Электрқозғалтқыштардың жұмыс тәртібі мен эксплуатациялау жағдайларының оқшаулағыштарға әсері

Электрқозғалтқыштарды пайдалану тәртібі орам оқшаулағыштарына, соның салдарынан, электрқозғалтқыштың сенімділігіне, әсер етеді. Электрқозғалтқыштарды қысқа мерзімді пайдалануда, оның жұмысқа қосылу тәртіптері, айрығша маңыз алады. Әуе желісінің таратғышы мен түтынушы арасының қашықтығы және трансформатордыҢ ғуаттылыҒының аздыҒынан, электрқозғалтқыштарды жұмысға қосу үзағға созылып кетуі мүмкін. Сонымен бірге, технологиялығ бірқатар машиналарды (жармалауыш, ағаштілетін және т.б.) жұмысға қосу кезінде, айтарлығтай статикалығ кедергі болады, электрқозғалтқыштарды жұмысға қосуды Бұл да ғиындатады. Электрқозғалтқыштың тоқтауы технологиялығ әрекеттердіҢ аяғталуынан Ғана емес, желіде кернеудің болмауынан, ғоректендіру көзінің аҒытылуынан, машинаның жұмысшы тетігіне бөгде зат тҮсуінен (мысалы, тас, темір және т.б.) болуыда мүмкін. Мұндай электр қозғалтқышты қосу оның кептеліп, лезде тоқтауына әкеледі.

Орауларға қажетті қорғаныштар жақсы сіңіріліп, мықтап құрсауланған болса, динамикалығ соғпа ғауыпты емес. Жылу соғпасы орамдардың, электр қозғалтқыштың ойықтарына тығыздалып салынуына қарамастан, температурасының күрт өсумен қатар, оның өткізгіштерінің түрғын Үлкейтеді. Электрқозғалтқыштың ғызуы кезінде, өткізгіштер өлшемінің өсуі мен суынған кезде кішіреюі, оқшаулағыштыҢ лак қабыршықтарын созып, жиырылтады. ЖаҢа электрқозғалтқыштардыҢ ғызуы мен суынуының циклдары кіші болса, өткізгіштердіҢ созылҒыш лак қабыршықтары өз түрғын жеҢіл өзгертеді. Дегенмен, лайығты температуралығ тозудан кейін, қабыршықтыҢ ғүрылымы өзгереді де, осалданады. СабыршығтыҢ созылҒыштыҒын жоюы, электрқозғалтғыш ғызҒан кездер және орам өткізгіштердіҢ түрғы Үлкейгенде, қабыршық кеҢеймейді, жыртылады. Электрқозғалтқыштар суынып, орам өткізгіштерінің түрғы кішірейгенде, қабыршық бастапғы ғалпына келмейді. Сөйтіп қабыршықта үсағ шытынаулар пайда болады, оның саны, электрқозғалтқышты эксплуатациялау мерзімі артған сайын, көбейеді. Пайда болҒан ғуыстар мен шытынаулар арғылы электрқозғалтқыштардыҢ орам өткізгіштеріне ылғал, қоршаған ортаның зиянды ғүрауыштары енеді. Соның салдарынан, орамның ылғалдылыҒы артуымен ғоса, оның әр өткізгіштерінің арасына көпіршелер орнайды, электр қозғалтқышты желіге ғосғанда, олардыҢ арасын, тоғ тесіп өтеді. Орамдар сапасыз сіңіріліп, нашар ғүрсауланса, жұмыс кезінде өткізгіштердің, әсіресе, ғосған немесе айналдыру бағытын өзгерткен кезде, дірілдеуі өткізгіштердің өзара түйығталуын тездетеді. Түйығталу, қозғалтқышта ылғал болмаса да, өткізгіштердіҢ Үйкелуден жалаҢаштануынан болуы мүмкін.

Асинхронды электр қозғалтқыштардың ең осал элементі-орамдары, олардың бұзылуының 80%-ы орамдардың үлесіне келетінін, зерттеулер көрсетіп отыр.

Электр қозғалтқыштарының орамдарында өткізгіш көпіршелердің пайда болуы, олардың жұмыс істеу жағдайына байланысты. Көршілес екі өткізгіштің арасында, олар бҮтін болса да, көпіршелердіҢ пайда болуы, электрқозғалтқыштың ішінде су немесе басға өткізгіш ғүрауыштыҢ болҒандыҒынан. ЭлектрқозғалтқыштардыҢ Үрленіп түратын, жабығ етіп жасалуына қарамастан, демек, ішіне су тиюден, шаң, басғада ғатты заттар тҮсуінен қорғалғанымен, аса тығыздалмаҒан. Эксплуатациялау кезінде ғызу мен суынудан, электрқозғалтғыш әдемаладың, сол кезде, іштегі ауаны қоршаған ортаға ыҒыстырып, шыҚарады және сырттан ішке сорады. Осы жағдайларда өткізгіш көпршелердіҢ пайда болуына, мүмкіншіліктер туады.

Сонымен, электрқозғалтқыштың жұмыс тәртібі, оның оқшаулағыштарының кҮйіне әсер етеді. Бұл әсер, электрқозғалтқыштар ғолайсыз, ылғалды ортада істегенде, кҮшейе тҮседі.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *