Дарынды жəне талантты оқушылардың ынталандыруға қатысты сипаттамасын көрсетіңіз Жауап: Өзін-өзі сынайды, бағалай алады

Дарынды жəне талантты оқушылардың ынталандыруға қатысты сипаттамасын көрсетіңіз

Жауап: Өзін-өзі сынайды, бағалай алады

229. Дəстүрлі əдіс — _________________.

Жауап: Дайын білімге негізделген

230. Джин Раддок «оқушы үнінің» мəні зор деп насихаттады. Ғалым бұл идеясымен не айтпақ болды?

Жауап: Оқушының пікіріне қызығушылық таныту арқылы олардың білім алуын

                жетілдіруге болады

231. Джон Дьюи мен Дональд Шонның жұмыстарынан шыққан ұғым

Жауап: Рефлективтік практик

232. Джон Дьюидің «Біз қалай ойлаймыз?» деген кітабы жарыққа шыққан жыл

Жауап: 1910 ж.

233. Джон Дьюидің рефлективтік ой туралы кітабы

 Жауап: Біз қалай ойлаймыз?

 234. Джон Флейвелл (1976 ж.) метатануды өлшеудің неше құрылымын анықтады?

Жауап: 3

 235. Джон Флейвелл бойынша оқушыға білмеген тапсырманы орындауға кеңес берілмегендіктен оқушының қабілеті жетіп тұрса да тапсырманы орындай алмауы

Жауап: Өнімділік тапшылығы

236. Диалог негізінде білім беру мен білім алу дегеніміз

Жауап: Оқушылардың өзара сұхбаттасуы

237. Диалог негізінде оқыту жəне оқу дегеніміз

Жауап: Мұғалім мен оқушы арасындағы ой-пікірдің жүйеленуі мен дамуы

238. Диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосатындығын өз еңбектерінде атап көрсеткен

 Жауап: Мерсер мен Литлтон, 2007 ж.

239. Диалогтік білім теориясын əзірлеген бразилиялық педагог

 Жауап: Пауло Фрейре

 240. Диалогтың бес үлгісі

Жауап: Механикалық есте сақтау, декламация, нұсқаулық, талқылау, диалог

241. Диалогтың бес үлгісін анықтаған ғалым Жауап: Александр 242. Дидактикаға қазақша анықтама берген

Жауап: Ж.Аймауытов

243. Дидактикалық концепциялар саны

Жауап: 3

 244. Дидактиканы басқаша қалай атаймыз?

 Жауап: Оқыту теориясы

245. Дидактиканың категориялары

Жауап: Оқыту, оқыту процесі, оқыту заңдылықтары мен принциптері, білім берудің

                мазмұны, оқыту əдістері, оқытуды ұйымдастыру формалары, БІД есепке алу

                жəне бағалау

246. Дидактиканың нақты түсініктері

Жауап: Сабақ беру, оқыту, білім беру, оқу

 247. Дидактиканың негізін салушы

 Жауап: Я.А.Каменский

248. Дидактиканың талаптарына сай жасалған құрал

Жауап: Оқулық

249. Екінші тілде оқу: — пəн мен тілді кіріктіріп оқыту əдісіне сай (CLIL) жеңілдетілген мəтін ұсынады; — оқушылар негізгі етістіктердің мағынасын анықтайды; — оқушылар мəтіндегі таныс емес етістіктердің астын сызады. Оқушыларға … мүмкіндік беру үшін Жауап: Етістіктерді түсіну арқылы мəтінді түсінуге

250. Екінші тілді оқыту: — мұғалім пəн мен тілді кіріктіріп оқыту əдісін (CLIL) қолдануға негізделген мəтін ұсынады; — оқушылар көп нүктенің орнына ұғымдарды жазады. Оқушыларға … мүмкіндік беру үшін:

Жауап: Ұғымдарды еске түсіруге

251. Ең жоғары ретті ойлау дағдыларының сипаттамасы

Жауап: Жаңа контекстке бөліктерді біріктіру, мысалы, хабарлама/баяндама

252. Ең үздік оқушыларды анықтайтын өлшемдерінің ішінен икемділік сипаттамасына сəйкес келетінін көрсетіңіз

Жауап: Тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай алады

 253. Ең үздік оқушыларды анықтаудағы иекмділік сенімді өлшемінің сипаттамасы

 Жауап: Басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған

 254. Ерекше дағдылар, көзқарастар, қызығушылық туғызу дегеніміз — _____________. Жауап: Интерпретация

255. Ересектер пайдаланатын сөз саны

 Жауап: 25000

256. Есте сақтағыңыз келетін ақпаратты танымал жерлермен байланыстырып елестетуге негізделген əдіс түрі

Жауап: Мнемоника əдісі (Loci орын əдісі)

 257. Есте сақтағыңыз келетін ақпаратты танымал жерлермен байланыстырып елестетуге негізделген мнемоника əдісі

Жауап: Loci орын əдісі

258. Есте сақтаудың тиімді əдісі

Жауап: «Нақтылайтын» өңдеу əдісі

259. Жағымсыз істердің алдын алатын, өзінің жəне басқалардың алдында кінəлі сезінуге шақыратын əдіс

Жауап: Жазалау

 260. ЖАДА (жақын арадағы даму аймағы) негізгі идеясы

Жауап: Мұғалімнің жетекшілігі жəне құрбыларымен ынтымақтастықта

                оқушыларды дамыту үшін жайлы орта құрылады

261. ЖАДА дегеніміз не?

 Жауап: Жақын арадағы даму аймағы

 262. ЖАДА кімнің зерттеуі?

 Жауап: Л.С.Выготский

263. Жады мəселесіндегі ұлы зерттеуші

Жауап: Эндель Тулвинг «Алып шығу тəжірибесі»

 264. Жады мəслесін «алып шығу» туралы еңбектің авторы

Жауап: Эндель Тулвинг

 265. Жадыны зерттеу маңызын зерттеген доктор

 Жауап: Джон Саймонс

266. Жазылым: — оқушылар ғаламтордан ірі ғалым туралы ақпарат іздейді; — оқушылар ғалымның зерттеулері тақырыбында шағын мəтін құрастырады; — олар бір-бірінің жұмыстарына түзету енгізеді. Оқушыларға … мүмкіндік беру үшін:

Жауап: Практикада екінші тілді пайдалануға

267. Жақсы жазбаша жұмыстардың сипаттамалары

Жауап: — нақты құрылым; — кіріспе; — шынайы, кепілді пайдалану.

268. Жалпы бастауыш мектебінде сауалды жүргізуді дəлелдеген ғалымдар

 Жауап: Э.К.Врагг, Г.Браун, 2001 ж.

269. Жалпы тілді үйренгенмен қатар пəнге қатысты академиялық тілді меңгеру маңызды. Бұл оқушыларға не береді?

Жауап: Пəнді тереңірек игеру

270. Жан Пиаженің «Ойлауды дамыту» теориясы басымдылыққа ие болған жыл

Жауап: 1960 ж.

71. Жан Пиаженің теориясы

 Жауап: Ойлауды дамыту теориясы

272. Жаңа білімдерді, əдістерді жəне ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум таксономиясының қай қадамына сəйкес келеді?

Жауап: Қолдану

273. Жаңа білімді қайта жаңғыртудың көне формасы

Жауап: Диалог

274. Жаңа идея ойлап табуға бағыттайтын оқу əдісі

Жауап : PBL

275. Жаңа оқу бағдарламасындағы өзгерістермен таныс емес

Жауап: Оқыту тəжірибелерін өзара бағалауды ұйымдастыру жəне басшылық ету

276. Жаңартылған білім бағдарламасында негізгі ұстанымның бірі тұлғаға бағытталған. Бұл ұстанымның мақсаты:

Жауап: Тұлғаның шығармашылық қабілеттерін толығырақ ашу

 277. Жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша сабақтар əлеуметтік-мəдени бағытқа негізделген, сондықтан

 Жауап: Бірлескен дəлелдер мен талқылауларды қолдану арқылы жүргізіледі

278. Жаңаша оқыту үдерісін мектепке кіргізуде сіздің жасайтын жұмыстарыңыз

Жауап: Көшбасшы қандай болуы керек деген сұрақ төңірегінде ойлану

279. Жасалған жұмыстардың, белгіленген фактілердің, олардың талдауларының сипаттамасы, нəтиженің теориялық негізі, жалпы қорытындыларды тиянақтау жəне жұмыста перспективаны анықтау

Жауап: Қорытынды бақылау

280. Жастарды білімде де, əлеуметте де табысты болу үшін өз қабілеттеріне сенімділігін,өзін-өзі бақылауды дамытуға көмектесу

Жауап: Эмоциялық білімдарлық

281. Жеке адамға талап қоюшылық пен баланы құрметтей білудің бірлікте болу принципі Жауап: Балаға жоғары талап қою, оның күш-жігері мен қабілеті, еркіне сенім көрсетумен ұштасуы керек

282. Жеке адамның дамуына ықпал ететін негізгі фактор

Жауап: Тəрбие

283. Жеке адамның мінез-құлқының дамуына ықпал жасайтын қоғамдағы əлеуметтік қатынас, ___________ орта деп аталады.

Жауап: Əлеуметтік

284. Жеке бағалау түрі қалай болады?

Жауап: Оқушының жеке білімі бағаланады

 285. Жеке жеті модуль дегеніміз не?

Жауап: Біліктілікті арттыру бағдарламасының негізгі мазмұны

286. Жеке қызметін өзін-өзі бағалағанда, мұғалім сұрақтар қояды

 Жауап: Сабақтың жоғары нəтиже көрсетпеуіне кім кінəлі?

 287. Жеке тəжірибенің қағидалары, жалпы ережелер, ой мен ойлау, оқиға мен кейбір жағдайлар туралы еске алудың бір бөлігін айқындайтын жады түрі

Жауап: Семантикалық

 288. Жеке тұлғаға бағдарланған білім берудің басты идеясы

 Жауап: Қалай ойлайтыны əрі оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау жəне өзгерту

                 қабілетін дамыту

289. Жеке тұлғаны дамыту, базалық мəдениетін қалыптастыруда негізгі құрал

Жауап: Білім беру

290. Жетекші іс-əрекеті ойын болып табылатын жастық даму кезеңі

Жауап: Мектепке дейінгі жас

291. Жинақталған педагогикалық фактілерді ой елегінен өткізу, талдау жəне жалпылау Жауап: Теориялық

292. Жиналыста ата-аналар балаларына сұрақ ретіндегі ескертулері əсер ететінін анықтады. Яғни балалар ешнəрсені түсіндірмейді жəне арадағы диалог жанжалға ұқсайды. Сіз мынадай кеңеске құлақ аспайсыз.

Жауап: Ата-аналарды тынышталдырып, жас ерекшелікке сабырмен қарауларын

                сұрауға

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *