Баланы өз ықтиярымен оқыту бұл Жауап: Педагогикалық жаңашылдықтың идеясы

Баланы өз ықтиярымен оқыту бұл

Жауап: Педагогикалық жаңашылдықтың идеясы

145. Баланың оқу жəне проблемаларды шешу қабілеті — _______________.

Жауап: Когнитивтік даму

146. Баланың оқу жəне проблеманы шешу қабілеті дегеніміз

Жауап: Когнитивті даму

147. Бандура өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін фактор саны

Жауап: 4

148. Бандура өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін факторлар

Жауап: 1. Тəжірибе — қол жеткізілген нəтиже

                  2. Пішіндеу — жанама тəжірибе

                  3. Əлеуметтік сенім

                  4. Физиологиялық фактор

149. Бандураның өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін 4 факторды ерекшеледі, олар

Жауап: 1. тəжірибе ,

                 2. жанама тəжірибе,

                 3. əлеуметтік сенім,

                 4. физиологиялық факторлар

 150. Бар білімге сүйене отырып тапсырманы шеше алмау немесе фактіні түсіндіре алмау қиыншылығының психологиялық жағдайы

Жауап: Проблемалық ситуация

151. Барлық қорытындылардың бағасы, мүмкін болатын көзқарастар жəне келешектегілерді қарастыру жəне тану, альтернативті талдап түсінулер жəне үнемі іздену үшін ашық болуға тырысу — ________________.

Жауап: Ұтымдылыққа жол

 152. Барнс (1976 ж.) пен Мерсердің (2000 ж.) айтуынша, зерттеушілік əңгіме

 Жауап: Мұғалімдердің оқушылары əңгімеге тарту кезінде болып табылатын

                 əңгіменің түрі

153. Басқа оқушыларға қайта бағыттау «Көмектесе алатындар бар ма?» деп басқаларға бағытталған сұрақтар

Жауап: Қайта бағыттау

154. Басқаларды серіктестікке тартып, рефлексия мен өзін-өзі бағалауға қатыстырылатын тапсырмалар

Жауап: Əріптестер арасындағы пікір-талас

155. Басқалардың білімі жəне ойлау үдерісі туралы ойлау

Жауап: Метатану

156. Баянды, мызғымас негізгі ішкі қағидаттар мен стандарттар. Түйінді құндылықтар өте тұрақты болып келеді, ал өзгерсе өте баяу, əрі ұзақ уақыт бойы өзгереді. Түйінді құндылықтар біздің өмір, өзіміз жəне бізді қоршаған адамдар, жалпы адамдардың əлеуеті жəне қоршаған адамдардың əлеуеті туралы көзқарасымыздың қалыптасуына негіз болады. Сондай-ақ құндылықтар дегеніміз біздің сенетін дүниеміз, олар біздің қоршаған ортаға деген қарымқатынасымызды жəне мінез-құлқымызды анықтайды

Жауап: Құндылықтар

157. Белгілеу кезеңінде, СТО технологиясы бойынша сабақты өткізу кезінде оқушыларда мүмкіндік болу керек

Жауап: Ары қарай жаңа жағдаятта талдау үшін осы білімді қолдану

158. Белль-Ланкастер жүйесі

Жауап: 600-ден астам оқушылармен үлкен залда өткізеді, содан соң топтарға бөледі

159. Белсенді оқытуда: — мұғалім үй жұмысын жұпта, топта талқылауын ұсынады; — мұғалім формуланы қарастыруды жəне оқушылардан олардың не үшін қажет екенін болжауын сұрайды; — оқушыларға эссе жазуға тапсырма береді. Содан кейін жұмыс жұпта жəне топта талқыланады.

Жауап: Оқыту процесінде барлығының тартылуы қамтамасыз етілді

160. Белсенді оқытудың базалық принципі болып табылмайды

Жауап: Нақты білім алу жəне бақылау

 161. Біз өзімізді үйренушілер ретінде қалай сезінеміз?

Жауап: Қол жеткізген нəтиженің көрсеткіштері арқылы

162. Білікті мұғалім үшін жоғарыда аталған қандай білім түрлері өзара тығыз байланыста болуы тəн?

 Жауап: Теориялық, тəжірибелік

163. Білім алу дегеніміз

Жауап: Білімнің сандық ұлғаюы

164. Білім алудың негізгі міндеті

 Жауап: Көп білу

165. Білім беру — ______________

Жауап: Кешенді үдеріс

166. Білім беру мазмұны дегеніміз

Жауап: БІД-ның көлемі мен бағыты

 167. Білім беру мен баланың білім алуы жайында сыни тұрғыдан ойланып толғануда да қолдануға болатын құрылым саны

Жауап: 8

168. Білім беру мен білім алудағы 8 тезис:

Жауап: 1) жаңа білім беру адамның нені білетінімен байланысты;

                   2) білім беру оқушының бастапқы білімі мен дағдыларын назарға алып,

                       оларды өрістетуді мақсат ету;

                  3)Осы байланыстарды дамыту жəне нығайту үшін проблемаларды шешу

                       үдерісін толыққанды қатыстыру қажет;

                  4) оқушыларға гипотезалар жасауға, оны қорғауға, сынақтан өткізуге жəне

                       құруға уақыт бөлу;

                   5) Оқушының бірін-бірін оқытуына мүмкіндік беру;

                   6) белгілі бір уақыт ішінде жұмыс істеуге арналған материалдың көлемі

                       шектеулі;

                   7) мұғалімдер оқушыларға рефлексияны ынталандыру жəне өз идеяларын

                       ойластыру арқылы алған білімдерін қорытындылап талдауға

                       көмектесуге тиіс; 8) қолайлы оқу үшін адамдарға кері байланыс пен

                      мадақтау қажет, сондықтан да баға ізгі болу керек.

169. Білім беру мен білім алудағы жаңа тəсілдерде ескерілетін тезис саны

Жауап: 8

170. Білім беру мен міндеттерін білуге негізделетін оқу мен оқыту үдерістері, тəжірибесі мен əдістері туралы терең білімділік, бұл — _____________________.

Жауап: Педагогикалық білім

171. Білім беру моделі оқушының диалог құру нəтижесінде білім алады деп жорамалдаған ғалым

Жауап: Л.С.Выготский

172. Білім беру саласындағы еңбегі де маңызды болған британдық ойшыл

Жауап: Лауренс Стенхауз

173. Білім беру саласындағы танымал метасарапшылардың бірі метаанализге негізделген сегіз жүзге жуық еңбегі бар ғалым

Жауап: Джон Хетти

174. Білім беру стилін таңдау кезінде мұғалімнің білімділігінен гөрі сенімге негізделген ой ықпалы күштірек деп айтқан

Жауап: Пажарес

175. Білім беру үдерісін іске асыруда

Жауап: Оқыту мен өздік оқудың тығыз байланысында өтеді

176. Білім беру үдерісінде

Жауап: Мұғалімнің кəсіби əрекетінің жəне тұлғаның ерекшеліктеріне сай адекватты

                бағыттар негізінде құрастырылады

177. Білім беруге ерекше ықпал еткен «Біз қалай ойлаймыз?» кітабының авторы

Жауап: Дж.Дьюи

 178. Білім беруде оқушылардың өз идеяларын дəлелдеуіне көмектесетін оқытудың түрі Жауап: Диалогтік оқыту

 179. Білім берудегі əңгімелесуді қарым-қатынас жасаудың бірсарынды үдерісі емес, керісінше, идеялар екіжақты бағытта жүреді жəне осының негізінде оқушының білім алу үдерісі алға жылжиды деп тұжырымдаған ғалым

Жауап: Александр, 2004 ж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *