/\Excel. «/» оператор ненi аныктайды:

/\Excel. «/» оператор ненi аныктайды:

-косу

-дареженi

-болу

-азайту

-кобейту

\/

/\Excel. Жана жумыс кiтабын куру ушiн:

-Ctrl-N

-Ctrl-D

-Ctrl-P

-Ctrl-O

-Ctrl-K

\/

/\Excel. «^» /галочка/ оператор ненi аныктайды:

-болу

-кобейту

-косу

-азайту

-дареженi

/\

1. MS Excel. B2-ден B8-ге дейінгі уяшыќтар диапазонын ќосындылау … формуласымен жазылады.

-A)=СУММ(В2:В8).

-B)=СУММ(В2, В8).

-C)=СУММ(В2-В8).

-D)=СУММ(В2;В8).

-E)=СУММ(В2, В3, В8).

\/

/\

2. MS Excel -де шартты форматтау ушін (условное форматирование) ќандай команда ќолданылады?

-A)Главная — Условное форматирование.

-B)Формулы — Условное форматирование.

-C)Данные — Форматирование.

-D) Вид — Настройка — Условное форматирование.

-E) Файл — Условное форматирование.

\/

/\

4. Excel-де абсолюттік адрестеуді беру ушін багана жане жол номерінін алдына … символы ќойылады.

-A) @

-B) #

-C) $

-D) &

-E) %

\/

/\

5. Excel-де багананы жасыру ушін:

-A) Главная — Ячейки -Формат

-B) Главная — Ячейки -Удалить

-C) Вставка — Таблицы

-D) Разметка страницы –параметры страницы

-E) Данные – Работа с данными

\/

/\

6. MS Excel электрондыќ кестеде жол немесе багана ќосу ушін ќандай меню пайдаланылады?

-A) Файл

-B) Главная

-C) Вид

-D) Вставка

-E) Данные

\/

/\

8. Excel-де уяшыќ мазмунын кошіру ушін келесі пернелер комбинациясы ќолданылады:

-A) Ctrl — O

-B) Ctrl — L

-C) Ctrl — D

-D) Ctrl — C

-E) Ctrl — P

\/

/\

9. Excel-де ерекшеленген уяшыќ ушін сандарды аќшалыќ формада усынуды ќалай орнатамыз?

-A) Главная — Число -Денежный

-B) Вставка — Ячейки — Число -Денежный

-C) Вид — Ячейки — Число — Денежный

-D) Данные — Ячейки — Число — Денежный

-E) Формулы — Ячейки — Число — Денежный

 \/

/\

10. Excel — де MAX функциясы ќай категорияѓа ќатысты?

-A) Математикалыќ

-B) Арифметикалыќ

-C) Текстік

-D) Статистикалыќ

-E) Аналитикалыќ

\/

/\

12. EXCEL — де саннын тубірін табу функциясы ќайсысы?

-А) COS (сан).

-B) КОРЕНЬ (сан).

-C) SIN (сан).

-D) MIN.

-E) TAN (сан).

\/

/\

15. D2 уяшыѓында =В$2*С$2 формуласы орналасќан. Осы формуланы D3 уяшыѓына кошірсе ќандай турге ие болады?

-A) =В$2*C$2;

-B) =В2*С2;

-C) =B3*C3;

-D) =В$3*C$3;

-E) =$В2*$С2.

\/

/\

16. Excel-де функциялар шеберімен жумыс істеу максимум неше ќадамнан турады?

-A) 4 ќадам

-B) 3 ќадам

-C) 2 ќадам

-D) 10 ќадам

-E) 255

\/

/\

17. Excel-де диаграммалар шеберімен жумыс істеу неше ќадамнан турады?

-A) 5

-B) 1

-C) 4

-D) 6

-E) 16

\/

/\

18. Excel-де диапазонда орташа манді есептеу ушін келесі команда ќолданылады:

-A) ЗНАЧСР

-B) ЗНАЧЕНИЕ — СРЕДНЕЕ

-C) СУММЗНАЧ

-D) СУММ

-E) СРЗНАЧ

\/

/\

19. Excel- де ерекшеленген С6:С15 блоктарын осу реті бойынша сурыптау ушін:

-A) Данные — «упорядочить по возрастанию»

-B) Сортировка — «по возрастанию»

-C) Данные — Сортировка — сурыптау орісін тандау — «по возрастанию» тандау

-D) Данные — Упорядочить — сухбаттыќ терезеден «по возрастанию» тандау

-E) Сервис — «упорядочить по возрастанию»

\/

/\

20. Excel- де Лист1, Лист2, Лист3 параќтарынын А23 уяшыќтарынын мандерін ќосындылау ушін:

-A) Лист1:Лист3!А23

-B) Лист1.Лист2.Лист3!А23

-C) Лист1:Лист2:А23

-D) Лист1!Лист2:А23

-E) Лист1:Лист2:Лист3!А23

\/

/\

/\

22. Excel 2003 ќужаты ќандай кенейтуден турады?

-A) .bak

-B) .xls

-C) .doc

-D) .exl

-E) .ttf

\/

/\

23. $А5 жазбасы нені білдіреді?

-A) А баѓаны салыстырмалы, ал жол номері тураќты

-B) А баѓаны тураќты, ал жол номері салыстырмалы

-C) А5 уяшыѓы тураќты

-D) А5 уяшыѓы салыстырмалы

-E) Дурыс жауабы жоќ

\/

/\

24. Excel-де барлыќ баѓаналарды ерекшелеу ушін келесі пернелер комбинациясы ќолданылады:

-A) Ctrl — Tab

-B) Ctrl – Shift

-C) Ctrl -пробел

-D) Ctrl — Alt

-E) Ctrl — S

\/

/\

25. Microsoft Excel -бул

-A) Матіндік редактор;

-B) Электрондыќ кесте;

-C) Презентациялар пакеті;

-D) Деректер базасын басќару жуйесі

-E) Браузер

\/

/\

26. Ұяшыќ адресі неден ќуралады?

-A) жол номерінен;

-B) баѓан атауынан;

-C) жол номері жане баѓан атауы;

-D) баѓан атауы жане жол номері;

-E) дурыс жауабы жоќ

\/

/\

27. Баѓан енін жане биіктігін озгерту ушін келесі менюді пайдаланамыз:

-A) Вид;

-B) Правка;

-C) Данные;

-D) Вставка;

-E) Формат.

\/

/\

28. Жумыс кітабына жана параќ ќосу ушін келесі командалар пайдаланылады:

-A) Вставка — Лист;

-B) Главная — Вставить — Лист;

-C) Формат — Лист;

-D) Сервис — Лист;

-E) Данные — Лист.

\/

/\

29. Жана жумыс кітабын келесі пернелер комегімен ќуруѓа болады:

-Ctrl-N;

-Ctrl-D;

-Ctrl-Р;

-Ctrl-О;

-Ctrl-K.

\/

/\

31. MS Excel – де уяшыќќа формула жазуда негізгі ереже?

— (=) белгісі;

— «ФУНКЦИЯ» ќызметші созі;

— «ФУНК» ќызметші созі;

— (:) белгісі;

— Формула ќызметші созі.

\/

/\

32. EXCEL 2003 кестесі неше баѓаннан турады?

-А) 256;

-В) 280;

-С) 265;

-D) 246;

-Е) 244

\/

/\

33. MS Excel-де диаграмма ќуру келесі пернелермен орындалады:

-A) F8;

-B) F12;

-C) F10;

-D) F11;

-E) F7.

\/

/\

35. Ұяшыќтардагы «#ИМЯ» символы нені аныќтайды?

-A) Есептеулер уяшыќќа симайды.

-B) Есептеулер дурыс емес.

-C) Маліметтердін дурыс типі ќолданылмаѓан.

-D) Ұяшыќќа сілтеме дурыс жасалынбаѓан.

-E) Формулада ќолданылѓан атты баѓдарлама тусінбейді.

\/

/\

36. Ќай белгі функцияѓа ќабылданбайтын ат берілген дегенді білдіреді?

-A) # ДЕЛ/О!

-B) # # # # … # #

-C) # ИМЯ?

-D) #ЧИСЛО!

-E) # ЗНАЧ!

\/

/\

37. Excel-де барлыќ баѓаналарды ерекшелеу ушін келесі пернелер комбинациясы ќолданылады:

-A) Ctrl — Tab

-B) Ctrl — Shift

-C) Ctrl -пробел

-D) Ctrl — Alt

-E) Ctrl — S

\/

/\

38. Microsoft Excel электрондыќ кестесінде ќатар турмаѓан уяшыќтарды пернелік комегімен ерекшелеу ушін ќандай пернелерді ќолданады?

-A) Shift

-B) Alt

-C) Ctrl

-D) Tab

-E) Esc

\/

/\

39. MS Excel. Формулалар жолы … корсетеді.

-A) Тек математикалыќ формулаларды

-B) Аѓымды уяшыќтынатын

-C) Аѓымдаѓы уяшыќтаѓы деректерді немесе енгізіліп жатќан деректерді

-D) Барлыќ аѓымды жолдардын ішіндегі деректерді

-E) Санды

\/

/\

41. Excel-де ќужатты саќтау ушін келесі пернелер комбинациясын пайдаланамыз:

-A) F8

-B) F9

-C) Ctrl-N

-D) Ctrl-O

-E) Ctrl-S

\/

/\

42. EXCEL A1:C3 аралыѓындаѓы енкiшi санды табу ушiн ќандай формуланы енгiзу керек?

-A) =МИН(A1):МИН(C3)

-B) =A1-C3

-C) =МИН(A1:C3)

-D) =МИН(A1,C3)

-E) =МИН(A1;C3)

\/

/\

43. Егер Excel-де файлга ат берілмесе ол ќандай атпен саќталады?

-A) документ 1

-B) книга 1

-C) ќужаттын аты корсетілмесе саќталмайды

-D) презентация 1

-E) рисунок 1

\/

/\

44. MS Excel. Келесі маліметтер берілсін: В1=2, С1=24 уяшыѓынын мазмуны неге тен, егер D5 уяшыѓы келесі орнекте турса =ЕСЛИ(B1=C1;1;226)

-A) 8

-B) 121

-C) 226

-D) 30

-E) 55

\/

/\

47. EXCEL-дегі график турлері:

-A) гистограмма, донгелек, саќиналы, цилиндрлік, т.б.

-B) жазыќтыќтаѓы, кеністіктегі, беткейлік, т.б.

-C) диаграммалыќ, тузу сызыќтыќ, ќисыќ сызыќтыќ, координаттыќ, т.б.

-D) Х-У, Х-У-Z, нуктелік , т.б.

-E) барлыќ жауабы дурыс

\/

/\

49. EXCEL-дегі =Алгебра!В3 формуласынын маѓынасы…

-A) алгебра параѓынын В3 уяшыѓын осында кошіріп алу

-B) В3 уяшыѓын Алгебра параѓына кошіріп алу

-C) алгебра параѓына В3 уяшыгын кошіріп алу

-D) В3 уяшыѓына Алгебра созін жазу

-E) Алгебра параѓы мен В3 уяшыѓындаѓы мандерді салыстыру

\/

/\

50. Жумыс параѓынын сонѓы уяшыѓына ауысу ушін …. басу керек

-A) Ctrl — Home пернелерді

-B) Ctrl — онга баѓыттауыш пернелерді

-C) Ctrl — End пернелерді

-D) Файл — Соны командасын

-E) Баѓыттауыш томен пернесін

\/

/\

51. =ПРОИЗВЕД(Е8:F9) формуласы келесі арекеттердін ќайсысын орындайды?

-A) Е8 жане Ѓ9 уяшыќтардаѓы мандерді ќосады

-B) Е8 жане Ѓ9 уяшыќтардаѓы мандерді кобейтеді

-C) мундай формула жоќ деп ќате береді

-D) Е8 жане Ѓ9 уяшыќтардаѓы мандерді біледі

-E) жаќшадаѓы аргументтерді кобейтеді

\/

/\

52. Берілген функциялардын ќайсысы статистикалыќ функциялар тобына жатады?

-A) МИН ( )

-B) ЕСЛИ ( )

-C) ПЛпроц ( )

-D) DATA ( )

-E) COS ( )

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *