Спиралды серіппе арқылы қандай момент пайда болады?

22. Спиралды серіппе арқылы қандай

момент пайда болады?

Дұрыс жауап: Кері әсер етуші

23. Көрсеткіштің бұрыштық немесе сызықтық

қозғалысын тоққа байланысты қалай атайды?

Дұрыс жауап: Сезімталдылық

24. Ток бойынша тұрақты механизм қандай

формуламен анықталады

Дұрыс жауап: С=1/S

25. M=BSωI – қандай механизмде айналу қай

формуламен анықталады?

Дұрыс жауап: Магнитоэлектрлік

26. γ=Ах-А/Анּ100?

Дұрыс жауап: Негізгі келтірілген қателік

27. Шунт дегеніміз …?

Дұрыс жауап: Кернеуге түрлендіргіш

28. Шунт не үшін қолданылады?

Дұрыс жауап: Токтың өлшеу шегін кеңейту үшін

29. Қосымша резисторды не үшін

қолданады?

Дұрыс жауап: Кернеудің өлшеу шегін кеңейту үшін

30. Магниттік электрлік құрылғыны

айнымалы тоқ тізбегіне қосқан кезде

не болады?

Дұрыс жауап: Ұштық ауытқиды

31. Магниттік электрлік құрылғының

артықшылығы?

Дұрыс жауап: Жоғары сезімталдық және өзіндік аз

тұтыну қуаты

32. Тыныштандырғыштың ролін

магниттіэлектрлік аспапта не

орындайды?

Дұрыс жауап: Алюминді каркас

33. Тыныштандырғыш коэффициент

 қалай анықталады?

Дұрыс жауап: Рк=В2Sк2/Rк

34. Қысқа уақытты тоқ импульсінің

энергисының санын өлшеу үшін қандай

гальванометр қолданылады?

Дұрыс жауап: Баллистикалық

35. Тұрақты тоқтың өздік көзі және

шкаласының кедергілік бірлігі бар

 магнитоэлектрлік жүйелі өлшеу механизмі

бар аспап не?

Дұрыс жауап: Омметр

36. Өлшеу конденсаторына қандай талаптар

қойылады?

Дұрыс жауап: Сыйымдылықтың тұрақтылығы,

диэлектиртегі минималды шығын,

оқшаулағышта жоғарғы кедергі,

ыйымдылықтың температураға тәуелдісіздігі,

жиілігі

37. Зерттелетін тізбектегі кернеу мен

тоқтың бар екенін анықтауға арналған

аспап қалай аталады?

Дұрыс жауап: Гальванометр

38. Сигналды өлшеуге арналған өлшеу

құрылғысы. Бақылаушы ақпаратты

тікелей қабылдай алатын не?

Дұрыс жауап: Өлшеу аспабы

39. Қандай қателікпен аспаптың дәлдік

класы анықталады?

Дұрыс жауап: Негізгі келтірілген қателік

40. Тіркегіш аспапты көрсет?

Дұрыс жауап: Осциллограф

41. Өлшемді беру мақсатында

физикалық шаманың қайтадан

туғызуын және бірлігін сақтауды

қамтамасыз ететін өлшеу құрылғысы?

Дұрыс жауап: Өлшегіш комплекс

42. Егерде магнитоэлектрлі механизмнің

рамкасы каркассыз болса, онда тыныштандыру

қалай болады?

Дұрыс жауап: Магнит өрісі арқылы

43. Қандай өлшеу механизмінің жүйесінің

жұмысы екі тоғы бар шарығының магнит

өрістерінің өзара әсерлесуіне негізделген?

Дұрыс жауап: Электродинамикалық

44. Электродинамикалық механизмнің

кемшілігі?

Дұрыс жауап: Сезімталдығы аз

45. Энергия шығының формуласын көрсетіңіз?

Дұрыс жауап: W=RNt

46. δ=∆/Хg бұл нені көрсетеді?

Дұрыс жауап: Абсолюттік қателік

47. Тербелетін өнбойдың резанансты

жиілігі қалай анықталады?

Дұрыс жауап: ω0=1√LC

48. ∆А =Ах-А ?

Дұрыс жауап: Абсолюттік қателік

49. R=10 Ом, Р=25 мВт болса номиналды

тоқ неше?

Дұрыс жауап: 0,5 А

50. Кернеуі жоқ электрқондырғысының

немесе тораптың оқшаулауның

кедергісін өлшеу үшін қандай аспап

қолданады?

Дұрыс жауап: Омметр

51. Өлшеу эксперименті дегеніміз не?

Дұрыс жауап: Өлшеудің негізіне салынған

физикалық құбылыстардың жиынтығы

немесе физикалық құбылысы

52. Өлшеу принципі дегеніміз не?

Дұрыс жауап: Өлшеудің негізіне салынған физикалық

құбылыстардың жиынтығы немесе физикалық

құбылысы

53. Өлшеудің бірігуінде қандай өлшеу

болады?

Дұрыс жауап: Олардың көрсетілген бірліктерінде

 нәтижелері анықталған өлшеулердің

түрі, ал өлшеулердің қателіктері

берілген мүмкіншілікпен әйгілі болу

түрі

54. Жел жылдамдығы немен өлшенеді?

Дұрыс жауап: Анемометр

55. Түрлендіру әдісте өлшенетін шама

қалай

анықталады?

Дұрыс жауап: Арнаулы құрылғы арқылы

салыстырғыш құрылғысы бойынша

нөлдік мәнге дейін апарып өлшенетін

шамамен өлшем арасындығы айырымен

56. Функционалды тәсім дегеніміз не?

Дұрыс жауап: Олардың қатысты байланысын және

жұмыс әрекетін түсіндіретін, өлшеу тізбегінің

толық элементтері нен тұратын өлшеу

құрылғыларының тәсімі

57. Принципиальдық тәсім дегеніміз не?

Дұрыс жауап: Олардың қатысты байланысын және

жұмыс әрекетін түсіндіретін, өлшеу тізбегінің

толық элементтері нен тұратын өлшеу

құрылғыларының тәсімі

58. Өлшеу сигналы дегеніміз не?

Дұрыс жауап: Берілген дәлдікпен олшенетін

физикалықшамамен функцияналды

байланысқан сигнал

59. Өлшеудің бірігуі дегеніміз не?

Дұрыс жауап: Олардың көрсетілген бірліктерінде

нәтижелері анықталған өлшеулердің

түрі, ал өлшеулердің қателіктері

берілген мүмкіншілікпен әйгілі болу

түрі

60. Нақты шаманы жанама өлшеген кезде

қалай табады?

Дұрыс жауап: Олардың арасындағы белгілі

Функционалды байланыс кезіндегі тіке

өлшеу параметрлері қатары негізінде

61. Өлшеу құрылғысы деп нені айтады?

Дұрыс жауап: Дәлдік нормальды мінездемесіне ие

болатын және өлшеу тәжрибесінде

қолданылатын техникалық құрылығы

62. VД коды нені белгілейді?

Дұрыс жауап: Диод, стабилитрон

63. VT коды нені белгілейді?

Дұрыс жауап: Транзистор

64. Айналатын дисканың жазықтығында

индукцияланатын құйынды тоқтармен

тұрақты магниттің магнит өрісінің

әсерлесуінен пайда болатын қандай

момент?

Дұрыс жауап: Айналу

65. Электр энергия саңаушының

тежеуіш моменті неге пропорционал?

Дұрыс жауап: Айналу жылдамдығына

66. Электр энергия саңаушының айналу

моменті неге пропорциянал?

Дұрыс жауап: Активті қуатқа

67. Саңаушы бір айналыс жасаған

уақытта қандай тұтыну энергия саны

қолданылады?

Дұрыс жауап: Нақты

68. Саңаушыны тексергенде қандай

тұрақтылықтың қателігі анықталады?

Дұрыс жауап: Салыстырмалық

69. Жүкке байланысты қандай тұрақтылық

өзгереді?

Дұрыс жауап: Нақты

70. Қандай саңаушының тұрақтысы

өзгермейді?

Дұрыс жауап: Номиналды

71. Қандай қателікті нақты және номиналды

саңаушы тұрақтысымен өзара салыстырып

анықтауға болады?

Дұрыс жауап: Абсолютті

72. Қозғалатын боліктері тез тепетендікке

келу үшін механизм немен қамтылады?

Дұрыс жауап: Тыныштандырғышпен

73. Өлшеу …?

Дұрыс жауап: Бұл салыстыру бірлігі етіп алынған,

берілген физикалық өлщеу шегімен

оның кейбір мағыналары арасындағы

есептік қатынастарды тәжирибелік

жолмен алудың информациондық

әрекеті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *