МОДО  2-нұсқа. Мәтіндіоқып, сұрақтарғажауапберіңіз.

МОДО  2-нұсқа. Мәтіндіоқып, сұрақтарғажауапберіңіз.

Ақсу-Жабағлы (Оңтүстік-Қазақстаноблысы). 1927 жылықұрылған. Атауыекіөзенніңатынанқұралған: АқсужәнеЖабағлы. Әсіресе, Ақсуөзеніөтугеыңғайсызтікжағасыменерекшеленеді. Жалпыауданы 85,3 мың га. Қорықтаөсімдіктің 1404 түрі, аңдардың 47 түрі, 239 түрліқұсмекенетеді.

Наурызым (Қостанайоблысы). 1934 жылыҚазақстанныңеңоңтүстікмассивіндегіқарағайорманыорналасқанНаурызымқарағайлыорманынжәне суда жүзетінжұмыртқалықұстардыңмекенікөлдердісақтаумақсатындақұрылған. Аумағы — 87,7 мың га. Қорықтаөсімдіктің 961 түрлері, 39 түрліаңдар мен 239 түрліқұстыңтүрлерікездеседі.

Қорғалжынқорығы (Ақмолаоблысы). 1968 жылысиреккездесетінжұмыртқасалатын – қызғылтфламингонысақтаумақсатындақұрылған. Қорықтыңжалпыауданы – 243,7 га., акваториясы 199,2 га алыпжатыр. Мұнда 42 түрліаңныңтүрлері, 298 түрліқұс, 331 өсімдіктүрлерітіршілікетеді. Авиафаунақұрамыөте бай. Сиреккездесетіндерқатарына пеликан, фламинго, шипун-аққуыжатады.

         Алматы (Алматы облысы). 1961 жылықұрылды. Аумағы 73,3 га құрайды. 137 өсімдіктүрлері, 39 жануарлартүрі мен 200 гежуыққұстыңтүрлері бар. Сиреккездесетіндердіңқатарынатянь-шаньқоңыраюы, қарбарысы, түркістансілеусінікіреді.ҚорыққаІлеөзеніжазығының бос бөлігіқызықтытабиғинысаны – 150 метрлік «Әнсалғышқұмдар» құмдытөбежатады.

Марқакөл (Шығыс-Қазақстаноблысы). 1976 жылыОңтүстікАлтайдыңтабиғикешенінқорғау мен тануүшінқұрылған. Жалпыауданы 75 мың га. Қорықта 721 өсімдіктүрлері, 59 аңтүрлері мен 254 құстыңтүрлері бар. Негізгітүрлері – марал, аю.ТектоникалықтектіМарқакөлтаулыкөліерекшеқызығушылықтанытады: теңіздеңгейінен 1485 мбиіктіктеорналасқан, ауданы 544 шаршыметр, тереңдігі 27 м. Ондасиреккездесетінсиг-ускучбалығытіршілікетеді.

Үстіртқорығы (Маңғыстауоблысы). 1984 жылықұрылған. Аумағы — 223 га. Қорықта 261 өсімдіктүрлері, 27 түрліаңдар, 111 түрліқұсжәнебауырыменжорғалаушылардың -27 түрітіршілікетеді. СұркесірткеҚызылкітапқаенгізілген.

Батыс-Алтай (Шығыс-Қазақстаноблысы). 1992 жылықұрылған. Жалпыауданы 56 мың га. Қорықта 564 өсімдіктүрлері, 30 түрліжануарлартүрлері, 120 құстыңтүрлері бар.

              Барса-Келмес (Қызылордаоблысы). 1939 жылықұрылған. Аумағы – 30 мың га. Флорада 250 түрліөсімдік саны бар. Жануарларәлемінде 56 түрліжануарлартүрлері – құлан, жайран, сайғақ, қарсақ, қасқыртіршілікетеді. 203 түрліқұстыңтүрі бар.

 

 1. Мәтіндегінегізгіойдыанықтаңыз. 1 балл
 2. A) Өсімдіктердіңтүрлерітуралыақпарат
 3. B) Сұркесірткетуралыайтылған.
 4. C) Жануарлардыңтүрлеріайтылған.
 5. D) ҚазақстанРеспубликасыныңқорықтарытуралымәлімет
 6. Мәтінніңүшіншіазатжолынадәліректақырыптаңдаңыз. 1 балл
 7. A) Алматы облысы
 8. B) Жануарларәлемі
 9. C) Қорғалжынқорығы
 10. D) Қызылкітап
 11. Мәтіндегібастытірексөздердітабыңыз 1 балл
 12. A) Қорықтар, тастар, шөлдімекен, мұхиттар
 13. B) Қорықтар, құстар, жануарлар, өсімдіктер
 14. C) Қызылкітап, теңіз, қала, орман, табиғат
 15. D) Қызылкітап, өзен, көл, орман, қорық, қала
 16. Жануарларәлемінде 56 түрліжануарлартүрлері – құлан, жайран, сайғақ, қарсақ, қасқыртіршілікетеді. 203 түрліқұстыңтүрі бар. Қайқорықтуралыайтылған? 1 балл
 17. A) Барса — Келмесқорығы
 18. B) Марқакөлқорығы
 19. C) Ақсу – Жабағлықорығы
 20. D) Батыс– Алтай қорығы
 21. Мәтінмазмұнынасәйкесжауаптытабыңыз. 1 балл

«Қорықтардың қайсысы сирек кездесетін жұмыртқасалатын – қызғылтфламингонысақтаумақсатындақұрылған

 1. A) Қорғалжын қорығы
 2. B) Марқакөл қорығы
 3. C) Ақсу – Жабағлы қорығы
 4. D) Үстірт қорығы
 5. Мәтінстилінбелгілеңіз. 1 балл
 6. A) ауызекісөйлеустилі
 7. B) публицистикалық стиль
 8. C) көркемәдебиетстилі
 9. D) ғылыми стиль
 10. E) ресмиіс- қағаздарстилі
 11. Мәтіндегімаңыздыемесақпараттытаңдаңыз. 1 балл
 12. A) Ақсу-Жабағлы 1927 жылықұрылған.
 13. B) Барса-Келмес 1939 жылықұрылған, аумағы – 30 мың га.
 14. C) Авиафаунақұрамыөте бай.
 15. D) Қорғалжынқорығы 1968 жылысиреккездесетінжұмыртқасалатын – қызғылтфламингонысақтаумақсатындақұрылған.
 16. Мәтінбойыншақайқорықтаөсімдіктердіңеңкөптүріөседі? 1 балл
 17. A) Ақсу-Жабағлы
 18. B) Наурызымқорығы
 19. C) Барса – Келмесқорығы
 20. D) Батыс – Алтай қорығы
 21. Наурызымқорығықандаймақсатпенқұрылған? 1 балл
 22. A) Алтайдыңтабиғикешенінқорғау мен тануүшінқұрылған
 23. B) Сиреккездесетінтянь-шаньқоңыраюы, қарбарысы, түркістансілеусінінсақтаумақсатындақұрылған.
 24. C) Суда жүзетінжұмыртқалықұстардыңмекенікөлдердісақтаумақсатындақұрылған.
 25. D) Сиреккездесетінжұмыртқасалатын – қызғылтфламингонысақтаумақсатындақұрылған.
 26. Мәтінгенақтытақырыптаңдаңыз. 1 балл

А) Наурызымқорығы

 1. B) Үстіртқорығы
 2. C) ҚазақстанРеспубликасыныңқорықтары
 3. D) Қызылкітап

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *