Растролық, векторлық үшөлшемді графиканың өндіру құралы. Мақсаты: Растролық, векторлық үшөлшемді графиканың өндіру құралы туралы түсінік алу.

Растролық бейнелер алудың арналған бағдарламалық және аппараттық құралдары. Компьютерлік суреттерді құрастыруға берілген бағдарламалардан ең кең тараған Painter Fractal Design, Freetland Macromedia, Photoshop Adobe болып табылады. Сурет салу мен түстермен жұмыс жасау спектрдің кең қолданатын Painter пакеті. Негізінде ол әртүрлі құрал – жабдықтарды модельдейді, тушьпен қарандашты имитацияланады және табиғи ортасының эфекттіге қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Өз кезегінде Freeland соңғы версиясы мәтін бейнесін редакциялаудың кең мүмкіндіктеріне ие, арнайы эффект кітапханасы және түстермен жұмыс жасау соның ішінде көпөлшемді, градиенттік заливка құралы мен құрал – жабдықтармен ерекшелінеді.

Photoshop пакеті растролық графиканы өңдеу бағдарламасыныңкең тобында ерекше орын алады.Іс жүзінде бүгінгі күні ол компьютерлік графиканың стандарттық барлық бағдарламалар оған теңестіріледі.

Сандық түпнұсқама алудың аппараттық құралдарына сканер және сандық фотокамералар жатқызылады.

2. Векторлық графиканы құру және өңдеудің құралдары.

Векторлық графиканы құру мен өндірудің бағдарламалық құралдарына негізінен графикалық редакторлар (Adobe Ilustrator , Macromedia Freehand, Corel Draw, AutoCad) және векторизатор (трасировщик) растролық бейнелерді векторлыққа қайта құрудың арнайы пакеттері (мысалы: Adobe Streamline, CorelTrace).

Adobe Ilustrator векторлы редакторлы осы топ бағдарламаларының лидері болып жалпы танылған. Оның негізгі басылымдықтары Adobe компаниясының басқа өнімдерімен жақсы өзара қарымқатынастың болуымен, ең алдымен Photoshop және Page Maker бағдарлымалары. Бұл қосымшалар бірыңғайстильде орындалды және толық пакет құрайды.

Қарапайым интерфейсі бар Macromedia Freehand векторлы редакторы жаңа бастаушылар үшін ыңғайлы жұмыс құралы болып келеді. Үлкен емес өлшемі мен тез жылдамдықаен ерекшелінеді. Аппараттық ресурстарға қажетсіздігі орта деңгейдегі компьютермен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Бағдарламаның инструменталды құралдары қиын құжаттар өңдеу үшін жеткілікті және кейбір жағдайларда Adobe Ilustrator, Corel Draw құатты құралдарға жол береді. Бағдарлама Quark Xpress компьтерлік верстка бағдарламасымен бірге жұмыс жасау үшін бейімделген. Corel Draw векторлы редакторы Windows платформасында векторлық графиканы құру мен өңдеудің негізгі пакеті болып саналады. Оның басылымдықтарына басқарудың дамыған жүйесі және аспаптың параметрлерінің күйге келтірудің қөлемді құралдары жатады. Ең күделі композиция құрудың мүмкіндіктері бойынша осы бағдарлама бәсекелестерден елеулі асып түседі. Бағдарламаның интерфейсі меңгеру үшін күрделі болып есептеледі.

3. Үшөлшемді графиканы өңдеудің бағдарламалық құралдары.

Үшөлшемді графиканыңөңдеуінің программалық құралдарының ңарығы негізгі ДК еншісіне 3пакеттерде орналасады. ОС Windows басқаруымен олар қуатты машиналарына тиімді жұмыс жасайды.

Үшөлшемді графиканы өндіру мен бағдарламаның құрылуы. 3D Studio Max.

Windows платформа үшін алғашқы жасалған болатын. Пакет оған жарты профессионалды болып табылады, және объектілердің сапалы үшөлшемді бейнелердің өңдеу үшін толық жетеді.

Softmage 3D компания Microsoft бағдарламасы модельдеудің ауқымды артықшылықтары, реттелетіе физикалық және киномотографикалық параметрлерінің үлкен санының бар болуымен айырылады.

Бұл пакетінің едәуір кеңітетін функциялары босатылған үш фирмалардың қосымшаларының жиыны болады. Maya кең қолданылатын бағдарлама болып табылады.

Пакет әр түрлі ОЖ үшін нұсқаулары бар, үлкен мүмкіндіктермен ерекшеленеді, ыңғайлы күйіне келтірілген интерфейске теңестіріледі. Қазіргі талаптарына сәйкес ДК үшін үшөлшемді графика өрындалу мен құру алдыңғы пакеттінің топ құралы болып есептелінеді.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *