ПӘННІҢ БӨЛЕК ТАҚЫРЫПТАРЫН ОҚУҒА ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Тақырып 1. Кіріспе

Мақсаты: Халық шаруашылығындағы КТМ-ның құрылымы, пән мазмұны және алатын орнымен танысу.

Жоспар

1. Көтергіш – тасығыш машиналарының рөлі мен маңызы.

2. Көтергіш – тасығыш машина жасау өнеркәсібіндегі болып жатқан өзгерістер.

Бақылау сұрақтары

1. Бұл пән қандай процестер менмашиналарды зерттейді?

2. Технологиялық машиналардың КТМ-нан қандай айырмашылығы бар?

Тақырып 2. Көтергіш – көліктік машиналарын таңдаудың негізі

Мақсаты: КТМ таңдауды зерттеу мен дәлелдеу.

Жоспар

1. Машиналарды таңдаудың жалпы шарттары

2. Машиналарды таңдаудың техникалық – экономикалық дәлелдемесі.

Әдебиетер

1. Красников В.В. Подъемно-транспортные машины. М.: «Агропромиздат». 1987 – 272 с.

2. Александров М.П. Грузоподъемные машины. М., Высшая школа. 1986 – 400 с.

Бақылау сұрақтары

1.Машина таңдаудың техникалық және техника-экономикалық көрсеткіштері қалай байланысады?

2. КТМ-ды таңдаудың техникалық факторлары.

Тақырып 3. Жүктердің қасиеттері

Мақсат: Жүктердің негізгі қасиеттерімен танысу.

Жоспар

1. Жүктердің қасиеттері және олардың ККМ-ға әсер етуі.

Әдебиет

1. Красников В.В. Подъемно-транспортные машины. М.: «Агропромиздат». 1987 – 272 с.

2.Зенков Р.Л. Машины непрерывного транспорта. М.: Машиностроение. 1984 – 367 с.

Бақылау сұрақтары

1. Қандай қасиеттер жүктерді анықтайды ?

2. Қандай қасиеттер жүк тасыған машиналардың жұмысына әсер етеді ?

Тақырып 4. Көтергіш-көліктік машиналардың сұрыпталынуы(ККМ)

Мақсат: ККМ тағайындауда және бөліну бағыттарын негіздерін зерттеу.

Жоспар

1. ПТМ классификацияның белгілері.

2. ПТМ қолдануының негізгі тағайындаулары.

Әдебиет

1. Красников В.В. Подъемно-транспортные машины. М.: «Агропромиздат». 1987 – 272 с.

2. Спиваковский А.О. Транспортирующие машины. М.: Машиностроение. 1968-504с.

 Бақылау сұрақтары

1. Бөлек машиналар қандай ерекшеліктерге ие?

Тақырып 5. Жүккөтергіш машиналардың жалпы құрылысы және жіктелуі.

Мақсаты: Бөліну белгілерімен және жүккөтергіш машиналардың құрылымымен таныстыру.

Жоспар

1. Жүккөтергіш машиналардың жіктелуі.

2. Жүккөтергіш машиналардың құрылымы және қолданылуы

Әдебиет.

1. Красников В.В. Подъемно-транспортные машины. М.: «Агропромиздат». 1987 – 272 с.

2. Александров М.П.Грузоподъемные машины. М.,Высшая школа.1986–400 с.

Бақылау сұрақтары

1. Қозғатылатын жүктің қозғалыс бағытына байланысты көтергіш машиналар қалай бөлінеді?

2. Жүк машина манипуляторларының атқаратын қызметі?

Тақырып 6. Жүктиегіш машиналардың негізгі түйіндері, механизмдері мен бөлшектері.

Мақсаты: Жүккөтергіш машиналардың негізгі құраушылары мен оларды есептеу және жобалау әдістері.

Жоспар

1. Тарту және жүк қармағыш құрылғылары (түрлері және теориялық сұрақтар).

2. Негізгі жүк тиегіш машиналардың қозғалысын жүзеге асыру механизмдері.

3. Тоқтату және тежегіш құрылғылары.

Әдебиет

1. Красников В.В. Подъемно-транспортные машины. М.: «Агропромиздат». 1987 – 272 с.

2. Александров М.П. Грузоподъемные машины. М., Высшая школа. 1986–400 с

3. Қойманов А.Ф. Подъемно-транспортные машины. М., Стройиздат,!990– 312 с.

4. Вайнсон А.А. Подъемно-транспортные машины.-4-е изд. – М.: Машиностроение – 1989 – 535 с

Бақылау сұрақтары

1. Қандай шынжырларды тартқыш құрылғы ретінде пайдаланады?

2. Жүк көтергіш машиналардың негізгі бөліктерін атап беріңіз?

3. Арқандарды қандай көрсеткіштер бойынша таңдайды?

4. Тоқтату және тежегіш құрылғылардың айырмашылығы.

Тақырып 7. Тасымалдағыш машиналардың жалпы құрылғысы және бөлінуі.

Мақсаты: Тасымалдағыш машиналарының жалпы құрылғысы және бөлінуімен таныстыру.

Жоспар

1. Тасымалдағыш машиналардың бөлінуі.

2. Тасымалдағыш машиналар жұмысының принципиалдық негіздері.

Әдебиет

1. Красников В.В. Подъемно-транспортные машины. М.: «Агропромиздат». 1987 – 272 с.

2. Александров М.П. Грузоподъемные машины. М., Высшая школа. 1986 – 400 с.

3. Зенков Р.Л. Машины непрерывного транспорта. М.: Машиностроение. 1984 – 367 с.

4. Спиваковский А.О. Транспортирующие машины. М.: Машиностроение. 1968-504с.

Бақылау сұрақтары

1. Тасымалдағыш машиналардың қандай артықшылықтары бар?

2. Кеңістіктегі күрделі жолды машиналар қандай болып келеді?

3. Тасымалдағыш машиналардың қандай негізгі көрсеткіштерін есептейді?

Тақырып 8. Тасымалдағыш машиналардың жұмысының негізгі көрсеткіштері.

Мақсаты: Студенттерді есептеудің жалпы әдістемесіне және тасымалдағыш машиналардың көрсеткіштерін бақылауды үйрету.

Жоспар

1. Үздіксіз тасымалдағыш машиналардың өнімділігі

2. Тасымалдағыш машиналарының берілісінің қуатын есептеу.

Әдебиет

1. Красников В.В. Подъемно-транспортные машины. М.: «Агропромиздат». 1987 – 272 с.

2. Зенков Р.Л. Машины непрерывного транспорта. М.: Машиностроение. 1984 – 367 с.

Бақылау сұрақтары

1. Машинаның пайдалану жағдайлары өнімділік формулаларын ескереді ме?

2. Қозғалыс кедергісінің қай құраушысы машинаның көлденең жазықтыққа қатысты орналасуын ескермейді?

Тақырып 9. Тартушы жұмысшы бөлігі бар үзіліссіз жұмыс машиналары.

Мақсаты: Түйіндердің құрылымымен танысу және машиналарды есептеу әдістемелерінің негізі.

Жоспар

1. Таспалы тасымалдағыштар.

2. Қалақшалы, тақтайшалы және тілімді тасымалдағыштар.

Әдебиет

 1. Красников В.В. Подъемно-транспортные машины. М.: «Агропромиздат». 1987 – 272 с.

2. Зенков Р.Л. Машины непрерывного транспорта. М.: Машиностроение. 1984 – 367 с.

3. Методические указания «Детали машин и подъемно-транспортные устройства». Раздел «Подъемно-транспортные устройства». М., 1985.

Бақылау сұрақтары

1. Жалпақ таспалы және бойлық құлыпты таспалы тасымалдағыштардың өнімділігін есептеудің әдістемелерінің қандай айырмашылығы бар?

2. Тақтайшалы және тілімді тасымалдағыштардың айырмашылығы?

Тақырып 10. Тарту жұмыс органысыз үздіксіз көлікті машиналар.

Мақсаты: Тарту органысыз тасымалдағыштардың конструкцияларымен таныстыру.

Жоспар

1. Бұрандалық тасымалдағыштары.

2. Шайқалған, лақтыруға арналғандар және ауа көлікті құрулар.

 Әдебиет

1. Базанов А.Ф. Подъемно-транспортные машины. М., Стройиздат,!990– 312 с.

2. Вайнсон А.А. Подъемно-транспортные машины.-4-е изд. – М.: Машинострое ние – 1989 – 535 с.

3. Красников В.В. Подъемно-транспортные машины. М.: «Агропромиздат». 1987 – 272 с.

Бақылау сұрақтары:

1. Шнек өнімділігін анықтайтын негізгі факторлар.

2. Шайқалған трансопртерлердің түрлері?

Тақырып 11. Бункерлер және өзі ағындық көлік.

Мақсаты: Бункерлер және өзі ағындық көліктерін қолданылатын облыстарын оқып білу.

Әдебиет

1. Красников В.В. Подъемно-транспортные машины. М.: «Агропромиздат». 1987 – 272 с.

2. Александров М.П. Грузоподъемные машины. М., Высшая школа. 1986 – 400 с.

3. Зенков Р.Л. Машины непрерывного транспорта. М.: Машиностроение. 1984 – 367 с.

Бақылау сұрақтары

1. Әр түрлі типтегі бункердің қолданылуы

2. Бункердегі күмбездену шарттары

Тақырып 12. Жүк тиейтін машиналардың периодтық қозғалуы

Мақсаты: Қозғалыс принципі жалпы және периодты жүк тиеушілермен танысу

Жоспар

1. Жалпыға арналған жүк тиеу машиналарының сұрыпталынуы

2. Жүк таситын машиналардың периодтық қозғалысының принципі

Әдебиет

1. Александров М.П. Грузоподъемные машины. М., Высшая школа. 1986 – 400 с.

2. Зенков Р.Л. Машины непрерывного транспорта. М.: Машиностроение. 1984 – 367 с.

3. Красников В.В. Подъемно-транспортные машины. М.: «Агропромиздат». 1987 – 272 с.

Бақылау сұрақтары

1. Периодты жүк тиеушінің жұмыс циклі қандай?

2. Периодты жүктиеушілерде қандай жүк басып алу құрылғылары қолданылады?

Тақырып 13. Үздіксіз қозғалыстағы жүк тасу машиналары.

Мақсаты: Үздіксіз қозғалыстағы жүк тасу машиналарының конструкциясын зерттеу.

Жоспар

1. Үздіксіз қозғалыстағы жүк тасу машиналары.

2. Жүкті басып алу құрылғысы.

Әдебиет

1. Красников В.В. Подъемно-транспортные машины. М.: «Агропромиздат». 1987 – 272 с.

2. Александров М.П. Грузоподъемные машины. М., Высшая школа. 1986 – 400 с.

3. Зенков Р.Л. Машины непрерывного транспорта. М.: Машиностроение. 1984 – 367 с.

Бақылау сұрақтары

1. Үздіксіз қозғалыстағы машиналар қандай жүктерге арналған?

2. Батырып алу және қазып алу сіңірушілері арасында қандай айырмашылық бар?

Тақырып 14. Жылдам көлік

Мақсаты: Рельсті және рельссіз көлікпен жеткізудегі механизация құрамын зерттеу.

Жоспар

1.Рельссіз көлік

2. Рельсті жолмен жүкті тасымалдау

Әдебиет

1. Красников В.В. Подъемно-транспортные машины. М.: «Агропромиздат». 1987 – 272 с.

2. Александров М.П. Грузоподъемные машины. М., Высшая школа. 1986 – 400 с.

3. Зенков Р.Л. Машины непрерывного транспорта. М.: Машиностроение. 1984 – 367 с.

Бақылау сұрақтары

1. Жылдам көліктің өзіндік қасиетін атаңыз.

2. Кузовтың алдын-ала көтерілуі не үшін орындалады?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *