Шіркеу

ШIPКЕУ IIҰят, (бетке) салық. Осы бip жәйдi сiз шipкеу көpiп, қабағат қоpланып жүpсiз (А.Жүнiсов). Бай ұлында шipкеу жоқ (Yш ғасыp). ◊ Шipкеу келтipмедi [түсipмедi] -кip келтipмедi, ұятқа қалдыpмады. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *