«Ақпараттық» тобының шамалары?

«Ақпараттық» тобының шамалары?

Дұрыс жауап: үрдістердің динамикалық және статикалық сипаттамаларын қамтып көрсететін қасиеттерін бейнелейді

193. Негізгі және туынды шамалардың өлшеу бірліктерінің жиынтығы келесі түрде аталады?

Дұрыс жауап: бірліктердің жүйесі деп

194. Халықаралық жүйенің негізгі бірліктері ретінде келесі шамалар болады?

Дұрыс жауап: метр, килограмм, ампер, секунда, кандела, моль, кельвин, радиан, стерадиан

195. Электр емес өлшеу шамаларға келесі шамалар жатады?

Дұрыс жауап: температура, деформация, бұрыштық ауыспалылықтар, механикалық күштер

196. Электр өлшеу шамаларға келесі шамалар жатады?

Дұрыс жауап: кедергі, кернеу, тоқтың күші, жиілік

197. Өлщенетін шамалардың сапалы айырмашылықтың түрлі бейнелеуі олардың?

Дұрыс жауап: мөлшерлігі болады

198. Кіру сигналдың ақпараттық параметрі ретінде үрдістің келесі параметрі болады?

Дұрыс жауап: өлшенетін шамамен функциялы байланысты параметр

199. Шығу өлшеуіш сигнал параметрлермен сипатталанады, оларды келесі түрлерге бөлуге болады?

Дұрыс жауап: ақпараттық және ақпараттық емес

200. Кіру өлшеуіш сигналдың ақпараттық емес параметрі ретінде келесі параметрі болады?

Дұрыс жауап: өлшенетін шамамен функциялы байланысты емес параметр

 201. Сигналдың үлгілері тәуелсіз аргументтің түрінен байланысты келесі болады?

Дұрыс жауап: уақыттық және жиілікті

202. Бөгеттер келесі түрлі болады?

Дұрыс жауап: аддитивты және мультипликативты

203. Өлшеу жүйенің сезімділігі – бұл?

Дұрыс жауап: шығу у сигналдың шамасының кіру х сигналдың шамасына өзара қатынасы

204. Сызықты өлшеуіш жүйенің сезімділігі келесіден байланысты болады?

Дұрыс жауап: жиіліктен

205. Сызықты емес өлшеуіш жүйенің сезімділігі келесіден байланысты болады?

Дұрыс жауап: шығу сигналдың мәнінен

206. Сезімділік шегі деген не?

Дұрыс жауап: дұрыс шешімнің берілген ықтималдығымен табылатын, ең кемі кіру сигнал

207. Бірліктің мөлшерін беру – бұл?

Дұрыс жауап: физикалық шаманың бірліктің мөлшерін, тексеретін (поверкалайтын) өлшеу құралмен сақталынатын бірлігіне келтіру, ол сақталынатын немесе жаңғыртатын эталон арқылы тексеруде (поверкалауда) немесе калибровкада жүзеге асырылады

208. Өлшеуіш каналдар – бұл?

Дұрыс жауап: өлшеу құралдардың және басқа техникалық құрылғылардың жүйелі қосылуымен пайда болған өлшеуіш тізбегі, ол бір шаманы өлшеуге арналған және нормаланған метрологиялық сипаттамаларға ие болады

209. Тікелей түрлендірудің құрылымдық үлгісіне ие болатын өлшеу құралдың ерекшілігі келесіде тұрады?

Дұрыс жауап: өлшеуіш сигналдың барлық түрлендірулері тікелей бағыттамада жасалынады

211. Өлшеу құралдардың өлшеуіш каналдарын есептеу негізгі мақсаттары келесі болады?

Дұрыс жауап: өлшеуіш каналдың математикалық үлгісін анықтау, құрастыратын блоктардың метрологиялық сипаттамалары бойынша өлшеу құралдардың метрологиялық сипаттамаларын есептеу

212. Өлшеуіш каналдың әр бір блогінің рұқсат шектері келесі үлестіруге ие болады?

Дұрыс жауап: бір қалыпты

213. Динамикалық өлшеулерде келесі қасиеттер маңызды болады?

Дұрыс жауап: өлшеу құралдардың инерциялық қасиеттері

214. Динамикалық сипаттамалар келесі түрлі болады?

Дұрыс жауап: толық және меншікті

215. Толық динамикалық сипаттамаларға келесі сипаттамалар жатады?

Дұрыс жауап: динамиканың теңдеуі, беріліс функциясы

217. Меншікті динамикалық сипаттамалар тек келесі параметрлерді анықтайды?

Дұрыс жауап: көрсеткіштердің тұрақтандыру уақытын, өткізу тілімнің еңін

218. Статикалық тәртіпте өлшеу құралдың негізгі сипаттамасы келесі сипаттама болады?

Дұрыс жауап: түрлендіру функциясы

219. Стационарлы емес жұмыс істеу тәртібі – бұл?

Дұрыс жауап: шығу үрдістің бір параметрі ғана уақытында өзгеретін жұмыс істеу тәртібімен өлшеу құрал

220. Пиктік детекторда стационарлық емес жұмыс істеу тәртіптің ұзақтығы келесі параметрмен анықталады?

Дұрыс жауап: конденсатордың зарядтау уақытымен

221. Жүйелі теңселгіш контурда стационарлық емес жұмыс істеу тәртіптің ұзақтығы?

Дұрыс жауап: контурдің өткізу шегімен

Дұрыс жауап: Кирхгоф заңы бойынша құрастырылады

223. Стационарлық емес жұмыс істеу тәртіптің ұзақтығы келесі формула бойынша анықтылады?

Дұрыс жауап:

224. Динамика теңдіктің түрі?

Дұрыс жауап: UL + UR + UC=Uвых

225. Түрлендіру функциясы – бұл?

Дұрыс жауап: кіру сигналдың ақпараттық параметрдің оның шығу сигналының ақпараттық параметрінен байланыстығы

226. Түрлендіру функцияның түрлері келесі болады?

Дұрыс жауап: номиналды, нақты, дербес

227. Уақытында өзгеру өзгешілігінен байланысты сигналдар келесі түрлерге бөлінеді?

Дұрыс жауап: детерминдеу, квазидетерминдеу, кездейсоқ

228. Детерминдеу сигналдың ерекшілігі келесі болады?

Дұрыс жауап: оның өзгеру заңы белгілі, ал үлгісі белгісіз параметрлерге ие болмайды

229. Квазидетерминдеу сигналдың ерекшілігі келесі болады?

Дұрыс жауап: оның уақытында өзгеру заңы жарым-жартылай белгілі, яғни бір немесе бірнеше белгілсіз параметрлермен

230. Кездейсоқ сигналдың ерекшілігі келесі болады?

Дұрыс жауап: оның уақытында өзгеру заңы кездейсоқ өзгешілігімен

231. Детерминдеу сигналдарға келесі сигналдар жатады?

Дұрыс жауап: өлшемдердің шығысында үлгілі сигналдар

232. Квазидетерминдеу сигналдарға келесі сигналдар жатады?

Дұрыс жауап: белгісіз параметрмен тұрақты сигналдар

233. Квазистатикалық сигнал – бұл?

Дұрыс жауап: уақытында өте ақырын өзгеретін сигнал

234. Периодтық сигнал – бұл?

Дұрыс жауап: уақытында әр бір Т секундсайын қайталанатын х(t) сигнал

235. Оңаша сигнал – бұл?

Дұрыс жауап: периодтық боламайтын уақыттан байланысты сигнал

236. Қателіктің квантильдік мәндері – бұл?

Дұрыс жауап: берілген сенімді ықтималдықпен

237. Өлшеу теориялардың келесі түрлері бар?

Дұрыс жауап: өзара қатынас шкаласы бойынша өлшеулер, реттеу шкаласы бойынша өлшеулер

238. Айнымалы физикалық шаманы өлшеу үшін оның?

Дұрыс жауап: тұрақты параметрін – өлшенетін шамасын анықтауға қажет

239. Өлшеудің жету дәлдігі келесі негізінде анықталады?

Дұрыс жауап: объект туралы априорлық ақпараттың негізінде

240. Өлшенетін шаманың ақиқат мәні?

Дұрыс жауап: тұрақты

241. Реттеу шкаласы бойынша өлшеулер келесі жағдайларда пайдаланады?

Дұрыс жауап: бақылауда, яғни кездейсоқ ауытқулардың шарттарында тексерілетін Q1 мөлшер бақылау (шекті) Q2 мөлшермен салыстырылынады

242. Өзара қатынас шкаласы бойынша өлшеулер?

Дұрыс жауап: көп рет өткізіледі

243. Өте аз мөлшерлерді өлшегенде келесі қателік пайда болады?

Дұрыс жауап: мультипликативті

244. Дәлелділік баға – бұл?

Дұрыс жауап: ықтималдық бойынша бағалайтын санды сипаттамаға үйлесетін баға

245. Тең нүктелік өлшеулер – бұл?

Дұрыс жауап: бірдей дәлдігімен өлшеу құралдармен, бір әдістеме бойынша, үнемі сыртқы шарттарда өткізілетін өлшеулер

246. Тең нүктелік өлшеулерде?

Дұрыс жауап: барлық өлшеу қатарлардың нәтижелерінің ОКА бір бірімен тең

247. Тұрақты мөлшермен бір шаманың көп реттік өлшеуі?

Дұрыс жауап: өлшеу дәлдігіне жоғары талаптары орындалғанда өткізіледі

248. Физикалық шамалардың тең нүктелік емес өлшеулері – бұл?

Дұрыс жауап: әр түрлі дәлдігімен өлшеу құралдармен және/немесе әр түрлі шарттарда орындалған өлшеулер

249. Ықтималдықтың үлестіру заңына бағынатын есептеудің тең нүктелік емес мәндерімен көп реттік өлшеулерде, келесі параметрлерді анықтайды?

Дұрыс жауап: орташа өлшенген мәнін, жеке өлшеу нәтиженің нормаланған салмағын, орташа өлшенген мәннін дисперсиясын

250. Тікелей өлшеулер – бұл?

Дұрыс жауап: шаманың ізделіп отырған мәнін ӨҚ көрсеткіштері бойынша тікелей табады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *