Виртуальди жеке желилер — …

Виртуальди жеке желилер — …

-бір гимарат немесе бір мекемеде орналаскан жане бір-бірімен байланыскан компьютерлердін шагын тобы

-турлі калалар, аудандар жане мемлекеттердегі компьютерлерді біріктіретін желі

-бір аудан, кала немесе аймактагы бірнеше жергілікті желілерді біріктіретін желі

-жергілікті жане аймактык-таратылган желілердін байланыстырылуы немесе Интернет аркылы байланыскан мекемелердін бірнеше жергілікті желілері

\/

/\Компьютерлерді желіге байланыстыру максатында не колданылады?

-Желілік кабельдердін турлі типтері

-Телефон арналары

-Гарыштык арналары

-Сымысыз шешімдер

-Барлыгы дурыс

\/

/\Желінін базалык топологиясын корсетініз

-Шина, сакина, жулдызша

-Сакина, бутак турінде

-Жулдызша, тор турінде

-Сакина мен жулдызша

-Барлыгы дурыс

\/

/\Казіргі танда кен тараган хаттамалар агымын корсетініз

-ARPANET

-IPS/SPX

-NWLink

-HTTP

-TCP/IP

\/

/\Компьютердін желіде ерекшеленуіне комек беретін екілік сандардын 32-разрядтык тізбектілігі калай аталады?

-IP-адрес

-Домендік адрес

-Веб-сайт адресі

-Электрондык пошта адресі

-Барлыгы дурыс

\/

/\.ru, .kz, .be — домендік атауы нешінші денгейге жатады?

-Тупкі

-Бірінші

-Екінші

-Ушінші

-Тортінші

\/

/\Интернет кызметін усынатын фирма, уйым немесе компания калай аталады?

-Провайдер

-Веб-браузер

-Веб-портал

-Веб-сайт

-Іздеу жуйелері

\/

/\Веб-парактарды карап шыгуга мумкіндік беретін арнайы багдарлама калай аталады?

-Провайдер

-Веб-браузер

-Веб-портал

-Веб-сайт

-Іздеу жуйелері

\/

/\MS Access багдарламасынын канша объектісі бар?

-1

-2

-5

-7

-9

\/

/\MS Access багдарламасынын негізгі объектісі, ягни маліметтер коймасы — …

-Формалар

-Сураныстар

-Басылымдар (есептер)

-Кестелер

-Макростар

\/

/\MS Access. Кесте курудын кандай тасилдери бар?

-Шебер комегімен

-Конструктор

-Кесте режимі

-Кестені ипморттау жане кестемен байланыс

-Барлыгы дурыс

\/

/\MS Access файлынын кенейтилуи?

-.xls

-.doc

-.exe

-.mdb

-.ppt

\/

/\Power Point багдарламасы файлынын кенейтилуи кандай?

-.xls

-.doc

-.exe

-.mdb

-.ppt

\/

/\Презентация — …

-автоматты куралдардын комегимен, кей жагдайда адамнын катысуымен, ондеуге ынгайлы турде берилген маглумат

-жуйели турде уйымдастырылган жане пайдалануга усынылган малиметтер жиынтыгынын объективти формасы

-малиметтер базасын куру жане оны пайдалануга арналган, малиметтер базасынын тутастыгын, бузылган жагдайда малиметтерди бурынгы калпына келтируди Жане малиметтердин дурыстыгын тексеруди жасактайтын жуйе

-малиметтер электронды кестеде автоматы турде есептеуге арналган жуйе

-белгили бир такырыпка курылатын слайдтардын жиынтыгы

\/

/\Малиметтер — …

-автоматты куралдардын комегимен, кей жагдайда адамнын катысуымен, ондеуге ынгайлы турде берилген маглумат

-жуйели турде уйымдастырылган жане пайдалануга усынылган малиметтер жиынтыгынын объективти формасы

-малиметтер базасын куру жане оны пайдалануга арналган, малиметтер базасынын тутастыгын, бузылган жагдайда малиметтерди бурынгы калпына келтируди жане малиметтердин дурыстыгын тексеруди жасактайтын жуйе

-малиметтер электронды кестеде автоматы турде есептеуге арналган жуйе

-белгили бир такырыпка курылатын слайдтардын жиынтыгы

\/

/\Малиметтер базасы — …

-автоматты куралдардын комегимен, кей жагдайда адамнын катысуымен, ондеуге ынгайлы турде берилген маглумат

-жуйели турде уйымдастырылган жане пайдалануга усынылган малиметтер жиынтыгынын объективти формасы

-малиметтер базасын куру жане оны пайдалануга арналган, малиметтер базасынын тутастыгын, бузылган жагдайда малиметтерди бурынгы калпына келтируди жане малиметтердин дурыстыгын тексеруди жасактайтын жуйе

-малиметтер электронды кестеде автоматы турде есептеуге арналган жуйе

-белгили бир такырыпка курылатын слайдтардын жиынтыгы

\/

/\Малиметтер базасын баскару жуйеси — …

-автоматты куралдардын комегимен, кей жагдайда адамнын катысуымен, ондеуге ынгайлы турде берилген маглумат

-жуйели турде уйымдастырылган жане пайдалануга усынылган малиметтер жиынтыгынын объективти формасы

-малиметтер базасын куру жане оны пайдалануга арналган, малиметтер базасынын тутастыгын, бузылган жагдайда малиметтерди бурынгы калпына келтируди жане малиметтердин дурыстыгын тексеруди жасактайтын жуйе

-малиметтер электронды кестеде автоматы турде есептеуге арналган жуйе

-белгили бир такырыпка курылатын слайдтардын жиынтыгы

\/

/\MS Access малиметтер базасынын кай типине жатады?

-Реляциялык

-Желилик

-Иерархиялык

-Аймактык

-Конструктор

\/

/\MS Access. Сураныс турлерин корсетиниз

-Тандамалау

-Озгерту

-Косу, оширу, жанарту

-Айкастырылган

-Барлыгы дурыс

\/

/\MS Access. Сураныстардагы орнектердин элементтери кандай операторлармен байланысуы мумкин?

-Арифметикалык

-Салыстыру жане логикалык

-Like жане In

-Between … And

-Барлыгы дурыс

\/

/\MS Access. Малиметтерди базадан пайдаланушынын талабына сай бейнеде баспага шыгаруга мумкиндик беретин объектиси калай аталады?

-Макростар

-Кестелер

-Беттер

-Модульдер

-Басылымдар (есептер)

\/

/\MS Access-те берiлген батырма, ягни сызгыш пен карандаштын (суретi) кандай режимдi шакырады?

-Конструктор

-Малiмет базасын

-Есеп

-Макрос

-Кiлттiк орiс

\/

/\MS Access малiметтер корынын кай терезесiнде байланыс орнатылады?

-«Схема данных» терезесiнде

-Балалык терезесiнде

-«Связь» терезесiнде

-Негiзгi терезесiнде

-«Базы данных» терезесiнде

\/

/\Access багдарламасында улкен колемди матиндерди жазу ушiн кай типтi корсетемiз?

-Сандык

-МЕМО орici

-Текстiк

-Акшалык

-Счетчик

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *