MS Word 2003-те кужатка суреттер кітапханасынан суретті калай кірістіреміз?

MS Word 2003-те кужатка суреттер кітапханасынан суретті калай кірістіреміз?

-Сервис – Настройка -Картинки

-Вставка -Настройка -Панели инструментов – Параметры автозамены

-Вставка – Рисунок-Картинки

-Вставка – Библиотека -Картинки

-Файл – Команды -Рисунок

\/

\/

82. Microsoft Excel багдарламасынын мумкіндігі:

— матіндік кужаттар куру

— электрондык кесте куру

— презентация куру

-вируска карсы тексеру

-кужаттарды сыгу

\/

\/

83. Excel кужаты кандай кенейтуден турады?

-.bak

-.xls

-.doc

-.exl

-.ttf

\/

\/

84. Уяшык адресі неден куралады?

-Жол номері

-Баган атауы

-Жол номері жане баган атауы

-Баган атауы жане жол номері

-Дурыс жауап жок

\/

\/

85. Microsoft Excel 2003-те жол узындыгын жане баган енін озгерту ушін келесі менюді пайдалану керек:

-Вид

-Правка

-Данные

-Вставка

-Формат

\/

\/

86. Уяшыктар блогынын дурыс жазылуын корсетініз:

— А3;СЕ

— А1:С5

— LN1:АЕ5

-11:8L

— H5A13

\/

\/

87. Microsoft Excel 2003-те жумыс кітабына жана парак косу ушін келесі командалар комегімен орындалады:

-Вставка – Лист

-Правка – Вставить – Лист

-Файл -Лист

-Таблица -Лист

-Барлык жауап дурыс

\/

\/

88. MS Excel 2007 электрондык кестеде жол немесе багана косу ушін кандай меню пайдаланылады?

-Файл

-Правка

-Вид

-Вставка

-Сервис

\/

\/

89. MS Excel уяшыгына формула енгізу кандай белгіден басталады?

-«*»

-«-»

-«=»

-«/»

-«()»

\/

\/

90. MS Excel 2007. Кай менюде уяшыктар форматын озгерту жузеге асырылады?

-Вид – Фомат – Формат ячейки

-Главная – Ячейки – Фомат – Формат ячейки

-Данные – Ячейки – Фомат – Формат ячейки

-Вставка – Фомат – Формат ячейки

-Вид – Ячейки – Фомат – Формат ячейки

/\Желі ресурстары -…

-желідеги колданылатын багдарламалар, берілгендер файлдары, принтерлер мен баска да косымша курылгылар

-ресурстарды бірегей колдану мен акпараттармен алмасу ушін кандай да бір тасілдермен біріккен компьютерлер жане баска да курылгылардын тобын айтамыз

-арнайы ерекшеленген жогары ондеуші компьютер

-компьютерлерді желіге біріктіру тасілдері

-желідегі компьютерлер байланысын реттейтін ережелер мен процедуралар жиыны

\/

/\Желі — …

-желідеги колданылатын багдарламалар, берілгендер файлдары, принтерлер мен баска да косымша курылгылар

-ресурстарды бірегей колдану мен акпараттармен алмасу ушін кандай да бір тасілдермен біріккен компьютерлер жане баска да курылгылардын тобын айтамыз

-арнайы ерекшеленген жогары ондеуші компьютер

-компьютерлерді желіге біріктіру тасілдері

-желідегі компьютерлер байланысын реттейтін ережелер мен процедуралар жиыны

\/

/\Сервер — …

-желідеги колданылатын багдарламалар, берілгендер файлдары, принтерлер мен баска да косымша курылгылар

-ресурстарды бірегей колдану мен акпараттармен алмасу ушін кандай да бір тасілдермен біріккен компьютерлер жане баска да курылгылардын тобын айтамыз

-арнайы ерекшеленген жогары ондеуші компьютер

-компьютерлерді желіге біріктіру тасілдері

-желідегі компьютерлер байланысын реттейтін ережелер мен процедуралар жиыны

\/

/\Желі топологиясы — …

-желідеги колданылатын багдарламалар, берілгендер файлдары, принтерлер мен баска да косымша курылгылар

-ресурстарды бірегей колдану мен акпараттармен алмасу ушін кандай да бір тасілдермен біріккен компьютерлер жане баска да курылгылардын тобын айтамыз

-арнайы ерекшеленген жогары ондеуші компьютер

-компьютерлерді желіге біріктіру тасілдері

-желідегі компьютерлер байланысын реттейтін ережелер мен процедуралар жиыны

\/

/\Хаттамалар — …

-желідеги колданылатын багдарламалар, берілгендер файлдары, принтерлер мен баска да косымша курылгылар

-ресурстарды бірегей колдану мен акпараттармен алмасу ушін кандай да бір тасілдермен біріккен компьютерлер жане баска да курылгылардын тобын айтамыз

-арнайы ерекшеленген жогары ондеуші компьютер

-компьютерлерді желіге біріктіру тасілдері

-желідегі компьютерлер байланысын реттейтін ережелер мен процедуралар жиыны

\/

/\Компьютерлік желілер классификациясы тасілінін турін корсетініз:

-байланысатын туйіндер арасындагы кашыктыкка карай

-желилердін акпаратты беру ортасынын типіне карай

-акпаратты беру жылдамдыгына карай

-компьютер арасындагы рольдерді жуктеуге карай

-барлыгы дурыс

\/

/\Аймактык-таратылган (глобальді) желілер — …

-бір гимарат немесе бір мекемеде орналаскан жане бір-бірімен байланыскан компьютерлердін шагын тобы

-турлі калалар, аудандар жане мемлекеттердегі компьютерлерді біріктіретін желі

-бір аудан, кала немесе аймактагы бірнеше жергілікті желілерді біріктіретін желі

-жергілікті жане аймактык-таратылган желілердін байланыстырылуы немесе Интернет аркылы байланыскан мекемелердін бірнеше жергілікті желілері

\/

/\Жергиликти желилер — …

-бір гимарат немесе бір мекемеде орналаскан жане бір-бірімен байланыскан компьютерлердін шагын тобы

-турлі калалар, аудандар жане мемлекеттердегі компьютерлерді біріктіретін желі

-бір аудан, кала немесе аймактагы бірнеше жергілікті желілерді біріктіретін желі

-жергілікті жане аймактык-таратылган желілердін байланыстырылуы немесе Интернет аркылы байланыскан мекемелердін бірнеше жергілікті желілері

\/

/\Аймактык (региональди) желилер- …

-бір гимарат немесе бір мекемеде орналаскан жане бір-бірімен байланыскан компьютерлердін шагын тобы

-турлі калалар, аудандар жане мемлекеттердегі компьютерлерді біріктіретін желі

-бір аудан, кала немесе аймактагы бірнеше жергілікті желілерді біріктіретін желі

-жергілікті жане аймактык-таратылган желілердін байланыстырылуы немесе Интернет аркылы байланыскан мекемелердін бірнеше жергілікті желілері

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *