Пернетактанын он жагындагы цифрларды колдануга немесе колданбауга мумкіндік беретін перне …

Пернетактанын он жагындагы цифрларды колдануга немесе колданбауга мумкіндік беретін перне …

-Num Lock

-Print Screen

-Caps Lock

-Alt

-Back Space

\/ Курсорды жолдын басына апаратын … батырма

-Home

-End

-PGUP

-Enter

-PGDOWN

\/ Esc пернесінін кызметі …

-Операциянын орындалуын болдырмау

-Тандау

-Куптау

-Кужатты сактау

-Багдарламадагы узіліс

\/ Принтер не ушін кажет?

-компьютердін жумысы кезіндегі матін мен графикті баспага шагару

-кагазга белгілер мен символдарды басу ушін

-компьютерден акпараттын электрондык кошірмесін алу ушін

-компьютерден шыккан акпараттын “катты” кошірмесін алу ушін

-жумыс істеп турган компьютерде акпаратты айкын коріп шыгу

\/ …. компьютерге акпаратты енгізу жабдыгы

-пернетакта

-монитор экраны

-тышкан

-жедел жад

-жуйелік блок

\/ Компьютердін жуйелік блогына кай жабдык жатпайды?

-принтер

-микропроцессор

-катты диск

-дисковод

-CD-ROM

\/ Модем дегеніміз не?

-Байланыс каналдары аркылы алыстагы компьютерлер арасында акпарат алмастыру жабдыгы

-Магниттік лентага жинагыш

-Компьютерді баскаратын манипулятор типтес жабдык

-Маліметтерді катты жеткізгішке шыгаратын жабдык

-Компьютерлерді байланыстыратын сырткы курылым

\/ Акпаратты сактайтын жабдыкка не жатады?

-Монитор

-Катты жане иілгіш магниттік дискілерге жинагыш

-Пpинтеp

-Компьютердін жедел жады

-Сканер

\/ Сканер дегенiмiз не?

-матін жане графиктiк акпаратты тiкелей окитын курылгы

-сызбаны кагаз бетiне шыгару ушiн кажет

-жергiлiктi желiге компьютер косу мумкiншiлiгi ушiн кажет

-телефон желiсi аркылы акпаратты алмастыру ушiн кажет

-акпаратты кагазга шыгару ушiн кажет

\/ … — акпаратты ондеудегі негізгі операцияларды орындаушы ЭЕМ курылгысы

-Жад

-Принтер

-Пернетакта

-Процессор

-Тышкан

\/ Курсордан кейінгі символды жою ушін кандай перне колданылады?

-Del

-INS

-Backspace

-ESC

-Shift

\/ Оперативті жады колемі … олшенеді

-байттармен

-файлдармен

-командалармен

-программалармен

-барлык жауаптар дурыс емес

\/ Карапайым компакт–дискіде максимум канша акпарат жазуга болады?

-1024 Мбайт

-460 Мбайт

-550 Мбайт

-640 Мбайт

-700 Мбайт

\/ 3.5 дюйм олшемді дискеттін сыйымдылыгы …

-1,4 Мбайт

-1,2 Мбайт

-360 Кбайт

-0,7 Мбайт

-5 Мб

\/ Операциялык жуйе деген …

-Арнайы багдарлама комплексі

-Аппараттык куралдар комплексі

-Компьютердін ресурс жиынтыгы

-Курал-саймандар багдарлама комплексі

-Графикалык багдарлама комплексі

\/ Программалык камтамасыздандыру – бул …

-Software

-Hardware

-Brainware

-Netware

-Берілгендердін ішінде дурыс жауап жок

\/ Драйверлер кандай программалык камтамасыздандыруга жатады?

-Жуйелік

-Колданбалы

-Кызметтік

-Базалык

-Берілгендердін ішінде дурыс жауап жок

\/ Утилиттер дегеніміз не?

-Жуйелік тагайындалган курылгы

-Сервистік тагайындалган жуйелік программалар

-Операциялык кабыкша

-Жуйелік адаптерлер

-Берілгендердін ішінде дурыс жауап жок

\/ Файл атауы неден турады?

-екі болiмнен: файлдын оз атынан жане типiнен /кенейткiшi/

-сiздiн кужатыныздын бiрiншi матiнінен

-256 символдан аспайтын кез келген берiлгендерiнен

-бас арiптерден

-кез келген символдан

\/ Томендегi кай программалык онiм операциялык жуйе болып табылады?

-MS DOS

-Word

-Excel

-Norton Commander

-Software

\/ Компьютерде орындалатын программалар … мынадай болып болiнедi

-жуйелiк, колданбалы, программалау тiлдерi болып болiнедi

-баскару, ойын программалары болып болiнедi

-уйрену, интерактивтi программалар болып болiнедi

-интерактивтi программалар, программалау тілдері болып болiнедi

-колданбалы, ойын программалары болып болiнедi

\/

\/

42. MS DOS-та кандай команда комегiмен корсетiлген файлдардын кошiрмесiн алуга болады?

-COPY

-RD

-DEL

-COPY CON

-TYPE

\/

\/

43. Кандай танба комегiмен файлдын аты мен кенейткiшiн ажыратады?

-! /леп белгісі/

-, /утір/

-жол ашу /пробел/

-: /кос нукте/

-. /нукте/

\/

\/

44. MS DOS. Жана каталог куру?

-RD (имя)

-MD (имя)

-CD (имя)

-copy con (имя)

-dir

\/

\/

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *