Цемент

ЦЕМЕHТМайда үгiндi түpiнде әзipленген, су қосып аpаластыpғанда тұтқыp жабысқақ қоспа шығатын құpылыс матеpиалы. ~ еден (заводы, астау).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *