,
Уыққапқа салған соң,
Уыздан жеп ал, күнім.

* * *


Уатушы Уәлиді Уәзирамыз уайымсыз.
Уілдейді Уәлиі, Уақыт уәжсіз Уәлисіз.


Ұ


Ұстап қара қарындашын,
Ұштап қарындашын қарындасым
Ұсынды қарындасым қарындашын.

* * *


Ұшпайды ұзақ ұзап,
Ұзаққа тұзақ тозақ
Болса да түсер өзi-ақ.

* * *


Ұлсынай – ұшқыш ер жүрек,
Ұнайды оған зәулім көк.

* * *


Ұйқышыл кісіні ұйқы қысты,
Ұйқышыл кісінің ұйқысы күшті.

* * *


Ұста еңбек тарланы,
Ұғып алғын бар мәні!
Ұстамасаң балғаны,
Ұстап көрші, ал кәні!

* * *


Ұн тартқан,
Аппақ ұнтақ шынтақтан.

* * *


Ұқыпты бала кітапты түптеп тастады,
Ұқыпсыз бала кітапты
бүктеп тастады,
Жұмысын басқаға жүктеп тастады.

* * *


Ұстара, ұстара!
Шаш алуға құштар, ә!
Құштар, ә!
Ұстарада күш бар, ә!


Ү


Үш кiшi iшiк пiштiм,
Бес кiшi iшiк пiштiм:
Неше кiшi iшiк пiштiм?

* * *


Үміт түбіт түтті,
Түбітті түтіп бітті.

* * *


Үйде ойыншық үлегім,
Үлегімді үремін.
Үремін де үнемі,
Үстіне өзім мінемін.

* * *


Үш егізбіз, үш егізбіз,
Асты бірге ішеміз біз.

* * *


Үш кісінің ұшы үшкір,
Үш кісінің ұшы ескі,
Үш ішік тыстадым,
Үш үскі ұштадым.

* * *


Үйір-үйір үйректі,
Үйірге кім үйретті?
Үйір-үйір үйректі,
Үйірге өзім үйреттім.

* * *


Үйрек дәйім тіледі,
Үлгілі үйрек болуды.
Үкімен бірге үнемі,
Үрікпей жүру көңілді.

* * *


Үшкір тұмсық,
Сұр шымшық,
Сордан ұшты
Құрт шымшып.
Үйге кіріп киім ілді,
Сыртта шешіп, үйде киді,
Бірін тастап, бірін киді.

* * *


Үйреншікті істі,
Үйреткішсіз-ақ Үйреністі.

* * *


Үлгілік – үйретуден,
Үлгерулік – үйретуден,
Үлгілілік – үздіктен,
Үздіксіз үйретуден.

 


Х


Хабиба сөмке көтерген,
Хат-хабар күнде әкелген.

* * *


«Хатима мен Хатипаға,
– Хамит аға,
– Хат жазғын»,– деді.


Ш


Шымдай шытырмыш,
Ол шытырмышты
Мен шым-шытырмыштамай
Кiм шым-шытырмыштайды?

* * *


Шiлiктi шаптым,
Жiлiктi астым.
Шiлiктi жақтым,
Жiлiктi шақтым.

* * *


Шөмеленбеген шөптi
Мен шөмелемей,
Кiм шөмелейдi.

* * *


Шүрегей сүңгiгiш пе,
Сүңгуiр сүңгiгiш пе?

* * *


Шуақтаған ботамды
Шуға апарып шудаладым.
Шудалаған шудасын
Суға салдым, судан алдым,
Cуға малдым.

* * *


Шеше, кеше неше есе кесе көп алдыңыз?
Шеше, кеше неше есе кесе кем алдыңыз?

* * *


Шемiшке шақсаң шақ,
Шапшаң шақ.
Шөбiңдi шапсаң шап,
Шапшаң шап.

* * *


Шаш ал, Қас алма.
Ас ал, Қасарма!

* * *


Шапанымда сан қалтам бар,
Қай қалтамда сары малтам бар?
Малтам жалғыз, қалтам сансыз,
Тапқан алсын, малтам даусыз.

* * *


Шахматшы болсаң келе ғой,
Шоқанды қане
, жеңе ғой.

* * *


Шалабай шыли шалағай,
Шалағай шыли Шалабай.
Шақша басы шарадай,
Шаладай шала Шалабай.

* * *


Шеше, шеше,
Неше кесе
Сынды кеше?

* * *


Шәугімдегі шай қайнады ма?
«Шай қайнады!»– деп,
Шешем айқайлады ма?

* * *


Шалғы саптап,
Шөп шап. Шөп шапсаң, көп шап.
Көп шапсаң, шапшаң шап,
Шапшаң шапсаң, Шаршап жат.

* * *


Шалабай саба пісті,
Шамалап шала пісті.

* * *


Шырмауық шөп,
Шырмалып кеп
Талға жабысады.
Ошаған, Тасадан
Малға жабысады.

* * *


Шалшық, балшық,
Балшық , шалшық,
Балшықтан ал шық.

* * *


Шұңғыл, шұңқыр.
Шұңқыр, шұңғыл.

* * *


Шапшаң Шапсаң,
Бұрқырайды Ақ шаң.

* * *


Шымдай шытырмыш,
Ол шытырмышты мен
Шытырмыштамай,
Кім шытырмыштайды?

* * *


Шүрегей сүңгігіш пе?
Сүңгуір сүңгігіш пе?

* * *


Шұнақ құлақ лақ
Бұлаққа барды.
Бұлақ жағасындағы
Құраққа барды.

* * *


Шөжем деп шешесі бәйек,
Шешем деп шөжесі бәйек.
Шешесі шөжем жесін дейді,
Шөжесі шешем жесін дейді.

* * *


Шарқ айналар, Қайралар,
Пышақ қайралар Көңіл жайланар.

* * *


Шаңқ-шаңқ етіп шағала,
Шабақ ілер жағада.

* * *


Шабдар атты Шет көрмейді,
Шалабай, Шауып бірақ,
Шөп бермейді, Шалағай.

* * *


Шошыттың үш құсты,
Шошынып үш құс ұшты.

* * *


Шабысты ат,
Шалыс шаппас,
Шалыс шапса,
Алыс шаппас.

* * *


Шын еңбекші – өрмекші,
Өрмекші – шын өрмекші.

* * *


Шәйімнің шәй шайнегі мосыдан түспес,
Мосыдан түссе, ащы деп ішпес,
Ащы деп ішсе, ыссы деп ішпес.

* * *


Ши тоқыдым шиеден,
Теңіз кештім түйемен,
Күйме жасап инеден,
Үй тұрғыздым түймеден.

* * *


Шағала көл шетіне қонды,
Қара қарға жол шетіне қонды.

* * *


Шақпақ тасты,
Аппақ тасты
Шақпақшы шал
Шығып, шашты.

* * *


Шалбарын тапса,
Байпағы жоқ.
Байпағын тапса,
Қалпағы жоқ.
Салаққа мұндай
Айтарым жоқ.

* * *


Шапалағы шарт етті,
Алақанда қызыл дақ!
Екінші рет шекесі
Қоя берді дызылдап,
Маса жүрді ызылдап.

* * *


Шешендер шебер,
Шынайы шенер.
Шенелген шіркін,
Шөмпиіп шөгер.

* * *


Шоқ-шоқ гүл шоғыры,
Ақ нұрға шағылып,
Шыққа тұр шомылып.

* * *


Шөпті ішке үйгізші,
Күрішті де түйгізші.

* * *


Шықса шыңға
Шыршалар шаншылып,
Шүпірлеп шығыпты
Сайға сан шыбық.

* * *


Шымшық шымшықты шымшылады,
Шымшықтар Тыныштықта тыншымады.

* * *


Шырша сыпырғыштың
Ұшы шырпылсыншы.
Барша сыпырғыштың
Ұшы қырқылсыншы.


Ы


«Ыбырай, Ыбырайдың шымыры-ай!
Денесі де тым ірі-ай!»
Мақтап жүрген Ыбырай,
Мысықтан қорқып зымырай,
Берер зымырай.

* * *


Ықылас пен Жасыбай,
Ыдыстарын тасымай,
Ырыскүлден үлгі алмай,
Ынтасыз жүр тілді алмай.

* * *


Ыңғайсызы, Ыңғайсыз-ақ,
Амал жоқ, Тыңдаудай,
Тыңдайсыз-ақ.

* * *


Ысқан ұстаз – ұстаз ұста,
Үш ұстаға ұстаз ұста,
Үш ұстаға жасы тұстас ұста.

* * *


Ықыласты – ынталы,
Ынталы – ықтиярлы,
Ықтиярлы – ықтиятты,
Ықтиятты – ықпалды.


І

Ісшіл іссізбен келіспейді,
Істі іссізден тез істейді.
Іске іскер, Істі іскер істер.

* * *

 

Ізге түсті Ізмұрат,
Ізмұратты біз бірақ,
Іздеп-іздеп таппадық,
Ізім-қайым қызық-ақ.

* * *


Ізшілер іздесті,
Түз келді, із кесті.

* * *


Іздеп ек бір-бір құр,
Қу екен құр құрғыр.
Таптырмай қырдан құр,
Қайттық біз құрдан-құр.

* * *


Ізденгіш – ізшең,
Ізшең – ісшең,
Ісшең – іскер,
Іскер – ісмер

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *