Оқу — әдістемелік кешеннің тізбесі мен мазмұны :

Оқу — әдістемелік кешеннің тізбесі мен мазмұны :

 • Курстың тақырыптық жоспары

Барлығы (кредиттер):  3 (135  сағат)

 

Тақырып атауы

Дәріс

Тәжірбелік

ОСӨЖ

СӨЖ

1.Қазақ тілі тарихы грамматикасы. Тарихы грамматика пәнінің мақсаты мен міндеті. Басқа пәндермен байланысы

2

1

2

5

2.Түркі тілдерінің даму кезеңдері. Әр кезеңдегі түрлі тілдерінің бөлінісі, кезеңдерге қатысты тарихи-әдеби мұралар.

2

1

2

5

3Қазақ тілінің түркі тілдері ішінен алатын орны. Қыпшақ тілдер тобының басқа түркі тілдерінен айырмашылықтары…

2

1

1

5

4.Тарихи лексикология мәселелері.Лексиканың толығу жолдары,сөз мағыналарының өзгеруі, фразеологизмдердің қалыптасуы

2

1

2

5

5.Тарихы этимология, оның принциптері, көне сөздердің құпиясы.

Этнонимика, топонимика, ономастика материалдары.

2

1

2

5

6. Тарихи фонетика. Дауысты дыбыстар жүйесінің дамуы.

2

1

1

5

7.Дауыссыз дыбыстардың дамуы..

2

1

2

4

8.Буын үндестігі мен дыбыс үндестігінің қалыптасу тарихы, фузиялық өзгешеліктер.

2

1

2

4

9. Тарихы морфологияның зерттеу нысаны, мақсаты.Түбірдің сипаты.

Түбірлердің синкрктизмі

2

1

1

4

10.Есім сөз таптарының даму тарихы. Есім сөздерінің түрлену жүйесі.Қосымшалардың қалыптасу тарихы.

2

1

2

4

11.Етістіктің даму тарихы. Етістіктің есімше, көсемше, тұйық етістік түрлерінің  дамуындағы өзгерістер.

2

1

2

4

12.Етістіктің категориялары.Шақ, жақ, етіс, рай категорияларының қалыптасу тарихы.

2

1

1

5

13.Тарихы синтаксис мәселелері. Сөз тіркестерінің даму тарихы, көне және орта түркі жазбарарындағы байланысу тәсілдері мен байланысу түрлері.

 

 

 

 

14.Сөйлемнің даму тарихы. Жай сөйлем түрлері. Сөйлем мүшелерінің көне, орта түркі және жаңа дәуір жазбаларындағы қалыптасуы

2

1

1

5

15.Құрмалас сөйлемдердің даму тарихы. Құрмалас сөйлемдердің көне, орта түркі және жаңа дәуір жазбаларындағы қалыптасуы.

2

1

1,5

 

7,5

Барлығы

15

15

22,5

67,5

2.1 Әдебиеттер тізімі :

1.Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. А,1997.

 1. Томанов М. Тарихи грамматикасы. А,1988.
 2. Қазақ тілі тарихы лексикологиясының мәселелері. А,1988.
 3. Қордабаев Т. Тарихи синтаксис мәселелері.А. 1965.
 4. Ағыманов Е. Қазақ тілінің тарихи синтаксисі.А,1986.
 5. Мусаев К.М. Лексикология тюркских языков. М,1984.
 6. А. Салқынбай. Тарихи сөзжасам. А, 1999.
 7. Мусаев К.М. Қазақ тілі мен грамматикасы тарихынан. А,1966.
 8. Проблемы этимологии тюркских языков. А,1990.
 9. Қордабаев Т. Томанов Тарихи грамматика мәселелері. А,1975.
 10. Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков. М,1975.
 11. М. Қашкари. Түрік сөздігі. А,1998.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *