« Азаматтық қоғам»теориясын алғаш терең және жан-жақты зерттеген?

 « Азаматтық қоғам»теориясын алғаш терең және жан-жақты зерттеген?

<variant>Ж.Ж.Руссо

<variant>Т.Гоббс

<variant>Гегель

<variant>Маркс

<variant>А.Смит

<question> « Патша» атты еңбектің авторы?

<variant>Макиавелли

<variant>Томас Мор

<variant>Ф.Аквинск ий

<variant>Аристотель

<variant>Цицерон

<question> «Саяси жүйе» ұғымын саясаттануға кім енгізді?

<variant>Истон

<variant>Михельс

<variant>Кант

<variant>Маркс

<variant>Моска

<question>Қоғамның саяси жүйесі:

<variant>билік жүргізіп, қоғамдық тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін әлеуметтік топтар мен саяси институттардың жиынтығы, өзарақатынастары <variant>саяси партиялардың қатынасы

<variant>әр түрлі қоғамдық немесе саяси ұйымдардың саяси билікке ұмтылуы

<variant>мемлекетті басқару

<variant>саяси билік

<question>Саяси институттарға жататыны:

<variant>мемлекет, саяси партиялар, кәсіподақтар, діни және қоғамдық ұйымдар

<variant>мемлекеттік ұйымдар

<variant>саяси партиялар мен саяси жетекшілер

<variant>құқық қорғау органдары

<variant>ұлттық диаспоралар

<question>Саяси жүйенің басты қызметі?

<variant>қоғамда топтар мен таптардың қатынасын реттеу

<variant>мемлекеттік билікті жүзеге асыру

<variant>сыртқы саясатты жүзеге асыру

<variant>қазына, байлық бөлу саласына бақылау жасау

<variant>белгілі бір саяси топтың мүддесін қорғау

<question>Басқару формасына қарай мемлекет қалай бөлінеді?

<variant>монархия және республика

<variant>демократия және тоталитаризм

<variant>унитарлы, федеративті

<variant>құқықтық- нормативтік

<variant>ешқандай бөлінбейді

<question>Әкімшілік- территориялық ұйымдасуына байланысты мемлекет:

<variant>унитарлы, федерациялық, конфедерациялық

<variant>монархиялық және республикалық

<variant>азаматтық және құқықтық

<variant>демократия, тоталитаризм, авторитаризм

<variant>ішкі және сыртқы

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *