MS Excel. Логикалыќ функцияларына кірмейтін функция?

MS Excel. Логикалыќ функцияларына кірмейтін функция?

-A) Егер

-B) Емес

-C) Иа

-D) Немесе

-E) Жане

\/

/\

55. Жумыс кітабы дегеніміз -бул:

-A) кестелік ќужат

-B) маліметтерді ондеу мен саќтауѓа арналѓан файл

-C) сурет салатын параќ

-D) негізгі терезе

-E) блокнот терезесі

\/

/\

56. Тіктортбурыш ќурайтын уяшыќтар тобын былай атайды:

-A) уяшыќтар тортбурышы

-B) уяшыќтар диапазоны

-C) уяшыќтар интералы

-D) жарлыќ

-E) кестелер

\/

/\

Excel-де кітапты қорғау үшін қандай команда орындалады?

-Главная – Защитить книгу

— Вставка – Защитить книгу

-Разметка страницы – Защитить книгу

-Рецензирование – Защитить книгу

57. MS Access. Ќандай типті деректер матін немесе матін жане сандар комбинациясынан турады. Берілген типтін максималды мані 65535 символѓа дейін.

-A) аќшалыќ тип;

-B) МЕМО орісі;

-C) OLE объектісі орісі;

-D) есептеуіш типі;

-E) сандыќ тип.

\/

/\

58. Access ДББЖ -де есеп (отчеты) не ушін керек?

-A) Деректерді енгізу жане оны ќарап шыѓу.

-B) Өте ќиын программалыќ арекеттерді орындау.

-C) Деректерді баспаѓа шыѓару ушін.

-D) Деректерді саќтау.

-E) Топ командаларын автоматты орындау.

\/

/\

59. MS Access-те кестенін, сураныстын, форманын ќурылымын озгертуге ќай режим мумкіндік береді?

-A) Конструктор режимі.

-B) Таблица режимі.

-C) Мастер кестесі.

-D) Кестенін импорты.

-E) Кестелер арасындаѓы байланыс.

\/

/\

60. Access-те матіндік орістін максималды олшемі?

-A) 255 символдар

-B) 250 символдар

-C) 16 символдар

-D) 64 символдар

-E) 1024 символдар

\/

/\

61. Access-те кестелер арасында байланыс орнату ушін … пайдаланады.

-A) Байланыс типтері

-B) Деректер схемасы

-C) Байланыс картасын

-D) Байланыс жобасын

-E) Есеп объектісі

\/

/\

62. Access деректер базасы файлынын кенейтілуі ќандай?

-A) .adb

-B) .dbf

-C) .mdb

-D) .dbm

-E) .xls

\/

/\

63. ACCESS- баѓдарламасында аќшалыќ сандарды жазу ушін ќай типті корсетеміз?

-А) Сандыќ.

-В) Мемо орісі.

-С) Матіндік.

-D) Аќшалыќ.

-E) Есептеуіш.

\/

/\

64. 1985 жылдын коктемінде туылѓандарды шыѓару ушін «Дата» орісіне ќандай шарт беру ќажет?

-A) #03.85# or #04.85# or #05.85#

-B) BETWEEN #01.03.85# AND #31.05.85#.

-C) BETWEEN #01.03.85# AND #01.05.85#.

-D) BETWEEN #01.03.85# OR #31.05.85#.

-E) #01.03.85# — #31.05.85#.

\/

/\

65. MS Access терезесі алты боліктен турады:

-A) Режим, Конструктор, Шебер (Мастер), Импорт, Байланыс (Связь), Экспорт

-B) Кестелер (Таблицы), Конструктор, Шебер (Мастер), Сураныстар (Запросы), калыптар (Формы), Есептер (Отчеты)

-C) Конструктор, Кестелер (Таблицы), Шебер ( Мастер), Ќалыптар (Формы), Макростар, Модульдер

-D) Кестелер, Сураныстар, Формалар, Есептер, Макростар, Модульдер

-E) Кестелер, Сураныстар, Формалар, Есептер, Конструктор, Модульдер

\/

/\

66. MS Access. Есептеуіш орісі:

-A) жойылѓан жазбалардын саны саќталатын регистр

-B) кестедегі жазбалардын номерлері саќталатын оріс

-C) уаќыт таймері

-D) деректер базасы

-E) аќшалыќ оріс

\/

/\

67. MS Access. Қай объектінін негізінде форма ќуруѓа болады?

-A) деректер схемасы негізінде;

-B) кесте негізінде;

-C) диаграмма негізінде;

-D) есеп негізінде;

-E) макрос негізінде.

\/

/\

68. ДББЖ (деректер базаларын басќару жуйесi) — бул:

-A) ДБ-да деректерді саќтау, ќосу, жою жане редакциялау ушiн программалыќ жуйе;

-B) ќурылымдалѓан деректердiн жиынтыѓы;

-C) компьютердi ќолдана отырып, басќару ќабылдау жуйесi.

-D) деректер алмасу ушiн программалар кешені.

-E) компьютерлiк модельдеу жургiзу ушiн программалар кешенi.

\/

/\

69. MS ACCESS-те жана дерек ќорына унсіз келісім бойынша ќандай ат беріледі:

-A) Таблица 1

-B) Деректер ќоры

-C) Борей

-D) db1

-E) Деректер ќоры mdb

\/

/\

70. Информацияны саќтайтын жане баѓдарламанын негізі болып табылатын MS Access объектісі:

-A) Кесте.

-B) Форма.

-C) Сураныс.

-D) Отчет.

-E) Модуль.

\/

/\

71. МЕМО орісінін атќаратын ќызметі:

-A) Мультимедиялыќ объектілерді саќтау

-B) Интернеттін Web- объектілерінін URL адрестерін саќтау

-C) Матіннін улкен колемін саќтау

-D) Логикалыќ деректерді саќтау

-E) Бул объектті автоматты турде енгізу

\/

/\

72. MS Access. «И» аріпінен басталатын барлыќ фамилияларды шыѓару ушін ќандай шартты жазу керек:

-A) И#

-B) И?

-C) И*

-D) *И

-E) >И

\/

/\

73. MS Access. Индекстін екі турі бар:

-A) Параллельді жане тізбекті

-B) ¤ріс манінін ќайталануына руќсат беретін жане руќсат бермейтін

-C) Жай жане курделі

-D) Матіндік жане сандыќ

-E) Айнымалы жане тураќты

\/

/\

74. Интернетті ќай протокол ќолдайды?

-A) SPC/IP

-B) SPC

-C) TCP/IP

-D) QCP/IP

-E) HTTP

\/

/\

75. Хаттама (протокол) — ол:

-A) Маліметтер пакеті.

-B) Желіде маліметтерді откізуді уйымдастыру ережесі.

-C) Желіде маліметтерді саќтау ережесі.

-D) Желіде маліметтердін ќурылымын беру.

-E) Іс ќаѓазы.

\/

/\

76.WWW — бул ?

-A) Телеконференция

-B) Дуниежузілік желі

-C) Электрондыќ пошта

-D) Дуниежузілік ормек

-E) Берілгендердін ішінде дурыс жауап жоќ

\/

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *