Акпарат дегенiмiз ….

Акпарат дегенiмiз ….

-белгiлi бiр нарсе туралы танбалар мен сигналдар турiнде берiлетiн малiметтер тобы

-дуниенiн кубылыстары мен объектiлерi

-кез келген турде берiлген малiметтер

-компьютерлiк сауаттылык

-акпаратты жинап, ондеу

\/ Акпаратты жинау, сактау, турлендіру, тасымалдау жане оны пайдалану зандылыктары мен тасілдерін зерттейтін гылыми пан …

-информатика

-информация

-кибернетика

-телекоммуникациялык технология

-акпараттык технология

\/ Акпараттарды кодтау – бул …

-Акпаратты магниттік тасымалдаушыларга жазу

-Акпараттарга шартты белгілерді меншіктеу

-Акпаратты есептеуіш машина комегі аркылы бейнелеу

-Акпаратты жинактауыштарга апару

-Берілгендердін ішінде дурыс жауап жок

\/ Акпараттын молшерін олшейтін негізгі олшем бірлігі …

-1 байт

-1 бит

-1 бод

-1 бар

-1 бат

\/ Байт деп …

-сегіз биттен туратын тізбек

-1 немесе 0 аркылы орнектелетін акпарат бірліктерінін саны

-оск-дагы (ОЗУ) аріптін кодын озгерту адісі

-торт он алтылык цифрдін комбинациясы

-сегіз саннан туратын тізбек

\/ Санау жуйесінін негізі … Болып табылады

-санды жазу кезінде колданылатын цифрлар саны

-торт бит болатын ен улкен сан

-санды жазу кезінде колданылатын аріптер саны

-санау жуйесінде колданылатын символдар саны

-бір жане нол сандары

\/ 1 килобайтта … Бар

-1024 байт

-1000 бит

-100 байт

-1024 бит

-1044 байт

\/ Компьютерлік сауаттылык – бул …

-ЭЕМ-ді колданып, оку, жазу, санау жане сурет салу, сондай-ак акпараттарды іздеу арекеттерін орындай алу

— Оку жане жаза білу

— Коршаган дуниені танбалар мен сигналдар турінде бейнелеу

— Гылыми зерттеуде ЭЕМ-ді пайдалана білу

— Акпаратты алуга байланысты гылыми білімді колдану

\/ Файл дегеніміз не?

-белгілі бір атпен аталган акпараттар жиыны

-дискідегі аталган орын

-белгілі узындыктагы аталган байттар тізбегі

-дискідегі кез-келген орын

-багдарлама

\/ Кенейтілімі “pas” болган файл нені білдіреді?

-Pascal тіліндегі программалар

-ен сонынан орындалатын файл

-косалкы программалар

-орындалганнан кейін ошірілеті файлдар

-Basіc тіліндегі программалар

\/ Компьютердін процессоры деп нені айтамыз?

-компьютердін жумысын баскаратын жане барлык есептеу жумыстарын жургізетін арифметика-логикалык жабдык

-компьютердін олшемі бойынша ен улкен микросхемасы

-компьютерде математикалык амалдарды орындайтын жабдык

-математикалык амалдарды орындау кезіде акпараттарды салыстыратын жабдык

-компьютерде кез-келген амалдарды орындайтын жабдык

\/ ДК (ПК) курамына кіретін негізгі жабдыктар …

-Пернетакта, жуйелік блок, дисплей

-Дисплей, монитоp, джойстик, стpиммеp

-Дисплей, сканеp, дигитайзеp, жуйелік блок

-Модем, CD-ROM, клавиатура, принтер

-Жуйелік блок, CD-ROM, клавиатура, принтер

\/ Компьютердін «миы» деп нені айтамыз?

-Жуйелік блок

-Опеpативтік жад

-Колданушы

-Микpопpоцессоp

-Операциялык жуйе

\/ Бірінші буындагы ЭЕМ-нін элементтік базасына … жатады

-электрондык шамдар

-микросхемалар

-интегралдык микросхемалар

-жартылай откізгіштер схемасы

-улкен интегралдык микросхемалар

\/ Екінші буындагы ЭЕМ-нін элементтік базасына … жатады

-жартылай откізгіштер схемасы

-микросхемалар

-интегралдык микросхемалар

-улкен интегралдык микросхемалар

-электрондык шамдар

\/ Ушінші буындагы ЭЕМ-нін элементтік базасына … жатады

-интегралдык микросхемалар

-улкен интегралдык микросхемалар

-электрондык шамдар

-жартылай откізгіштер схемасы

-микросхемы

\/ Тортінші буындагы ЭЕМ-нін элементтік базасына … жатады

-улкен интегралдык микросхемалар

-жартылай откізгіштер схемасы

-интегралдык микросхемалар

-мен триодтар

-микросхемалар

\/ Монитор экраны не ушін кажет?

-Матіндік жане гpафикалык акпараттарды корсету

-Акпаратты ондеуге даярлау

-Матіндік акпараттарды корсету

-Гpафикалык акпараттарды корсету

-Кестелік акпараттарды корсету

\/ Пернетактанын кай батырмасы аркылы кіші аріптер режимінен бас аріптер режиміне отуге болады?

-Caps Lock

-Ctrl

-Таb

-Num Lock

-Insert

\/ Коптеген математикалык жане логикалык операцияларды есептеуді орындайтын негізгі микросхема …

-Процессор

-Монитор

-Катты диск

-Тышкан

-Пернетакта

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *