ҚАЛ-ЖАҒДАЙДЫҢ АҒЫМДЫҚ ЖАҒДАЙЫ ҰЛТТЫҚ СТРАТЕГИЯ ЖӘНЕ ӘРЕКЕТТІҢ ЖОСПАРЛАРЫМЕН БИОКӨПТҮРЛІЛІКТІҢ САҚТАУ

Қазақстан республикасы 1992 жылы қол қойды және ООН конвенциясын туралы биологиялық түрлілікте 1994 жылы ратифицировать етті, ал 1998 жылы әрекеттің ұлттық жоспарының зерттемесін қоршаған ортаның (НПДООС) күзетінің тындырды, соңың ішінде биокөптүрлілік ең маңызды компонентІ болып табылады.

Ұлттық стратегия және әрекеттің жоспары сақтау және РК биологиялық түрлілігінің теңдестіру игерушілігіне туралы биологиялық түрлілік, оның тұжырымдамасының, мақсат және тапсырмалар, ООН (ПРООН) және ғаламдық экологиялық қордың (ГЭФ) дамуының бағдарламасының финанс сүйенішінде шегінде ООН халықаралық конвенция баптаулы.

Ұлттық стратегияның зерттемесі конвенцияның мақсатының жасау үшін туралы биологиялық түрлілікте 2030 жылға» дейін Қазақстан республикасының дамуының «стратегиясында негіздейді, қайда ашық басым мақсат және лайықты тапсырмалар тағайынды.

Елдің биокөптүрлілігінің компонентов шолуы оның өзгерісінің үрдісінің сарала- при антропогенном әсер және ас айбат біт- бол- көріністің және экосистем первоочередной күзетінің нысанының талғамының өлшемінде ішіне алатын.

Стратегиялық тапсырмалар — situ in сақтау басым мәселесінің контексте қарау, ex — situ, теңдестіру игерушілік және биологиялық түрліліктің компонентов жаңғырту, республикада өмір сүру алғышарттар құрулы тапсырмалар шешімі үшін бағалу.

Стратегия нормативтік-право базасының жетілдіру зарын, басқарманың және тексерістің құрылымдарын при биологиялық қамбаның және ООПТ ауының ұйымының игерушілігінде нысанаға дәлдеу.

 Ұлттық стратегияның негізгі мақсаттары:

— биологиялық түрліліктің сақта- табиғи шарттарда (in — situ).

— есеп және елдің биоресурстіқ әлуетінің әлеуметтік-экономикалық сарапшылығы және оның теңдестір — игерушілігі нормативтіқ және құқықтық негізде.

— генетикалық қордың аумақтауы, генетикалық тәуелсіздіктің және елдің биологиялық қауіпсіздігінің қамсыздандыруы.

— шарттың жасау үшін сақтау генофонда сұрып ауыл шаруашылық өсімдік, ауыл шаруашылық айуанаттың санының және егін шаруашылығымның ауданының оңтайландыруының.

Стратегиялық мақсаттар конвенцияның талаптарының анықталады, бірақ оның жүзеге асуы экономикалық, заңды беретің және институциональдық өмір сүр — саяси алғышарттардан деген тәуелді болады. Табиғи сәрсенбінің тұрақсыздығының қазіргі шарттарында экологиялық саясат биоресурсов игерушілігінің аяу, үйлесімді теңдестіру режимін және шарттың жасау жойылған биокөптүрліліктің қалпына келтіру үшін көздеуге керекке.

Конвенцияның жағдайларының мен сәйкес мемлекет — жағынаң конвенцияның қоршаны пайданалу стратегиясын, беру биокөптүрліліктің күйінің сарапшылығын, басын ашу айбаттарды көріністің және экосистем тіршілігіне при антропогенном әсерде жетілдіру шақыру.

Ұлттық стратегияның тапсырмалары.

Конвенцияның талабының орындалуы үшін туралы биологиялық түрлілікте және сәйкес мен елдің төзімді дамуының стратегиялық жоспарымен ұлттық стратегия басым тапсырмалар қатарының орындалуын:

— күйдің және биологиялық түрліліктің өзгешелігінің сарапшылығы, сияқты ауыспалы бәс және адамзаттың ортақ құтының;

— басын ашу және айбаттың таратуының көріністің және экосистем тіршілігіне антропогендіқ әсерде көздейтін;

— мемлекеттің егеменді құқығының игерушілігі на өзінің қамбасының, айрықша оның бірегей нысандарын, және жауапкершілікті үшін оның сақтау;

— жергілікті халықтың дәстүрлі тәуелділікінің қағидасы от сақтау және биологиялық түрліліктің тиімді игерушілігінен, соның ішінде агробиоразнообразия, ара мақсаттар халықтың қажеттілігінің қанағатының ара, отын-құрылыстық, шикізаттарда, кәсіптерде, техникалық, рекреационных және сырттың қамбаларының тамақта, денсаулықта;

— сәрсенбінің және парниковых нәтиженің төмендету сауықтыру үйлесімді шартының басын ашу нәтиже ретінде СО2 (көміртекті эмиссиия) аумақтауының биологиялық түрліліктің сақтау;

— алу және биоресуртер күзетінің нормативтіқ-право негізінің зерттемесі, экономикалық және әлеуметтік экологиялық пайданың теңгерімінің ұйғарымі при биологиялық қамбаның емесаздыр — игерушілігінде аймақтық ұлттықта және жергіліктіде деңгейлерде;

— айбаттың азайту және биологиялық түрліліктің сақтау қамсыздандыруы;

— қызметтің үйлестігінің у биологиялық түрліліктің мәселелеріне жүйесінің жетілдір;

— экологиялық реконструкция және бұзу экосистемаларды қалпына келтіру;

— ақпарлау және жергілікті халықтың кең ағарту қамсыздандыруы, қоғамдық мемлекеттікемес ұйымдардың туралы сақтау және биологиялық түрліліктің теңдестіру игерушілігінің мәселелерінде.

Ұлттық стратегияның тапсырмаларың сақтау және биологиялық түрліліктің теңдестіру игерушілігіне дәйекті, толассыз әрекетті жеке сұрақтың шешімі үшін сұрайды. Сәйкес мен олармен болуға керекке тағайынды және әрекеттің жоспарлары нақты мерзімдермен және көлеммен жұмыстардың.

Мақсатпен қызметтің жетілдіру биокөптүрліліктің сақтау ғаламдық контексте зерттеме және пәрменді қатысу халықаралық бағдарлама және үкіметаралық келісімдерде керек.

Қазақстан республикасының биокөптүрлілігінің жоспары әрекеттің сақтау туралы биологиялық түрлілікте бас негіз конвенцияның әзірлеу, 2030 стратегиялар экологиялық мәселе және НПДООС/УР методологиялар. Стратегияның бойынша мақсатты қондырғысына биокөптүрлілікке әрекеттің жоспары: сақтау, теңдестіру игерушілік және биологиялық түрліліктің және оның қордың әлуетінің қалпына келтіру үш негізгі мақсаттың табысына деген оқтаулы. Сәйкесінше, негізгі тапсырмалары: күзеттің күшейту және мұқату биологиялық түрліліктің консервация, басқарманың жүйесінің жетілдіру оның игерушілігінің қояды, қайтпайтың бұзушылықтың таратуы және экосистемалар және in биокөптүрлілігінің қамбасының қалпына келтіру — situ.

Әрекеттің шұғыл жоспарлары биологиялық түрліліктің сақтау толық түгендеуді, күйдің мониторингін, басқарманың жетілдіру, нормативтіқ және құқықтық реттеуц, қалпына келтіру және азғындау экосистемалар және оның компоненттер ақтауын көздейді.

2030 ұлттық стратегия басымдықтың қатарын экологияға ұсынады, биокөптүрліліктің сақтау ішіне ала, соның ішінде агробиокөптүрлілікті. Әрекеттің жоспары биокөптүрліліктің сақтау қажетті адыммен стратегияның жүзеге асуына 2030 есебімен республиканың айқындау биоэкологиялық мәселелерінің болып табылады.

Биологиялық түрліліктің және оның теңдестіру үшін игерушілігінің сақтау тапсымарды шешімі үшін жасауға қажетке оның айқындау бас аймақтықта (облыста) және жергіліктіде деңгейлерде, есебімен аймақтың, жергілікті басымдықтың және биокөптүрліліктің шығынының тәуекелінің сарапшылығының табиғи және экономикалық өзгешелігінің.

Биологиялық түрліліктің теңдестіру және сақтау басым әрекеттің ұйғарымінің негізгі өлшемдері игерушілігіне.

Басым стратегиялық тапсыпмаларды сақтау және биологиялық көп түрлікгін теңдестіру игерушілігіне бас негіз сараптамалық сарапшылықтың тағайынды өлшемнің қатарының:

— сирек, хозяйственно және экологиялық мәнді құнның көрінісінің және экосистемы, биологиялық түрліліктің баяу танысу буынының түгендеуінің бітісінің зары;

— биологиялық түрліліктің биік дәрежесі, мұқату сыртқы әсерге және деградированность, қор-экономикалық елеулілік;

— әлеуетті қамбаның генофонтің байлығы мәдениетті өсімдіктің және уйіғгілі хайуанаттың (генофонтің табиғи отандары) тұқымының төзімді сұрыпының жасау үшін;

— биокөптүрліліктің сақтау құқықтық және экономикалық алғышартының жетілдіру зар болды.

Сол себептен нақты жобаның сұрыпында ішіне алу үшін әрекеттің жоспарларына басым осы өлшемдерге тағайынды стратегиялық тапсырмаларына еліккен сәйкесу.

Биокөптүрліліктің нысандарының арасында осы басымдықтарға — таспа және арал боры сәйкеседі, дала өсімдіктер және таулар сиерк орманды туғай қармақбаулар, қаражер шөйләту далалар, шөлдің сирек экосистемаңың, көлдің және көл экосистемаңың.

Әрекеттің жоспары ориентировать етілген, ең әлі барлық, ортақ экологиялық трансграничдық және ұлттық мәселенің шешіміне, ал олады түгендеудің, басқарманың және мониторингтің ұйымының бітісінің ең әлі іргелі мәселелерінің жетілдіру.

Әрекеттің жоспары сақтау және биологиялық түрліліктің теңдестіру игерушілігіне на ең жақын кезге 27 жобаны шегінде алты тараудың: түгендеу, сақтау, теңдестіру игерушіліктің, тексерістің, институциональдық негіздердің және халықаралық байланыстың қорғанының біріктіру.

Ұлттық стратегия және әрекеттің жоспары бойыша биокөптүрліліктің сақтау НПДООС-қе ең бір маңызды компоненты болып табылады, сол ұзақ мерзімді стратегияның жүзеге асуының аспабымен — 2030 «экология және табиғи қамбалар» болып табылады.

Стратегияның қабылдау — 2030 объективтіқ алғышарттарды конвенцияның жағдайының табысты орындалуы үшін туралы биологиялық түрлілікте жасайды.

Ұлттық стратегия және әрекеттің жоспары бойынша сақтау және Қазақстанның биокөптүрлілігінің теңдестіру игерушілігіне табиғи қамбаның және 1999 ж. Қазақстан Республикасыңың қоршаған ортаны қорғау министрлігімен әзірлеу және бекітулі. Алайда осы құжат республиканың үкіметінің қарамаппын ауызекі.

Ұлттық стратегия және әрекеттің жоспарында сақтау көп емес жағдайлар түрлі министрліктің және ведомствоның қызметінің шеңберіне деген қарайды, қарасты емес табиғи қамбаның және қоршаған ортаны корғау бұрынғы министрлігі, сол себептен осы құжат жағдай есеп ара секторальных жоспар баяу білдіру және Қазақстан биокөптүрлілік теңдестіру игерушілік, пікір өмір сүреді.

Қазақстан Республикасыңың қоршаған ортаны қорғау министрлігінін орталықпен басшылық жасау атқарушы органмен Қазақстан республикасы болып табылатын, салааралық үйлестікті және мемлекеттік тексерістің атқаратын қызметінің орындалуы қоршаған ортаның қоргау облысында. Министрлікте аумақтық органдар мемлекеттік мекеменің право — организациялық пішінінде — облыстар бар, Астана және Алматы қалалардың қоршаған ортаны қорғау басқарма және республиканың тексеру басқармасы.

Қазақстан Республикасыңың ауыл шаруашылық министрлігі орталық атқарушы орган Қазақстан Республикасыңда, басшылық жасау, тағыда шегінде, көзделген заңнама, салааралық үйлестік зерттеме және жүзеге асу мемлекеттік саясат ара шеңбер ауылдық, орман, балық және аушы шаруашылық, айрықша қоры- табиғи аумақ, басқарма сулы қамба, қамба өсімдік және айуан әлем республика, облыс ара ауыл шаруашылық машиностроение, ветеринария, фитосанитария, мал шаруашылығы тұқымдық, мелиорация, ирригация және дренаж, өңдеуші өнеркәсіп ара бөлік өндіріс азықтық азық-түлік болып табылу.

Сол себептен күнін бастау тәртібінде ұлттық стратегияның және әрекеттің жоспарының пысықтау сұрағы бойнша сақтау және биологиялық түрліліктің теңдестіру игерушілігіне Қазақстан Республикасы үкіметпен кейінгі бекіту тұрады.

Қазақстан үшін жылдар реформалардың дамудың орташа қысқа мерзімді басымдығының узын, жүйесі және белгілі нысанға келді. Табиғипайдалану және қоршаған ортаны қорғау дамудың басымдықтарына деген ішіне алу. Сол — «Қазақстан — 2030» стратегиялық құжаттарда бекітулі, дамудың және Қазақстан республикасының өндіргіш күшінің орналастыру «2015 жылға дейін нобайы кезге», Қазақстан республика даму «2010 жылға дейін стратегиялық жоспар», Қазақстан республика әлеуметтік-экономикалық даму бесжылдық индикативтіқ жоспар, жоспар және үкімет әрекет бағдарлама, ұлттық жоспар бойынша қоршаған ортаны қоргау, Президентің жыл сайынғы халыққа, елге жолдау.

Негізгі ұлттық құжаттың, мынадай сияқты қатары: «2010 ж. дейін Қазақстан республикасының дамуының стратегиялық жоспары», «2004-2015 жылдарға Қазақстан республикасының экологиялық қауіпсіздігінің бас тұжырымдамасы», «2007-2024 жылдарға Қазақстан республикасының өткелінің тұжырымдамасы төзімді бас дамуға » сақтау және биологиялық түрлілік төзімді игерушілік сұрақ қамашалау.

Стратегиялық жоспарлау өзінің бәсекеге қабілеттілігінің көтермелеуі үшін озық және ең ірі транснациональный компаниялар пайдаланады жеді. Күн көр — оның тәжірибесін қазіргі әлемде пайдалана, Қазақстан мемлекеттің және өзінің дамуының стратегиялық жоспарлау рөлін қуаттандыруға керекке. Ашық стратегиялық жоспармен мемлекет реализацмя зейінді өзінің арнауын жойяды.

Соңы мен стратегиялық жоспарлар тоңазыу догма деген айналуға керек, ал болу елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының мемлекеттік реттеу майысқақ аспабымен. Сол білдіреді, 10-жылдық стратегиялық жоспарлары жүзеге асудың бөлігінде жыл сайын талдану және есебімен жима ішкі және сыртқы жиһаздың дәлдену керек.

Қазақстан республикасының дамуының «2010 жылға дейін стратегиялық жоспары » базамен үшін зерттеменің стратегиялық жоспар министрліктің және ведомстволардың, ұлттық компаниялардың, облыстардың, Астана және Алматы қалалары болып табылады.

Тараудың мақсатының «күзет қаптау сәрсенбі және табиғи қамбалар» — сапа қоршаған ортаны тұрақтандыру.

Жоспармен көзделген арада облыста қоршаған ортаны қорғау және табиғи қамбалардың жолға қойю келесі стратегиялық тапсырмалары: қысқарту сулы қамбаның тапшылығын, жоғарылату сужеқізу деңгейінің; жетілдіру қолданыстағы заңнаманы және дамыту халықаралық ынтымақтастықты; оңтайландыру жүйе табиғипайдалану және қоршаған ортаны қорғау; жоғарылату аулақтау игерушілігінің деңгейін; қамсыздандыру экологиялық ағарту.

Қазақстан республикасының экологиялық қауіпсіздігінің «2004-2015 жылдар мен тұжырымдамасы» сәйкес «2010 жылдарға дейін Қазақстан республикасының дамуының стратегиялық жоспарымен аралап шықу «Казахстан-2030» деген стратегияның басымдықтарының әзірлеу және есебімен негізгі жағдайлардың күн тәртібі 1992 жылда XXI ғасырды және ұстанымдардың Рио-де-Жанейро дегі үндеу бойнша қоршаған ортаны және даму, тағы да дүниежүзілік бас қосу тыным ша төзімді даму Йоханнесбург қ. (2002 жыл. Экологиялық қауіпсіздіктің үйлесімді деңгейінің қамсыздандыруы мен табыспен нормативтіқ көрсеткіш күй қоршаған ортаны айтылмыш тұжырымдаманың жағдайының этаптар бойынша жүзеге асуын болжайды.

Бірінші кезең (2004-2007 жылдары) — деңгей ластау қоршаған орта және әрекеттің жоспарының выработка ша оның тұрақтандыру төмендету.

Екіші кезең (2008-2010 жылдары) — көрсеткіш сапа қоршаған орта және экологиялық талаптың жетілдір- табиғипайдалануды тұрақтандыру.

Үшші кезең (2011-2015 жылдары) — сапа қоршаған орта және қолайлы деңгейдің табысы экологиялық қоғамның төзімді дамуының жақсарту.

Мемлекеттік саясаттың мақсатымен ара экологиялық қауіпсіздіктің облысында табиғи жүйенің қорғампаздығының қамсыздандыруы, қоғамның және тұлғаның құқығының өмірлік маңызды мүдделерінің, нәтиже реттінде антропогендіқ және табиғи әсерлердің туатын айбаттардан болып табылады.

Айтылмыш мақсаттың табысы үшін жолға қоюға қажетке келесі тапсырмаларды:

ахуалдың өзгерісінің және жердің озондіқ қабатының үркіншілігіне басты антропогендіқ; биокөптүрліліктің сақтау және опустынивания және жердің азушылығының алдын алу; экологиялық сорлылықтың зонасының ақтауы, полигондар қару-космостық және сынақ кешендердің; каспий теңіздің шельфін ластау ескертуі; аздыру және сулы қамбаның ластау ескертуі; тарату және тарихи ластау алдын ала, ластау әуе әсердің төмендету.

Құрулы тапсырмалардың шешімі жолмен: жетілдіру және қисындау Қазақстан Республикасы заңнамасының, экономикалық тетіктердің табиғипадалану, мемлекеттік экологиялық тексерістің және экологиялық мониторингтің жетеді; табиғипадалану және экологиялық сараптаманың ұрықсат ету жүйесінің оңтайландырулары; ғылыми-зерттеу жұмыстың дамуының арада облыста күзет қоршаған орта, экологиялық статистиканың, экологиялық білімнің, экологиялық насихаттың және жұрттың қатысуының; халықаралық ынтымақтастықтың аумақтаулары.

Қазақстанда биологиялық түрліліктің сақтау ара ара мақсаттар шараның жүзеге асуы боыйша сарапшылық күй және биокөптүрліліктің нысанының түгендеуінің, айрықша қоры- табиғи аумақтың ауының аумақтауына және сирек көріністің табиғи популяциялар сақтау мен көмек ол жасанды жаңғырту және қалпына келтіру бас бұзу аумақ есебімен қазіргі табиғи және антропогенных үдеріс керек, ел айрықша қоры — табиғи аумақ ішіне алу ЮНЕСКО » Адам және биосфердіқ аумақтар» дүниежүзілік табиғи және мәдениетті мұра тізбе.

Қазақстанның мәдениетті және экологиялық, рекреациондықе, эстетикалық, барлық 4,2% республиканың аумағынан қарызға алатын барлық қармақбауының айрықша ғылыми мағынасын, тағы да оның ғаламдық рөлін сияқты биологиялық түрліліктің табиғи резерватарды, қабылдау тиіс шұғыл шаралары бойнша оның аударма айрықша қоры — табиғи аумақ жүйе ескеру.

Соңғы уақытты шынайы сыртқы айбатты Қазақстан үшін жаядай тара — кіргізу арада әлемде генетикалық өзгерту бойдың және азық-түліктердің ұсынады. Кең қарамастан, Картахен протоколына қол қойю үшін ашық хаттама бойынша конвенцияның биоқаупсіздіктін биокөптүрлілікке тартылыуы қаупін ескерек болды.

Осы тұжырымдаманың көрсетілген жағдайының жүзеге асуы күзетті нысан қоршаған орта, мазмұнды ол бас тиянақтың тағайынды деңгейінде, саморегуляцияға деген зейіндерді және тірі және өлі табиғаттың пішінінің көптүрліні сақтау, соның ішінде, бас жік біту болу тірі бой генофонды қамсыздандыру қоятын.

Қазақстан республикасының Президенттің жарлығымен 2007 — 2024 жылдарға Қазақстан республикасының өткелінің тұжырымдамасы төзімді дамуға мақұлда — Тұжырымдама бір елдің дамуының ұзақ мерзімді стратегиясының жүзеге асуының маңызды аспаптарынан 2030 жылға дейін және тапсырмаларды кіре беріс елу ең бәсекеге қабілетті елдің санына әлем болып табылады.

Тұжырымдама экологиялық тиянақтың әріпсанының аумақтауын бас 2012 жылға 10 %, 2018 жылға 15 %, 2024 жылға 25 % көздейді.

Осы тапсырмалар жүзеге асуы бас негіздеу: Қазақстанның аймағының төзімді дамуының бағдарламасының жүзеге асуының экосистемного трансрегионального ұстанымының енгізуінде болады; төзімді дамудың мақсатты өлшемінің қағидасында барлық кесек-кесек индустриялық және энергетикалық нысандар үшін мерзімнің және өткелдің тетігінің ұйғарымімен ең ең жақсы қолжетімді технологияларға; опустыниванием күреске; экологиялық жүйенің сақтау, ландшафтар және және биологиялық түрліліктің; қарамастан және тағыда басқа.

Қазірде мемлекеттік бағдарламалар ара шеңбер биологиялық түрліліктің жүзеге асыру, мынадай, сияқты: «2004-2006 жылдарға деген қармақбаулар Қазақстан» бағдарлама, «2004-2006 жылдарға Қазақстан Республикасыңда балық шаруашылық даму » деген бағдарлама; » 2005-2007 жылдарға Қазақстан Республикасыңда Қоршаған ортаны қоршау » деген бағдарлама; «2005-2007 жылдарға сақтау және қалпына келтіру сирек және біту көрініс тағы копытных айуанат және ақбөкендер» деген бағдарлама

«2007 — 2009 жылдарға Қазақстан Республикасыңда Бағдарлама — үкіметтер бағдарламаның басым бағыттары бас негіз президенттің жолдауларының белгілі нысанға » келтіру.

 «2007 — 2009 жылдарға бағдарлама Қазақстан Республикасында үкіметтер бағдарламаның басым бағыттары төзімді » дамуға 2007 — 2024 жылдарға Қазақстанның бас негіз (Қазақстанның кіре берісінің стратегиясы әлемнің елу ең бәсекеге қабілетті елінің санына) және Қазақстан Республикасының өткелінің тұжырымдамасының Президентің халқының еліне жолдау белгілі нысанға келтіру.

 Үкіметтің қызметінің стратегиялық мақсатымен орташа кезде елдің бәсекеге қабілеттілігінің көтермелеуі бас негіз төзімді дамудың ұстанымдарының болып табылады.

Бағдарламаның тапсырмалары: енгізудің тиімді тетігінің жасау төзімді дамудың ұстанымының елінің әлеуметтік-экономикалық дамуының жоспарлау кіреді; шарттың жасау табиғи қамбаның төзімді және тиімді игерушілігі үшін, соның ішінде сулы, балықтардың орманның қамбасының, өсімдік және айуан әлемнің, айрықша қоры — табиғи аумақтардың; эмиссиясың төмендету.

2009 жылға Қазақстан Республикасында арада нәтижеде мұңсыз халқының рұқсат алуының аумақтауы нарықты ауызсуға бас 15 % төмен емес болу.

Қазақстан республикасының мемлекеттік табиғи-өсиеттің қорының аумағы ауқымданады 1 232,6 мың га төмен емес болу.

Жұмыстың жыл сайынғы көлемі бойнша қармақбаудың жаңғырту және орман көбейту жұмыстары 45 мың га жетеді.

Атмосфераға эмиссиялар ВВП бірлігіне деген 20 %, сулы нысандарға — 12 %, орналастыру аулақта- 14 % төмендетіледі.

Қайраттың альтернативті және қоздырту бастауының игерушілігінің сыбағасы балалайды.

Экологиялық тиянақтың әріпсаны 68 ұпай жетеді.

Салыстырмалы көрсеткіш сәйкестікке деген сертифицированных ISO қалыбының: 14001 компаниялар 1 на 10 миллиондаған ВВП долларыныңа жетеді.

Атмосфераның ластау ортаның әріпсаны кесек-кесек қалаларда — 21 %, арада қоршаған ортада, орналастыратын токсикалық аулақтау көлемі — 8 % төмендетіледі төмендетіледі.

Экологиялық жағдай жақсарады және шарттар «тарихи» экологиялық мәселенің шешімі үшін белгілі нысанға келеді.

Бағдарлама » 2008 — 2010 жылдарға Қазақстан Республикасы қоршаған ортаны қорғау әзірлеуіне сәйкес мен Қазақстан Республикасы Президенттің жарлығымен тұжырымдамамен экологиялық қауіпсіздік 2003 жылдың № 3 желтоқсанынан 1241 мақұлдаған Қазақстан республикасы 2004 — 2015 жылдарға.

Қазақстанда өмір сүру экологиялық жағдайының саралау жасау бағдарламада және шаралар бойынша оның жақсартуының әзірлеу.

Бағдарлама мен сәйкес өткелдің негізгі басымдықтарымен орындалу, ара нешіншінің арасында төзімді дамуға деген елдер: ескерту және экологиялық айбаттың азайту халықтың денсаулығының болатын, шөйлетумен күрес, биологиялық түрліліктің сақтау, эмиссий төмендету, соның ішінде парниковый газ және озоноразрушающих зат; ауызсуға, трансграничныйлық экологиялық мәселенің шешімі, радиациялық қауіпсіздік рұқсат алу нарықты; басқарма аулақтау.

Осы уақытты ең өткір экологиялық мәселелермен Қазақстанда орынша мәселелер тоқулы мен ахуалдың және озонового қабаттың өзгерісімен, биокөптүрліліктің қысқарту, шөйлетумен, сулы қамбаның, ауаның ластау, өндірістің және потребления аулақтау жинақтау қалады.

Биокөптүрліліктің сақтау мәселелері республикада орынша көкейкесті қалады. Сирек эндемичный және реликтовыйлар көріністердің арасында, күзетті сұраймын, өсімдіктің 400 артық көрінісі және омырқалы хайуанаттың 300 көрінісі саныңда, нешінші находитс маңызды бөлігі, олардың маңызды бөлігі бас жік біту болады.

188, 9 млн. га азып-тозуда шеткі дәрежеге елдерге мал жайылымыларға байқалып жатыр 26,6 млн. Га. аудандарға қысқартуда айқындалған. Ең көп азып-тозулар, зәрлі өсімдіктермен бітеліп қалуға, берекеті кетуге, ауылшаруашылық уық тармақтарға жабысып тұратын мал жайылымылар және пішен шабулар тап болды. Суармалы жерлердің тұздалуы сонымен бірге ағынсыз хауыздарда сортаңды шөлдер аудандардың өсуі шақырып жатыр және олардың екінші тұздалуы. Тұздаған топырақтардың Еншісі құрайды 31, барлық суармалы шабындықтар 31,3% аудандар. Республика бүтін бойынша жерлерге сапаға нашарлауға орнықты тенденция атап өтіп жатыр : өсімдіктерлер, биологиялық өнімділіктер гумустың, биогендік элементтердің, түрлі құрамдың мазмұндары төмендетуі.

Мәселелер кешенді шешім бойынша бағдарламаларға іске асыруда нәтижеде Аралжағала 2004 – 2006 жылдарды Арал теңіздер солтүстік бөліктер деңгей Балтық жүйе бойынша белгінің 41, 4 метрге деің жетті, уақыт қалай болғанын онда жобаға іске асыруға бастауыға дейін 39 метрлердің құрады. Суда айнада бұл ауданда 2606 ден 31566 кв.км дейін үлкейді, сулар көлем – 17, 7 дейін 25, 2 текше.км, ал сулар минерализацияы литрге 12 граммдарға 23 дейін азайиды. Төменде Сырдария өзендер өткізу қабілеттілігі үлкейді Казалинск және Қызылорда гидротораптарды.

Бүтін, қолданылған шараларда қарамай өңірде Аралжағалайы экологиялық жағдай жеткілікті күрделі қалып жатыр, не тұрғын халықтарға денсаулыққа шағылысып жатыр. 2006 жылы 26 қырқүйектен Қазақстан Республикасының Үкіметтер қаулымен мәселелер кешенді шешім бойынша Бағдарлама Аралжағалайы 2007–2009 жылдарга бекіткен мәселелерден ары қарай шешімнен мақсатпен.

Қазақстан Республикасыға төңіректегі орталарға «2005-2007 жылдарға Қорғау Бағдарламаларға шеңберлерде істелінген» зерттеулер куәландырып жатыр, Қазақстанның мұнайлы-газды туған жерілердің ағымға 100-жылдық игерулер мұнай шығарулар кәсіпорындары Аралжағалайы аудандардың қатардың экологиялық жағдайды едәуір нашарлатты. Жиекке, және танкерный флотқа топырақтар, көп мұнай қоймалар және ұңғымақтар ластану Каспий теңіздерге суға токсикантер түсулер негізгі көздермен келіп жатыр.

Мұнай шығаруларға аумақтарда ең уайымсыздық тұрғын халықтар денсаулықтары күйі шақырып жатыр, төрті ұрпақ мұнай өнімілерге атмосфераларға, топыраққа және су қорларға белсенді ластануларға аймақта үнемі дәурен сүретін. Мұнай ластанулармен кәсіби аурулар қатар байланыс туралы зерттеулер болып жатыр, мысалы, қанның және қан жасаушы органдардың ауру-сырқаулары 2–4 реттің жоғары, республикалық). Атап өтіп жатыр сонымен бірге ихтиофауналарға тіршілік әрекетіде маңызды өзгерістер Солтүстік Каспий, не бір олжадан көлемдерден 3 есе төмендетуден себептерден шоқыр келіп жатыр

Барлық бұл айғақтар Қазақстанға Прикаспийского өңірге экологиялық мәселелерге мемлекеттік органдардың қадала ықыластар талап етіп жатыр. 2003 жылы 4 қарашадан) Каспий теңіз теңіздегі орта қорғау бойынша Қапталды Конвенциядан 2005 жылы 13 желтоқсаннан Қазақстан Республикасыдан Заңмен сәйкестікте Қазақстанға бекітуде шарттарда және 2006 жылы 12 тамызында күшке оның кірумен, Каспий теңіздерімізге төңіректегі орталарымызға күйлерімізге тұрақтануымызда және жақсартуымызда біздің елдеріміз жауапкершілік маңызды өсіп жатыр.

Төңіректегі орталарға қорғауларға облыста республикалар заңдары өзгертілулері процессі созылып жатыр. 2007 жылы 9 қаңтарында қабылданған Қазақстан Республикасының экологиялық кодексі, төңіректегі орталарға қорғауларға жүйеге Қазақстанда қабылданған маңызды өзгерістерге кіргізіп жатыр. Мөлшерлеулерге әкімдік-командалық тұрғыларға, бұрынғы жүйеге ауысымға, айыптық санкциялардың басымдылыққа табиғи қорлар қолдануы және қорғау бойынша шаруашылық қызметтер реттеулер қуатты фактормен болатын тиімді экономикалық жағдаят тетіктер келуге тиісті, экологиялық құқық бұзушылықтардың профилактикасы, жаңа технологиялардың енгізулер ынталандыруы. Экологиялық кодекс әлеуметтік — экономикалық жағдаят есептердің баланс жасаған шешімі қамтамасыз ететін төңіректегі орталарға қорғауларға облыста мемлекеттік саясаттар заңға сүйенген негіздер анықтап жатыр, елдер экологиялық қауіпсіздіктері төңіректегі орталар, биологиялық әр түрліліктер және қамтамасыз етулер сақтау және қалпына келтіру.

Сақтау мәселелер шешім бойынша ғылыми зерттеулерге шеңберлерде оның орнықты дамыту жолдар анықтау үшін Щучинско-Боровской курорт аймақтарға аумақта кешенді экологиялық зерттеулер орындалуларды биоразнообразия жоспарланып жатыр ; «Қаз ұшыуы» баруға табиғаттарға палеонтологиялық ескерткішке объектке мысалда орнықты дамытуларға мақсаттарда табиғат ескерткіштер қорғау үлгі әзірлеу бойынша зерттеулер өткізу керек.

Биологиялық әр түрліліктер сақтаулар

Қазақстан Республикасыда мақсатпен артында биологиялық әр түрлілік туралы Конвенциялар іске асырулары нәтижелердің жалпылауы жоспарланып жатыр 1992 – 2009 жылдары республика қағылез мұра сақтау бойынша қызметтер нәтижеліліктері бағаны орындалуларды мүмкіндік беретін, биологиялық қорларға сақтауларға және тиімді қолдануыларға облыста халықаралық істестіктер стратегияны жасау керек.

Жоғалулардың қауіптің астына Батыс Қазақстан қағылез мұра сақтау бойынша шаралардың кешені игерілген болады болған Батыс Қазақстанға флораларға және фауналарға сирек, эндемикалық, қалдық түрлерге қазіргі күйлерге бағаларға негізде.

Жоспалауда сонымен бірге алма жыныстар орман пайдалы түрлер генофонд сақтау үшін жылдамдатған көбейтулар, сауығудың, ұзақ таратудың және реинтродукциялар жабайы алма ағаштардың биотехнологиялық әдістердің әзірлеу.

Солтүстік Қазақстанда биокөптүрлік экологиялық бағалау.

Істелінген және оның сақтау бойынша шаралар игерілген болады.

2007 жылда бастаған Баянаулдың мемлекеттік ұлттық табиғи буланғыш қарағай күйіктерге орында өсімдіктер пироген ауысымдар зерттеу бойынша зерттеулерге жалғастыруы болады; көрініс зерттеулер Баянаул мемлекеттік ұлттық табиғи буланғыш (баға орнықты дамыту қамтамасыз ету бойынша қазіргі геоэкологического күйлер, тиімді қолдануы және қорғау), және зерттеулер Баянаул мемлекеттік ұлттық табиғи буланғыш.

Бағдарламалар іске асыруы төңіректегі ортада сапада басқаруда тетіктерде жан-жақты зерттеу және ресми түрде мақұлдау өндірісте болжахатын өсуде мүмкіндік береді, оның азып-тозулар екпіндер баяулату керек, жеке өте қауіпті процесстер және тенденциялар тұрақтандыру керек. Экологиялық жүктемелерге төмендетулерге облыста экологиялық инфрақұрылымдарға ортаға және дамытуларға төңіректегі 2010 жылға орнықты дамытуға өткелге нысаналы көрсеткіштерге жоспарлы табысқа мұңсыз болады.

Сарапшылармен өткізілген Халықаралық Конвенциялар орындау үшін Қазақстанның ұлттық потенциалдың (ПРРОН/ГЭФ жоба талдау «Баға барлығын үш деңгейлерінде көрсетілетін Қазақстанда КБР іске асыру бойынша тосқауылдардың 4 негізгі топтардың бар болу») көрсетті: жүйелік, институциональдық және жеке.

1. Биокөптүрліктермен басқарулар жүйелері кемеліне жетпегені.

Жүйелік деңгейге заңда кемшіліктердің бар болумен анықталып жатыр, заңда және лайықсыз оның орындауда келеңсіз өзгерістермен.

Кемшіліктер заңда. Жүйелік деңгейде қорғау және қолдануы бойынша салаларға қатарда биокөптүрліктері дүрысталмайтын емес себептер анықталып жатыр, сонымен қатар, өсімдік әлемне және балық қорларда.

Заңдар лайықсыз оны орындау. Қорғауға, зерттеуге және биокөптүрліктермен қолдануыға процесстерге ортақ келеңсіз ықпал болып жатыр.

Институциональный деңгейге: Ұлттық әсерлердің стратегияның және БК (НСПДБР) жоспардың бекіткен жоқтылығы бойынша. Сақтауға, қалпына келтіруге, зерттеуге және тиімді биокөптүрліктермен қолдануыға облыста неразработанности мемлекеттік саясатқа жетектеп жатыр. Салдарды сияқты – агробиоркөптүрліктерді және жабайы табиғаттан қолдануымен және қорғаумен сабақтас процесстерге мемлекеттік ықпалдар әлсірету.

 Мемлекеттік органдармен арасында өкілеттіктердің айқын ажыратулары жоқтық әр түрлі мекемелерден табиғмпайдаланушылар ұйғарымдардан орындаумен сабақтас жағдайларға қатарда патті жағдайларға жасауға алып келіп жатыр.

Биокөпшіліктері барлаудың кадастр және жүйе жоқылығы. Өзі артында мемлекеттік деңгейде шешімдер қабылдану үшін мәліметтер жоқтығы ілестіріп жатыр. Қабықтар емес жасаған бағдарламалар өзініз өзіне бойынша нәтижелі адыммен бола алмайды, биоркөптүрліктерді барлаудан жүйеден ақпараттық толтырылусыз, жұмыстан шағармалықтары.

 Қорғау және биоркөптүрліктерді қолдануы бойынша мамандандырған органдарға қажетті деңгейде жоқтығы. Мемлекеттік органдардың әлсіз ықпалы, жауапты Үкіметпен қолданылған шешімдерге биокөптүрлік сақтаудың артына, сонымен қатар, балық шаруашылықтарға және ЕҚТА басқаруларға салада. Органдардың мәртебенің Жоғарылатуы, жауапты осы облыстардың артына, үкімет деңгейде осы салалар бойынша мүдделер мүмкіндік берер көп зор лоббировать етіледі.

Жеке деңгейде:

Басқару және ғылыми кадрлардың әзірлеулер төмен деңгейі. Мемлекеттік деңгейде экологиялық мағыналы шешімдерге қабылдануға аласа сапалы деңгейге түпкі қорытындына алып келіп жатыр.

Орындалмауна жеке лауазымды беттердің КБР іске асыру бойынша қызметтік міндеттер. Нақты жағдайларда шешімдерге қабылдануға ықпал болып жатыр. Табиғипайданалушылар және тараптармен орындаушыларға мемлекеттік органдарға сенімге қалдырып келіп жатыр.

2. Биокөптүрліктер конвецияның (БКТ) асыруда кәсіпкерліктің қызықпаушылығы. Жүйелік деңгейде біреу тосқауыл адырайып жатыр : тарту бойынша заңда кемшіліктер дербес биологиялық әр түрлілікке орнын толтыруға және қорғауға процесске капитала. Қорғауға, орнын толтыруға және Биокөптүрліктерді қалпына келтіруге бағыттахатын қаржы құралдарға түбегейлі кішірейтуғе қалып келіп жатыр. Мәселелер биік салық жиындар, маңызды тиісті емес маңыздылықтар, осы салада дамыту қызметтен кәсіпкерлік-құрылымдар итеріп жатыр. Жабайы түрлер өсіру бойынша тек қана біреу дербес питомник осы уақытқа болып жатыр. Өкілеттіктерге айқын шектеулерге (жоқтыққа бірінші топтарға ұқсас екінші мәселелер мемлекеторгандармен тосқауылға институциональный деңгейде) арасында.

Жеке деңгейде :

Шенеуліктердің ортасында коррупция болуы. Мемлекетке сенім жоюға жетектеп жүнетін жалпыұлттық мәселе, және осы салаға ғана емес. Биологиялық әр түрлілікке қорғауға, қалпына келтіруге және қолдануыға іске асыруға процесстерге тоқтатуға қалып келіп жатыр.

3. Биологиялық әр түрліліктерге сақтауларға, қалпына келтірулерге және қолдануыларға процесстерде азаматтық қоғамдар әлсіз қатысу. Жүйелік деңгейде БКТ іске асыруда қатысуларға процессте азаматтық қоғамдар потенциал маңызды шектейтін екі негізгі тосқауыл адырайып жатыр : биотүрлілік мәселелер туралы қоғамдар әлсіз дерек беруі. Мемлекторгандарымен мәліметтер берілмеуі. Тұрғын халықтарға экологиялық нигилизмге жетектеп жатыр, мемлекторгандарымен озімізді сияқты жұмыстар тиімділігі төмендетіп жатыр, солай қоғамдық біріктірулерді.

  Институциональдық деңгейде: биокөптүрлетерді сақтау бойынша мемлекеттер және азаматтық қоғамдар органның жоқтығы, басқаратын күштің. Қазіргі жағдай әсерлерге басымдылықтарда, бытыраңқылықта айырмашылықтарға алып келіп жатыр және сақтау және биокөптүрлетерді қолдануы бойынша мемлекетпен және қоғамдық біріктірулермен арасында құралдардың шашыратуға. Биокөптүрлетерді сақтауларға салада жұмыс істейтін ортаның ішінде әлсіз өзара әрекеттесу ҮЕҰ. Қоғамдық біріктірулердің ортасында консолидациялар жоқтығы онымен Қазақстанда БКТ іске асыруда процесстерге көп белсенді ықпал ету мүмкіндік бермейді.

4. Халықаралық істестіктер мәселелер.

Орта-Азиялық өңірге шеңберлерде жоғарлай халықаралық істестіктер жүйелік деңгейге. Қазақстанға осы жағдайда келіп жатыр тек қана технологиялардың және идеялардың донормен, өзара тиімді процесспен келмейді және ғылыми — техникалық және зерттеуші айырбас әлсіретіп жатыр. Сол бірге ірі технологиялық мемлекет-көршілермен жеткіліксіз дамыған өзара қатынастары – КНР және Ресейлік Федерациямен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *