Access багдарламасында малiметтердi автоматты турде номерлеу ушiн кай типтi тандаймыз?

Access багдарламасында малiметтердi автоматты турде номерлеу ушiн кай типтi тандаймыз?

-Сандык

-МЕМО орici

-Текстiк

-Акшалык

-Санауыш (Счетчик)

\/

/\Access багдарламасында суреттердi, дыбысты жане т.б. малiметтердi енгiзу ушiн кай типтi тандаймыз?

-Сандык

-Мемо орici

-Текстiк

-OLE объектiсi

-Счетчик

\/

/\Access. малiметтер кестенiн кай элементiнде сакталады?

-Орiсте

-Касиеттерде

-Багандарда

-Жазуларда

-Уяшыктарда

\/

/\Access багдарламасында орiстен орiске отетiн тетiктi корсет:

-TAB

-CTRL

-ALT

-SHIFT

-DEL

\/

/\Access. Сандык малiметтер типi … енгiзу ушiн пайдаланады:

-Алфавиттi-цифрлы малiметтер.

-Сандык малiметтер

-Акша куны туралы малiметтер.

-Уакыты жане мерзiмi

-Логикалык малiметтер.

\/

/\Access багдарламасында акшалык сандарды жазу ушiн кай типтi корсетемiз?

-Сандык.

-Мемо полясы.

-Текстiк.

-Акшалык.

-Счетчик.

\/

/\Access. Акпаратты корнекi кескiндеуге арналган Microsoft Access объектiсi:

-Кесте.

-Форма.

-Сураныс.

-Отчет.

-Макрос.

\/

/\Access. Форма болiмiнде не бар:

-багыттауыш элементтер, берiлгендер обласы

-орiс, жазулар

-такырып жолы, берiлгендер аймагы, ескертпелер жолы

-косылган болiмi, байланыс орiсi

-берiлгендер облысы

\/

/\Access. Жеке файл турiнде магниттiк таспага кестедегi малиметтер базасын жазуга бола ма:

-Ия-файл сактау

-Терезе жабык кезiнде жазылады

-Багдарламадан шыгу кезiнде сакталады

-Болган уакыт режимiнде жазылады

-Жок

\/

/\Access. Курылган басылымнын (есептин) курылымын озгерту кандай терезеде колданылады:

-Пішіндер (Формы)

-Конструктор

-Шебер (Мастер)

-Пернелердi редактерлеу (Редактирование кнопок)

-Кестелер (Таблицы)

\/

/\Access. Шебер комегiмен форма калай курылады:

-Шебер пішіні-Пішін куру (Мастер форм-Создание формы)

-Куру-Шебер пішіні (Создать-Мастер форм)

-Пішін-Куру-Шебер пішіні (Форма-Создать-Мастер форм)

-Шебер-Форма куру (Форма-Создать форму)

-Пішін шебер аркылы ашу (Открыть Мастер форм)

\/

/\Access. Берiлгендердiн тек екi манiн кабылдайтын (Ия немесе Жок, 0 немесе 1, Акикат немесе Отiрiк) орiс пайдаланылады

— Мaтiндiк (Текстовый)

-Логикалык (Логический)

-MEMO орісі (поле MEMO)

-OLE объект (объект OLE)

-Санауыш (Счетчик)

\/

/\Access. Кестеде орiстiн кандай турлерi колданылады?

-Мaтiндiк, сандык (Текстовый, числовой)

-Уакыт/мерзiм (Дата/Время)

-Акшалык, MEMO орісі (Денежный, поле MEMO)

-Санауыш, OLE объектiсi (Счетчик, объект OLE)

-Барлык берiлген тiптер (Все перечисленные типы)

\/

/\Паскаль тiлiнде программанын болiм бойынша дурыс курылымын корсетiнiз:

-белгi; туракты; айнымалы; типтер; процедура мен функциялар, операторлар

-такырып; модульдер; белгi; туракты; типтер; айнымалы; процедура мен функциялар; операторлар

-белгi; туракты; типтер; айнымалылар; процедура мен функциялар; операторлар

-такырып; белгi; туракты; айнымалы; типтер; процедура мен функциялар; операторлар

-такырып; белгi; туракты; типтер; айнымалы; операторлар

\/

/\Паскаль. Программанын такырыбын айкындайтын кызметшi создi корсетiнiз:

-TYPE

-CONST

-VAR

-PROGRAM

-BEGIN

\/

/\Паскаль. Туракты болiмiн сипаттайтын кызметшi соз:

-TYPE

-CONST

-VAR

-LABEL

-BEGIN

\/

/\Паскаль. Айнымалылар болiмiн сипаттайтын кызметшi соз:

-TYPE

-CONST

-VAR

-LABEL

-BEGIN

\/

/\Паскаль. Операторларды сипаттау болiмiн айкындайтын кызметшi соз:

-TYPE

-CONST

-VAR

-LABEL

-BEGIN

\/

/\Паскаль. Шартты операторынын дурыс курылымын корсетiнiз:

-IF <шарт> THEN <оператор> WHILE <шарт>

— IF <шарт> DO <оператор>

-IF <шарт> THEN <оператор1> ELSE <оператор2>

-CASE <шарт> THEN <оператор1> ELSE <оператор2>

-IF <шарт> THEN DO <оператор>

\/

/\Паскаль. Шарт алдын ала берiлетiн циклдi оператордын дурыс курылымын корсетiнiз:

-FOR <сан>:= <орнек1> TO <орнек2> DO <оператор>

-WHILE <шарт> DO <оператор>

-REPEAT <операторлар> UNTIL <шарт>

-UNTIL <шарт> DO <оператор>

-FOR <сан> := <орнек1> DOWNTO <орнек2> DO <оператор>

\/

/\Паскаль. Сонында берiлетiн шарт циклдi опертордын курылымын корсетiнiз:

-FOR <сан> := <орнек1> TO <орнек2> DO <оператор>

-WHILE <шарт> DO <оператор>

-REPEAT <операторлар> UNTIL <шарт>

-UNTIL <шарт> DO <оператор>

-FOR <сан>:= <орнек1> DOWNTO <орнек2> DO <оператор>

\/

/\Turbo Pascal программалау жуйесi кандай фирмада жасалган:

-Microsoft

-IBM

-Rank Xerox

-Borland

-Fox Software

\/

/\Паскаль алгоритмдiк тiл кандай максатта жасалган:

-окыту максатына

-гылыми зерттеулер

-касiптiк программалауга

-косымша программалауга

-жуйелiк программалауга

\/

/\Паскаль. Абсолюттi мандi есептеу кандай функциямен шыгарылады:

-ABS(х)

-MOD(х)

-ABSOLUT(х)

-SIN(х)

-EXP(х)

\/

/\Паскаль. Жетпейтiн создi корсетiнiз:

FOR i = 1 … 10 DO a:= 2*a

-DOWNTO

-THEN

-TO

-UNTIL

-WHILE

\/

/\Компьютерлик графиканын турлерин корсетиниз:

-фрактальди, нуктелик, демонстрациялык

-векторлык, flash-графика

-фрктальди, растрлик

-фрактальди, векторлык, flash-графика, растрлик

-фрактальди, векторлык, демонстрациялык, растрлик

\/

/\Corel Draw багдарламасы файлынын кенейтилиуи кандай?

-.xls

-.doc

-.cdr

-.mdb

-.ppt

\/

/\Corel Draw багдарламасынын кужаты калай аталады?

-Кужат1

-Китап1

-db1

-Сурет1

-Графика1

\/

/\Corel Draw багдарламасы компьютерлик графиканын кай турине жатады?

-Фрактальди

-Векторлык

-Flash-графика

-Растрлик

-Демонстрациялык

\/

/\Векторлык гафиканын негизги элементи -…

-нукте

-сызык

-геометриялык фигуралар

-тустер палитрасы

-куралдар

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *