Тіл үйрену сабақтарында оқушылар желіні дайындауға арналған нұсқаулық жазу кезіндегі табыс критерийлеріне қайсысы жатпайды Жауап: Желіні тəжірибеде пайдалана алады

Тіл үйрену сабақтарында оқушылар желіні дайындауға арналған нұсқаулық жазу кезіндегі табыс критерийлеріне қайсысы жатпайды

Жауап: Желіні тəжірибеде пайдалана алады

852. Тіл үйренудің стратегиялар-оқудың тамаша құралы болып табылады дейді кейбір зерттеушілер:

Жауап: Рубин, 1975 ж., О’Малли жəне Чамот, 1985 ж., Макаро, 2006 ж., Оксфорд 2011

853. Тілдерді салыстыру, оқушыларды тілді дəлірек қолданғанда мадақтау, тілді игеру жетістіктерін бағалау

Жауап: Тілі туралы сыни тұрғыдан ойлауды ынталандыру

 854. Тоқсандық жиынтық бағалауды жоспарлау, біріншіден, оқу бағдарламасының оқу мақсаттарына шолу жасайды, өйткені

Жауап: Олардың игеру деңгейін тексереді

855. Толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін жəне тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақ

Жауап: Сынақтан өткізу

 856. Топқа бөлу үшін баса назар аудару керек

Жауап: Ортақ қызығушылықтарға

857. Топпен жұмыс, сұрақ қою іскерлігі, əңгімені, жағдаятты талдау үшін қажетті сөздер Жауап: Сабақта жұмыс тілін қамтамасыз ету

858. Топтағы жұмысты құрылымдау нені зерделейді

 Жауап: Математика пəнін оқыту жұмысын

859. Топтық əңгіме барысында

Жауап: Идея қайталанады жəне жасалынады, бірақ үнемі бағалана бермейді

860. Топтық əңгіме барысында байқалатын жайлар ….

Жауап: Идея қайталанады жəне жасалынады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді

861. Топтық жұмыс. Элементтерді бөліп көрсетіңіз жəне: — мұғалім оқушылардың қате жіберуден қорықпайтын тəуекел қабылдау мəдениетін мадақтайды. — мұғалім критерийге байланған, оқушы жұмысы туралы пікір береді. — мұғалім жеке жəне оқушылар тобымен өзара əрекеттеседі.

Жауап: Білім сапасын көтеру

862. Төмен дəрежелі сұрақтарды … дейді

 Жауап: Жабық сұрақтар

 863. Төменде келтірілген жауап нұсқаларының ішінен жоспарлау кезінде Блум таксономиясы не үшін қолданылатынын анықтаңыз

Жауап: Оқуда шынайы қарқынды қамтамасыз ету үшін

864. Төменде келтірілген жауап нұсқаларының қайсысы мұғалім қойған сұраққа оқушы күтпеген жауап бергенде мұғалімнің барынша лайықты реакциясын көрсетеді?

Жауап: Оқушыдан қосымша ақпарат беруді немесе жауапты барынша толығырақ

                 түсіндіруді сұрайды

865. Төменде келтірілген жауап нұсқаларының қайсысы талантты жəне дарынды балалармен жұмыста жалпымектептік тəсілді қолданған маңызды екенін барынша жақсы сипаттайды?

 Жауап: Мектептің барлық оқушыларына оқуда жоғары стандарттар қойылған

                 жағдайда талантты жəне дарынды балалардың қажеттіліктері

                 қанағаттандырылады

 866. Төменде келтірілген тапсырмалардың қайсысы мұғалімге оқушыларда Қазақстанда өндірілетін түрлі өнімдер туралы тұжырымдамалық білімнің бар екенін бағалауға барынша мүмкіндік береді:

Жауап: Оқушылардың топографиялық ерекшеліктер жəне олардың белгілі бір

                облыста өндіруге болатын өнімді анықтаудағы ықпалы туралы

                таныстырылым дайындауы

867. Төменде көрсетілген тапсырмалардың қайсысы когнитивті қолдау көрсету үлгісі («көпірше») болып табылады?

 Жауап: Есепті шығару алгоритмін ұстану

 868. Төменде көрсетілген тапсырмалардың қайсысы когнитивті қолдау көрсету үлгісі («көпірше») болып табылады?

Жауап: Практикалық тапсырманы орындау үшін нұсқаулықты ұстану

869. Төмендегі жауаптардың ішінен қайсысы PBL-ге жатады?

Жауап: Ең негізгі қозғаушы күш – оқушы болса

870. Төмендегі қай анықтама «Жиынтық бағалауға» тəн…

Жауап: Оқушының немесе мектептің болашағына ықпал ету

871. Төңкерілген сабақта басты кейіпкер …

Жауап: Оқушы

872. Түбегейлі шешім қабылдауға мүмкіндік беретін, қолда бар шынайы нақты деректердің жүйелі қорытындысы

Жауап: Зерттеушілік синтез

 873. Түсінуді қамтамасыз ету мақсатында бұған дейін алған білімдеріне ықпалдастырылған

Жауап: Сыни тұрғыдан ойлау

874. Тұлғаның өзін-өзі тануы жəне когнитивтік үрдістері мен стратегиясын қарастыру — ________ деп аталады.

Жауап: Метасана

875. Тым күрделі жұмыс балаларға орындалмайтын, ынтасын жоятын жұмыс болып көрінетіндігі жөнінінде дəлелдеген ғалым Жауап: Л.С.Выготский

876. Тыңдалым. Мұғалім оқушыларға шағын топта проблемаға қатысты аудиохабарлама дайындауды ұсынады. Оқушыларға … мүмкіндік беру үшін:

Жауап: Бір топты басқа топтар тыңдауға

877. Уəж дегеніміз не?

Жауап: Кері байланыс

878. Уəж дегеніміз не?

Жауап: Оқушылар мен мұғалімдерді ынталандыру.

879. Уəж сөзінің анықтамасы

Жауап: Латын тіліндегі movere (қозғау) сөзінен алынған

880. Үй тапсырмасын сабақ сайын беру

Жауап: Нақты оқу дағдыларын пысықтау қажет болғанда

 881. Үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды жəне күнделікті іс-əрекет жасау Жауап: Механикалық есте сақтау

882. Үш көмекші

Жауап: Шульманның көмекшілері

 883. Үш құрылымы

Жауап: Өзін оқушы деп білуі, мақсаттар мен тапсырмаларды білу, түсіну жəне

                бағалау

 884. Үшінші жобада мұғалімдер дарынды жəне талантты балаларды айқындауға міндет етіп қоятын мүмкіндіктер

Жауап: Ата-аналарды тарту

 885. Үштік модель теориясын кім ұсынды?

 Жауап: Роберт Стернберг, 1985 ж.

886. Ұжымдағы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас деңгейін анықтау

Жауап: Социометриялық əдіс

887. Ұжымдық түсінік мен білім берудегі қол жету аясында табысты талқылауда əңгімелесудің зерттеушілік түрі басымдылыққа ие болды деп айтқан

 Жауап: Мерсер

 888. Ұжымдық түсінуді қалыптастыру мақсатында оқушылардың сындарлы қарым-қатынас жасауына ықпал ететін оқыту

Жауап: Ұжымдық диалогтік оқыту

 889. Ұжымдық, өзара білім алмасуға жағдай туғызатын жəне қолдаушы болып табылатын оқыту түрі

Жауап: Диалогтік оқыту

890. Ұзақ мерзімді жады

Жауап: Қажет кезде алып пайдалану үшін ұзақ мерзімді сақтауға жіберілген ақпарат

891. Ұзақ мерзімді жады неше компоненттен тұрады? Жауап: 3

892. Ұзақ мерзімді жадының ең соңғы жəне теңмəнді емес аспектісі?

Жауап: Семантикалық жады

 893. Ұзақ мерзімді жоспар ең алдымен … негіз болып табылады

 Жауап: Күнтізбелік-тақырыптық жоспарлауды дайындау үшін

894. Ұзақ тарихы бар пəнаралық тұжырымдама. Баға мен сынды қолдану арқылы түсінік пен білімді дамытуға көмектесу үшін іс-əрекетке қарай отырып, үдерісті мұқият сипаттайды

Жауап: Рефлексия

895. Ұлыбританиядағы география жəне тарих пəндері бойынша оқу жоспарында жазылғандай, гуманитарлық ғылымдарға арналған манифест болып табылады.

Жауап: — оқу жопарындағы гуманитарлық ғылымдардың көлемі жəне кіріктіру;

                    — гуманитарлық ғылымдарға оқыту тəжірибесі;

                    — мектеп тапсырмасы жəне этнос;

                    — оқыту жəне тапсырма беру;

                    — негізгі сұрақтар;

                    — өзгерту жəне дамыту

896. Ұтқырлық, сыңаржақтылықтың болмауы, пайым, тəртіп, өзіндік сана сезім — бұл Жауап: Баланың сыни тұрғыдан ойлау қабілетін табуды қажет ететін негізгі

                 ерекшелік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *