Статикалық баптап келтіру

Статикалық баптап келтірудің мәні қозғалмайтын білдекте әр түрлі калибрлер мен эталондар бойынша кесуші құралдарды орнатуда.

Құралды орнату білдектегі өңделетін дайындаманың орнында орналасқан, бөлшек-эталоны немесе арнайы калибр бойынша жүргізіледі. Құрал калибр бетімен жанасқанға дейін келтіріледі және бекітіледі. Бірмезгілде сәйкес келетін тіректер орнатылады. Нақты өлшемдері бар дайындамалардың жазықтықтарын өңдеу үшін білдекті баптап келтіру барысында өлшеуіш тақташа жиыны қолданылады. Бірқатар жағдайларда құралдарды орнату үшін индикаторлы құрылғылары бар арнайы орнату айлабұйымдары қолданылады.

Білдекті статикалық баптап келтіру барысында кесу күштерінің әрекетіне, жүйенің температуралық режиміне және басқа да факторларға тәуелді болатын, серпімді технологиялық жүйеде деформациялармен байланысты болатын өңделген бұйымның өлшемі талап етілетіннен үлкен (тесіктер үшін) немесе кішкентай (біліктер үшін) болады.

Өңделетін дайындамалардың фактіге негізделген өлшемдерінің өзгерісін компенсациялау үшін, статикалық баптау кезінде орнату калибрлерін немесе эталонды бөлшектерді дайындама сызбасынан кішкене ∆түзет көлеміне шегіндірумен жасайды. Бұл жағдайда орнату калибрінің есептеу бапқа келтіргіш өлшемі LБесепт келесі формуламен анықталады:

LБесепт = LБдай ±∆түзет (3.1)

Мұнда LБдай — білдектің бапқа келтірілуі дайындама шақтамасы өрісінің ортасынан жүргізілгенде, өңдеуден кейін алынуы тиіс, дайындама өлшемі, LБдай = (Lmin + Lmax) /2 (Lmin және Lmax – сәйкесінше сызба бойынша дайындамалардың ең аз және ең үлкен шекті өлшемдері); ∆түзет – серпімді технологиялық процесте деформацияны және баптап келтіру жүргізілетін, эталонды бөлшек бетінің кедір-бұдырлығын ескеретін түзету,

∆попр = ∆1,. + ∆2 + ∆3 , (3.2)

мұнда ∆1,. + ∆2 + ∆3 – кесу күшінің әрекетін, өңделетін дайындамалардың кедір-бұдырлығын және шпиндель подшипниктарындағы саңылаудың көлемін ескеретін, түзетулердің құраушылары.

Түзету көлемінің таңбасы әрқашан оң, тек бірқатар жағдайларда қосымша жүктеу кезінде ғана құралдың жүзі керіқысылмайды, ол металды кіре кеседі. (3.1) формуласында минус таңбасы білікті өңдеуге, ал плюс – тесіктер үшін қабылданады.

Эталондар бойынша құралдарды орнату кезінде білдектерді баптап келтіру ұзақтылығының айтарлықтай қысқаруы, әсіресе көпкескішті өңдеу кезінде, осы тәсілдің ірі-сериялы және жаппай өндірістерінде кең қолдануын айқындады.

Осы тәсілдің үлкен артықшылықтарына сонымен қоса білдектен тыс арнайыландырылған оптикалық құрылғыларда инструментальды блоктарды баптап келтірудің мүмкіндігін жатқызуға болады, ол баптап келтіру дәлдігін айтарлықтай жоғарылатады және баптап келтіру кезінде білдектердің тұрып қалуын қысқартады. Баптап келтірудің бұл тәсілі көбіне көп-құралды өңдеу кезінде қолданылады және өңдеуші центрлер мен басқа да СББ білдектерін баптап келтірудің негізгі тәсілі болып табылады.

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *