Жеке адамдар мен топтардың іс-әрекетін, белгілі бір саяси жағдайларда адамдардың өздерін қалай ұстауын танып білуге негізделген саясаттанудың әдісі?

Жеке адамдар мен топтардың іс-әрекетін, белгілі бір саяси жағдайларда адамдардың өздерін қалай ұстауын танып білуге негізделген саясаттанудың әдісі?

<variant>Бихевиристік әдіс

<variant>нормативтік әдіс

<variant>жүйелеу әдісі

<variant>социологиялық әдіс

<variant>функционалды әдіс

 <question>Саясаттың моральдық негізін зандармен емес дәстүрмен байланыстырған ойшыл?

<variant>Конфуций

<variant>Сократ

<variant>Ленин

<variant>Платон

<variant>Аристотель

<question>Геосаясат дегеніміз …

<variant> сыртқы саясатты жүргізуге географиялық факторларды есепке алуға негізделген саяси концепция

<variant>дамудың барысында белгілі бір құбылысқа, кезеңге жету

<variant> әлемдік билікке талпынуға негізделген сыртқы саясат

<variant>жеке билік жүргізу саясаты

<variant>халықаралық қатынастарды анықтау

<question>Қоғамның саяси саласындағы барлық құбылыстар мен үрдістерді, тенденцияларды бейнелейтін:

<variant>идеология

<variant>мәдениет

<variant>саясат

<variant>билік

<variant>саяси режим

<question>Саясат мынадай формада жүріп отырады:

1)ұжымдық, 2)ішкі,3)мемлекеттік, 4)сыртқы

<variant>2,4

<variant>1,3,4

<variant>3,4

<variant>1,2,3,4

<variant>1,3

<question>Саясат..қарай мемлекеттік, партиялық, ұлттық болып бөлінеді.

<variant>әлеуметтік базасына

<variant>субъектіне

<variant>формасына

<variant>деңгейіне

<variant>әрекет ету сферасына қарай

<question>Саяси қатынас.. арқылы көрініс тауып отырады.

<variant>билік жүйесі

<variant>идеология

<variant>экономикалық

<variant>басқару жүйесі

<variant>режимдер

<question>Саяси қатынас… негізінде туып отырады.

<variant>саяси мүдде

<variant>экономикалық мүдде

<variant>топтық мүдде

<variant>қоғамдық мүдде

<variant>жеке мүдде

<question>…аңықтама бойынша билік белгілі бір мақсатқа қол жеткізу құралы ретінде түсіндіріледі.

<variant> инструменталистік

<variant>телеологиялық

<variant>бихевиористік

<variant> теологиялық

<variant>ғылыми

<question>Саясаттың атқаратын қызметін көрсетіңіз:1)статистикалық жүйені жасау, 2)жалпы мақсатты анықтау, 3) адам тәрбиелеу, 4)мемлекеттегі тұрақтылықты сақтау,5) қоғамдық қатынастарды реттеу, 6)саяси лидерлерді қалыптастыру, 7) шешімдерді қабылдау.

<variant>2,4,6,7

<variant>1,3,5,7

<variant>2,4,5,7

<variant>1,3,5,6

<variant>2,7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *