Windows. «Пуск» пернесінін колданылуы: -Контексті менюді шакыру

Windows. «Пуск» пернесінін колданылуы:

-Контексті менюді шакыру

-Негізгі менюді шакыру

-Компьютердін жумысын тыныштык тартіпке ауыстыру ушін

-Аныктаманы шакыру

-Экрандагыны буферге кошіру

\/

\/

46. Windows. Коржынды тазалау ушін …. Керек.

-Коржынды агымды жасап, Shift пернесін басу

-Коржынды агымды жасап, Del пернесін басу

-Тышканнын он жак батырмасы аркылы «Коржынды тазалау» пунктін тандап алу

-Коржынды агымды жасап, Tab пернесін басу

-Коржынды агымды жасап, Alt пернесін басу

\/

\/

47. Windows ортасында бірнеше ашылган терезелердін ішінде …. Агымдык терезе болады …

-Тышкан корсеткіші турган жер

-Жумыс столынын ортасында турганы

-Баскаларынан улкені

-Такырыбынын тусі баска терезелерден ерекшеленетіні

-Барлыгынан да ен коп акпараттан туратыны

\/

\/

48. Жумыс устелінде буманы калай куруга болады?

-жумыс устелінде «тышканнын» он жак пернесiн басып, содан сон «Папка» мазiрiнiн «Создать» уйгарымын тандау аркылы

-жумыс устелінде «тышканнын» сол жак пернесiн басып, содан сон «Папка» мазiрiнiн «Создать» уйгарымын тандау аркылы

-Пуск – Папка -Создать

-Пуск -Папка

-«Панель задач»-«Папка»

\/

\/

49. Жумыс устелінде бiр уакытта неше терезенi ашуга болады?

-бiр

-екеу

-ушеу

-каншалыкты кажет

-тортеу

\/

\/

50. Кез келген иiлгiш дисктiн мазмунын кору ушін:

-Мой компьютер -Диск 3,5 (A:)

-Контекстік мазір -Диск 3,5 (A:)

-Пуск -Диск 3,5 (A:)

-F12 пернесі

-F9 пернесі

\/

\/

51. Файлды сактау ушін мына команданы орындау керек:

-Пуск-Файл

-Файл -Калай сактау /Сохранить как/

-Жуйелiк мазiр -Сактау

-Контекстік мазiр -Сактау

-Г5 пернесi

\/

\/

52. Кажет файлдарды, бумаларды, программаларды, жарлыктарды iздеу:

-Пуск – Iздеу -Файл жане Бума

-Файл -Алу

-Жуйелiк мазiр -Iздеу

-Жанама мазiр -Iздеу

-Мундай мумкiндiк жок

\/

\/

53. Коржын дегенiмiз не?

-ЭЕМ-дегi кез-келген жойылган объектiлердi уакытша сактайтын орын

-матiндiк кужаттарды сактайтын орын

-сурет салатын редактор

-кестелiк процессор

-ойын программасы

\/

\/

54. Алмасу буферiнiн кызметi:

-файлдарды сактау

-объектiлердiн кошірмесін алу жане енгiзу

-текст фрагменттерін жою

-жана бума куру

-ошірілген файлды уакытша сактау

\/

\/

55. Жарлык дегеніміз не?

-Багдарлама

-Бума

-Файл белгісі немесе байланыс, файлды ашудын комегімен

-Жанама меню

-Символ

\/

\/

56. Жумыс устелінін фонынын суретін озгерту тасілдері:

-Пуск-Настройка -Панель Управления – Экран -Фон

-Пуск/настройка/Панель задач/Экран/Фон

-Пуск/настройка/Панель задач/Экран/Фон

-Мой компьютер/Свойства/Экран/Фон

-С:/Свойства/Экран/Фон

\/

\/

57. Windows операциялык жуйеде мерзім мен уакытты баптау командасы кандай?

-Пуск -Настройка -Панель управления -Дата и время

-Программы -Дата и время

-Документы -Стандартные -Дата и время

-Пуск -Стандартные -Дата и время

-Пуск -Программы -Стандартные -Дата и время

\/

\/

58. Файлдын атын ауыстыру ушін:

-Контекстік мазір -Атын ауыстыру

-Ауыстыру мумкін емес

-Формат-Ауыстыру

-Правка-Ауыстыру

-Сервис-Ауыстыру

\/

\/

59. Жумыс устелі дегеніміз:

-Экран облысы, кейбір объектілердін бумасы болып саналады

-Орнату курылгысынын программалары

-Сухбат терезесі

-Файлдармен, папкалардын жарлыгы

-Акпарат

\/

\/

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *