Шеллингтің бірінші болып қолданған ұғымы?

Шеллингтің бірінші болып қолданған ұғымы?

<variant>жаттану

<variant>терістеу

<variant>бостандық

<variant>онтология

<variant>қарым-қатынас

<question>Фейербахтың есімімен байланыстыруға болады?

<variant>неміс классикалық философиясының соңымен

<variant>бастапқы неміс классикалық философиясын

<variant>неміс классикалық философиясының шыңымен

<variant>неміс классикалық философиясының ортасымен

<variant>мәңгілік неміс классикалық философиясымен

<question>Экзистенциализмнің негізін салушы ,,немесе-немесе,, атты шығарманы жазған:

<variant>Серен Кьеркегор

<variant>Карл Ясперс

<variant>Гамлет

<variant>Мартин Хайдеггер

<variant>Жан-Поль Сартр

<question>Ницше жоғарғы адам теориясын философиялық негізде қалай құрады?

<variant>алыстағыға деген махаббат этикасы

<variant>жақын адамға деген махаббат этикасы

<variant>қызметтестік этикасы

<variant>күштемеу этикасы

<variant>кез-келген этикалық бастаманың жоқтығы.

<question>Қазақ ағартушыларының басты қарастырған мәселесі:

<variant>гуманизм

<variant>метафизикалық

<variant>ирационалдық

<variant>материалистік

<variant>телеологизм

<question>Ш.Уәлихановтың философиялық көзқарасы қандай бөлімде көрініс табады?

<variant>дін философиясында

<variant>гносеология

<variant>онтология

<variant>тарих философиясы

<variant>аксиология

<question>Абай философиясының орталық мәселесі —

<variant>адам

<variant>таным

<variant>дін

<variant>онтология

<variant>методология

<question>Абайдың философиялық құрылымындағы Құдай-Алла қандай орында тұрады?

<variant>таным

<variant>алғашқытүрткі

<variant>әлемдік парасат

<variant>ешқандай

<variant>абсолюттік идея

<question>Абай қазақ қоғамының жағдайын қалай сипаттайды ?

<variant>білімдікті талап ететін, сыни көзқараста

<variant>ол баға бермейді

<variant>мәлімет ретінде

<variant>анық мақсаттқа жету жолындағы кезең ретінде

<variant>алтын ғасыр ретінде

<question>Шәкәрімнің 1898-1928 жылдарда жазған негізгі философиялық шығармасының бірі — «Үш…»

<variant>анық

<variant>жолдас

<variant>адасу

<variant>дос

<variant>адамгершілік заңдар

<question>Гегель — неміс классикасының көрнекті өкілі, кімнің көзқарасында мына принциптер ерекшеленеді?

<variant>диалектикалық

<variant>атеизм

<variant>иррационализм

<variant>мистицизм

<variant>метафизикамен

<question>ХХғасырда философияның көрнекті өкілдері адам мәселесін қай тұрғыда қарастырды?

<variant>экзистенциализм

<variant>неопозитивизм

<variant>герменевтика

<variant>синергетизм

<variant>неогегельяншылдық

<question>ХХғасырда философияның көрнекті өкілдері жаңа контекстіде танымның ғылыми әдістерінің мәселесін қалай қарастырды ?

<variant>неопозитивизм

<variant>неотомизм

<variant>ницшеандық

<variant>экзистенциализм

<variant>мен білмейтін

<question>Философиялық онтологияның іргелі алғы қатарында көрсетілуі керек ұғымды келесілердің ішінен көрсетіңіз ?

<variant>болмыс

<variant>субстрат

<variant>логос

<variant>энергия

<variant>бостандық

<question>Антик дәуірінде кім алғаш рет филсофияға болмыс ұғымын енгізеді?

<variant>Парменид

<variant>Зенон

<variant>Аристотель

<variant>Анаксимандр

<variant>Гераклит

<question>Философиялық концепцияларды идеализм мен материализмге бөлу қандай негіздерде болды ?

<variant>болмыс немесе сананың біріншілігі

<variant>универсалдыққа қатынасы

<variant>конвенция негіздері

<variant>дінге қатынасы

<variant>ерікті

<question>Кімнің түсінігінде болмысты алғашқы және абсолютті идея, таза ұғым ретінде қабылдаған?

<variant>Гегель

<variant>Кант

<variant>Фихте

<variant>Декарт

<variant>Спиноза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *