Динисторларды әдетте

Динисторларды әдетте

Дұрыс жауап: әлсіз нүктелік импульстік құрылғыларда қолданады

56.Тәжірибеде кең қолданылатын “незапираемый” тиристордың сипаттамалық ерекшелігі басқару тогы көмегімен оны

Дұрыс жауап: ажыратуға болмайтыны болып табылады

57. Оптикалық диапазонды электромагнит толқындар және заттың (көбінесе қатты денелердің) электрондары арасындағы өзара әрекеттесу эффектілерін зерттеумен байланысқан және осы эффектілер генерация, тасымалдау, өңдеу, сақтау және информацияны бейнелеу үшін пайдаланатын оптоэлектрондық аспаптардың құрастыру (негізінен микроэлекгрондық технология әдістерімен) мәселелерін қамтитін электрониканың бөлімі

Дұрыс жауап: оптоолектроника

58. Оптоэлектрониканы ғылыми-техникалық бағыт ретінде үш айрықша белгі сипаттайды.

Дұрыс жауап: А, В, С жауаптары дұрыс

59. Көрінетін, инфрақызыл және ультакүлгін аймақтарда электромагниттік сәулеленуге сезімтал аспаптар, сонымен қатар осындай сәулеленуді өндіретін және пайдаланатын аспаптар

Дұрыс жауап: оптоэлектрондық деп аталады

60. Қандай ерекшелік опто — және фотоэлектронды (фотоэлектронды көбейткіш, электронды сәулелі аспаптар) аспаптарды айыруға мүмкіндік береді?

Дұрыс жауап: айтылған ерекшелік қасиеттері аз немесе көп мөлшерде болуы мүмкін

61. Сигналды түрлендіру және өңдеу нақты функцины атқаратын және электрлі байланысқан элементтердің (немесе элементтер және компоненттер) мен (немесе) кристаллдардың қабығының жоғары тығыздығы болатын микроэлектрондық бұйым (яғни бұйымда жоғары деңгейдегі миниатюризаци бар)

Дұрыс жауап: интегралдық сұлба (ИС)

62. Электрорадиоэлементтің (резистордың, диодтың, транзистордың және т. б.) функциясын іске асыратын

Дұрыс жауап: интегралдық сұлбаның бөлігі

63.Құрылымдық-технологиялық қасиеттері бойынша интегралдық сұлбаларды әдетте былай бөледі:

Дұрыс жауап: А, В, С, жауаптары дұрыс

64. Егер интегралдық сұлбада компоненттер және (немесе) жартылай өткізгіштің бөлек кристаллдары болса, онда интегралдық сұлба

Дұрыс жауап: гибридті

65. Бөлек элементтер және элемент аралық қосылыстар диэлектриктің (әдетте керамика қолданылады) бетінде орындалатын болса, онда сұлба

Дұрыс жауап: қабықшалы

66. Интегралдық сұлбалар

Дұрыс жауап: аналогтік, сандық болып бөлінеді

67. Қабықшалы (интегралдық) микросұлбалар

Дұрыс жауап: жұқа қабықшалы және қалың қабықшалы болып бөлінеді

68. Жұқа қабықшалы микросұлбалар резисторлар және конденсаторлар элементтері болатын

Дұрыс жауап: диэлектрлік негізінде (шыныдан, керамикадан) жасалады

69. Сандық микросұлбалар дискреттік, мысалы екілік функция, заңы бойынша өзгеретін сигналдарды

Дұрыс жауап: түрлендіруге және өңдеуге арналған

70.Функционалдық тағайындалуы бойынша сандық микросұлбаларды қандай топтарға бөледі?

Дұрыс жауап: барлық жауап дұрыс

71. Қарастыруға оңай болу үшін сандық микросұлбаларды қандай екі түрге бөледі?

Дұрыс жауап: статикалық және динамикалық

72.Статикалық параметрлері микросұлбаны статикалық режимде сипаттайды. Оған не жатады?

Дұрыс жауап: барлық жауап дұрыс

73. Қандай параметрлер қайта қосу режимінде микросұлбаның қасиеттерін сипаттайды?

Дұрыс жауап: динамикалық

74.Сандық микросұлбаның уақытық параметрін ата:

Дұрыс жауап: барлығы дұрыс

75.Күшейткіш – бұл қоректену көзінен жүктемеге баратын … басқаратын электрондық құрылғы (төртұшты).

Дұрыс жауап: энергия ағымын

76. Күшейткіштің негізгі сандық параметрі қандай коэффициенті болып табылады?

Дұрыс жауап: күшейту коэффициенті

77. Күшейткіштің функционалдық арналуына байланысты

Дұрыс жауап: кернеу бойынша Ku, ток бойынша Ki немесе қуат бойынша Kp күшейту коэффициенттерін айырады

78. қандай параметр коэффициенті көрсетілген?

Дұрыс жауап: кернеу

79. қандай параметр коэффициенті көрсетілген?

Дұрыс жауап: ток

80. қандай параметр коэффициенті көрсетілген?

Дұрыс жауап: қуат

81. Күшейту коэффициенттерін жиі логарифмалық бірлікте – децибелмен өрнектейді:

Дұрыс жауап: Кu(дБ)= 20lgKu;

82. Күшейту коэффициенттерін жиі логарифмалық бірлікте – децибелмен өрнектейді:

Дұрыс жауап: Кi(дБ) = 20lgKi;

83. Күшейту коэффициенттерін жиі логарифмалық бірлікте – децибелмен өрнектейді:

Дұрыс жауап: Кр(дБ) = 10lgKp.

84. Күшейту коэффициентінен басқа маңызды сандық көрсеткіш пайдалы әсер коэффициенті болып табылады:

Дұрыс жауап:

85.Күшейткіштің сандық көрсеткіштеріне күшейткіштің Rвх кірмелік кедергісі жатады:

Дұрыс жауап:

86. Күшейткіштің сандық көрсеткіштеріне күшейткіштің Rвых шықпалық кедергісі жатады:

Дұрыс жауап:

87. Аналогтік микросұлбаларға қандай аспаптар жатады?

Дұрыс жауап: А және В жауаптары дұрыс

88. Күшейткіштің амплитудалық сипаттамасы – бұл шықпалық кернеудің (токтың) амплитудасының …

Дұрыс жауап: кірмелік кернеудің (токтың) амплитудасынан тәуелділігі

89. Күшейткіштің амплитудалы-жиіліктік сипаттамасы (АЖС) – бұл күшейту коэффициент модулінің

Дұрыс жауап: жиіліктен тәуелділігі

90. fв жиілігі қалай аталады?

Дұрыс жауап: жоғарғы шекаралық жиілік

91. (fн- fв) қалай аталады?

Дұрыс жауап: күшейткіштің өткізу жолағы

92. fн жиілігі қалай аталады?

Дұрыс жауап: төменгі шекаралық жиілік

93. Күшейткіштің фазалы-жиіліктік сипаттамасы (ФЖС) – бұл кірмелік және шықпалық кернеулер арасындағы фаза ығысудың бұрышының …

Дұрыс жауап: жиіліктен тәуелділігі.

94.Күшейткіштің өтпелі сипаттамасы – бұл шықпалық сигналдың (токтың, кернеудің) скачкообразном кірмелік әрекеті кезіндегі …

Дұрыс жауап: уақытынан тәуелділігі.

95.Операциондық күшейткіш (ОК) — интегралдық технология бойынша жасалған дифференциалды кірмесі бар ненің күшейткіші?

Дұрыс жауап: тұрақы токтың

96. Интегралдық сұлбалардың (ИС) ендірілуі олардың негізінде сондай функционалдық мүмкіндіктері бар, бірақ габариттік өлшемдері кішкентай және тағы да қандай операциондық күшейткіштерді құрастыруға мүмкіндік берді.

Дұрыс жауап: эксплуатацияда көбірек сенімділігі бар

97. Шын операциондық күшейткіш – бұл …

Дұрыс жауап: үлкен күшейту коэффициенті және непосредственным байланыстары бар күшейткіш.

98. Шын операциондық күшейткіш негізінен қандай сұлбаларда активті элемент ретінде қоланады?

Дұрыс жауап: кері байланыстары бар

99. ОК-тің шартты белгіленуі — …

Дұрыс жауап: үшбұрыш

100. Қазіргі әдебиетте ОК-тің

Дұрыс жауап: тік бұрыш түрінде белгіленуі пайдаланылады

101. Үшбұрыштың сол жағында екі кіру , ал оң жағында шығу көрсетілген. «+» белгімен кіру инверттелмейтін болып табылады, осы кіруге кірмелік сигналды бергенде шығарда сигналдың полярлығы кірудегі сияқты қалады; «—»белгімен кіру инверттелетін, осы кіруге сигналды бергенде шығарда оның полярлығы қалай өзгереді?

Дұрыс жауап: қарама қарсыға өзгереді

102.

 қандай құрылғы көрсетілген?

Дұрыс жауап: операциондық күшейткіш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *