Растрлик графиканын негизги элементи — …

Растрлик графиканын негизги элементи — …

-нукте

-сызык

-геометриялык фигуралар

-тустер палитрасы

-куралдар

\/

/\MS Access кужаты калай аталады?

-Кужат1

-Китап1

-db1

-Сурет1

-Графика1

\/

/\Excel. Багананын абсолюттi сiлтемесiн корсетiнiз:

-$А$1

-$А1

-А$1

-А1

-1А

\/

/\Excel. Жолдын абсолюттi сiлтемесiн корсетiнiз:

-$А$1

-$А1

-А$1

-А1

-1А

\/

/\MS Excel — багдарламалардын кай турiне жатады?

-Электрондык кестелер

-Матiндiк процессорлар

-Графикалык редакторлар

-Дыбыстык редакторлар

-Векторлык графика

\/

/\Excel-де деректердiн кай турi уяшыктарда сакталынбайды?

-Матiн

-Сандар

-Формулалар

-Сурет пен диаграммалар

-Кун мен уакыт

\/

/\Excel багдарламасында жолдарды не аркылы белгiлейдi?

-Нукте

-Арiп

-Сандар

-Сурет

-Арiп пен сандар

\/

/\Excel 2003 кужатына сурет енгiзу командысы?

-Тузету (Правка)-Арнайы енгiзу (Специальная вставка)

-Iске косу-Багдарламалар-Стандартты (Пуск-Программы-Стандарт)

-Iске косу-Багдарламалар-Стандартты-Графикалык редактор (Пуск-Программы-Стандарт-Графический редактор)

-Енгiзу (Вставка)-Объект-Сlip Galery суреттер (Рисунки Сlip Galery)

-Iске косу-Кужат-Графикалык редактор (Пуск-Документ-Графический редактор)

\/

/\Excel 2007. Уяшыкка тусiнiктеменi енгiзу командасын корсетiнiз?

-Сын-пікір беру (Рецензирование)-Ескерту курастыру (Создать примечание)

-Енгiзу (Вставка)-Ескерту (Примечание)

-Енгiзу (Вставка) -Объект-Суреттер (Рисунки)

-Енгiзу (Вставка)-Объект-WordArt

-Берiлгендер (Данные)-Жанама кесте (Сводная таблица)

\/

/\Excel 2003. Кай команда бойынша уяшыктагы матiндi бiр неше жолга жазуга болады?

-Пішін-Баган (Формат-Столбец)

-Матiндi озгерту (Изменить текст)

-Енiн автотузету (Автоформатирование ширины)

-Пішін-Уяшык-Туралау-Созбен тасымалдау (Формат-Ячейка-Выравнивание-Перенос слов)

-Пішін-Биiктiк-Жолдар (Формат-Высота-Строка)

\/

/\Excel 2007. Деректер корындагы акпаратты тандауын (сузгилеу) орындау командасын корсетiнiз?

-Берiлгендер-Сурыптау (Данные-Сортировка)

-Берiлгендер-Фильтр (Данные-Фильтр)

-Негізгі-Жана (Главная-Новая)

-Кірістіру-Уяшыктар (Вставка-Ячейка)

-Кірістіру-Биiктiк-Жолдар (Вставка-Высота-Строка)

\/

/\Excel. Iргелес емес уяшыктарды кай перне аркылы ерекшелейдi:

-Ctrl

-Shift

-AltEsc

-Ctrl-Del

-Ctrl-C

\/

/\Excel. Iргелес уяшыктарды кай перне аркылы белгiленедi:

-Ctrl

-Shift

-Alt-Fн

-Ctrl-Del

-Ctrl-C

\/

/\Excel. Цифрлар режимiн белсендiру пернесiн аныкта:

-Enter

-SpaceBar

-CapsLock

-NumLock

-Esc

\/

/\Excel-де шартты тексеру ушiн келесi оператор колданылады:

-шартты оператор

-ЕГЕР (ЕСЛИ) операторы

-шартсыз оператор

-IF операторы

-баскару операторы

\/

/\Екi пан бойынша орта манiн аныктаныз /информатика мен физика/:

-Срзнач (Информатика!С5;физика!С5)

-Срзнач (С5-С5)/2

-Срзнач (Сумма (С5-С2)

-Статистистикалык (С5-С6)

-Срзнач (ИнформатикаС5,физикаС5)

\/

/\Excel. $X$6 абсолюттi сiлтемесi берiлсе, онда …

-уяшыктын адресi озгередi

-жолдын номерi гана озгередi

-багананын номерi гана озгередi

-уяшыктын адресi кошiрген кезде озгермейдi

-абсолюттi сiлтеме озгермейдi

\/

/\Excel кестесiнде парактын орнын ауыстыру ушiн:

-Кірістіру-Парак жою (Вставка-Удалить Лист)

-Кірістіру-Кошiру (Вставка-Копировать)

-Алдын ала кору-Жою (Предварительный просмотр-Удалить)

-Тінтуір (тышкан) комегiмен керек орынга ауыстыру

— Кірістіру-Парак-Орын ауыстыру (Вставка-Лист-Поменять места)

\/

/\MS Еxcel 2007. Кестеге диаграмманы тургызу ушiн келесi команданы орындау кажет:

-Сын-пікір беру (Рецензирование) — Диаграмма

-Бетті белгілеу (Разметка страницы) — Диаграмма

-Тур-Саймандар панелi-Диаграммалар (Вид-Панели инструментов-Диаграммы)

— Кiрiстiру (Вставка) — Диаграмма

— F10 пернесi

\/

/\Excel 2003. Жолдын кажеттi биiктiгiн орнату ушiн келесi команданы орындау кажет:

-Пішін (Формат) — Жол (Строка) — Биiктiк (Высота)

-Кiрiстiру (Вставка) — Жол (Строка) — Биiктiк (Высота)

-Тур-Жол-Биiктiк (Вид-Строка-Высота)

-Кажеттi биiктiгiн орнатуга болмайды

-Тур-Баган-Биiктiк (Вид-Столбец-Высота)

\/

/\Excel-де кай орнек тен танбасынан басталады:

-баска паракка ауысу

-формула

-уяшыктардын бастапкы манi

-матiн

-танбалардын кайталанылуы

\/

/\Excel-де бiр мезгiлде канша уяшык белсендi бола алады:

-1-100

-тек кана бiреу

-барлык уяшыктар

-жумыс кiтаптын барлык уяшыктар

-уш кана

\/

/\Excel 2007-де санды пайыз турiнде корсету ушiн келесi команданы орындау кажеті:

-Негізгі (Главная) — Пайыз форматы (Процентный формат)

-Кiрiстiру (Вставка) — Уяшыктар (Ячейка) — Сан (Число) – Пайыз (Процент)

-Тур (Вид) — Саймандар тактасы (Панель инструментов) — Сан (Число) — Пайыз (Процент)

-Берілгендер (Данные) — Сан (Число) — Пайыз (Процент)

-Сын-пікір беру (Рецензирование) — Параметрлер (Параметры) — Сан (Число) — Пайыз (Процент)

\/

/\MS Excel-де диаграмманы тургызу функционалдык пернесi:

-8

-9

-F10

-F11

-F7

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *