Экономикалық нәтижелік алыс болашақта (40-50жылдан аса) қиындық тудырады немесе болуы мүмкін:

1. Автономды СЭС.

2. Маусымдық шоғырлауы бар СТС.

3. Энергожүйедегі жұмысқа арналған ФЭП.

4. Жерге орналастырылған объектілердің энергия жинақтауға арналған ірі СКЭС.

2.2 кесте

НВИЭ қолданудағы негізгі бағыттар мен технологиялар

п/ п Қолдану технологиясы, НВИЭ энергетикалық қондырғысының түрі немесе қолдану аясы

 Меңгеру мерзімі бойынша нәтижелік категориясы

 I II III IV

1 2 3 4 5 6

Күн энергетикасы

 1.күн жылуэнергетикалық қондырғылары

 — мұнара типті СЭС (энергожүйесіндегі жұмыстар) — + + +

 — қиылысқан СТЭС

 — отынды ішкіайналымды термохимиялық өңдеуі бар СТЭС — + + +

 — ГЭС, ГАЭС, ауашоғырлағыш ЭС немесе ГеоТЭС-пен бірге жсайтын СЭС — — + +

 — Автономды СЭС — — — +

 Модультипті СЭС (автономдыэнергия жинақтау)

 — параболды концентраторлы немесе жұмыс денесінің жоғары параметрлі (500°С аса) — — + +

 — параболдыцилиндірлі концентраторлы және жұмыс денесінің орташа параметрі — — + +

 -жалпақ күн коллекторы бар немесе аз қайнайтын жұмыс денесі — — — +

СТС жүйесі

 1. Әлсіз күн қыздыруының жүйесі + + + +

 2. қарапайым жалпақ күн коллекторы бар активті СТС жүйесі

 — маусымдық ыстық сумен қамту

— жүзу бассейінін жылыту үшін + + +

+ + + + +

 3. жетілдірілген күн коллекторлары бар белсенді СТС жүйесі (селективті жабыны бар, вакуумдалған және фокусталған)

 — жыл сайынғы ыстық сумен қамтуды жылыту

 — қиылысқан күн-отыны + + +

 — түнгі мезгілде тәуліктік шоғырлау мен электржылытумен (электроэнергияға екі қойылымды тариф қойылған соң) — + + +

 — тәуліктік немесе апталық шоғырлау мен жылунасосты қондырғылар — — + +

 Маусымдық шоғырланумен — — — +

 Күн тоғандарымен бірге — — — +

 Салқынмен қамтамассыз ету және ауаны кондиционерлеу

 Адсорбциондысалқындату қондырғылары — — + +

 Қысқы уақытта жылу бөлетін және жазғы уақытта салқын шығаратын қиылысқан қондырғылар — + +

 4. Күнмен ауажылытқышы бар СТС жүйесі

 Жылытудың енжар әдістерін пайдалану арқылы ғимараттар мен құрылыстарды жылыту — + + +

 Ауылшаруашылық өнімдері мен технологиялық шикі заттарды кептіруге арналған — + + +

 ФЭП

Автономды тұтынушыларды энеригиямен қамту

 Микроэлектронды құрылғыларды қуаттандыру көздері + + + +

 Радионавигациялы құрылғыларды қуаттандыратын төменвольтты энергиякөздері + + + +

 Стационарлы энергиямен қамту — + + +

 Энергия жүйелеріндегі жұмыс үшін — — — +

 Күн сәулесін рационалды өолдану

 Архитектурлы-жобалау шешімдері есебінде + + + +

 Жазғы уақытта сағат тілін [in есебімен ауыстыру + + + +

 Сәуле өткіш жырықтар есебінде + + +

 Талшықты-оптикалық сәуле өтуді енгізу есебінде — — + +

 СКЭС және қондырғылары

 Ғарыштық ұшу аппараттарын стационарлы энергиямен қамтуға арналған ФЭП қолдану + + + +

 Жер бетінің белгілі бір бөлігін жарықтандыруға арналған орбитальді қондырғылар — + + +

 Ғарыштық технологиялар мен ашық ғарыш кеңістігіндегі жұмыстарды энергиямен қамтамассыз ету үшін қолданылатын кіші СКЭС — — + +

 Жер беті объектілерін энергиямен қамтитын ірі СКЭП — — — +

Жанғыш жаңартылатын энергоресурстар

 I. құрғақ биомасса

 Жағу + + + +

 Газификация және газогенераторларды жасау — + + +

 Гидролиз және дистилляция — — + +

 1 Гиролиз — — — +

Ылғалды биомасса

 Қабықтарды, қиқымдарын және ағаш қалдықтарын пресстеу арқылы брекеттеу + + + +

 Анаэробты ашыту — + + +

— Ашыту және дистилляция — — + +

III. Органикалық қалдықтар

 Қала қоқысын жағу + + + +

 Органикалық қалдықтарды анаэробты ашыту + + + +

— Жердің терең жылуы

ГеоТЭС

 ИарогидротермальдыГеоТЭС + + + +

 ПЦС-і бар қиылысқан ТЭС + + +

 ПЦС-і бар күн-геотермальды қиылысқан ТЭС — +

 ПЦС-і бар ГеоТЭС — — + +

 Петрогеотермальді ТЭС — + +

 Аз қайнайтын жұмыс денесі барГеоТЭС — — +

Жел энергетикасы. Автономды тұтынушыларды энергиямен қамтитын желагрегаттары.

 Горизонталь осі бар кіші желагрегаты + + + +

 Вертикаль осі бар кіші желагрегаты + + +

 I. ВЭС арналған ірі желагрегаттары

 Горизонталь осі бар — — — +

 Вертикаль осі бар жәневертикаль қалақтары

Өзендердің гидравликалық энергиясы + +

 Әдеттегі ірі ГЭС + + + +

 ГАЭС + + + +

Әлемдік мұхит энергиясы

 Термоградиентті ОТЭС — — — +

 АрктикалықтермоградиенттіТЭС — + +

ПЭС

 Соның ішінде тұтынушымен бірге жұмыс жасайтын ПЭС — + + +

 Мұхит ағындарын пайдалану — — — +

 Толқындық энергетикалық қондырғылар — + + +

 Жағаға соғатын толқын энергиясын пайдалану — — + +

 Тұздалу градиенттерін пайдалану — — — +

АВЭУ — автономдыжелэнергетикалыққондырғы;

СТЭС – күн-отындық электростанция;

ГАЭС — гидрошоғырлаушы электростанция;

ФЭП — фотоэлектрикалықтүрлендіруші;

ОТЭС — мұхиттықтермоградиенттік электростанция;

ФЭС — фотоэлектрикалық станция;

ГеоТЭС — геотермиялы электростанция;

ФЭУ — фотоэлектрикалыққондырғы.

2.2. Күн радиациясын өлшеу құрылғылары

Күн радиациясының түрлеріне бақылау жасаулардың әр түрлі типтерінің қатарында бақылау ерекшелігіне байланысты өзіндік ерекшеліктері болады. Бақылау мерзімін басқа метеорологиялық өлшемдерді өлшеу мерзімінен бөлек уақытқа қояды.

Радиациялық тепе-теңдік құрамын өлшеу тәулігіне 6 рет жасалады: 0 сағат 30 мин; 6сағат 30 мин; 9сағат 30 мин; 12сағат 30 мин; 15сағат 30 мин; 18сағат 30 мин. Мерзімімен бақылауды жүргізу нақты мәліметтерді алуға мүмкіндік бермейді. Бақылау кезінде шағын ғана бұлт күн көзі жауып тастаса, күн радиациясының өлшеу анықтамасы бірден өзгереді. Осыған байланысты және тәжірибелік қажеттіліктен күн жылуының кейбір уақыт аралығында келуі (сағат, тәулік, ай), климатикалық өңдеу кезінде, күн радиациясының интенсивтілік сипатымен бірге (энергетикалық жарықтандыру), сағат аралығында, тәулігіне, айына күн радиациясының бағасын есептейді.

Анемо́метр( грекше νεμος – жел және μετρέω – өлшеймін) – жел жылдамдығын өлшейтін метеорологиялық құрылғы. Осьқа бекітілген қалақшалы айналмадан және өлшеу механизімінен тұрады. Ауа ағыны пайда болған кезде жел қалақшаларды итереді, соған байланысты ось айналады.

Анемометрдің конструкциясына байланысты, ол берілген уақыт аралығында қалақшалардың ось бойымен айналу санын есептейді ,ал бқл белгілі бір қашықтық, содан кейін орташа жылдамдық қашықтық уақытқа бөлу арқылы табылады. Немесе қалақшалар электр индуктивті тахометрге жалғанады, бұл сол уақыттағы жылдамдықты қосымша есептеулерсіз бірден көруге мүмкіндік береді және сол мезеттегі жылдамдықтың өзгеруін бақылауға мүмкіндік береді (анемометр индуктивті).

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *