HTML (Hyper Text Markup Language) болыптабылады:

HTML (Hyper Text Markup Language) болыптабылады:

-A) Интернет-сервер.

-B) Web-беттерді ќуру ќуралы.

-C) Программалау тілінін трансляторы.

-D) Web-беттерді ќарау ќуралы.

-E) Интернет сервері.

\/

/\

78. Электронды хаттардын ќурылысы:

-A) Таќырыбы, аќпарат таќырыбы, алушынын аты-жоні.

-B) Таќырыбы, аќпарат таќырыбы, хаттын турі, жіберушінін аты-жоні.

-C) Жіберілген уаќыты, адресі, кері адресі, аќпарат таќырыбы жане матін.

-D) Аќпарат таќырыбы, адресті кітап, матін жане таќырып.

-E) Жашіктегі файл аты.

\/

/\

79. Келесі жергілікті желі топологиялары бар:

-A) Жазыќ, шиналыќ, жулдыз тарізді

-B) Саќиналыќ, ушолшемді, колемді

-C) Саќиналыќ, магистральды, колемді

-D) Саќиналыќ, шиналыќ, жулдыз тарізді

-E) Берілгендердін ішінде дурыс жауап жоќ

\/

/\

80. Web — параќтарын ќарау ушін Интернетте мына программалар пайдаланылады:

-A) Microsoft Word немесе Word Pard

-B) Microsoft Access немесе Microsoft Works

-C) Internet Explorer немесе NetScape Navigator

-D) HTMLPad Front немесе Page

-E) Дурысжауапжоќ

\/

/\

81. Электрондыќ пошта нені тасымалдауѓа мумкіндік береді?

-A) Маліметтер мен ќосымша берілген файлдарды.

-B) Тек маліметтерді.

-C) Тек файлдарды.

-D) Бейне кескіндерді.

-E) Пішіндегі файлдарды.

\/

/\

82. Браузердегенімізне?

-A) Web-беттердінтаќырыптыќбіріккентоптары

-B) Желілік ќауіпсіздікті ќамтамасыз ететін ДК немесе программа

-C) Интернет ќызметі

-D) Web-беттерді ќарауѓа арналѓан программа

-E) Берілгендердін ішінде дурыс жауап жоќ

\/

/\

83. Телефон желісі арќылы Интернетке ќосылу ушін ќандай ќурылѓы ќажет?

-A) Монитор

-B) Тышќан

-C) Сканер

-D) Модем

-E) Плоттер

\/

/\

84. Ќандай желі коршілес орналасќан ѓимараттардаѓы абоненттерді біріктіреді?

-A) Ауќымды желі;

-B) жергілікті желі;

-C) аймаќтыќ желі;

-D) бірденгейлі желі;

-E) ќалалыќ желі.

\/

/\

85. Берілген программалардын ќайсысы электрондыќ почтамен жумыс істеуді уйымдастырады?

-A) Internet Explorer;

-B) Outlook Express;

-C) Power Point;

-D) NetMeeting;

-E) MS Word.

\/

/\

86. Интернет желісінде электрондыќ почта адресі берілген: alpha@mail.kz. Осы электрондыќ адрестін иесінін аты ќандай?

-A) kz

-B) alpha

-C) mail.kz

-D) mail

-E) alpha@mail.kz <mailto:alpha@mail.kz>

\/

/\

87. Internet адрестер жуйесінде Ќазаќстан Республикасын усынатын домен ќандай атќа ие?

-A) kzt

-B) rk

-C) rkt

-D) kz

-E) kr

\/

/\

88. Туйіндері орталыќ туйінмен байланыстырылѓан топология ќалай аталады?

-A) Шиналыќ

-B) Кеністікті

-C) Жулдызша

-D) Радиалды

-E) Саќина

\/

/\

89. Компьютерлердi жергілікті желiге бiрiктiру ушiн ќажет ќурылѓы:

-A) TV-тюнер.

-В) бейнекарта.

-C) шина.

-D) желiлiк карта.

-E) шлейф.

\/

/\

90. Электронды почтанын мекен-жайын жазу кезiнде ќандай арнайы символ ќолданылады?

-А) *.

-В) @.

-С) #.

-D) &.

-E) $.

\/

/\

91. Ар мемлекетте орналасќан абоненттерді байланыстыратын желі ќалай аталады?

-A) желілік

-B) корпоративті

-C) вертикалді

-D) глобалдыќ

-E) регионалдыќ

\/

/\

92. Провайдер дегеніміз…

-A) Интернетке ќосу ќурылѓысы

-B) Сервер

-C) Интернетке тікелей ќосуды, олардын серверлермен ќатынас ќуруын жузеге асыратын занды тулға

-D) Программада кездесетін кез-келген ќате

-E) Электрондыќ аныќтама

\/

/\

93. Алгоритм келесі ќасиетке ие болуы керек:

-A) Универсалдылыќ, натижелілік

-B) Шектілік, шектелген

-C) Детерминацияланған, натижелілік

-D) Тусініктілік, аныќтылыќ, шектілік

-E) Аныќтылыќ, натижелілік, жалпылыќ

\/

/\

94. Турбо Паскаль тіліндегі программанын жалпы жазылуы?

-A) Программа тақырыбы; Сипаттау болімі; begin Орындалатын болімі; end.

-B) begin программа таќырыбы; сипаттау болімі; end

-C) программа болімі; орындалатын болім

-D) сипаттау болімі; begin, end.

-E) Программа таќырыбы; Сипаттау болімі; Еnd.

\/

/\

95. Write (a1,…..an) – ќандай оператор?

-A) Енгізу

-B) Шыѓару

-C) Жолдышыѓару

-D) Жолдыенгізу

-E) ?айталау

\/

/\

96. Паскаль программасынын кенейтілуі?

-A) .doc

-B) .xls

-C) .pascal

-D) .pas

-E) .pac

\/

/\

97. ав/с-с/ав Өрнектін Паскаль тілінде дурыс жазылуын корсетініз:

-A) (a*f)/c-c/a*f

-B) (a*b)/c-c/(a*b)

-C) ab/c-c/(ab)

-D) a*(b/c)-(c/a)*b

-E) ab/c-c/(a*b)

\/

/\

98. і айнымалысына 5 манін меншіктедік. Сайкес командаларды корсетініз?

-A) i=:5.

-B) i=5.

-C) i:=5.

-D) 5=i.

-E) і:=i.

\/

/\

99. Блок-схемаларда ќандай геометриялыќ фигура шартты тексеруді бейнелейді?

-A) Параллелограмм

-B) Ромб

-C) Тортбурыш

-D) Донес

-E) ‡шбурыш

\/

/\

100. Турбо Паскальдан шыѓу ушін мынандай пернені басу керек

-A) Alt-f4

-B) Ctrl-Х

-C) Alt — Х

-D) Shift -Х

-E) Alt — f1

\/

/\

101. Меню жуйесі комегімен Turbo Pascal программалау ортасынан шыѓу жолы ќандай?

-A) File — Dos shell

-B) File — Print

-C) File — Save

-D) File — Exit

-E) [Alt] — [F4]

\/

/\

102. Жолды енгізу операторы:

-A) read (a1, a2, …., an)

-B) write (a1, a2, …., an)

-C) readln (a1, a2, …., an)

-D) writeln (a1, a2, …., an)

-E) while (a1, a2, …., an)

\/

\/

103. Паскальда ќандай сандар типтері болады?

-A) болшек, аралас

-B) он, теріс, натурал

-C) бутін, накты

-D) кыска, узын, орташа

-E) бутін

\/

/\

104. Паскаль тілінін дурыс жазылѓан меншіктеу операторы белгісін корсетініз:

-A) =

-B) =:

-C) :=

-D) >=

-E) =<

\/

/\

105. Шартты операторлар атаулары орналаскан жолды корсетініз:

-A) if, case

-B) array, if

-C) if then else

-D) readln, writeln

-E) while, repeat

\/

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *