1. Платон бойынша, қоғамдық зұлымдықтың бастамасы –

A) Мемлекет;

B) Басқарудың тұрақсыз түрі;

C) Заң;

D) Әлеуметтік теңсіздік;

E) Жеке меншік.

 1. «Америкадағы демократия» кітабының авторы:

A) Дж. Локк;

B) А. Смит;

C) Ш.Л. Монтескье;

D) Дж. Ст. Милль;

E) А. де Токвиль.

 1. Т. Гоббс бойынша мемлекетті басқарудың ең тиімдісі:

A) Демократия;

B) Тирания;

C) Тоталитаризм;

D) Абсолютті монархия;

E) Республика.

 1. Демократияға қарсы күрес барысында, А.Гамильтон мемлекеттің негізгі қағидаты деп көрсетті…

A) Жеке меншікті қорғау;

B) Көрші елдердің территорияларын жаулау;

C) Құқықтық тәртіп орнату;

D) Латын Америка елдерімен дипломатиялық қарымқатынас орнату;

E) Азаматтық қоғам құру.

 1. Париж коммунасын социалистік мемлекеттің түп негізі ретінде көрсеткен кім?

A) П.Л. Лавров;

B) И.Г. Фихте;

C) М.А. Бакунин;

D) П.Н. Ткачев;

E) Ф. Энгельс.

106.П.Л. Лавров бойынша, социализмге жетудегі ең басты кедергі қандай?

A) Өзіндік ірі мемлекет;

B) Анархия;

C) Демократия;

D) Тоталитаризм;

E) Нәсілшілдік.

 1. «Бүгінгі күнге дейін болған қоғамдардың тарихы – таптар арасындағы күрес тарихы» деп көрсеткен кімдер?

A) Н.Г. Чернышевский, В.Г. Белинский;

B) М.В. Ломоносов, Н.М. Карамзин;

C) В.И. Ленин, И.В. Сталин;

D) К. Маркс, Ф. Энгельс;

E) П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев.

108.Н. Макиавелли көрсеткендей «Жоспарлағанды іске асыру қиындығын, мақсатқа жетудегі сенімсіздік, іске асырудағы қауіптілік тудыратын істен, қиын не…»

A) Өзге мемлекеттермен соғыс жүргізу;

B) Ақсүйектермен текетіресу;

C) Шіркеуге қарсы шығу;

D) Жаңа мекемелерді орнату;

E) Қарапайым халықтың көтерілісін басу.

 1. Н. Макиавеллидің ойынша «Бақытты адам, өзінің іс-әрекеттерін алдын-ала,анасып жүретін адам»

A) Халық мүддесімен;

B) Ақсүйектер мүддесімен;

C) Шіркеу ерігімен;

D) Халық, ақсүйектер, шіркеу мүдделерімен;

E) Уақытпен санасып.

 1. Н. Макиавеллидің пікірінше «Ең мықты қамал, мүмкін болатын, ол »

A) Қуатты әскер;

B) Халыққа жек көрінішті болу;

C) Адал одақтас;

D) Шіркеуге арқа сүйеу;

E) Ақсүйектерге сүйеу.

 1. Әл-Фараби, Ибн-Син, Ибн Ружд ілімдеріндегі идеалды мемлекет –

A) Демократия;

B) Абсолютизм;

C) Аристократия;

D) Ағартылған абсолютизм;

E) Тирания.

 1. Әл-Фараби ілімдерінде саясаттың мақсаты:

A) Теңдікке жету;

B) Жақсылыққа жету;

C) Әділдікке жету;

D) Бақытқа жету;

E) Билікке жету.

 1. Қай ортағасырлық араб ойшылын Еуропада Аверроэс деп атаған, ал оның екі шындық туралы ілімдерін аверроизм деп атаған?

A) Ибн Баджу;

B) Ибн Ружда;

C) Әл-Фараби;

D) Ибн-Сина;

E) Ибн Халдун.

 1. «Билік – ол адамдардың талаптарын шектеп, азаматтық жігер тәрбиелей алатын күш» деген анықтаманың авторы кім?

A) Т. Гоббс;

B) Дж. Локк;

C) Н. Макиавелли;

D) Т. Джефферсон;

E) М. Вебер.

 1. Философиялық ойлар мен позитивті халықаралық құқық тәжірибесін зерттейтін түбегейлі құқық негізін құрайтын бағыттың негізін қалаушы кім?

A) Ж. Боден;

B) Г. Гроций;

C) Ж. Ж. Руссо;

D) Б. Спиноза;

E) И. Кант.

 1. Утопиялық социалисттердің идеалды қоғамына сай келмейтін қасиеті?

A) Ортақ меншік;

B) Міндетті еңбек;

C) Пайданы әділетті бөлу;

D) Құқық пен міндеттердің теңдігі;

E) Жеке жинақ.

 1. Әл-Фараби бойынша, қандай мемлекет (қала) байлық пен жақсы өмірге жетудегі адамдардың ынтымақтастығын көздейді?

A) «Билік құмар қала»;

B) «Мейірімді қала»;

C) «Бақытсыздық пен кедейшілік қаласы»;

D) «Алмасу қаласы»;

E) «Қажеттілік қаласы».

 1. Т. Гоббс бойынша, соғыс жағдайындағы хаостан шығуға не ықпал етті?

A) Билікке тиранның келуі;

B) Жеке меншік құқығын орнату;

C) Билікті тармаққа бөлу;

D) Қоғамдық келісім;

E) Жеке бас бостандығы.

 1. Т. Гоббс қандай ойлардың жақтаушысы болды?

A) Либералды;

B) Социал-реформисттік; Социал-демократиялық;

D) Радикалды;

E) Консервативті.

 1. Ежелгі Грекиялық саясаттың теориясы мен тәжірибесінің құндылығы не?

A) Білім;

B) Теңдік;

C) Билік;

D) Бостандық;

E) Әділдік.

 1. Гомер бойынша «дике» түсінігі нені білдіреді?

A) Ар;

B) Дәстүр;

C) Әділеттілік;

D) Құқық;

E) Бостандық.

 1. Пифагорлықтар үшін ең төмен дәрежедегі жамандық:

A) Анархия;

B Аристократия;

C) Демократия;

D) Олигархия;

E) Охлократия.

 1. Мына қанатты сөзді кім айтқан: «Билеуші өзін халықтың патшасы ретінде емес, керісінше құлы ретінде санауы керек»?

A) Т. Мюнцер;

B) Ж. Кальвин;

C) М. Аврелий;

D) Этьен ла Боэси;

E) М. Лютер.

 1. Ж. Кальвин бойынша, басқарудың ең нашар түрі …

A) Охлократия;

B) Демократия;

C) Анархия;

D) Аристократия;

E) Олигархия.

 1. Төменде көрсетілген ресейлік ойшылдардың қайсысы батысшылдардың өкілі емес?

A) В. Белинский;

B) Н. Огарев;

C) А. Герцен;

D) И. Кириевский;

E) Т. Грановский.

 1. Реформация – бұл:

A) Отарлық басып алушыларға қарсы қозғалыс;

B) Католик шіркеуіне қарсы қозғалыс;

C) Адам құқықтарын қайта жаңғырту қозғалысы;

D) Жерге байланысты реформа жүргізу қозғалысы;

E) Жеке меншікті жоюға қарсы қозғалыс.

 1. Аристотель бойынша, адам табиғатының негізі?

A) Адам барлық заттардың өлшемі;

B) Адам саяси жануар;

C) Адам табиғаттың жаратылысы;

D) Адам өз тағдырының иесі;

E) Адам кіршіксіз жаратылыс емес және бастамасынан күнәлі.

 1. «Жаратылыс табиғаты туралы» атты атақты поэмада мемлекет пен заңдар арасындағы келісімділік туралы ой шыңдалған. Бұл кімнің шығармасы?

A) Л.А. Сенека;

B) Августин Аврелий;

C) В.И. Ленин;

D) Тит Лукреций Кар;

E) И.Г. Фихте.

 1. «Халықтың ар-намыстық келбеті мен заңдарының мінез-құлқы оның географиялық ортасына байланысты» деп есептеген саяси ойшыл?

A) И. Кант;

B) Б. Спиноза;

C) Р. Оуэн;

D) Ш.Л. Монтескье;

E) Ж.Ж. Руссо.

 1. Фома Аквинский бойынша, не «Мәңгі заң» болып табылады?

A) Адамның өзін-өзі сақтап қалуға ұмтылысы;

B) Адамдардың арсыз іс-әрекеті;

C) Әлемді басқаратын құдайлық сана;

D) Заңнамалық құқық;

E) Тұтқыншылар мен жеңілгендерге адами қарым-қатынас.

 1. Эллинизм кезеңі адамының көзқарастарының фундаменталды өзгерісі:

A) Өзін-өзі тең құқылы азамат ретінде сезінуі;

B) Өзін-өзі толық еркін адам ретінде сезінуі;

C) Өзін-өзі үлкен империяның қызметшісі ретінде сезінуі;

D) Оның санасында революциялық ойлардың пайда бола бастауы;

E) Мистикаға сене бастауы.

 1. Аристотель бойынша, мемлекет ненің негізінде пайда болды:

A) Адамдардың қарым-қатынасқа табиғи тартылуы;

B) Бәрі бәріне қарсы соғыс жағдайы;

C) Құдайдың еркі бойынша;

D) Өмір сүру үшін қажеттіліктерді бірігіп табу;

E) Қоғамдық келісім.

 1. Т. Гоббс бостандықты осылайша түсінді:

A) Ар-намыс таңдауының еркіндігі;

B) Теңдік пен барлық адамдардың ағайындығы;

C) Заңмен шектелмегенді жасау құқығы;

D) Адамдардың еркіндігі;

E) Сайлауға қатысу.

 1. И. Кант бойынша, «Адамға бастапқыдан бір нәрсе – тек қана туа біткен құқық … сәйкес»

A) Жеке меншік құқығы;

B) Өзін-өзі сақтауға бағытталған іс-әрекеттің бостандығы;

C) Өмір сүру құқығы;

D) Ар-намыс еркіндігі;

E) Келісім шарт жасау бостандығы.

 1. Фермерлердің демократиялық мемлекеттері – бұл оқытудағы саяси идеал:

A) Т. Джефферсон;

B) Т. Гоббс;

C) Г. В. Ф. Гегель;

D) Әл-Фараби;

E) Г. Гроций.

 1. И. Кант бойынша, ең тиімді мемлекет құрылымы

A) Демократия;

B) Республика;

C) Конституциялық монархия;

D) Деспотия;

E) Аристократия.

 1. Қай ойшыл бірінші болып мемлекеттің қазіргі заманғы мағынасын ашып көрсетті?

A) М.Т. Цицерон;

B) Н. Макиавелли;

C) Полибий;

D) Аристотель;

E) Әл-Фараби.

138.Ойшылдардың қайсысы саясат пен этиканы байланыстырды?

A) Аристотель;

B) Платон;

C) Конфуций;

D) Лао-Цзы;

E) Эпикур.

 1. Гераклит бойынша, «Адамдардың мінезқұлықтық-саяси бағалауы, олардың интеллектуалды жетістігінің нәтижесі болып табылады»:

A) Заңдар;

B) Логос (барлығын басқарушы сана);

C) Билеушінің еркі;

D ) Халықтың еркі;

E) Бақыт.

 1. «Жетi Жарғыны» құру барысында кімдер қатыспады?

A) Беш;

B) Ру басшылары;

C) Шаруа;

D) Батыр;

E) Султан.

 1. «Киелі қарлығаш» – деп қазақ жерінде кімді атаған:

A) Төле би;

B) Тауке хан;

C) Абылай хан;

D) Казыбек би;

E) Айтеке би.

 1. Әл-Фараби бойынша, «мейірімді қалада» басты орын кімдерге берілді?

A) Қолөнершілерге;

B) Әйелдерге;

C) Қарауылдарға;

D) Данышпандарға;

E) Ағартылған билеушіге.

 1. «Егер Құдай жоқ болатын болса, онда оны ойдан шығару қажет болатын еді» деген кімнің сөзі?

A) Н. Макиавелли;

B) М.Ф. Вольтер;

C) М. Лютер;

D) И. Кант;

E) Т. Джефферсон.

 1. «Мемлекеттің абсолютті билігі – бейбітшілік пен табиғи құқықтардың орындалуының кепілі» деген кімнің сөзі?

A) Дж. Локк;

B) Н. Макиавелли;

C) Т. Джефферсон;

D) Т. Гоббс;

E) Әл-Фараби.

 1. «Соғыс бейбітшілікке жету үшін болады, бейбітшілік соғыстың соңғы мақсаты» – кімнің сөзі?

A) Әл-Фараби;

B) Г. Гроций;

C) Аристотель;

D) М.Т. Цицерон;

E) Ибн-Сина.

 1. Қазақ халқының дәстүрі бойынша Бидің қандай негізгі қасиеттері болуы қажет:

A) Тіл білімі мен дене күштілігі;

B) Халықаралық құқық пен әскери істі білуі;

C) Оның байлығы, атағы және құлдары болуы;

D) Шешендігі, ойұшқырлығы, есте сақтау қабілеті;

E) Атақты ру мүшесі болу.

 1. Қалайша Би болған?

A) Хан сайлаған;

B) Мұрагерлік атақ;

C) Сайлауда сайланатын болған;

D) Халықпен мойындалған;

E) Көрші мемлекеттер жіберетін болған.

 1. «Жетi Жарғыда» кімдердің мүдделері қарастырылған?

A) Барлық халықтың;

B) Байлардың;

C) Сұлтандардың;

D) Кедейлердің;

E) Қолөнершілердің.

 1. Бидің қызметі –

A) Сот;

B) Шешен;

C) Қолбасшы;

D) Ханның кеңесшісі;

E) Осының барлығы.

 1. Б. Спиноза бойынша мемлекеттің көмекшісі не?

A) Еркіндік;

B) Қауіпсіздік;

C) Қаталдық;

D) Парасаттылық;

E) Күштілік.

 1. Б. Спиноза бойынша жалпы мемлекеттік құқық немен айқындалады?

А) Құдайдың бұйрығымен;

В) Монархтың күшімен;

С) Халық күшімен;

Д) Барлық әлемнің мықтыларының күшімен;

Е) Табиғи құқықпен.

 1. Г. Гроций адамның жетекші әлеуметтік мүмкіндіктері деп нені атайды?

А) Жақынға деген махаббат;

В) Жақынға деген агрессия (қарсылық);

С) Қарым-қатынасқа ұмтылу;

D) Билікке ұмтылыс;

Е) Табысқа ұмтылыс.

 1. «Солнечный остров» атты утопиялық трактат авторы кім?

A) Евгемер;

B) Ямбул;

C) Т. Морр;

D) Т. Кампанелла;

E) Ф. Бэкон.

 1. Т. Мюнцер бойынша кімге өзімшілдік (эгоисттік) мақсат жат келеді:

А) Монархқа;

В) Аристократтарға;

С) Тұрғылықты тұрғындарға;

D) Үлессіз адамға;

Е) Шаруаларға.

 1. «Әлем қорғаушысы» атты трактат авторы кім?

A) Н. Кузанский;

B) Э. Ротердамский;

C) М. Падуанский;

D) Ж. Кальвин;

E) М. Лютер.

 1. Н. Макиавеллидің ең жақсы (мінсіз) басқару формасы және Италияға қажет немесе лайықты басқару формасы қандай?

А) Республика, абсолюттік монархия;

В) Шектеулі монархия, папа билігі;

С) Абсолютті монархия, теократия;

D) Аристократия, олигархия;

Е) «Аралас» мемлекет, әскериленген мемлекет.

 1. М. Лютер 1517 ж. қандай тезисті алға тартты?

А) Діннің бар екенін дәлелдейтін тезис;

В) Папаның бүкіл күнәларын кешіру;

С) Көне Өсиетке сенуден бас тарту;

D) Мүмкіндігінше кешірім (индулигенция) грамотасын сатып алу;

Е) Әлемнің жаратылмауы.

 1. Т. Джефферсонның ойынша, адам қандай құқықтарға ие?

А) Өмір, еркіндік және бақытқа ұмтылу;

В) Өмір, еркіндік және еңбек;

С) Өмір, жұмыс және әрекет аясындағы тепе-теңдік;

D) Бақыт, жер, отбасы;

Е) Жеке өмір, қоғамдық моындауы.

 1. «Жаңа Атлантида» трактатының авторы кім:

A) Г. Бабеф;

B) Сен-Симон;

C) Ф. Бэкон;

D) Ш. Фурье;

E) Ж. Мелье.

 1. АҚШ ұлы Декларациясының авторы кім?

A) О. Тоффлер;

B) Р. Джэй;

C) А. Гамильтон;

D) Т. Джефферсон;

E) Б. Спиноза.

 1. «Ежелгі қоғам» кімнің шығармасы?

A) Платон;

B) Сократ;

C) Л. Морган;

D) Ф. Энгельс;

E) Ш.Л. Монтескье.

 1. «Утопия» терминін алғашқы болып кім қолданған?

A) Т. Кампанелла;

B) Т. Мор;

C) Ямбул;

D) Ф. Бэкон;

E) Дж. Гарингтон.

 1. Экономикалық, азаматтық еркіндік, мемлекеттің қызметтік аясының шектелуі. Бұл идеялар ненің негізі?

A) Консерватизмнің;

B) Либерализмнің;

C) Тоталитаризмнің;

D) Авторитаризмнің;

E) Католицизмнің.

 1. Әдет-ғұрып және моралдық қарыз негізінде қоғамды дамытуды, жеке меншікті, дәстүрді сақтауды ұсынатын идеология – ол

A) Либерализм;

B) Коммунизм;

C) Консерватизм;

D) Нәсілшілдік;

E) Ұлтшылдық.

 1. Ежелгі Шығыстың саяси оқуына жатпайтын қырлар:

А) Саяси білім ауданынан жекешеленген жоқ;

В) Саяси ой мифологиялық түрде көрсетілген;

С) Биліктің келуін құдайдан деп ұқты;

D) Адамдардың тұлға еркіндігінің шексіздігі;

Е) Патернализм және дәстүршілдік.

 1. Дж. Локк бойынша «Адамдардың қоғамға кірудегі негізгі мақсаты» қандай?

А) Тыныш әрі қауіпсіз өз меншігін қолдану;

В) Бір-бірімен соғысуды доғару;

С) Шынайы дін үшін;

D) Қандай да болсын қоғамға, көмек үшін, не атақ үшін құрылады, яғни жақынына деген емес, өзіне деген махаббат үшін;

Е) Тарихи және айырылмас құқықты жақсы қамтамасыз ету.

 1. Т. Гоббс бойынша қоғам құрудың басты себебі?

А) Тыныш әрі қауыпсіз өз меншігін қолдану;

В) Бір-бірімен соғысуды доғару;

С) Шынайы дін үшін;

D) Жақынына деген емес, өзіне деген махаббат үшін;

Е) Тарихи және айырылмас құқықты жақсы қамтамасыз

 1. Т. Гоббстың айтуынша, «негізгі және фундаментальды заң» …

А) Қажеттілігінше, бірнеше өз құқықтарыңнан тұрақтылықты сақтау үшін бастарту;

В) Қажеттілігінше, тұрақтылыққа ұмтылу және оны сақтау;

С) Адамдар, келісілген шарттарында тұру керек;

D) Өзіңе ұнамаған затты, басқаға тілеме;

Е) «Бір-біріне қарсы соғыс» барлық қоғамға әсер етеді.

 1. Халықаралық құқықтың «Әкесі»?

А) И. Кант;

B) М.Т. Цицерон;

C)Н. Макиавелли;

D) Г. Гроций;

E) Гегель.

 1. «Қоғам, ол біздің қажеттіліктен құрылады, ал үкімет біздің іс-әрекетімізден құрылады» деген пікір кімдікі?

A) Аристотель;

B) Б. Спиноза;

C) И. Кант;

D) К. Маркс;

Е) Т. Пейн.

 1. Төменде көрсетілген ойшылдардың қайсысы «консерватизм теориясын» жақтаушылары?

A) Э. Берк, Ж. де Местр, Л. де Бональд;

B) М. Штирнер, П. Прудок, М.Бакунин;

C) Дж. Локк, Ш. Монтескье, А. де Токвиль;

D) Г. Спенсер, Т. Мальтус;

E) Т. Мор, Т. Кампанелла; Ж. Мелье.

 1. Төменде көрсетілген ойшылдардың қайсысы «либерализмді» жақтаушылар?

A) Э. Берк, Ж. де Местр, Л. де Бональд;

B) М. Штирнер, П. Прудок, М. Бакунин;

C) Дж. Локк, Ш. Монтескье, А. де Токвиль;

D) Г. Спенсер, Т. Мальтус;

E) Т. Мор, Т. Кампанелла; Ж. Мелье.

 1. Төменде көрсетілген ойшылдардың қайсысы «анархизмді» жақтаушылылар?

A) Э. Берк, С. Ж. де Местр, Л. де Бональд;

B) М. Штирнер, П. Прудок, М.Бакунин;

C) Дж. Локк, Ш. Монтескье, А. де Токвиль;

D) Г. Спенсер, Т. Мальтус;

E) Т. Мор, Т. Кампанелла; Ж. Мелье.

 1. Төменде көрсетілгендердің кайсысы «дарвиндіксоциализмді» жақтаушылар?

А) Э. Берк, Ж. де Местр, Л. де Бональд;

В) М. Штирнер, П. Прудок, М.Бакунин;

С) Дж. Локк, Ш. Монтескье, А. де Токвиль;

D) Г. Спенсер, Т. Мальтус;

Е) Т. Мор, Т. Кампанелла; Ж. Мелье.

 1. Төменде келтірілген ойшылдардың қайсысы социал-дарвинизмнің жақтаушылары?

A) Э. Берк, Ж. де Местр, Л. де Бональд;

B) М. Штирнер, П. Прудок, М. Бакунин;

C) Дж. Локк, Ш. Монтескье, А. де Токвиль;

D) Г. Спенсер, Т. Мальтус;

E) Т. Мор, Т. Кампанелла; Ж. Мелье.

 1. Төменде келтірілген ойшылдардың қайсысы «утопиялық социализм» жақтаушылары?

A) Э. Берк, Ж. де Местр, Л. де Бональд;

B) М. Штирнер, П. Прудок, М.Бакунин;

C) Дж. Локк, Ш. Монтескье, А. де Токвиль;

D) Г. Спенсер, Т. Мальтус;

E) Т. Мор, Т. Кампанелла; Ж. Мелье.

 1. «Посткапиталистік қоғам» концепциясының авторы:

A) Р. Дарендорф;

B) Дж. Белл, З. Бжезинский;

C) А. Турен;

D) Боулдинг;

E) Дж. Медоуз.

 1. «Технотронды қоғам» концепциясының авторы:

A) Р. Дарендорф;

B) Дж. Белл, З. Бжезинский;

C) А. Турен;

D) Боулдинг;

E) Дж. Медоуз.

 1. «Программалық қоғам» концепциясының авторы:

A) Р. Дарендорф;

B) Дж. Белл, З. Бжезинский;

C) А. Турен;

D) Боулдинг;

E) Дж. Медоуз.

 1. «Постиндустриалдық қоғам» концепциясының авторы:

A) Р. Дарендорф;

B) Дж. Белл, З. Бжезинский;

C) А. Турен;

D) Боулдинг;

E) Дж. Медоуз.

 1. Римдік клубтың тапсырысы бойынша орындалған «Предел ромта» баяндамасының авторы:

A) Р. Дарендорф;

B) Дж. Белл, З. Бжезинский;

C) А. Турен;

D) Боулдинг;

E) Дж. Медоуз.

 1. Шіркеу мен мемлекеттің бір-біріне ену еуразиялық концепциясына кірмейтіні:

A) Шіркеу қызметінің бағыты – еркін шындық; В) Алқалы жиналыстың бірлігі;

С) Шіркеудің өсиетіне ену және орындау;

D) Мемлекет шіркеулік емес бірлестік, өз-өзімен және белгілі бір мөлшерде бөлінген;

Е) Мемлекет – жалғыз нақты күш.

 1. Идеологияның негізгі мәселесі:

А) Шіркеу және революция;

В) Интеллигенция және революция;

С) Шаруалық және революция;

D) Жұмысшы қозғалысы және революция;

Е) Кәсіпкерлік және революция.

 1. XX ғ. И. Солоневич Ресейде бюракратиялық диктатураға қарсы кепілді неден көрді?

А) Аристократиялық биліктің орнауынан;

В) Капитализмнің дамуынан;

С) Социализмнің орнауынан;

D) Халықтың өзін-өзі басқаруына сүйенетін монархиядан;

Е) Г. Плеханов пен В. Лениннің конструкциясының жүзеге асуынан.

 1. И. Ильин бойынша орыс революциясының идеялық бастауына кірмейтіні:

А) Билікпен басқарылатын кез келген мемлекет халықтың бақылауы мен сайлауына қарамастан авторитарлы болады;

В) Фашизм большевизмге (көпшілікке) әсерлі жауап ретінде қалыптасты;

С) XVII ғ. революциямен салыстырғанда тіпті қорқынышты болды;

D) Революция бұл ақылсыздық болды;

Е) Революция себебі – Шығысқа еліктеу болды.

186.Өнері көптеген тілдерге аударылған және әлемдік мәдениеттің қазынасына айналған қазақ ағартушысы:

A) Ы. Алтынсарин;

B) Ш. Уәлиханов;

C) А. Кұнанбаев;

D) Ә. Бөкейханов;

E) А. Байтұрсынов.

 1. Доктрина және ресейдің социалистер-революционерлер партиясының идеологы:

A) Г.В. Плеханов;

B) В.М. Чернов;

C) В.И. Ленин;

D) Л.Д. Троцкий;

E) И.В. Сталин.

 1. «Перманентті» революция концепциясының авторы:

A) Г.Е. Зиновьев;

B) Л.Б. Каменев;

C) Л.Д. Троцкий;

D) Н.И. Бухарин;

E) А.И. Рыков.

 1. Лениндік таптарды анықтауға қай белгі жатпайды?

А) Өндіріс жүйесіндегі орнына байланысты;

В) Өндіріс құралына деген қатынасына;

С) Жұмыс бірлестігіндегі рөліне;

D) Табысты алу әдісі мен мөлшеріне;

Е) Мемлекеттік билік құрылымына әсер ете алуына.

 1. Сталиндік режим мінездемесіне кірмейтіні қайсысы?

А) Террористтік режим;

В) Қауымдық-өкілдік режим;

С) Антидемократиялық режим;

D) Тотаритарлы режим; Е) Халыққа қарсы.

 1. Саяси тарих оқуындағы Қазақстанның саяси ойына үлес:

(Сұраққа жауап бермейтіні)

А) Теократиялық мемлекет идеясының дамуы;

В) Қазақтың саяси өмірінде демократия идеясының дамуы;

С) Қазақ мемлекетінің еуропа елдеріне ұқсамайтындай билікке келуі;

D) Көшпелі мәдениеттің даму заңдылықтарының концепциясын құру;

Е) Өтпелі кезең мәселелерін зерттеу.

 1. Халықаралық қатынастардың жаңашыл теориясының мінездемесінен қателерді табыңыз.

А) Идеялизм – уториялық социялизм, либерализм, ұлтшылдық;

В) Саяси реализм – тепе-тең бірлесу;

С) Модернизм – ғылымды қолданудың дәстүрлі әдістерінің критикасы (сынауы);

D) Трансұлтшылдық – мемлекеттің қатысуынсыз трансұлттық қатынастар;

Е) Неомарксизм – бір-біріне бағынышты жаңашыл әлемнің өзгешелігі.

 1. Халықаралық қатынастарды зерттеудің саяси ойлар тарихындағы негізгі бағыттары (қатесін табыңыз!)

А) Классикалық немесе дәстүрлі (Н. Макиавелли, Т. Гоббс, К. фон Клаузевиц);

В) Саяси тепе-теңдік теориясы (Б. Спиноза, Э. де Ваттель); С) Идеолисттік (болып жатқанға ғана емес, сондай-ақ болатынды немесе болуы керек дегенді де қайта қарау – Ф. де Витториа, Г. Гроций, И. Кант);

D) Марксизм (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин);

Е) Құрылымдық (жаңа солшылдар, ұқсас альтернативті қозғалыстар).

 1. «Билеуші тап» атты кітаптың және саяси ғылымдағы концепцияның авторы:

A) В. Парето;

B) Г. Моска;

C) Р. Михельс;

D) Й. Шумпеттер;

E) Ф. Хайек.

 1. Демократияның экономикалық теориясының негізін қалаушы, элитарлы дәстүрді жалғастырушы:

A) Й. Шумпеттер;

B) Р. Михельс;

C) Г. Моска;

D) В. Парето;

E) Ф. Хайек.

 1. Саяси ойлар тарихы мен саяси ғылымға маңызды үлес қосқан және элита теориясын қалыптастырған:

A) М. Вебер;

B) Ж. Боден;

C) В. Парето;

D) Г. Моска;

E) Г. Лассуэл.

 1. Батыстың Марксисттік дәстүрінің өкілдері: (қатесін табыңыз!)

A) А. Грамши;

B) Ф, Лассаль;

C) Э. Бернштейн;

D) К. Каутский;

E) М. Дюверже.

 1. АҚШ-та жаңашыл консерватизм идеясының негізін қалаушысы және көпшіліктің билігін қолдамайды, ол –

A) Д. Адамс;

B) Дж. Мэдисон;

C) Т. Пейн;

D) Т. Джефферсон;

E) Б. Франклин.

 1. Бірегей әлемдік мемлекет құру туралы футурологиялық концепцияны жасаған:

A) Зенон. Гераклит;

B) Полибий. Цицерон;

C) Аверроэс. Халдун;

D) Юм. Бэкон;

E) Кларк. Сон.

 1. «Тарих толқынында» атты кітаптың авторы:

A) М. Қашғари;

B) А. Құнанбаев;

C) М. Әуэзов;

D) Н. Назарбаев;

E) О. Сулейменов.

Тест сұрақтарының жауаптары

№ Дұрыс жауап № Дұрыс жауап № Дұрыс жауап

№ Дұрыс жауап № Дұрыс жауап № Дұрыс жауап

1 А 41 А 81 A 121 D 161 E

2 А 42 С 82 C 122 E 162 E

3 С 43 А 83 C 123 C 163 A

4 Е 44 С 84 D 124 D 164 A

5 D 45 С 85 D 125 D 165 B

6 С 46 С 86 C 126 B 166 B

7 С 47 В 87 B 127 C 167 C

8 D 48 В 88 B 128 D 168 C

9 D 49 С 89 D 129 D 169 C

10 С 50 С 90 C 130 C 170 D

11 В 51 С 91 D 131 B 171 C

12 В 52 С 92 D 132 C 172 B

13 В 53 С 93 C 133 C 173 B

14 С 54 D 94 D 134 C 174 B

15 С 55 D 95 A 135 C 175 B

16 D 56 E 96 D 136 D 176 C

17 С 57 B 97 C 137 D 177 C

18 С 58 C 98 A 138 D 178 C

19 С 59 C 99 B 139 D 179 C

20 В 60 D 100 B 140 D 180 B

21 С 61 C 101 C 141 E 181 D

22 А 62 D 102 D 142 D 182 C

23 С 63 B 103 C 143 E 183 C

24 А 64 B 104 C 144 C 184 C

25 В 65 D 105 D 145 C 185 B

26 А 66 B 106 D 146 D 186 E

27 С 67 B 107 D 147 D 187 D

28 С 68 B 108 C 148 C 188 D

29 В 69 B 109 D 149 D 189 C

30 С 70 E 110 D 150 D 190 D

31 С 71 D 111 C 151 D 191 C

32 D 72 C 112 C 152 E 192 C

33 С 73 C 113 E 153 E 193 B

34 С 74 C 114 D 154 D 194 D

35 D 75 E 115 D 155 D 195 D

36 В 76 C 116 C 156 C 196 D

37 С 77 B 117 E 157 C 197 D

38 С 78 D 118 C 158 D 198 D

39 D 79 E 119 D 159 D 199 D

40 D 80 C 120 B 160 D 200 D

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *