Жалпы алғанда философиядағы болмыс ұғымы нені білдіреді ?

Жалпы алғанда философиядағы болмыс ұғымы нені білдіреді ?

<variant>өмір сүру

<variant>өмір

<variant>құдай

<variant>ешнәрсені

<variant>өлім шекараасы

<question>Кімнің пікірі бойынша әлем идеалдық мәндер мен заттардың, форма мен материяның бірлігі?

<variant>Аристотель ілімі

<variant>Гегель жүйесі

<variant>Платон ілімі

<variant>Кант

<variant>Маркс теориясы

<question>Маркстің көзқарасы бойынша болмысты материядан тысқары қарауға бола ма?

<variant>жоқ

<variant>мүмкін

<variant>бұндай қатынасты Маркс қарастырған жоқ

<variant>болмыс — бұл заттардың көрінісі

<variant>болмыс — бұл сезімдік материя

<question>Әлемнің болмысы мен бірлігі туралы ой түйе отырып, Ф.Энгельс кіммен пікір таластырады ?

<variant>Дюрингпен

<variant>Кантпен

<variant>Сен-Симонмен

<variant>Гегельмен

<variant>Платонмен

<question>Хайдеггер философиясындағы Daseіn категориясының мәні неде?

<variant>адам болмысында

<variant>таза болмыс

<variant>табиғат болмысы

<variant>қазіргі болмыс, болмыстың қатысуы

<variant>рухани болмыс

<question>Неосфера туралы Э.Леруа мен П.Тейяр де Шарден түсініктеріне қарағанда В.Вернадскийдің түсінігі несімен айрықшаланады?

<variant>ғылыми-жаратылыстық мазмұнымен

<variant>ешқандай ерекшеленбейді

<variant>теологиялық бағытымен

<variant>діни философиялық ыңғайларымен

<variant>Ноосфера ұғымын Вернадский қарастырған жоқ.

<question>Қандай ұғымда табиғат пен қоғамның өзара әрекет процесі

бейнеленеді, ғылым мен адам ақылының ролі атап көрсетіледі?

<variant>ноосфеара

<variant>биосфера

<variant>социосфера

<variant>геосфера

<variant>техносфера

<question>Онтологияның негізгі мәселелерін Хайдеггер қай кітапта қарастырады?

<variant>Болмыс және уақыт

<variant>Табиғат болмысы және рух болмысы

<variant>Болмыс

<variant>Бар болу мен болу

<variant>Болмыс өмір сүру ретінде

<question>Әлемнің материалдық бірлігі принципін дәл тұжырымдаған?

<variant>Энгельс

<variant>Эпикур

<variant>Эйнштейн

<variant>Эпиктет

<variant>Эмпедокл

<question>Хайдеггер бойынша дүниені жақсы тану үшін не істеу керек ?

<variant>болмысты талдау

<variant>ғалымдардан кеңес алу

<variant>құдайдан сұрау

<variant>адамдардан еш нәрсе сұрамау

<variant>философтардан кеңес алу

<question>Мына ойшылдардың қайсысы танымның мәні мен маңызын түсіну үшін үңгір туралы мифті мысалға келтіреді ?

<variant>Платон

<variant>Кант

<variant>Шопенгауэр

<variant>Маркс

<variant>Ницше

<question>Хайдеггер біздің болмысты танудағы ұғымдарымызға салыстырмалы қандай парадокс айтқан?

<variant>ақиқат бір жерде

<variant>кей бір адамдар абстрактылы ойлайды

<variant>дүниені тану мүмкін емес

<variant>ешқандай парадоксальдық ойлар жоқ

<variant>біз барлығымыз ойлай алмаймыз

<question>Маркстің диалектикасы Гегельден айырмашылығы неде?

<variant>оның материалистігінде

<variant>ғарыштық философияға жақындығы

<variant>оның идеалистілігі

<variant>дінге қатынасында

<variant>ешқандай айырмашылығы жоқ.

<question>Гегельдің соңғы үштік элементін көрсетіңіз ?

<variant>синтез

<variant>антитезис

<variant>факт

<variant>тезис

<variant>теріске шығару

<question>Танымның ақиқаттығы туралы мәселенің толығымен шешілуі мүмкін емес деп санайтын философиялық ілім қалай аталады?

<variant>агностицизм

<variant>неотомизм

<variant>гностицизм

<variant>сенсуализм

<variant>рационализм

<question>Білімнің қандай формасы негіздеуді және тексеруді талап етеді ?

<variant>гипотеза

<variant>аксиома

<variant>факт

<variant>теория

<variant>мәселе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *