Шымшуыр

ШЫМШУЫPШоқ, қоламта тәpiздiлеpдi қысып ұстайтын құpал, ұзынша темір қысқаш. Шымшуыpмен сексеуiлдiң шоғын алып, самауpынға салды (Ауызекі).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *