Аталған мүмкіндіктердің қайсысы оқыту үшін бағалауды қолдануда мұғалімге Блум таксономиясы ұсынатын мүмкіндіктерді сипаттайды Жауап: Мұғалімнің төмен дəрежелі ойлаудан жоғары дəрежелі ойлауға дейін дамуға көмектесетін сұрақтарды қою мүмкіндігі

Аталған мүмкіндіктердің қайсысы оқыту үшін бағалауды қолдануда мұғалімге Блум таксономиясы ұсынатын мүмкіндіктерді сипаттайды

 Жауап: Мұғалімнің төмен дəрежелі ойлаудан жоғары дəрежелі ойлауға дейін дамуға

                 көмектесетін сұрақтарды қою мүмкіндігі

91. Аткинсон мен Шифрин қысқа мерзімді есте сақтау адамның жадында негізгі орын _____ сөз пайдаланылады

Жауап: 6 мың

92. Ауызша жəне тұжырымдамалық білімдің сақталуына жауап беретін мидың бөлігі Жауап: Самай бөліктері

93. Ауызша, жазбаша сөйлеу түрлері арқылы сауаттылық

Жауап: Модельдеу принципі

 94. Əлемдік тəжірибеде қолданылып отырған сындарлы теориялық оқытуға негізделген тəсіл дегеніміз не?

Жауап: Пəнді терең түсіну қабілетін дамыту жəне алған білімдерін пайдалана алуын

                қамтамасыз ету

95. Əлеуметтік – мəдени теориясындағы маңызды ұғым

Жауап: Жақын арадағы даму аумағы

96. Əлеуметтік сындарлылық тұрғыдан білім беруді түсіну жайында айтқан ғалымдар Жауап: Выготский, 1978 ж., Вуд 1998 ж.

97. Əлсіз дағдылар

Жауап: Мазасыздық, селқостық

98. Əңгіме білім алу мақсатында жүргізілгенімен, оған қатысушылардың өзгелер ұсынған қандайда болсын идеаларды төзімділікпен тыңдау қай əңгімелесу түріне жатады?

Жауап: Топтық –əңгіме

 99. Əңгіме дебат барысында

Жауап: Ой пікірлерде үлкен алшақтық болады

 100. Əңгімеге сыныпта бастама жасайтын жəне де оны бақылап отыратын адам мұғалім болатын жағдайларды көрсететін модель

Жауап: «Бастама-жауап-кейінгі əрекет» (БЖƏ)

 101. Əңгімелесу негізінде кеңес берудің кең тараған үш түрі

 Жауап: Əңгіме құру, талқылау, əңгімелесу

102. Əңгімелесудің үш түрі

Жауап: Əңгіме-дебат, зерттеушілік əңгіме, топтық əңгіме

103. Əрекеттегі мағынаны қайта қарастырудың ретроспективті үдерісі

Жауап: Рефлексия

104. Əсердің өлшемі

 Жауап: Бұл сұраққа жауап беру тəсілі

105. Б.Скиннер көзқарасы бойынша, адамдардың лайықты істері үшін ынталандыру, лайықсыз құлықтарын елемеу немесе жаза қолдану

Жауап: Оперантты шарттылы

 106. Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс түйінді бес фактордың бірі

Жауап: Оқушының өзін-өзі бағалауға қатыстырылуы

107. Бағалау арқылы оқытуды жақсартуға байланысты болатын факторлардың қайсысы түйіндеу қатарына жатпайды

Жауап: Тек мұғаліммен жүргізілетін бағалау

108. Бағалау барысында мұғалім жобалаушы ретінде болатын сұрақты таңдаңыз

Жауап: Тақырып, бөлімді өткен уақытта не қызықты əрі пайдалы болады?

109. Бағалау кезінде қолдануға болмайтын ақпарат

Жауап: Бұл мен көргім келгендей, ең жақсы жұмыс емес!

110. Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нəтижелерінің интерпретациясы

Жауап: Алынған мəліметтердің мəнін анықтау

 111. Бағалау талантты жəне дарынды балаларды тиімді оқытуды қалайша қамтамасыз ете алады?

Жауап: Мұғалімдер мүмкіндіктері əртүрлі оқушыларды бағалау нəтижелеріне

                сүйеніп оларға арналған тапсырмаларды жоспарлайды.

 112. Бағалау үдерісін тиімді жасау үшін мұғалімге ұсынылады

Жауап: Оқу мақсаттары жəне бағалау критерилеріне сəйкес тапсырма құрастыру,

                оларға дискрипторлар əзірлеу.

113. Бағалау үшін оқыту сыныптағы əңгіменің басталатын негізгі үш түрі

Жауап: Механикалық, ауызша жауап алу, түсінік беру

114. Бағалауды қалай түсінесіздер?

Жауап : Оқытудың нəтижелерін жүйелі түрде жинақтауға бағытталған қызметті

                 белгілеу

115. Бағалауды өткізу үшін нені анықтау қажет?

 Жауап: Оқушылардың нені білетіндігін жəне не істей алатындығын, сонымен қатар

                 олар қандай қиындықтармен кездесуі мүмкін екендігін анықтау

116. Бағалаудың барлық түрлері төмендегілерді қамтиды

Жауап: Бақылау, интерпретация, қорытынды

 117. Бағалаудың барлық түрлеріне тəн үш сипаттама бар. «Интерпретация» сипаттамасына сəйкес келетін мұғалім əрекеті

Жауап: Оқушының жауабын критерийге сəйкестендіру

118. Бағалаудың барлық түрлеріне тəн үш сипаттама бар. «Қорытынды» сипаттамасына тəн мұғалім іс-əрекеті

Жауап: Оқушының жауабына сəйкес шешім қабылдау

119. Бағалаудың барлық түрлерінің жалпы сипаттамасы

Жауап: Бақылау, талдап түсіндіру, қорытынды

120. Бағалаудың басты мақсаттары

Жауап: 1) Оқытудың қиындықтарын анықтау;

                   2) Жетістікке жеткендігін көрсететі кері бйланыс;

                   3) Уəж;

                   4) Болжау жəне сұрыптау;

                   5) Стандарттарды бақылау жəне орындау;

                   6) Оқыту бағдарламасының мазмұнын жəне білім беру стилін бақылау

121. Бағалаудың басты мақсаттарының бірі

Жауап: Болжау жəне сұрыптау

122. Бағалаудың басты мақсаттарының саны

Жауап: 6

123. Бағалаудың басты мақсатын атаңыз

Жауап: Оқытудың қиындықтарын анықтау

 124. Бағалаудың мақсаттары

Жауап: Оқытудың қиындықтарын анықтау, кері байланыс, уəж, болжау мен

               сұрыптау, стандартты бақылау мен орындау, мазмұнын мен білім беру

               стилин анықтау

125. Бағалаудың мақсаты

Жауап: Əр мұғалімнің бағалауды қандай мақсатта жəне кім үшін, қалай өткізуі

                керек екендігі туралы түсінігіне негізделеді

126. Бағалаудың тиімді түрлері

Жауап: Формативтік жəне жиынтық

127. Бағалаудың тиімділігі артатын уақыт

Жауап: Мұғалім оқушымен нəтижелі, кері байланыс орнатқан уақытта

128. Бағалаудың түрлері

Жауап: Оқыту үшін бағалау, оқытуды бағалау

 129. Бағдарлама бойынша мұғалімнің сыни тұрғыдан ойлауы

Жауап: Өз жұмыс тəжірибесін, жаңа тəсілдерді қолдану мен бағалауы

130. Бағдарламаның негізгі қағидаты

Жауап: Тəжірибелік қызметті нақты ғылыми зерттеулердің дəлелденген нəтижелерін

               кіріктіру болып табылады

 131. Базалық деңгейде сыни тұрғыдан «ойлау» үдерісін белгіле

Жауап: Дəлелдерді сын тұрғысынан талдау мен бағалау

132. Базалық деңгейде сыни тұрғыдан ойлаудағы үдеріс саны

Жауап: 4

133. Бақылау қызметтерінің бірі (фокустік) зейін маңдай бөліктерінің маңызы туралы айтқан ғалым

 Жауап: Госвами, 2006 ж.

134. Бақылауды сұрыптайтын ақпараттық сұрыптап тұратын маңдай бөлігі екенін айтқан ғалым

Жауап: Госвами, 2006 ж.

135. Бақылаудың, тəжірибенің, ойлау мен талқылаудың нəтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға жəне синтездеуге бағытталған пəндік шешім

Жауап: Сыни тұрғыдан ойлау

136. Бақылаудың, тəжірибенің, ойлау мен талқылаудың нəтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға жəне синтездеуге бағытталған пəндік шешім — ________________.

Жауап: Сыни тұрғыдан бағалау

137. Балалар қандай жастан бастап өзінің оқуі үшін жауапкершілік ала алады деп саналады?

Жауап: 3 жастан бастап

138. Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы

Жауап: Оқушыға бағдарланған

139. Балаларға білім алу қағидаттарын оқуда көмек көрсету неше сұрақты қамтиды?

Жауап: 4

140. Балаларға өз жұмысы мен жаңалықтарын Интернеттегі өте үлкен аудиториямен бөлісудің керемет тəсілі

Жауап: Подкастинг

 141. Балаларды сүйетін жүрек қалауымен əрбір педагогтың қол жетерлік тəрбие мен оқытуды тұрақты жетілдіріп отыратын өнері

 Жауап: Педагогикалық шеберлік

142. Балалардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктердің бірі

Жауап: Пайым

143. Балалардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерінің табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктер

Жауап: Ұтқырлық, сыңаржақтылықтың болмауы, пайым, тəртіп, өзіндік сана сезім

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *