Маман болу үшін білім қажет пе?:

Маман болу үшін білім қажет пе?:

<variant>арнайы білімі болуы керек

<question>Мемлекет пайдасына кепілге салынған құндылықтарды алынуы туралы нұсқау сотқа қандай жағдайда жіберілуі мүмкін?:

<variant>тергеу және сот органдардың шақыруы бойынша айыпталушы келмеген жағдайда

<question>Мәжбүрлеп алып келу кімге қолданбайды?:

<variant>азаматтық жауапкерге

О

<question>Он төрт жасқа дейiнгi кәмелетке толмаған жәбiрленушiден, куәдан жауап алу, ал соттың қалауынша — он төрт жастан он сегiз жасқа дейiнгi мұндай адамдардан жауап алу төмендегілердің қатысуымен жүргiзiледi:

<variant>Ата-аналары

Ө

<question>Өкілетті органның, өзі жүргізген іс әрекеттің орындалу барысын баяндап жазатын құжат:

<variant>Куәдан жауап алу хаттамасы

<question>Өлім жазасы көзделген қылмыстық істі бірінші инстанцияда қарайтын сот құрамы?:

<variant>үш судья

<question>Өзге де процестік мәжбүрлеу шарасын көрсетіңіз?

<variant>Күштеп-әкелу

<question>Өзге де процестік мәжбүрлеу шарасын көрсетіңіз?

<variant>Лауазымынан уақытша,шеттету

<question>Өзге де процестік мәжбүрлеу шарасын көрсетіңіз?

<variant>Ақшалай өндіріп-алу

<question>Өзге де процестік мәжбүрлеу шарасын көрсетіңіз?

<variant>Мүлікке тыйым-салу

<question>Өзге де процестік мәжбүрлеу шарасын көрсетіңіз?

<variant>Жақындауға тыйым-салу

<question>Өз кінәсін мойындап келу дегенісіз — бұл:

<variant>тұлғаның қылмыс жасағандығы туралы кінәсінің дәлелденуі

<question>Өзге де мәжбүрлеу шараларына не жатады?:

<variant>мүлікке тыйым салу

<question>Өзіне қатысты прокурор айыптау актісін бекіткен тұлға:

<variant>айыпталушы

П

<question>Прокурор жеке айыптау iсi бойынша жәбiрленушiнiң шағымы болмаған кезде де мына адамдардың атынан і қозғауға құқылы:

<variant>Әрекет дәрменсiз

<question>Прокурормен, үш тәулiктiң iшiнде қарастырылуға міндетті шағымдар, тұлғаларға қатысты болады:

<variant>Тергеушілерге

<question>Почта-телеграф жөнелтiлiмдерiн тұтқындау туралы қаулыда көрсетiлуге тиiс:

<variant>Почта-телеграф жөнелтiлiмдерi ұстауға жататын адамдардың тегi, аты

<question>Процессуалдық құжаттардың нысанына нелер жатады:

<variant>барлығы

<question>Процессуалдық хаттамалар неше түрге бөлінеді:

<variant>екі

<question>Процессуалдық хаттамалардың қандай түрі бар:

<variant>сот және тергеу

<question>Прокурор заңды күшіне енбеген соттың үкіміне не келтіруі мүмкін:

<variant>наразылық

<question>Процессуалдық құжаттар дегеніміз не:

<variant>қылмыстық және азаматтық іс жүргізудегі құжаттар

<question>Прокурордың құқығы?:

<variant>қылмыстық іс қозғау

<question>Прокурордың тергеушіге берген шешімі?:

<variant>міндетті түрде орындалуға жатады:

<question>Прокурордың, тергеушінің, анықтаушының әрекеттеріне берілген арызды қарауы:

<variant>үш тәулік мерзімде;

<question>Прокурор қылмыстық істі қозғағаннан кейін:

<variant>алдын-ала тергеу немесе анықтау жүргізу үшін тергеуші немесе анықтаушыға істі жібереді

<question>Прокурор қандай жағдайларда санкция береді?:

<variant>Бұлтарпай шарасы ретінде қамауды қолдану үшін

<question>Процессуалдық шешімдер қабылдау үшін тілек-талаптар қай сатыда берілуі мүмкін?:

<variant>процесстің кез келген сатысында

<question>Прокурор қай жағдайда санкция береді?:

<variant>кепілге

<question>Прокурордың қылмыстық іс бойынша сот шешіміне өз құзыреті шегінде ден қою актісі қалай аталады?

<variant>наразылық

С

<question> Соттың отырысын дайындау немесе оның үкімінің немесе басқа да шешімінің орындалуын қамтамасыз ету жөнінде өкім жасау әрекеттерін жүзеге асыратын лауазымды тұлға?

<variant>Судья

<question> Сезікті құқылы емес:

<variant>қылмысты істің барлық материалдарымен танысуға

<question>Сотқа дейінгі іс жүргізу сатыларында қолданылатын санкциялар:

<variant>Тергеушінің заңсыз қаулысын бұзу

<question>Сотта іс жүргізу сатыларында қолданылатын санкциялар:

<variant>Соттың қылмыстық істі қосымша тергеуге жіберуі

<question>Сот әдiлдiгiн тек соттың ғана жүзеге асыру қағидасының мәні:

<variant>Қылмыстық iстердi қарау үшiн төтенше соттар құруға жол берiлмейдi

<question>Сот әдiлдiгiн заң мен сот алдындағы теңдiк негiздерiнде жүзеге асыру:

<variant>Ешкiмдi де шыққан тегi бойынша кемсiтушiлiкке ұшыратуға болмайды

<question>Сот iсiн жүргiзудi тараптардың бәсекелестiгi мен тең құқықтылығы негiзiнде жүзеге асыру қағидасы:

<variant>Қорғаушы заңи қорғаудың барлық әдiстерiн пайдалануға мiндеттi

<question>Сезiктiнiң, айыпталушының қорғануға құқығын қамтамасыз ету қағидасы:

<variant>Сезiктiнің заңды өкiлiнiң iс жүргiзуге қатысуы оның құқықтарын кемiтпейдi

<question>Судьялардың тәуелсiздiгi қағидасының мәні:

<variant>Нақты iстер бойынша судьялар есеп бермейдi

<question>Сот, куәнiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мақсатында жауап алады:

<variant>Оның жеке басы туралы деректердi жарияламастан

<question>Сезiктiнi қамауға алу түрiндегi бұлтартпау шарасына санкция беру туралы өтiнiшпен iс қозғау туралы, прокурор қолдаған қаулысын қарастыруға сот отырысына қатысуға міндетті:

<variant>Айыпталушы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *