Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету» мамандығы бойынша оқитын күндізгі бөлімнің 4-ші курс студенттеріне арналған «Электр жабдықтарын эксплуатациялау» пәнінен емтихан сұрақтары

 

 

1. Электр жабдықтарын эксплуатациялау теориясындағы негізгі ұғымдар мен анықтамалар.

2 Техниканың тіршілік циклдары, өндірістік және техникалық эксплуатациялау, пәннің мақсаты мен міндеттері. Қарастырылатын объектілер және пәннің құрылымы.

3 Электр жабдықты дефектацияла әдістері туралы қысқаша мағлұматтар.

4 Электр жабдықтарын эксплуатациялауды менгерудегі жүйелік әдіс.

5 Базалық және аралас пәндер.

6 Ауылшаруашылығында қолданылатын электр және энергетика жабдықтары туралы жалпы мағлұматтар.

7 Электр және энергетика жабдықтарының даму перспективалары.

8 Эксплуатациялау кезінде жөндеуден кейінгі сынаулардың нәтижелерінің есебі және жаңа технологияларды меңгеру.

9 Ауылшаруашылығында электр және энергетика жабдықтарын эксплуатациялау жағдайлары.

10 Пайдалану жағдайларының сипаттамасы.

11 Электр және энергетика жабдықтарын пайдалану көрсеткіштері.

12 Жүктемелік диграммалардың классификациясы.

13 Жүктемені детерминияланған және стохастикалық жазу.

14 Пайдаланудың уақыттық режимдері, тәуліктік және мезгілдік жұмысбастылық.

15 Ауылшаруашылығында электр және энергетика жабдықтарын эксплуатациялаудың қоршаған орта сипаттамалары.

16 Қоршаған ортаның электр жабдығына кері әсерін тигізетін факторлары.

17 Қоршаған ортаның классификациясы.

18 Ауылшаруашылық нысаналарының электрмен және энергиямен жабдықтау сипаттамасы.

19 Электр жабдықтың эксплуатациялық қасиеттеріне электр энергия сапасының әсері.

20 Кернеуді, реактивті қуатты және жүктеме графиктерін реттеудің проблемалары.

21 Ауыл шаруашылығында электр жабдықтарын техникалық эксплуатациялаудың ерекшеліктері.

22 Электр жабдықтарының эксплуатациялық қасиеттері.

23 Эксплуатациялық қасиеттерінің көрсеткіштері мен оларды топтастыру.

24 Электр жабдықтың техника-экономикалық көрсеткіштері.

25 Электр жабдықтың типті өлшемдік қатарлары.

26 Электр жабдықтың құндық көрсеткіштері.

27 Электр жабдықтың энергетикалық қасиеттері.

28 Энергетикалық қасиеттердің нәтижелік көрсеткіштеріне эксплуатациялау жағдайларының әсері.

29 Электр жабдықтың арнайы қасиеттері.

30 Электр жабдықтың агрозоотехникалық талаптары.

31 Электр жабдықтың эргономикалық қасиеттері.

32 Электр жабдығының сенімділігі.

33 Электрлендірілген өндіріс үшін электр жабдығы сенімділігінің орны мен маңызы.

34 Математикалық статистика мен ықтимальдық теориясы элементтері (кездейсоқ шама ұғымы, ықтималдық, тарату функциясы, тарату тығыздығы, кездейсоқ шамалардың нүктелік бағалаулары).

35 Сенімділік теориясында пайдаланылатын кездейсоқ шамалардың тарату заңдары (экспоненциалдық заң, Пуассон мен Вейбул заңы).

36 Кездейсоқ жағдайлар ағындарының сипаттамалары (Эрланг ағыны).

37 Сенімділік теориясының негізгі ұғымдары мен анықтамалары.

38 Сенімділіктің сандық көрсеткіштері.

39 Бұзылу себептері мен заңдылықтары.

40 Электр жабдығын тиімді таңдау мен пайдалану негіздері.

41 Электр жабдықтарын таңдау мен құрастыру туралы жалпы мағлұматтар.

42 Техникалық сипаттамалары бойынша таңдау.

43 Экономикалық критерий бойынша таңдау.

44 Қорғау аппараттарын таңдау.

45 Жұмыс режимдерін оңтайландыру.

46 Электр жабдығының асқын жүктелу қабілеті.

47 Техникалық диагностика негіздері.

48 Техникалық диагностиканың негізгі ұғымдары мен анықтамалары.

49 Диагностикалау жүйесін құру әдістері.

50 Электр жабдықтарын алдын-ала сынау тәсілдері мен құралдары.

51 Оқшауламаны диагностикалау тәсілдері мен құралдары.

52 Электр түйіспелерін диагностикалау тәсілдері мен құралдары.

53 Электр жабдықтарын техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде диагностикалау.

54 Жаппай қызмет көрсету теориясының элементері.

55 Негізгі ұғымдар мен анықтамалар (кіретін ағын, қызмет көрсету механизмі, кезек тәртібі және т.б.), жаппай қызмет көрсету міндетін қою.

56 Қарапайым жүйелердің негізгі қасиеттері.

57 Электр жабдықтарына жедел қызмет көрсетуді ұйымдастыру немесе электр қозғалтқыштарын резервтеу кезінде жаппай қызмет көрсету теориясын пайдалану мысалдары.

58 Ауылшаруашылық электр жабдықтары эксплуатациялық сенімділігінің төмен болу себептері.

59 Электр жабдығының бұзылу қарқынын азайту және жұмыссыз тұруын азайту арқылы эксплуатациялық сенімділігін жоғарылату әдістері.

60 Резервтеудің негізгі ұғымдары, резервтеу сұлбаларының классификациясы.

61 Электр қозғалтқыштар резервін анықтау әдістері.

62 Электр жабдығына эксплуатациялық әсер ету.

63 Техникалық эксплуатциялау стратегиясы.

64 Техникалық эксплуатация кезінде қызмет көрсету мен жөндеу түрлері, күтімнің оңтайлы мерзімдігі.

65 Техникалық эксплуатциялау жүйесі туралы мағлұмат.

66 Жоспарлы ескертпелік жөндеу (ЖЕЖ) жүйесінің сипаттамалары туралы мағлұматтар (жөндеу циклінің құрылымы, техникалық қызмет көрсету мен ағымдағы жөндеу кезіндегі жұмыстар құрамы).

67 Эксплуатациялық жұмыстардың өлшем бірліктері.

68 Жоспарлы ескертпелік жөндеу (ЖЕЖ) жүйесінің сипаттамалары, оны енгізу тиімділігі, дамыту жолдары.

69 Эксплуатациялауды ұйымдастыру негіздері.

70 Ауылшаруашылығын электрлендіруді басқару құрылымы.

71 ЭТҚ-ның міндеттері. ЭТҚ – ның жылдық өндірістік бағдарламасын (ЖӨБ) есептеу.

72 ЖӨБ жұмыс көлемін есептеу. ЖӨБ еңбек сыйымдылығын есептеу.

73 Электр қондырғыларын эксплуатациялау формалары.

74 ЭТҚ – ның құрылымы.

75 ЭТҚ қызметкерлерінің құқығы мен міндеттері.

76 ЭТҚ – ның техникалық құжаттары.

77 ЭТҚ – ның қызметін талдау.

78 ЭТҚ жұмыстардың техникалық-экономикалық бағалауларын таңдау принциптері.

79 Эксплуатациялау карталары.

80 ЖЕЖ графиктерін жасау әдістері.

81 ЖЕЖ графигіне қойылатын талаптар.

82 ЖЕЖ ірілендірілген және номенклатуралық графиктер.

83 ЭЕМ көмегімен ЖЕЖ графиктерін оңтайлау.

84 Жөндеу және қызмет көрсету базасы (ЖҚБ).

85 Жөндеу және қызмет көрсету базасының (ЭҚБ) құрылымы.

86 Электр жөндеу мекемелері.

87 Аудандық ЖҚБ.

88 Техникалық қызмет көрсету пунктері.

89 Электриктердің постылары.

90 Ағымдық жөндеу мен қызмет көрсету кезінде қолданылатын техникалық құралдар.

91 Техникалық құралдармен жарақтандыру табелі.

92 Эксплуатациялау нәтижелеріне ЭТҚ материалды техникалық жарақтандыру әсері.

93 Электр энергиясын үнемдеу.

94 Эксплуатациялау кезінде электр энергиясын үнемдеу принциптері.

95 Үнемдеу тәсілдерінің классификациясы.

96 Техникалық және ұйымдастыру шаралары.

97 Электр жабдықтарын пайдалануды жақсарту тәсілдері.

98 Электр жабдықтарын монтаждау, жөндеу, баптау, сынау және эксплуатациялау үрдістерінің өзара байланысы.

99 Электрлендірілген машиналарды, ағынды желілерді және электр қондырғыларды жүргізу-баптау жұмыстары.

100 Жүргізу-баптау жұмыстарын ұйымдастыру туралы мағлұматтар.

101 Генераторлар мен қозғалтқыштарды эксплуатациялау технологиясы, жалпы талаптар.

102 Электрлік жетектерді қабылдау және эксплуатациялау.

103 Ауылшаруашылық электр жетектердің эксплуатациялау жағдайларының ерекшеліктері.

104 Электр жетегінің бұзылу себептері.

105 Электр жетегін жинақтау әдістері.

106 Электр жетегіне техникалық қызмет көрсету кезінде жұмыстардың құрамы мен мерзімділігі.

107 Электр жетегіне ағымдық жөндеу кезінде жұмыстардың құрамы мен мерзімділігі.

108 Электр жетегінің жарамсыздығын анықтау тәсілдері.

109 Қозғалтқыштағы жылу- және ылғалалмасу.

110 Қозғалтқыштың оқшауламасын кептіру тәсілдері.

111 Ауылшаруашылық өндірісінде қозғалтқыштарды эксплуатациялау ерекшеліктері (шектелген қуат көзінен жүргізу, кернеудің төменгі сапасы кезінде жұмысы, маусымдық және тәуліктік жұмысбастылық және с.с.).

112 Қозғалтқыштарды сақтау.

113 Суға батырылатын электр қозғалтқыштарды эксплуатациялау.

114 Резервтік және жылжымалы электр стансаларының генераторларын эксплуатациялау.

115 Электр машиналарының эксплуатациялық сенімділігін жоғарлату жолдары.

116 Арнайы электр техникалық қондырғыларды эксплатациялау технологиясы.

117 Арнайы электр техникалық қондырғылардың классификациясы және қысқаша сипаттамасы.

118 Электр жарықтандыру және сәулелендіру қондырғыларын эксплуатациялау.

119 Электр жарықтандыру және сәулелендіру қондырғыларын техникалық қызмет көрсету және ағымдық жөндеу.

120 Электр жылытқыш қондырғыларын эксплуатациялау.

121 Электр жылытқыш қондырғыларының еркін және жасанды жұмыс режимі.

122 Температуралық режимді бақылау және автоматика құралдарын жөнге келтіру.

123 Автоматика құралдарына техникалық қызмет көрсету және ағымдық жөндеу.

124 Электронды-ионды технологиялық жабдықтарын эксплуатациялау ерекшеліктері.

125 Электр тартылымдарын эксплуатациялау технологиясы.

126 Кернеуі 1000 В-ке дейінгі электр тартылымдарына қойылатын талаптар.

127 Электр тартылымдарын эксплуатациялау кезінде жұмыстардың түрлері, құрамы және мерзімділігі.

128 Электр тартылымдардың күтімдік (профилактикалық) сынаулары.

129 Электр тартылымдардың эксплуатациялық сенімділігін жоғарлату тәсілдері.

130 Басқару және қорғау аппараттарын эксплуатациялау технологиясы.

131 Ауыл шаруашылығында пайдаланылатын аппаратуралардың қысқаша сипаттамасы.

132 Аппаратураға қойылатын жалпы талаптар, номиналды параметрлер және эксплуатациялық шектемдер.

133 Аппаратураны таңдау тәсілдері мен жөнге келтірілуі.

134 Аппаратураға жедел және техникалық қызмет көрсету.

135 Аппаратураны ағымдық жөндеу.

136 Аппаратураны сақтау және модернизациясы.

137 Аппаратураның эксплуатациялық сенімділігін жоғарлату тәсілдері.

138 Электр берілістің ауалық және кабельдік электр желілерін эксплуатациялау технологиясы.

139 Электр берілістің ауалық және кабельдік электр желілерін эксплуатациялауға қойылатын жалпы талаптар.

140 Электр берілістің ауалық және кабельдік электр желілерін эксплуатациялауға қабылдау.

141 Электр берілістің ауалық және кабельдік электр желілері жұмысының оңтайлы режимдерін және даму тәсілдерін негіздеу.

142 Ауалық және кабельдік желілердегі жұмыстардың түрлері, құрамы және мерзімділігі.

143 Кернеу 1000 В-ке дейінгі және 1000 В-тен жоғары ауалық электр желілерін эксплуатациялау ерекшеліктері.

144 АЖ элементтерінің және кабелдердің жарамсыздығын анықтау тәсілдері.

145 Кабельдерді коррозиядан қорғау.

146 Электр беріліс желілерін қорғау.

147 Трансформаторларды эксплуатациялау технологиясы.

148 Трансформаторларды эксплуатациялауға қойылатын жалпы талаптар.

149 Трансформаторларды эксплуатациялауға қабылдау.

150 Трансформаторлардың оңтайлы жұмыс режимдерін таңдау әдістері.

151 10/0,4 кВ тұтынушы қосалқы стансаның трансформаторлары үшін профилактикалық жұмыстардың түрлері, құрамы және мерзімділігі.

152 Трансформаторлардың жарамсыздығын анықтау тәсілдері.

153 Трансформаторлардағы жылу- мен ылғалалмасуын күтімдік (профилактикалық) сынау.

154 Трансформаторларды кептіру тәсілдерін таңдау.

155 Трансформатор майын эксплуатациялау.

156 Ауылдың қосалқы стансалар трансформаторларын пайдалану ерекшеліктері (фазалардың әртүрлі жүктелуі, тәуліктік және маусымдық жүктеме, электр машиналарын жүргізіп жіберу кезіндегі өтпелі режимдер және с.с.).

157 Трансформаторлардың эксплуатациялық сенімділігін жоғарлату жолдары.

158 Тарату құрылғыларын (ТҚ) эксплуатциялау технологиясы.

159 Тарату құрылғыларының (ТҚ) түрлері және оған қойылыатын жалпы талаптар.

160 Тарату құрылғыларының жұмыс түрлері, құрамы және мерзімділігі.

161 Майлы ажыратқыштарды, айырғыштарды, қысқа тұйықтағыштарды және бөлектегіштерді техникалық эксплуатациялау ерекшеліктері.

162 ТҚ –н профилактикалық сынау.

163 Жерлендіру құрылғыларын эксплуатациялау.

164 Жылу энергетикалық жабдықты эксплуатациялау технологиясы және негізгі сипаттамалары (дизель-электр станциялар (ДЭС), қазандық қондырғылар, жылу генераторлары, компрессорлар және с.с.).

165 Жылу энергетикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және ағымды жөндеу.

166 ДЭС – терді эксплуатациялау ерекшеліктері.

167 Гидроэнергетикалық жабдықтарды эксплуатациялау технологиясы. Жалпы талаптар.

168 Кіші гидроэлектрстансалар, жұмыс режимдерін таңдау.

169 Кіші гидроэлектрстансаның түрлері, құрамы және мерзімділігі.

170 Гидроэнергетикалық қондырғыларды эксплуатациялау ерекшеліктері.

171 Электр автоматика жүйелерін эксплуатациялау технологиясы.

172 Электр автоматика құралдары туралы жалпы мағлұматтар (датчиктер, релелер, ауыстырып қосқыштар, логикалық, функционалдық элементтер, орындаушы механизмдер, реттегіштер).

173 Жекеленген аспаптарды, автоматтандыру құралдары баптау.

174 Аспаптар мен автоматтандыру құралдарына техникалық қызмет көрсетуді, ағымдық жөндеуді, тексерулерді ұйымдастыру және жүргізу.

175 Қалқандар мен пульттерді жинақтауға және эксплуатациялауға эргономикалық ұсыныстар.

176 Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика (БӨАжәнеА) қызметінің міндеттері, құрылымы және құрамы.

177 Пневматикалық және гидравликалық автоматика жүйелерін эксплуатациялау технологиясы.

178 Пневматикалық, гидравликалық өлшеу және автоматты реттеу сұлбалары.

179 Автоматтандырудың пневматикалық құралдары мен аспаптарын, байланыс желілерін эксплуатациялау ерекшеліктері.

180 Автоматтандыру және өлшеу қоректендірудің пневматикалық сұлбаларын, құбырлық тартылымдарын сынау, баптау және техникалық қызмет көрсету.

181 Технологиялық үрдістерді басқарудың автоматтандырылған жүйелері (ТПБАЖ) эксплуатациялау.

182 Басқарудың автоматтандырылған жүйелері мен телемеханиканы эксплуатациялау ерекшеліктері.

183 Электронды есептеу машиналары персоналды компьютерді (ЭЕМ ПК) пайдаланылуымен ТҮБАЖ-н баптау, техникалық қызмет көрсету.

184 Бағдарламалық басқаруымен автоматтандырылған манипуляторларды техникалық эксплуатациялау.

5В081200 — «Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету» мамандығы бойынша оқитын күндізгі бөлімнің 4-ші курс студенттеріне арналған «Электр жабдықтарын эксплуатациялау» пәнінен емтихан сұрақтары «Энергияны үнемдеу және автоматика» кафедрасының мәжілісінде қарастырылып, бекітілген. 21. 08. 2017 ж. №1 хаттама.

Құрастырушы: аға оқыт

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *