Төртұштықтың коэффициенттерін анықтау

Жоғарғы формулалардан А, В, С, D коффициенттерінің мәндері үш әртүрлі тұрақты шамалармен байланысты екендігі көрінеді анықталады. Егер бір мезгілде кірістік қысқыштардағы , , сондай-ақ шығыстық қысқыштардағы , кернеуді және токты өлшеуге мұмкіндік болса, онда А, В, С, D коэффициенттерін анықтау үшін екі тәжірибенің нәтижелері жеткілікті болар еді, олар бос жүріс және қысқа тұйықталу тәжірибелерінің нәтижелері.

1. Шығыстық қысқыштарды қысқа тұйықталған кезде, яғни .

Шығыстық қысқыштар қысқа тұйықталған кезінде кірістік қысқыштар жағынан кірістік кедергі

 .

2. Шығыстық қысқыштар тұйықталмаған кезде, яғни бос жүріс режимінде болғанда

Бұдан бос жүріс режіміндегі кірістік қысқыштар жағынан кірістік кедергі .

3. Қоректендіргішті шығыс жағынан қосамыз да, кіріс жағын қысқа тұйықтаймыз ( ):

Шығыстық ұштар жағынан кірістік кедергі

Сонымен белгісіз төрт А, В, С, D коэффициенттерін анықтау үшін төрт теңдеуден тұратын жүйені құрамыз: , , , .

Жүйені шешеміз де коэффициентттерді табамыз:

 , , және

Сұрақтарға жауап беріңіз:

1. Қандай электр тізбекті төртұштық деп атайды?

2. Активті және пассивті, симметриялы және симметриялы емес төртұштықтардың айырмашылықтарын атаңыз.

3. Төртұштықтың негізгі теңдеулері және олардың жазылу түрлері туралы түсініктеме беріңіз.

4. Қандай параметрлерді төртұштықтардың жалпыламаланған параметрлері деп атайды?

5. Төртұштықтардың өзара жалғану сұлбаларын сызыңыз.

6. Төртұштықтардың коэффициенттерін тәжірибе жолымен қалай анықтауға болады?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *