Ағын судың дюкерге қозғалуына байланысты Рейнольдс Re санын анықтау :

  1. Құмсүзгіш есебі.
  2. 1.Құмсүзгіш напорына сәйкес келетін , су тереңдігін ( һ ) анықтау :

 

 

1.2.Тордың ашылу размері есептеледі, ағын сумен жоғары дисперсті бөлшектер жылдамдығын қамтамасыз ететін:

;

 

мұнда:

 е  -струяның сығылу коэффиценті;   е = 0,64;

 ц –струяның жылдамдық коэффиценті; ц = 0,96.

 

1.3. Бөлшектерді тұндырудың wтұн  орташа жылдамдығы , практикада берілген мәнге қарап , тұндырманы ламинарлы деп есептейміз : 

 

;

 

1.4. Тұндырғыш ауданы есептелінеді Fтұн,мІ тұрақты шығын теңдігінен :

 

;

1.5. Құм сүзгіш ұзындығын анықтау l ,м:

 

 

1.6. Ағын су келуінің технологиялық уақытына байланысты құмсүзгіш жұмыс бөлігінінң ұзындығы (L):

 

 

 

  1. Тұндырғышты есептеу.

       

2.1. Құбырлардың оптимальды диаметрі Лобачёв формуласымен анықталады:

d = К· Vc0,42;

 

мұнда  К – шығын коэффиценті коэффициенті , К = 1,1 – 1,2.

 

2.2.Құбырға ағын су берудің орташа жылдамдығы :

 

 

Есептелген жылдамдық технологиялық нормаға сәйкес келу керек.

2.3. Ағын судың дюкерге қозғалуына байланысты Рейнольдс Re санын анықтау :

 

 

 

   2.4. Дюкер құбырларында гидравликалық үйкеліс ауданын анықтау ,кедір – бұдырлығы Дэ = 0,5 мм.

  4-ші аудан үшін:     10· d/ Дэ < Re < 500· d/ Дэ,

       5-ші аудан үшін:     Re > 500· d/ Дэ

     2.5. Ауданға байланысты (4 немесе 5) гидравликалық үйкеліс коэффицентін есептейді .

2.6. Дюкер ұзындығы бойынша  hl  напор шығынының Дарси формуласымен анықтау :

 

2.7. Диффузордың соңғы диаметрін  d2 пайдалана отырып, дюкерден суспензияның шыққан кездегі орташа жылдамдығын есептеу (d2 / d = 2):

 

 

2.8. Дюкердің барлық тұрақты коэффицент санын біле отыра о0, тұрақты кедергідегі напор шығынын анықтау hм:

 

 

2.9. Дюкердегі напордың толық шығыны hо:

 

hо = hl  + hо.

2.10. Тұндырғыштағы дисперсті бөлшектердің орташа жылдамдығын анықтау , практика жүзінде тұндыру ламинарлы (Re<2): 

 

;

 

2.11.   Тұндырғыштың тұндыру ауданын есептеу ( диаметрлі ағыс ауданы ) F:

 

 

2.12.    Егер алынған нәтиже ауданы нормативін қарағанда артық болса , бірдей көлемді екі тұндырғышқа бөліп, тек біреуін ғана есептейді :

 

F1 =  F2

 

 

2.13.     Тұндырғыш диаметрін анықтаймыз (D1):

 

 

2.14.  СниПа нормасы бойынша тұндырғыг диаметрінің (D) оның биіктігіне  (H) қатынасы  1:6….1:10. D/ H = 1/10 деп алып , апараттың қажетті биіктігін H1  есептейміз.

2.15.  Тұндырғыштың пайдалыкөлемі ( цилиндрлі бөлімнің көлемі ) V:

 

 

2.16. Тұндырғыштың технологиялық артық биіктігін К = 1,1, ескере отырып , аппараттың конструктивті биіктігін  Hк және тұндырғыштың толық көлемін  Vк анықтаймыз :  Hк = 1,1· Н1

2.17. СниПа көрсеткіші  бойынша тұндырғыш ауданы мына формуламен де анықталады  :

F = Vч / vуд ;

 

Мұнда ,  vуд – төмен тығыздықты орташа дисперсті ағын сулар үшін есептелген удельная жүктеме vуд = 12 – 14 м3/(м2·сағ).

 

2.18. Диффузордан тұндырғышқа сұйық берілген биіктікке Н көтерілу , дюкер өлшемі Дz  напор баланснан табылады :

Нп + Дz = Н + hо, бұдан  Дz = Н + hо — Нп

 

2.19. Тұндырғыш монтажындағы фундамент тереңдігін анықтау

Нф = Дz + Дz1

 

  1. Метантенкінің есептелуі.

3.1. Алынған қалдықтың көлемдік шығыны :      

                                            

                                                    Vос  = ут  ·Vс,

 

     мұнда  ут  — ағын суды тұндырғыштағы қалдық заттардың орташа көлемдік концентрациясы .

3.2. Тұндырғышта қалдықтың жиналу мөлшері (90%-ті ылғалдылық) ,  метантенк құбырында орталық сораппен есептелген көлем толғанша сорады. Тұрақты диаметрді ( техника – экономикалық көзқарас бойынша ) анықтайды d1:

 

d1= К· V0,42 

 

3.3.Құбырларда қалдықты берудің орташа жылдамдығы :

 

 

3.4. Қалдық қозғалу кезіндегі Рейнольдс Re саны :

 

 

Бұдан кейін гидравликалық есептелу мен құм сүзгіш пен тұндырғыш арасындағы құбыр есебі аналогичен. Нәтижесінде напор шығынын h1 анықтайды .

3.5.Қалдықтың метантенкке көтерілуін , насостың қажетті напорын есепке алып :

Н1 = Дz + h1

3.6.Құбырдағы қысым шығынын анықтау :

 

Др = стұн· g· Н1

 

3.7. Қалдықты тасымалдау үшін насостың пайдалы қуаты Nп есептеледі :

Nп  = Др · V

 

3.8. ПӘК-тің жұмыс есебі бойынша толық қуат Nо  :

 

Nо  = Nп / з

Каталог бойынша анықталған марканың ортадан тепкіш сорапты таңдайды.

3.9.Күндік толтыру есебі бойынша метантенк көлемін анықтаймыз :

 

Vм  = К · Vтәу

 

 

3.10. СниПа нормасы бойынша метантенк диаметрі мен биіктігінің коструктивті қатынасы   Dм/ Hм = 1/3. Диаметр D мен биіктігін Н анықтаймыз :

 

 

Сонда метантенк биіктігі анықталады : 

 

3.11. Егер метантенк размерлері СНиПа нормасынан жоғары болса , онда біреу орнына көлемі жағынан кіші үш немесе төрт метантенк келесідей есептеу бойынша қолдану керек ( барлық метантенк көлемі бірдей ):

Vм1 = V м21 = V м3 = V м4 

3.12. Dм1 диаметрін анықтаймыз :

 

3.13. Метантенк биіктігі  Нм1 :

 3.14. Метантенк жұмыс бөлігінің барлық көлемін Vм1 екіге бөлеміз: бірінші —  цилиндр көлемі  Vц және екінші  –конус көлемі Vк.

3.15. СниПа талабы бойынша 0 – ден төмен орындалатын, соңғы бөлімнің көлемі а Vс нықталады :   Vс  = Vм  — Vц

3.16. Метантенктің соңғы бөлімінің биіктігі Нс:

  1. 16. СНиПа нормасы бойынша метантенк соңғы бөлімінің жоғары биіктігі Нж , цилиндрлі бөлік биіктігінен 1/3 – ке тең.

3.17. Ашыту процесін қысқарту үшін ила 330С дейін қыздырып және араластырады. Мөлшермен тоқтаусыз иланы күніне метантенкке берудегі жылулық жүктемені анықтаймыз :

 

 

3.18.Жылулық жүктеме метантенкке өткір будың берілуімен қамтамасыз етіледі, массалық шығыны былай анықталады:

 

3.19. Араластыру кезінде ілгіш қалақшалардың айналу жиілігі n = 0,5 айн/с =30 айн/мин. Метантенк габориттерін есепке алып, үш ілгіш қалағын (№ 5) араластырамыз. Араластыру кезіндегі Рейнольдс Reм критерийін есептейміз.

3.20. Әр түрлі ілгіштер үщін Euм =f (Reм) графигін қолданады.  VII-6 – суреттегі график бойынша ,Reм  арқылы Euм. 3.27. табады. Араластыру процесі үшін Эйлер теңдігін пайдаланып , ілгіштің жұмыс қуатын N  есептейміз:

N = Euм· с·n3·d5

 

3.21. Инерция күшінің ілгіш моментінен Nо бөлінуінен электродвигательдің толық қуаты анықталады: 

 

Nо = КN · Nо .

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *