«Тарих саясатты жасайды», — деп

«Тарих саясатты жасайды», — деп тұжырымдаған…

<variant>Макиавелли

<variant>Руссо

<variant>Кампанелла

<variant>Гоббс

<variant>Ленин

<question>«Өмір сүргендіктен ойлаймын» деген философиялық пайымдау…

<variant>Декарт

<variant>Спиноза

<variant>Сократ

<variant>Паскаль

<variant>Арристотель

<question>Декарт – ұлы…

<variant>философ және математик

<variant>философ және биолог

<variant>социолог және тарихшы

<variant>философ, Нобель сыйлығының лауреаты

<variant>ортағасыр философы

<question>Декарт қандай субстанцияларды бөліп көрсетеді ?

<variant>ойлайтын және

<variant>құдай мен періштелер

<variant>адамның парасаты мен сананы

<variant>материяны

<variant>жан мен тән

<question>Фр. Бэкон бойынша танымға зиянды төрт руды келтіреді…

<variant>идолдар

<variant>белгілер

<variant>обьектілер

<variant>заңдар

<variant>идеология

<question>Жаңа Заман философиясындағы маңызды мәселелердің бірі…

<variant>себептілік

<variant>жаратушы Құдай

<variant>хаос

<variant>герменевтика

<variant>өлім және өлместік

<question>«Бұл тамаша әлемнен бәрі де жақсылыққа» — деп айтқан?

<variant>Лейбниц

<variant>Леонардо да Винчи

<variant>Декарт

<variant>Гоббс

<variant>Паскаль

<question>‘Bellun omneum omnes’ –саясат және құқық философиясының танымал принципі…

<variant>Гоббс

<variant>Гроций

<variant>Цицерон

<variant>Руссо

<variant>Макиавелли

<question>Фр.Бэконның ғылымға кіріспе дәстүрін жалғастыра отырып, жазған кітабы?

<variant>Жаңа Органон

<variant>Жаңа Атлантида

<variant>Жаңа ғылыми әдіс

<variant>Ғылымның жаңа идолы

<variant>Ғылымға деген жаңа көзқарас

<question>Өзінің философиялық шығармаларында адам образын «ойлаушы қамыс» ретінде қарастырған…

<variant>Паскаль

<variant>Вольтер

<variant>Кант

<variant>Руссо

<variant>Монтескье

<question>«Білім-күш» — деп тұжырымдаған?

<variant>Фр.Бэкон

<variant>Паскаль

<variant>Р.Бэкон

<variant>Спиноза

<variant>Декарт

<question>Әлемнің көптік шексіздігін 1610 жылы 10 наурызда ашқан…

<variant>Галилей

<variant>Кеплер

<variant>Дж.Бруно

<variant>Коперник

<variant>Нострадамус

<question>Бостандықты қажеттіліктің танылуы ретінде ең бірінші айтқан кім?

<variant>Спиноза

<variant>Кант

<variant>Аристотель

<variant>Декарт

<variant>Лейбниц

<question>ХVІІІ ғасырда таным әдістерінің мәселелерін қарастырмаған…

<variant>Спенсер

<variant>Ламетри

<variant>Кондильяк

<variant>Дидро

<variant>Гельвеций

<question>Мәдениет ұғымын философиялық — тарихи концепцияға айналдырып қарстырған…

<variant>Вольтер

<variant>Вико

<variant>Руссо

<variant>Дидро

<variant>Кондильяк

<question>Батыс Еуропа тарих философиясы шын мәнісінде кімнен басталады…

<variant>Вольтерден

<variant>Гоббстан

<variant>Дидродан

<variant>Руссодан

<variant>Ламетриден

<question>Тарихта ең бірінші рет географиялық детерминизмді зерттеген…

<variant>Монтескье

<variant>Кант

<variant>Вольтер

<variant>Гердер

<variant>Гумилев

<question>Ағартушылық кезеңде тарих философиясының сипатты белгілері — идеяның жоқтығы …

<variant>апокалиптикалық

<variant>сыни (критикалық)

<variant>прогрессизм

<variant>еркінойшылдық

<variant>адамзаттағы сенімдер

<question>Энгельс Жаңа Замандағы материалистік философияны, оның жеке белгісін теріске шығарады…

<variant>рационализмін

<variant>волюнтаризмін

<variant>механистігін

<variant>гилозоизмін

<variant>диалектикалығын

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *