Фактордың 2 түрі бар Жауап: Сыртқы жəне ішкі фактор

Фактордың 2 түрі бар

Жауап: Сыртқы жəне ішкі фактор

898. Физикалық материалдар мен өмірден алынған шынайы мысалдарды жиі қолдану Жауап: Оқыту үдерісін қолдайды

899. Формасы өзгерген мəтін

Жауап: Сөйлемдердің ретсіз тəртібі мəтіннің мағынасын бұзады

900. Пажарес (1992) Оқыту стилін таңдау кезінде мұғалімнің қандай құндылығын күштірек деп сендірді?

Жауап: Мұғлімнің ұстанымы

901. Формативті бағалау

Жауап: Мұғалім оқушылардан жақшаның ішіндегі дұрыс нысандағы сөйлемді

                  толтыруын сұрайды

 902. Формативті бағалау

Жауап: Оқыту үшін бағалау

903. Формативті бағалау дегеніміз

Жауап: Білім беру үшін бағалау

904. Формативтік жəне жиынтық (суммативтік) бағалау енгізілген жыл

 Жауап: 1960 ж.

905. Фрейер моделі неше жақты қарастырылады?

Жауап: 4 жақты

906. Фриманның ең үздік оқушыларды анықтайтын тексеру парақтарының саны

 Жауап : 8

907. ХІХ ғасырдың 70-ші жылдарында Жапонияда негізі қаланған, мұғалімдер тəжірибесі саласындағы білімді жетілдіруге бағытталған ынтымақтастық педагогикалық тəсіл

Жауап: Сабақты зерттеу (Lesson Study) тəсілі

908. Цифрлық технологияларды қолданып, ақпаратты жүйелеу, орналасқан жерін анықтау қабілеті

Жауап: Цифрлық сауаттылық

909. Чиксен Михайин Талап ету жəне оқу: Күшті дағдылар: ағым мазасыздық. Төменгі дағды …

Жауап: Селқостық, енжарлық бəрінен жаманы өзіндік бағаның төмен болуы

 910. Чиксен Михаййн талап ету

Жауап: Жоғарғы талап мазасыздық, төменгі талап – зерігу, селқостылық

911. Шамамен 4 жасында балаларда «ойлау теориясы» дамиды. Бұл дегеніміз олар … дегенді білдіреді

Жауап: Өзінің жəне басқаның ойлау үдерісіне қарай əрекет ете алады

912. Шульман ілімі бойынша мұғалімдерге тəн белгілер

Жауап: Кəсіби түсінік, оқытудың тəжірибелік дағдылары, кəсіби тұтастық

913. Шульманның «көмекшілері»

Жауап: Қол

914. Мұғалімдердің кəсіби оқуына септігін тигізетін жəне оқушыдардың оқудағы нəтижелерін арттыратын алты факторды анықтаған

Жауап: Опфер мен Педдер (2010)

915. Шульманның «үш көмекші» деп атаған қасиеттері

Жауап: Бас, қол, жүрек

 916. Шульманның айтуы бойынша неше «көмекші» болған жағдайда оқыту жақсы болады? Жауап: 3

 917. Шульманның көмекшілеріндегі «оқытудың тəжірибелік» дағдырлары қандай белгімен белгіленеді?

Жауап: Қол

918. Шульманның ойынша кəсіби тұтастық немен белгіленеді?

Жауап: Жүрек

919. Шульманның үш көмекшісі:

 Жауап: — бас

                      — кəсіби түсінік;

                      — қол

                      — оқытудың тəжірибелік дағдылары;

                      — жүрек

                      — кəсіби тұтастықты білдіреді.

920. Шығармашылық үдеріске байланысты оқу барысында оқушыларды ұзақ уақыт мерзімді бақылауда неге көңіл бөлесіз?

Жауап: Балалардың креативтілігін дұрыс түсіну үшін, шығармашылық, зияткерлік

                қабілеттер мен дарын арасындағы айырмашылықты білу керек

 921. Шынайы өмірден алынған жəне ойдан шығарылған жағдайларды қолдана отырып барлық оқушыларды үдеріске жұмылдыратын оқу

Жауап: Белсенді оқу

 922. Ынталандыру арқылы оқушылар мен мұғалім ойларын жинақтап əрекет етуге итермелейтін бағалауды не деп атайды?

Жауап: Уəж немесе кері байланыс

923. Ынталандыру əдістерін көрсет

Жауап: Мадақтау, жазалау, жарыс

 924. Ынталандырумен, құптамаумен байланысты фактор

Жауап: Əлеуметтік сенім

 925. Ынтаның иерархиялық моделінің авторы

Жауап: Авраам Маслоу, 1968 ж.

926. Ынтымақтастық қағидатының келесі 3 өлшемі

Жауап: — оқушылардың білім беру үдірісіне белсенді араласуы, білім беру

                      мазмұнын бақылау;

                    — жасампаз жəне ойшыл жеке тұлға ретінде өзін-өзі оң бағалау;

                    — білім берудегі жаңа мүмкіндіктерді қолдануға дайын əрі қабілетті болу

927. Эйр үш тармақты пайдалану арқылы кімдердің оқу жоспарын өзгертудің моделін бейімдеп жасаған ғалымдар

Жауап: Меркер жəне Нильсон

 928. Экскурсияның түрлері

Жауап: Кіріспе, кезектегі, қорытынды

929. Эпизодтық жады дегеніміз

Жауап: Ой тəжірибеміздің толық тізімі алғашқы болып сақталатын жүйе

 930. Эстетикалық білімнің негізін қалыптастырады

Жауап: Оқу пəндері

931. Эстетикалық ұғым, пайымдау тəрбиенің қай саласы

Жауап: Эстетикалық

932. Cыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктеріне қайсысы жатпайды?

Жауап: Бағалау

933. Cыни тұрғыдан ойлау қабілеттерінен табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктердің саны Жауап: Бес

934. Cыныптағы талқылаудағы дəлелдің үш түрін талқылаған ғалым

Жауап: Мерсер

935. Cindle жобасында зерттелетін өзін-өзі реттеудің төрт саласын айқындайтын Марта Бронсон (2002 ж.) жұмысы ұсынылған

 Жауап: — когнитифті өзін-өзі реттеу: «метатаным»;

                    — эмоциялық өзін-өзі реттеу: «эмоциялық зият»;

                    — əлеуметтік өзін-өзі реттеу: «ақыл-ой теориясы»;

                    — ынталандырушылық өзін-өзі реттеу: «игеру бағдары»

936. Cindle жобасында расталған, осы саладағы табысты тəжірибенің негізгі сипаттамалары мен қағидаттары бар. Оған:

Жауап: — эмоциялық сенімділік пен қауіпсіздік-салым;

                   — бақылау сезімі;

                   — танымдылық проблемалар;

                   — оқыту үдірісін дыбыстау

937. Iшкi уəжге залал келтіретін

Жауап: — Мадақтаудағы жұтаңдық;

                 — Қоқан-лоқы жəне мерзім;

                 — Бағалау жəне бақылау. Басты қағида: егер бұны жасауға сені біреу

                   мəжбүрлесе, бұл ішкі уəж емес, СЫРТҚЫ уəжге жатады

938. L2 ретінде қазақ тілінде оқыту

Жауап: «Пəн мен тілді кіріктіріп оқыту əдісін (CLIL) қолдануға негізделген сабақтар

                 жинағы», əдістемелік құрал, Н.Н.Бошақова, А.Қ.Қосыбаев т. б

939. Lesson study бағытының демократиялық ерекшелігінің түйіні

Жауап: Мұғалімнің зерттеу барысында алған білімнің кең спекторымен басқа

                мұғалімдермен алмасуға мүмкіндігі болады

940. Loci əдісі не үшін қолданылады

 Жауап: Есте сақтауды жақсарту үшін

941. PBL-дің мақсаты не?

Жауап: Тəжірибе арқылы алған білімін дағдыға айналдыру

942. PBL-дың дəстүрлі сабақтан ерекшелігі

Жауап: Жан-жақты ізденеді, қоғаммен байланыс құрады, таңдау құқығы болады

943. PBL-дың негіздерінің бірі

 Жауап: Өмірмен байланысты болу керек

 944. PISA бағалаудың қандай түріне жатады

Жауап: Оқушылардың білім алу жетістіктерін бағалау бойынша халықаралық

                 бағдарлама

945. ____________ білімнің педагогикалық аспектісі

Жауап: Оқушыларға ғылымды оңтайлы түсіндіру тəсілі

 946. ____________ оқылған мəтін негізінде сұрақтар мен өзінің идеясын құрастыру – бұл оқытудың келесі мақсаты

Жауап: Жазылым дағдысын дамыту

 947. — Мұғалім бір елдің демографиялық саясатына баға беруді ұсынады. — Оқушылар демографиялық саясат жүргізудің өзіндік үлгісін ұсынады. Оқушыларға … мүмкіндік беру үшін:

Жауап: Өз бетінше шешім қабылдауға

948. — Мұғалім далалық зерттеу нəтижесінде ғаламдық экологиялық проблема туралы мəлімет келтіреді. — Оқушылар жергілікті компонентті қамтып экологиялық проблеманың шешу жолын ұсынады. Оқушыларға … мүмкіндік беру үшін:

Жауап: Өз беттерінше шешім қабылдауға

949. — Мұғалім қорытынды жасауда оқушылардың сабақ үрдісіне əрқайсысының қатысуына көмек жасайды. Ол үшін жасамауы керек:

Жауап: Оқушылардың еске сақтауы бойынша жауаптарын қайталау

950. — Мұғалім фотосуреттерді көрсетіп, табиғи процесті болжауды ұсынады. — Мұғалім оқушылардан фотосуреттер жəне мақала тақырыбы бойынша табиғи процесс туралы не білетіндерін сұрайды. — Оқушылар мақалада жазылған тұжырымдардың рас не жалған екендігін анықтайды. Оқушыларға … мүмкіндік беру үшін:

Жауап: Табиғи процестің себептерін білуге

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *