Күн энергиясының параметрлерi құралдардың тиiмдiлiгін тексеру үшiн инвестициялау қондырғылары, оларды өлшеу және қайта есептеу.

Электр энергиясының қондырғыларының параметрлері және оларды сақтау үшiн бiр мезгiлде бәрi физикалық өлшемді көрсететін FTV100 пайдалануға болады.

Бұл құрал күн энергиясының қондыру тиiмдiлiгін тексеруге мүмкiндік береді:

— Электр энергиясының шолуы

— Күн батареяның тиiмдiлiгiн есептеу

— Инвертордың тиiмдiлiгiн есептеу.

Өзiндiк құнының төмендеуi үшiн және электр энергиясына шығын. Соңғы бiрнеше жылда, электрлiк технологиялар қазiргi уақытта арзан және жаңғыртылатын қуат көзi болып табылады.

Енді кәсіпорын күн тақталардан үйдің шатырына орнатып, беттiң бөлiндiлерiнен күн энергиясын өндiре алады.

Күн батареяларды қондыру, оның пайдалануынан кейiн және тиiмдiлiк түгелденуi керек. Тиiмдiлiктi есептеу үшiн және күн батареяларды қондыру өтелiмдiлiк мерзiмiн анықтау керек.

Шешiмі Greentest FTV100 құралды болып табылады.

Тексерушi күн батарея пайдаланатын қондырғыларды тиiмдiлiктi талдайды.

Ол пайдалану үшiн, күн электр станцияларына тұрақтан күнге дейiн жарасады. Күн батареяларды облыста, Greentest FTV100 тексерушi жұмыс өлшеулердi жүргiзу тұратын мамандар үшiн мiнсiз құралды болып көрiнедi, және кернеудiң параметрлерiн жазба, ток және күн батареяларды қуат. Айнымалы және тұрақты кернеу, ток және қуат лезде өлшенедi және бiр мезгiлде. FTV100 қажеттi параметрлер бәрi бiр мезгiлде өлшейдi, қондыру тиiмдiлiктi есептеу үшiн. Параметрлерiн өлшеу үшiн модулы жұмыс iстейтiн (15 m ) wired link пайдалану алшақ немесе (100 m ) Bluetooth арқылы. Тексерушi жұмыс iстеу мүмкiндігін және 3 — фаза желiлерiнiң , тоғын өлшеу үшiн қолданады. Қолданушы салыстыру үшiн сiлтеме қызмет көрсететiн күн тақтаның параметрлерi құрылғыда енгiзілуі мүмкiн.

SM206 күн энергиясын өлшеу үшiн арналған сандық аспап.

 Осы құрал әжептәуiр бiрегей және сирек. Күн белсендiлiк ширақ организмдерге ғана емес, техникалық құрылғылар да әрқашан оң әсер етедi.

Климаттық анықтамаларда әдетте келесi климаттық көрсеткiштерді салады:

Орташа интенсивтілік (энергетикалық жарықтылық кВт/м2) түзу қарқындылық, жиынтық радиациясы;

• түзу күн радиациясның орта өлшемі (МДж/м2) қалыпты бет жағын және көлбеу бет жағындағы шарттар;

• көлбеу күн радиациясының орта өлшемі (МДж/м2) бет жағына жиынтық айқын аспанда және бұлттылық орта шарттар;

• бұлттылық (% ) әрекеттi бет жағы орта шарттарда;

• бұлттылық әрекеттi бет жағы радиациялық теңдестiк орта өлшемі орта шарттарда.

Күн радиациястың қарқындылығы орташа мәндер келесi шарттарда орын алады: жиынтық радиация үшiн және радиациялық — ортақ бұлттылық 2 балдан аспайтын, күн дисгi және радиуспен күн маңындағы аймақ туралы 5 еркiн және бұлттардың iздерi; радиацияның түзуi үшiн — бұлттардан бiрақ күнiн дисгiнде және еркiн бұлттарынан күн маңындағы аймағынағы іздері.

Бұлттылық күн радиациястың қарқындылығын сипаттама орта шарттарда есептеудiң жолымен алады, бұлттылық шарттары бақылаулардың мәлiметтерi.

Радиацияның ерiтiндiнiң сипаттамаларының орташа мәндермен қатар есептейдi да орташа квадраттық ауытқудың, асимметрия коэффициенттерi және (соңғы ғылыми — бұл сипаттамаларды анықтама жиынтық радиация үшiн ғана есептеп шығарылған) радиацияның тәулiктiк коррелясы.

Қолданбалы мақсаттар үшiн вертикальға күн радиациястың сумы климаттық сипаттамаларды үмiт артады және көлбеген бет жақтары.

Күн радиациястың өлшеуi үшiн құрал екi негiзгi топтарға бөлуге болады:

Алынған негiзгi сипаттамалар 4.3 кестеге күн энергиясының өлшеулерi үшiн қарағайлы тоғайларда пайдаланылады.Стокгольм өңдеген iс пиргелиометр күн радиациясы тiкелей өлшеу үшiн үйреншiктi құралдармен бiрiншiлермен, және институттың Смитсонианскогосыдан Вашинға Абботтың ағын калориметрi болған. Ангстрем пиргелиометрде қабылдағыш күн сәулеге түсiруi жылу әсер ствие соответтерге алып кел қуат тасы және саялы элементтi электрмен жылыту. Электрмен жылытудың деңгейiн өлшеу үшiн электр өлшеулердi әдiс пайдаланады.

Абботтың лориметрi қарашы ағын сәуле шығару ерiтiндiнi болады, ал құлайтын сәуле шығарудың салқындатқыш судың циркуль температурасын жоғарылау пропорционалдық. Күмiс дискi бар Абботтың пиргелиометрi пропорционал құлайтын сәуле шығарудың қарқындылығы дисктiң температурасын өзгерiстiң жылдамдығына жуықтап тағы бiр үйреншiктi құралды болып көрiнедi. Не американдық болғанын, қалай ел әр түрлi зерттеушiлер көпшiлiгiнде көрсеткенiн ағымында көп жылдар белгiледi, және радиацияның еуропалық өлшеулерiн өзара сәйкес келмейдi, және, 2, 5тен 6%ке дейiн ляло құрам айырмашылық. 1956 жылдың қыркүйегiнде ма Ангстре + 1, 5% шкалаға түзету кiргiзетiн 1956-шы шкала жаңа Халықаралық пиргелиометрическая орнатылған болды, Абботтың шкаласына 2. Құрал бәрi 1956-шы шкаласымен пиргелиометр аралық сәйкес калибрлендi.

Пиранометрлердiң көпшiлiгi, әрекет ету қағидаты жиынтық радиацияның өлшеуi үшiн пайдаланады, ал сәулелердiң түзулерiнен көлеңкелеуде және айырым температур өлшеуiнде (сәуле шығару бойымен) қара негiзделген диффузиялық радиация және (шағылатын) ақ бет жақтары жылу элементтердiң көмегiмен. Бiр қатардың көмегiмен жеңiл бақылауға болған милливольттердегi белгi бередi. Құрал тән мысал мұндай түрiндегi Эппли пиранометрдi болып көрiнедi. Пиранометрдiң түрi басқа, әйгiлi — Робича пиранометр — милиционердiң екi металлдық әр түрлi кеңейтудегi БЖ, спиртқа конденсатордың конденсациялаған Беллани дистилляция пираносын көмекпен сонда, уақыт осы аралыққа жиынтық күн радиациясымен өлшенедi. Күн жарқырауын, өйткенi жалғастырушы орындар көпшiлiгiнде өткiзген денелiк қарапайым өлшеуден астам, анықтамаға қатысты. уақыт, ерiтiндi диск бұлт жабық емес. Ол сфералық линзаны пайдаланатын Кэмпбелдiң өзi жазатын аспаптың көмегiмен өлшенедi, сезгiш күн сәуле шығаруы шоғырландырылған. Қағазда түзу болған жағдайда күн радиациясы күйiк түрiнде iз болып қалады.

Таблица 2.1 Күн радиометрлерiнiң жiктеуi

Түрі Нені өлшейді? Тұрақтылық, %, жылына Абсолюттік дәлділік, % Ағынның тығыздығының жанында типтi үн қосуы1кВт•м 2

Біртекті эталонды перогелиометр (абсолюттiк өлшеулер, сравне — бойымен қыздыруы бар Ния — үстiңгiлiк онда жұмаршақ) чение бағытталған 0,2 2

Соллриметр 1-ші класса Жиынтық сәуле шығару. Hi 1 3 10 мВ

Биметаллды пластина Жиынтық сәуле шығару,Hi 5 15 5 см-ге ауытқу

Күн сәулесінің элементі Жиынтық сәуле шығару, Hi 2 15 10 мА

Актинометр 2-ші класс Тік сәулелену, Нь 2 4 10 мА

Өздiгiнен жазғыш Күн сәулесінің сағат саны 10 20 Шектен шыққан карточка

Адам көзі Бұлттылық, % 10 20 Визуалдық шкала

Серiктен фотоға түсiруi Бұлттылық, % 10 20 фотоүлдір

Құрайтын күн сәуле шығаруларының ныхы өлшеу различы таныстырылған тәсiлдерi 4.3-шi сурет. Бұл ретте детектор сүзгiмен дара ауданды қарайтылған бет жағын болып көрiнгенiн жобаланады, ұзын толқынды сәуле шығару щим кесемiн.

Ния климат логикалық көрсеткiштермен гелиограф тiркелетiн күн осы қызмет етедi:

1- (сағат және %) орташа ортақ ұзақтық күн осы;

 2-күнмен күнге жарқырау орта ұзақтық;

3- аралықтың әр сақшысы үшiн жарқыраудың нечногосы ұзақтық ерiтiндi орташа айлық мағынасы;

4- күн орташа сан күнсiз.

Көрсеткiштiң бiрiншiсiн сипаттама бақылауларды барлық кезеңге тiкелей есептеудi есептейдi. Жарқыраудың нечногосы ұзақтық ерiтiндi салыстырмалы сипаттамасы қатынас, бақыла е өйткенi теория жағынан алғанда болса-боларға ұзақтықты тiк болады. жарқыраудың ұзақтығы шығуыдан батуға дейiн бұлтсыз аспанда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *