«Құқықтық герменевтика» пәні

«Құқықтық герменевтика» пәні

<question>Құқықтық герменевтика дегеніміз — бұл:
<variant>заңшығарушының нормативтік-құқықтық актінің мәтініне енгізген ұғымдарын түсіну, мән-мағынасын түсіндіру туралы ғылым
<variant>нақты адамның әлеуметтік өмірінде құқық, заңдардың маңыздылығын мемлекеттік және тұрмыстық деңгейде қалыптасқан түйсіксіз терістеу
<variant>заң нормаларының жолын қабылдауға қатысушы адамдардың күйін, психикалық үрдістері мен құбылыстарды зерттейтін психология ғылымының бір саласы
<variant>құқықтық сананың құқықты және өмір шындығының құбылыстарын тұғырнамалық түрде бейнелеп, бағалайтын заңдық ұғымдарды, принциптерді, теорияны құрайтын жоғарғы қабаты
<variant>түсіндірмелік, талқылаушылық — классикалық түсінікте — мәтіндерге (текст) түсінік беру өнері

<question>Құқықтық герменевтиканың міндеті — бұл:
<variant>құқық нормаларының мағынасын түсінуден оның мәнін түсіндіруге өтуді әдістемелік қамтамасыз ету
<variant>нақты адамның әлеуметтік өмірінде құқық, заңдардың маңыздылығын мемлекеттік және тұрмыстық деңгейде қалыптасқан түйсіксіз терістеу
<variant>жалпы философиялық категориялардың мағынасын түсінуден оның мәнін түсіндіруге өтуді әдістемелік қамтамасыз ету
<variant>жалпы тарихи фактілердің мағынасын түсінуден оның мәнін түсіндіруге өтуді әдістемелік қамтамасыз ету
<variant>тек қана абсолюттіктен нақтылыққа және нақтылықтан абсолюттікке көшу танымдық тәсілін әдістемелік қамтамасыз ету

<question>Құқыққа көлемi бойынша, яғни дәлме дәл және заңи нормалардың мазмұны бойынша түсiнiк берудiң түрлерi:
<variant>сөзбе-сөз, кеңейтiлген, шектеулi
<variant>легалды және аутентикалық (түп нұсқалық) түсiндiру
<variant>доктриналды және қарапайым
<variant>ресми және бейресми түсiндiру
<variant>нормативтiк және казуалды түсiндiру

<question>Құқық нормасының мазмұнын және ондағы заң шығарушының еркiн бiлдiруге мүмкiндiк беретiн әдiстер мен жолдар:
<variant>түсiнiк беру әдiстерi
<variant>құқықты жүзеге асыру
<variant>құқықтық қатынас
<variant>мемлекеттiк механизм
<variant>құқық қолдану

<question>Құқық нормасын ресми түрде түсiндiрмелеу құқықты жүзеге асырудың қайсы нысанына жатады:
<variant>құқық нормасын қолдануға
<variant>құқық нормасын пайдалануға
<variant>құқық нормасын орындауға
<variant>құқық нормасын бұзбау, сақтауға жатады
<variant>құқықтық қатынасқа

<question>Құқық нормасына түсiнiк беру – бұл:
<variant>заң мазмұнының мәнiн түсiну
<variant>заң мәтiнiн БАҚ жариялау
<variant>заң мәтiнiмен танысу
<variant>нәтижесiнде нақты жек құқық қолдану актiсi шығарылатын, мемлекеттiк органдардың қызмет нысаны
<variant>тек үкiмдер мен санкцияларды анықтауға бағытталған мемлекеттiк органдардың ерекше қызмет нысаны

<question>Салалық заң ғылымдары:
<variant>қылмыстық құқық, конституциялық құқық, азаматтық құқық
<variant>мемлекет және құқықтың жалпы тарихы, мемлекет және құқық теориясы
<variant>криминалистика, сот психиатриясы, сот медицинасы
<variant>криминология, бухгалтерлiк есеп және сарап
<variant>саясаттану, мәдениеттану, логика

<question>Мемлекеттiк билiктi жүзеге асыратын әдiстер мен жолдар, сонымен қатар қоғамдағы саяси еркiндiктiң деңгейi және тұлғаның құқықтық сипаты:
<variant>саяси-құқықтық режим
<variant>мемлекеттiк басқару жүйесi
<variant>саяси жүйе
<variant>құқықтық жүйе
<variant>мемлекет нысаны

<question>Мемлекет пен құқықтың құрылымын ашуға көмек беретiн, құрайтын элементтерi мен компоненттерiнiң арасындағы байланысты ашатын, сонымен қатар әсер етуге көмек беретiн әдiс:
<variant>жүйе-құрылымдық
<variant>нақты-әлеуметтiк
<variant>салыстырмалы
<variant>тарихи
<variant>функционалдық

<question>Құқықтық құбылыстарды зерттейтiн жеке-ғылыми әдiстер:
<variant>құқықтық эксперимент, құқықтық сараптама
<variant>функционалдық, жүйелiк
<variant>статистикалық
<variant>салыстырмалы, әлеуметтiк
<variant>талдау және синтез

<question>Экономика, саясат, мәдениет сияқты басқа құбылыстармен байланыста болып дамитын мемлекеттiк-құқықтық құбылыстардың зерттелуiне көмектесетiн ғылыми танымдық әдiс:
<variant>диалектикалық
<variant>эксперимент
<variant>сараптама
<variant>жүйелiк
<variant>құрылымдық-функционалды

<question>Қолданбалы заң ғылымы:
<variant>криминалистика
<variant>мемлекет және құқықтың жалпы тарихы
<variant>халықаралық құқық
<variant>қылмыстық iс жүргiзу құқығы
<variant>азаматтық құқық

<question>Мемлекет пен құқықтық пайда болуының «таптық теориясын» ұсынған өкiлдер:
<variant>Маркс, Энгельс, Ленин
<variant>Макиавелли, Гамильтон
<variant>Михайловский, Бакунин
<variant>Аристотель, Фильмер
<variant>Фома Аквинский, Маритэн

<question>Мемлекет пен құқық теориясының атқаратын қызметтерi:
<variant>онтологиялық, әдiстемелiк, идеологиялық
<variant>қалпына келтiрушi
<variant>реттеушi, қорғаушы
<variant>жазалаушы
<variant>ескертпелi

<question>Мемлекеттердiң шығыстық (азия) типiнiң негiзгi белгiсi:
<variant>бұл мемлекеттер жерге мемлекеттiк және қоғамдық иесi болуына негiзделген
<variant>бұл мемлекеттер қала-мемлекеттер ретiнде пайда болып өмiр сүредi
<variant>бұл мемлекеттерде билiктiң негiзi жеке меншiк болып табылады
<variant>бұл мемлекеттерде қуатты чиновниктiк аппарат болмайды
<variant>бұл мемлекеттерде билiктiн қайнар көзi – меншiк

<question>Тарихтағы ең алғашқы мемлекеттiк басқару нысаны:
<variant>абсолюттiк монархия
<variant>президенттiк республика
<variant>шектеулi монархия
<variant>аристократиялық республика
<variant>демократиялық республика

<question>Тоталитарлық саяси жүйенi сипаттайтын белгi:
<variant>қоғам өмiрiнiң барлық салаларының толық мемлекеттенуi
<variant>мемлекеттiң төменгi органдары үшiн жоғары билiк органдарының шешiмiнiң мiндеттiлiгi
<variant>билiк органдарының халықтың сайлауы
<variant>билiктiң құқықтық заңмен шектелуi
<variant>мемлекет органдары қызметiнiң еркiндiгi, жариялылық

<question>Мемлекет пен құқық теориясы қолданатын нақты-әлеуметтiк әдiстер:
<variant>анкеталау, сауалдар жасау, сұхбаттар алу, жазбаша деректердi анализдеу
<variant>талдау, синтездеу, нақтылықтан абстрактiге және абстрактiден нақтылыққа өрлеу
<variant>құрылымдық-функционалды, тiлмәштық
<variant>логикалық, салыстырмалы
<variant>статистикалық, тарихи

<question>Монарх билiгi конституциямен шектелген, бiрақ монарх iс жүзiнде оны нақты бiр мемлекеттiң саяси жүйесiнiң орталығы етiп қоятын кең құзыретке ие. Басшы формальдi түрде монарх және Парламент алдында жауапты, бiрақ ол iс жүзiнде монарх еркiне бағынады. Бұл:
<variant>дуалистiк монархия
<variant>парламентiк республика
<variant>президенттiк республика
<variant>абсолютiк монархия
<variant>аристократиялық республика

<question>Сот немесе басқа да құзiреттi органмен нақты бiр iс бойынша берiлетiн және ол тек қаралғанда ғана мiндеттi болып табылатын құқық нормасы мағынасын ресми түсiндiру қалай аталады:
<variant>казуалды
<variant>нормативтiк
<variant>легалды (заңды)
<variant>кәсiби
<variant>ғылыми

<question>Мемлекеттi басқа саяси ұйымдық қоғамдардан ажырата алатын белгiлерінің бірі:
<variant>жалпыға мiндеттейтiн нормативтiк-құқықтық актiнi шығару мүмкiндiгiнiң болуы
<variant>өнiм жабдығы мен құралдар негiзiндегi меншiкті иеленуi
<variant>шексiз космос кеңiстiгiн игере алу монополиясының бар болуы
<variant>халықаралық ұйымдармен арақатынасы
<variant>куәлендiретiн актiнiң болу салдарына орай

<question>Мемлекеттер типологиясындағы формациялық жолдың негiзгi критериi:
<variant>қоғамдық экономикалық формациялардың ауысуы
<variant>қоғамдағы тұлға бостандығының деңгейi
<variant>ұлттық ерекшелiктер мен дәстүрлер
<variant>климаттық және географиялық жағдайлар
<variant>мәдениет деңгейi, моральдың, дiннiң, өнегелiлiктiң дамуы

<question>Шектеулi монархияның белгiлерi мынандай:
<variant>заң шығару, атқару, сот билiгi салаларында монарх билiгi болмайды, ол тек символ ретiнде қалады
<variant>үкiмет Парламентке сайлануы барысында көп дауыс алған партияның белгiлi бiр өкiлдерiнен құралады
<variant>депутаттық орынның көбiне ие, партияның лидерi үкiметтiң басшысы болады
<variant>конситуцияға сәйкес, үкiмет парламент алдында жауапты болады
<variant>заң актiлерi Парламентте қабылданып, президент қол қояды

<question>Көрсетiлген белгi нышандарының қайсысы авторитарлық саяси-құқықтық режимге тән емес:
<variant>адам құқықтары мен бостандықтарының басымдылығы, билiктiң тармағын үшке бөлу – заң шығару, атқарушы, сот билiгi
<variant>Парламенттiң рөлiн өте-мөте төмендетiп көрер көзге ғана бар, iске жоқ институтқа айналдыру
<variant>орасан зор билiк өкiлеттiктерiн елбасы мен үкiметтiң қолына жинақтау
<variant>билiктiң сайланбалы органдарының рөлiн шектеп төмендету және басқарушы-атқарушы органдардың рөлiн күшейту
<variant>азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын жою немесе едәуiр түрде шектеу,
оппозициялық партиялардың iс әрекеттерiне тыйым салу

<question>Мемлекеттiң басқару нысаны – бұл:
<variant>жоғарғы мемлекеттiк билiктiң ұйымдастырылу тәсiлi мен құрылу тәртiбi
<variant>мемлекеттiк билiктi жүзеге асыру әдiстерi мен тәсiлдерi
<variant>жергiлiктi жерлерде мемлекеттiк билiктiң ұйымдасуы
<variant>аумақтың бөлiктерге бөлiнуiнiң ұйымдастырылуы
<variant>мемлекеттiк құрылымның ұйымдастырылуы

<question>Федерация – бұл:
<variant>мүшелерi белгiлi бiр жағдайда ғана мемлекеттiк егемендiкке ие болатын күрделi мемлекеттiк құрылым
<variant>мүшелерi мемлекеттiк егемендiкке ие болмайтын бiртұтас бөлiнбейтiн мемлекет
<variant>әскери мәселенi шешу үшiн құрылған уақытша мемлекеттердiң одағы
<variant>белгiлi бiр мақсатқа жету үшiн құрылған мемлекетаралық ұйым
<variant>белгiлi бiр мақсатқа жету үшiн құрылған мемлекетаралық ұйым

<question>Жеке дара, бүкiл қоғамның, азаматтық ерекшелiгiне қарай байланыстыратын барлық тұрғындардың ресми өкiлi:
<variant>мемлекет
<variant>партия
<variant>дiни ұйымдар
<variant>қоғамдық ұйымдар
<variant>қоғамның әртүрлi билiк институттары

<question>Мемлекеттiң iшкi функциясын көрсетiңдер:
<variant>әлеуметтiк қызмет
<variant>елдi қорғау қызметi
<variant>бейбiтшiлiктi және әлемдiк тәртiптi қолдау қызметi
<variant>әлемдiк экономикаға интеграциялану қызметi
<variant>әлемдiк келелi мәселелердi шешуде басқа елдермен ынтымақтастық қарым-
қатынас орнату қызметi

<question>Мемлекеттiк органдағы, сондай-ақ лауазымды тұлғадағы заң құжаттарында бекiтiлген билiктiк өкiлеттiктiң мазмұны мен көлемi:
<variant>құзырет
<variant>қызмет
<variant>деспотизм
<variant>санкция
<variant>құқық шығармашылық

<question>Легитимдiк ненi бiлдiредi:
<variant>бекiтiлген тәртiпте тиiстi орган қабылдаған заңды қоғамның қолдауы
<variant>барлығының заң алдындаұы теңдiгiн
<variant>соттар тәуелсiздiгiн
<variant>мемлекет белгiсiн
<variant>құқық белгiсiн

<question>Саяси жүйенiң ең маңызды бөлiгi ретiнде саяси партияның ең басты мақсаты:
<variant>мемлекеттiк билiкке жету және оған әсер ету үшiн күрес
<variant>қоғамның саяси ахуалына тiкелей ықпал жасау
<variant>партия мүшесiнiң мүддесiне әрекет ету
<variant>қоршаған ортаны қорғау үшiн күресу
<variant>конституциялық құрылысты орнынан түсiру

<question>Құқықтық мемлекет белгiсiне қайсы белгi сәйкес келмейдi:
<variant>адамзат әрекеттерiн егжей-тегжейлi регламенттейтiн заңдардың
қоғам болмысында орын алуы
<variant>заңның үстемдiгi
<variant>қоғамда азаматардың кемелденген құқықтары мен бостандықтары жүйесiнiң орналуы және оларды қорғаудың тәптiштелген, дұрыстап жолға қойылған iске асыру механизмiнiң болуы
<variant>мемлекеттiк билiктiң заң шықару-қабылдау, атқару және сот билiктерiне бөлiнуi
<variant>тәуелсiз, пәрмендi сот билiгiнiң болуы

<question>Азаматтық қоғамның негiзi мен маңызды құндылықтары болып табылады:
<variant>отбасы, меншiк, тұлға, бостандық, құқық, мемлекеттiлiк, руханилық, тәртiп
<variant>сепаратизм, плюрализм, қоғам өмiрiнiң барлық саласын идеалдандыру
<variant>құқық бұзушылық, жаза, жауапкершiлiк
<variant>туыстық, достық, құрмет (құрмет тұту)
<variant>дәстүрлер, дiн, атеизм

<question>«Мәні – адам құқықтары мен бостандықтары билікпен сыйға берілмейді, ол оған тумысынан тиесілі және еш кедергісіз жүзеге асырылуы тиіс» дегенге саятын құқық теориясы қалай аталады:
<variant>табиғи құқық теориясы
<variant>құқықтың нормативистік теориясы
<variant>психологиялық теория
<variant>құқықтың социологиялық теориясы
<variant>идеологиялық теория

<question>Құқықтың басты тағайыны:
<variant>реттеушiлiк, қорғаушылық
<variant>бағалаушылық
<variant>танымдық
<variant>тәрбиелiк
<variant>интиретивтiк

<question>Құқық дегенiмiз:
<variant>мемлекетпен қабылданатын және қамтамасыз етiлетiн қоғам туралы әдiлеттi түсiнiк беретiн жалпыға мiндеттi ережелер жүйесi
<variant>жақсылық, жамандық, ар-намыс, ар-ождан және тағы басқалардың бар екендiгi жайында
<variant>әдеттiң әсерiмен орындалатын және ұзақ уақыт бойы қолданудың негiзiнде бекiтiлген, тарихи қалыптасқан мiнез-құлық ережесi
<variant>дiни салт-дәстүрдi орындағанда мiндеттi болып келетiн, мiнез-құлық ережелерi
<variant>белгiлi бiр мемлекеттiң сот шешiмдерiнiң жинағы

<question>Құқықты социологиялық (кең) мағынада пайымдау әдiсiнiң басты идеясын көрсетiңiз:
<variant>құқыққа мiнез-құлықтың тек жазбаша түрдегi ережелерi ғана емес, сондай-ақ өзге де құқықтық құбылыстар: құқықтық сана, құқықтық қатынас, субъективтiк құқықтар, қолдану актiлерi де жатады
<variant>құқық мемлекет кепiлдендiрген әрi санкциялаған жалпыға бiрдей мiндеттi, ресми анықталған нормалар мен мiнез-құлық ережелерiнiң жүйесi
<variant>құқық дегенiмiз теңдiк, бостандық, гуманизм қағидаларына негiзделген нормативтiк деңгейге көтерiлген әдiлеттiлiк
<variant>құқық дегенiмiз мәдениет пен өркениеттiң құбылысы (феноменi)
<variant>құқық адам табиғатынан, адамзат ақылы-парасатынан, жалпыға бiрдей ортақ iзгiлiк қағидаларынан туындайды. Құқық негiзгi iзгiлiк және құқықтық идеялар мен қағидалар, табиғи заңдар

<question>Құқық нормаларының өзара байланыстылығы мен үйлестiрiлгенiне сiлтемелейтiн құқық белгiсiн төмендегiлер арасынан табыңыз:
<variant>жүйелiлiгi
<variant>мемлекет тарапынан кепiлдендiрiлгендiгi
<variant>формалды анықтық
<variant>реттеушiлiгi
<variant>құқықтың ырықтық сипаты

<question>Құқықтық презумпциялар — дегенiмiз:
<variant>құқықта баянды етiлген заңды фактiлердiң бар-жоқтығын бiлдiретiн жорамалдар
<variant>құқықтың негiзгi қызметтерi
<variant>құқықтың негiзгi идеялары
<variant>құқықтың негiзгi белгiлерi
<variant>құқық нысандары

<question>Тәуке ханның «Жетi Жарғы» жинағы қай құқық нысанына жатады:
<variant>құқықтық әдет-ғұрыпқа
<variant>сот прецедентiне
<variant>нормативтiк актiге
<variant>нормативтiк шартқа
<variant>мораль нормаларына

<question>Құқықты iзгiлiк, философиялық тұрғыдан пайымдаудың басты идеясы:
<variant>құқық теңдiк, бостандық, гуманизм қағидаларына негiзделген нормативтiк деңгейге көтерiлген әдiлеттiлiк
<variant>құқыққа мiнез құлықтың тек жазбаша түрдегi ережелерi ғана емес, сондай-ақ өзге де құқықтық құбылыстар: құқықтық сана, құқықтық қатынас, субъективтiк құқықтар, қолдану актiлерi де кiредi
<variant>құқық мемлекет кепiлдiк берген және санкциялаұан жалпыға бiрдей мiндеттi, ресми анықталған нормалардың, мiнез-құлық ережелерiнiң жүйесi
<variant>құқық адам табиғатынан, адамзат ақыл-парасатынан, жалпыға ортақ iзгiлiк қағидаларынан туындайды. Құқық негiзгi iзгiлiк және құқықтық идеялар мен қағидалар, табиғи заңдар
<variant>құқық мәдениет пен өркениеттiң ерендiк құбылысы (феноменi)

<question>Заң белгiлеген тәртiппен тұлға кiнәсi сот шешiмiмен дәлелденбейiнше оны кiнәсiз деп болжамдау атауын табыңыз:
<variant>кiнәсiздiк презумпциясы
<variant>тұлға құқығына қол сұғылмашылық
<variant>құқыққабiлеттiлiк
<variant>деликтқабiлеттiлiк
<variant>тұлға мәртебесi

<question>Басымдыққа ие қайнар көздердiң сипаты бойынша, қазақстандық құқық қандай құқық жүйесiне жақынырақ болып келедi:
<variant>романо-германдық
<variant>дәстүрлiк немесе әдет-ғұрыптық
<variant>англо-саксондық
<variant>социалистік
<variant>дiни-дәстүрлiк

<question>Құқық жайлы «тазаң iлiмнiң» авторы кiм? Осы iлiмнiң басты идеясы — қоғамдық өмiрдiң және идеологиялық аспектiлердiң құбылыстарымен өзара байланыссыз түрде мемлекетпен құрылатын нормаларды ғана құқық деп тану:
<variant>Ганс Кельзен
<variant>Шарль-Луи Монтескье
<variant>Карл Маркс
<variant>Мон Дюги
<variant>Л.И. Петрежицкий

<question>Құқықтың нормативтiк сипаты мынаны бiлдiредi:
<variant>құқық белгiлi мемлекетте ғана ресми танылады және қолданыстағы заң нормаларының жүйесi түрiнде байқалады
<variant>құқық – қоғамдық қатынастардың мемлекеттiк реттеушiсi болып табылады. Құқықтың адамдар араларындағы қатынастарға жасаған реттеушiлiк ықпалы ол қатысушылар үшiн заңдық салдарды тудындатады
<variant>құқық қоғамның мемлекеттiк еркiн, оның жалпы адамзаттық және таптық сипатын бiлдiредi
<variant>құқықты мемлекет шығарады немесе санкцияланады және оны бұзушылықтан қорғайды
<variant>құқық ұдайы өзгермелi жағдайда болатын нормалар мен мiнез-құлық ережелерi

<question>Романо-германдық құқық жүйесінің басты қайнар көздері:
<variant>нормативтік құқықтық акт
<variant>құқықтық әдет-ғұрып
<variant>сот үлгісі (прецедент)
<variant>Құран, иджма, сунна
<variant>құқықтық доктрина

<question>Құқық жүйесiнiң қайсысында судья құқық жасаушы, шығарушы болып табылады:
<variant>ағылшын-саксондық жүйеде
<variant>романо-германдық құқықтық жүйеде
<variant>дiни құқықтық жүйеде
<variant>ресейлік құқық жүйесiнде
<variant>социалистік құқықтық жүйеде

<question>Корпоративтiк, техникалық, дiни, моральдық нормалардың заңды нормалардан айырмашалығы қандай:
<variant>айырмашылығы әрекет ету шегi мен бұзылу салдарына байланысты
<variant>айырмашылық жоқ
<variant>айырмашылығы шамалы
<variant>айырмашылығы аталуына байланысты
<variant>айырмашылығы әрекет ету аясынды

<question>Әлеуметтік нормалар – бұл:
<variant>адамдар арасындағы өзара қарым-қатынастарды реттейтін мінез-құлық ережелері
<variant>адамдардың табиғатқа, техникаға, өндіріс құрал-жабдықтарына қатынасын сипаттайтын ережелер
<variant>заңдарда бекітілген техникалық нормалар
<variant>ақыл мен әділдікке негізделген мінез-құлық ережелері
<variant>тараптардың ерікті келісімінің негізінде өңделетін мінез-құлық ережелері

<question>Техникалық-юридикалық нормалар:
<variant>заңдарда бекітілген техникалық нормалар
<variant>адамдардың табиғатқа, техникаға, өндіріс құрал-жабдықтарына қатынасын сипаттайтын ережелер
<variant>адамдар арасындағы өзара қарым-қатынастарды реттейтін мінез-құлық ережелері
<variant>ақыл мен әділдікке негізделген мінез-құлық ережелері
<variant>тараптардың ерікті келісімінің негізінде өңделетін мінез-құлық ережелері

<question>Конституциялық-құқықтық реттеудің әдістері:
<variant>қоғамдық қатынастарға құқықтық әсер етудің тәсілдері мен амалдарының жиынтығы
<variant>конституциялық-құқықтық қатынастар
<variant>конституциялық құқық жүйесі
<variant>негізінде конституциялық-құқықтық қатынастар туындайтын қоғамдық қатынастар
<variant>басшылыққа алатын негізгі ережелер

<question>ҚР конституциялық құқығының пәні:
<variant>конституциялық-құқықтық қатынастар
<variant>қоғамдық қатынастарға құқықтық әсер етудің тәсілдері мен амалдарының жиынтығы
<variant>конституциялық құқық жүйесі
<variant>әлеуметтік құрылыс
<variant>басшылыққа алатын негізгі ережелер

<question>Берілген әдіс Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының әдісі болып табылмайды:
<variant>мәжбүрлеуші
<variant>рұқсат беруші
<variant>тану
<variant>міндеттеуші
<variant>тыйым салушы

<question>Конституциялық құқық жүйесі өзіне мыналарды қамтиды:
<variant>конституциялық -құқықтық нормалар, қағидалар мен институттарды
<variant>жалпы және арнайы бөлімдерді
<variant>сот төрелігінің конституциялық қағидаларын
<variant>конституциялық- құқықтық нормаларды
<variant>кұкықтық әдет-ғұрыптарды

<question>Конституция:
<variant>еліміздің бүкіл аумағында ең жоғарғы күші бар құқықтық нормалардың жүйесі
<variant>әдет-ғұрыптардың жиынтығы
<variant>заңға сәйкес акт
<variant>мемлекеттік билік органдарының арасындағы қатынастарды реттейтін әдіс-тәсілдердің жиынтығы
<variant>негізінде конституциялық-құқықтық қатынастар туындайтын қоғамдық қатынастар

<question>Преамбула Конституцияның бөлігі ретінде өзімен мыналарды қарастырады:
<variant>кіріспе бөлімді
<variant>Конституцияның бөлімінде карастырылатын өтпелі ережелерді
<variant>қосымшаны
<variant>негізгі бөлімді
<variant>қорытынды бөлімді

<question>ҚР-ның әрекет етуші Конституциясы қашан қабылданды?
<variant>30.08.1995ж.
<variant>28.01.1993ж.
<variant>07.10.1998ж.
<variant>16.12.1991ж.
<variant>25.10.1990ж.

<question>ҚР Конституциясында қандай саяси режим бекітілген:
<variant>демократиялық
<variant>либериалдық
<variant>либералды-авторитарлық
<variant>авторитарлық
<variant>тоталитарлық

<question>Қазақстан — зайырлы мемлекет. Ол дегеніміз:
<variant>діни бірлестіктер мемлекеттен ажыратылған
<variant>жоғарғы қоғамның ерекше құқықтары танылады
<variant>жоғарғы рухани-этикалық қағидалары бар мемлекет
<variant>саяси қызметі жоғары мәдениетті мемлекет
<variant>заңның басымдылығы танылады

<question>Мемлекеттік егемендік белгілеріне жатпайтын тармақшаны алып тастаңыз:
<variant>аумақтарды автономияға бөлу
<variant>мемлекеттің тәуелсіздігі
<variant>мемлекеттің ісіне өзгенің қол сұқпауы
<variant>өз азаматтығы мен аумағының болуы
<variant>мемлекеттік биліктің біртұтастығы мен жоғарылығы

<question>Мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарда саяси мақсаттағы қоғамдық бірлестіктердің қызметіне жол беріледі ме:
<variant>жол берілмейді
<variant>жол беріледі, себебі онымен азаматтардың мемлекет істеріне қатысу құқығы іске асырылады
<variant>олардың жарғысында белгіленгенде жол беріледі
<variant>заңмен белгіленген жағдайларда жол беріледі
<variant>тиісті мемлекеттік органның рұқсатымен жол беріледі

<question>Мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы:
<variant>халық
<variant>Президент
<variant>Парламент
<variant>Үкімет
<variant>жергілікті әкімдік

<question>Республикада мемлекеттік билік іске асады:
<variant>биліктің үш тармаққа бөліну қағидасына сәйкес (атқарушы, заң шығарушы, сот билігі)
<variant>тек кана Парламент палаталарының бірлескен отырысымен
<variant>Конституциялық бақылау органдарымен
<variant>тек қана Республика Үкіметімен
<variant>Республика Президентімен және оның әкімшілігімен ғана

<question>ҚР Конституциясына сәйкес Қазақстан Республикасының халқы:
<variant>мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы
<variant>биліктің объектісі
<variant>саяси билік үшін резерв
<variant>салық жинаудың көзі
<variant>ешқандай ролі жоқ

<question>Біртұтас мемлекет белгілеріне аталғандардың қайсысы жатпайды:
<variant>аумақтық бірліктердің өз еркімен шығу құқығы
<variant>бір азаматтықтың болуы
<variant>біртұтас мемлекеттің аумақтық бірліктерінің саяси дербестігі болмайды
<variant>құқықтың бірыңғай жүйесінің болуы
<variant>жоғарғы мемлекеттік билік органдарының бірыңғай жүйесі

<question>ҚР Конституциясына сәйкес, Қазақстан Республикасы:
<variant>өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады
<variant>құқықтық мемлекет құру мақсатын қояды
<variant>әлеуметтік мемлекет құру мақсатын қояды
<variant>өзін конституциялық мемлекет деп жариялайды
<variant>демократиялық, құқықтық мемлекет болып табылады

<question>ҚР-ның мемлекеттік құрылым нысаны:
<variant>біртұтас
<variant>федеративті
<variant>автономиялық құрылымдарымен біртұтас мемлекет
<variant>ТМД елдері құрамына кіретін мемлекет
<variant>конфедерация

<question>ҚР Конституциясына сәйкес халық пен мемлекет атынан билік жүргізу құқығы берілген:
<variant>Президентке, сондай-ақ өзінің конституциялық өкілеттілігі шегінде Парламентке
<variant>Президентке, сондай-ақ өзінің конституциялық өкілеттілігі шегінде Үкіметке
<variant>тек қана Президентке
<variant>тек қана Парламентке
<variant>тек қана Үкіметке

<question>ҚР Конституциясына сәйкес ҚР азаматтығы:
<variant>оны қандай негізде алынғанына қарамастан бірыңғай және тең болып танылады
<variant>қос азаматтық
<variant>ҚР-ның мемлекетаралық шарттарында белгіленген жағдайда қос азаматтық танылады
<variant>ҚР азаматтарында басқа мемлекеттің азаматтығы танылады
<variant>бірнеше азаматтық танылады

<question>ҚР азаматтығына қабылдау немесе одан бас тарту туралы шешімді қабылдайды:
<variant>ҚР Президенті
<variant>ҚР Парламенті
<variant>ҚР Парламентінің ұсынысы бойынша ҚР Президенті
<variant>ҚР Ішкі істер министрлігінің Көші-қон комитеті
<variant>ҚР Үкіметі

<question>Филлиация – бұл:
<variant>азаматтықты тууы бойынша алуы
<variant>азаматтықты жоғалту
<variant>азаматтықтан айрылу
<variant>азаматтықты қалпына келтіру
<variant>азаматтықтан шығу

<question>Бипатридтер дегеніміз:
<variant>қос азаматтығы бар адамдар
<variant>шетел азаматтары
<variant>азаматтығы жоқ адамдар
<variant>репатрианттар
<variant>қоныс аударғандар

<question>Апатридтер — бұл:
<variant>азаматтығы жоқ адамдар
<variant>натурализация жолымен азаматтықты алған азаматтар
<variant>бірнеше азаматтығы бар адамдар
<variant>қос азаматтығы бар адамдар
<variant>ҚР азаматтары

<question>ҚР азаматтығын алу үшін отырықшылықтың қандай мерзімі бекітілген:
<variant>5 жыл
<variant>1 жыл
<variant>3 жыл
<variant>10 жыл
<variant>7 жыл

<question>Сайлауға құқығын азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының қандай тобына жатқызуға болады:
<variant>саяси
<variant>экономикалық;
<variant>жеке (азаматтық)
<variant>әлеуметтік
<variant>мәдени

<question>ҚР Конституциясы бойынша білім алудың қай түрі ақысыз:
<variant>орта білім
<variant>кәсіби білім
<variant>жоғары білім
<variant>арнайы
<variant>орташа және жоғары

<question>Экономикалық құқыққа мыналар жатады:
<variant>жеке меншікке құқығы
<variant>таңдау құқығы
<variant>петиция құкығы
<variant>ақпаратқа құқығы
<variant>сайлау құқығы

<question>Саяси құқықтар мен бостандықтарға мыналар жатады:
<variant>мемлекеттің ісін басқаруға қатысу құқығы
<variant>өмір сүруге кұқығы
<variant>ар-ождан бостандығы
<variant>өлімге құқық
<variant>жеке меншікке құқығы

<question>Төменде керсетілген мемлекеттік органдардың қайсысы қоғамдық бірлестіктерді тіркеуді жүзеге асырады:
<variant>әділет органдары
<variant>ұлттық қауіпсіздік органдары
<variant>ішкі істер органдары
<variant>әкімдер
<variant>прокуратура

<question>Республикалық қоғамдық бірлестіктерді мемлекеттік тіркеу іске асады:
<variant>әділет министрлігімен
<variant>бұкаралық ақпарат құралдары мен баспа министрлігімен
<variant>әкімдермен
<variant>Үкіметпен;
<variant>ҰҚК-мен

<question>Енжар сайлау құқығы нені білдіреді:
<variant>өзі сайлануға құқығын
<variant>сайлауға құқықты
<variant>дауыс беруге қатыспауға құқығын
<variant>белгілі бір үміткердің мүдделерін білдіру құқығын
<variant>бірнеше дауыс беруге құқықты

<question>Қанша жасқа жеткен ҚР азаматтары республикалық референдумға қатысу құқығына ие болады:
<variant>18 жастан
<variant>21 жастан
<variant>17 жастан
<variant>20 жастан
<variant>16 жастан

<question>Қазақстанда белсенді сайлау кұқығы басталады:
<variant>18 жастан
<variant>20 жастан
<variant>16 жастан
<variant>30 жастан
<variant>25 жастан

<question>Сайлау кұқығының цензасы мыналарды білдіреді:
<variant>кандидаттардың сәйкес келу шарттарын
<variant>депутаттардың міндеттерін
<variant>сайлаушылардың құқықтары мен міндеттерін
<variant>депутаттардың кұқықтарын
<variant>депутаттардың мінез-құлық ережесін

<question>Сайлау участкелері келесі ерекшеліктерді есепке ала отырып құрылады:
<variant>әрбір сайлау учаскесінде 3 мыңнан астам емес сайлаушылардың болуы
<variant>500 адамның болуы
<variant>200 адамнан көп емес
<variant>әрбір сайлау учаскесінде 2 мыңнан астам емес сайлаушылардың болуы
<variant>әрбір сайлау учаскесінде 1 мыңнан астам емес сайлаушылардың болуы

<question>Сайлау жолымен құрылады:
<variant>мемлекеттің өкілді органдары
<variant>мемлекеттің жоғарғы атқарушы органдары
<variant>жергілікті атқарушы органдар
<variant>мемлекеттің барлық өкілді және аткарушы органдары
<variant>мемлекеттің барлық атқарушы органдары

<question>Дауыс берудің қорытындысы бойынша Президентікке сайланған болып саналатын кандидат:
<variant>дауыс беруге қатысушы сайлаушылардың 50% — дан астам дауысын алған
<variant>барлық сайлаушылардың 50%-дан астам дауысын алған
<variant>салыстырмалы көпшілік дауысын алған
<variant>білікті көпшілік дауысын алған
<variant>сайлаушылардың 51% -дан астам дауысын алған

<question>ҚР Қарулы Күштерінің Бас қолбасшысы:
<variant>ҚР Президенті
<variant>ҚР Қорғаныс министрі
<variant>ҚР Ішкі істер министрі
<variant>Сенат Төрағасы
<variant>Премьер-Министр

<question>Аталғандардың қайсысы ҚР Президентінің өкілеттіліктеріне жатпайды:
<variant>мемлекеттік меншікті басқаруды ұйымдастырады
<variant>Қазақстан халқына жыл сайын жолдау жасау
<variant>Парламенттің кезекті сайлауларын тағайындау
<variant>халықаралық шарттар мен келісімдерге қол қояды
<variant>Парламенттің келісімімен Премьер-Министрді тағайындайды

<question>ҚР Президентінің кезекті сайлауы өтеді:
<variant>желтоқсанның бірінші жексенбісінде
<variant>ақпанның бірінші жексенбісінде
<variant>наурыздың бірінші жексенбісінде
<variant>қаңтардың бірінші сәрсенбісінде
<variant>желтоқсан немесе қаңтарда

<question>Төменде көрсетілген актілердің қайсысын ҚР Президенті қабылдайды:
<variant>жарлық
<variant>қаулы
<variant>үкім
<variant>шешім
<variant>бұйрық

<question>Конституцияға сәйкес ҚР Парламенті:
<variant>заң шығару қызметін жүзеге асыратын жоғары өкілді орган
<variant>биліктің жалғыз өкілді органы
<variant>биліктің жергілікті органы
<variant>мемлекеттік биліктің ең жоғары органы
<variant>биліктің жалғыз заң шығарушы органы

<question>Қазақстанның Парламент Мәжілісі қанша депутаттан тұрады:
<variant>107 депутат
<variant>98 депутат
<variant>47 депутат
<variant>100 депутат
<variant>67 депутат

<question>Сенат депутаттарын сайлауда таңдаушылар тізіміне кіреді:
<variant>мәслихаттардың депутаттары
<variant>ҚР-ның 18 жасқа толған азаматтары
<variant>Мәжіліс депутаттары
<variant>Сенат депутаттары
<variant>барлық азаматтар

<question>Парламент палаталарының тұрақты комитеттерінің саны мына мөлшерден артпауы керек:
<variant>7
<variant>9
<variant>6
<variant>8
<variant>10

<question>Депутаттық этика ережесі немен бекітіледі:
<variant>Палата регламентімен
<variant>Конституциямен
<variant>Президентпен
<variant>заңмен
<variant>конституциялық заңмен

<question>ҚР Парламентінің төменгі палатасы қалай аталады:
<variant>Мәжіліс
<variant>Мәслихат
<variant>Сенат
<variant>Облыс депутаттарының кеңесі
<variant>Парламенттік топ

<question>Мына жасқа жеткен ҚР азаматы Мәжіліс депутаты бола алады:
<variant>25 жас
<variant>18 жас
<variant>30 жас
<variant>20 жас
<variant>35 жас

<question>Төмендегі көрсетілген актілердің қайсысы жоғары заңдық күшіне ие:
<variant>конституциялық заң
<variant>ҚР Президентінің өкімі
<variant>ҚР Президентінің жарлықтары
<variant>бекітілген халықаралық шарт
<variant>заңдар

<question>Мына жасқа жеткен ҚР азаматы Сенат депутаты бола алады:
<variant>30 жас
<variant>35 жас
<variant>20 жас
<variant>40 жас
<variant>25 жас

<question>Нормаларды бейнелеу мен бекiтудiң мемлекеттiк ресми тәсiлдерi, жалпы ережелерге жалпыға мiндеттi құқықтық мағына беру дегенiмiз:
<variant>құқық нысандары
<variant>саяси декларациялар
<variant>моральдық принциптер
<variant>мелекеттiк бұйрықтар
<variant>құқықтық принциптер

<question>Мемлекеттiк билiктiң жоғарғы органдарымен қабылданатын және негiзгi, жетекшi болып табылатын құқықтық актiлер бұл:
<variant>заңдар
<variant>ережелер
<variant>бұйрықтар
<variant>жарлықтар
<variant>шешiмдер

<question>Қандай әлеуметтік нормаларға мемлекеттік мәжбүрлеудің мүмкіндігі тән:
<variant>құқық нормаларына
<variant>діни нормаларға
<variant>моральдық нормаларға
<variant>әдет-ғұрып нормаларына
<variant>корпоративтік нормаларға

<question>Құқық қолдану актiсiн көрсетiңiз:
<variant>ҚР Президентiнiң «Нақты тұлғаларды ордендермен марапаттау туралы» Жарлығы, сот шешiмi немесе үкiмi, жұмысқа қабылдау туралы бұйрық
<variant>«Жеке тұлғаларға салық салу тәртiбi туралы» Қаржы Министрлiгiнiң инструкциясы
<variant>ҚР Президентiнiң «Мемлекеттiк органдар жүйесiн реформаландыру жөнiндегi кезектi шаралар туралы» Жарлығы
<variant>Жолда жүру ережелерi
<variant>ҚР Конституциясы, «ҚР мемлекеттiк қызмет туралы» заңы

<question>Нормативтiк-құқықтық актi (НҚА) дегенiмiз:
<variant>НҚА – ерекше тәртiппен құқық шығару iсiмен шұғылданатын орган қабылдаған құқық нормасы бар ресми акт
<variant>ерiк-ықтиярды бiлдiретiн, адресатына(тағайынына) орындау мiндеттi болатын ауызша нұсқа
<variant>НҚА – жалпыға бiрдей мiндеттi және қоғамдық қатынастарды реттейтiн жалпы сипаты бар мiнез-құлық ережелерi
<variant>НҚА – өнегелiк , iзгiлiк қатынастарын реттейтiн мiнез-құлық ережелерi
<variant>НҚА – құқықты қолданудың жеке (дербес) актiсi түрiнде бiлдiрiлген нақты
ұйғарым

<question>Мыналардың қайсысы заңға негiзделген нормативтiк құқықтық актiлерге жатпайды:
<variant>конституциялық заңдар
<variant>жергiлiктi басқару органдарының актiлерi
<variant>Министрлiктер мен ведомстволардың актiлерi, алқалар бұйрықтары, нұсқаулары, ережелерi, жарғылары, шешiмдерi
<variant>Үкiмет қаулылары
<variant>Президент жарлықтары

<question>Мемлекеттiң мәжбүрлеу күшiмен қамтамасыз етiлетiн жалпыға бiрдей мiндеттi әлденеше рет қайталанатын дағдылы жүрiс-тұрыс ережесi не деп аталады:
<variant>санкцияланған не құқықтық әдет-ғұрып
<variant>әдет-ғұрып
<variant>нормативтiк акт
<variant>сот прецедентi
<variant>құқықтық доктрина

<question>Нормативтiк актiнiң әрекет ету шегi белгiлi аумақ шегiнде болады. Бұл дегенiмiз:
<variant>нормативтiк актiнiң күшi кеңiстiкке байланысты болады
<variant>нормативтiк актiнiң күшi уақытқа байланысты болады
<variant>нормативтiк актiнiң күшi белгiлi тұлғалар шеңберiнде ғана болады
<variant>нормативтiк актiнiң күшi анықтылық дәрежесiне байланысты болады
<variant>нормативтiк актiнiң күшi оның қабылдану орнына байланысты болады

<question>Жүрiс-тұрыс ережесiн құқықтар ұсыну және заңи мiндеттер жүктеу арқылы бекiтетiн құқық нормасының элементi:
<variant>диспозиция
<variant>гипотеза
<variant>санкция
<variant>презумпция
<variant>заңи қызмет

<question>Өзiнiң әрекет ету шартын тiкелей басқа актiлерде көрсететiн құқық нормасы:
<variant>сiлтемелi
<variant>императивтiк
<variant>отбасылық-құқықтық
<variant>азаматтық-құқықтық
<variant>диспозитивтiк

<question>Құқық нормасын бұзушыға жағымсыз әсер етудi анықтайтын құқық нормасының элементi:
<variant>санкция
<variant>диспозиция
<variant>гипотеза
<variant>презумпция
<variant>аксиома

<question>Құқық нормасының жүзеге асырылуының шарттары мен жағдайларын анықтайтын құқық нормасының элементi:
<variant>гипотеза
<variant>диспозиция
<variant>санкция
<variant>презумпция
<variant>преамбула

<question>Санкциялар анықтылық дәрежесiне байланысты келесiдей бөлiнедi:
<variant>абсолюттi анықталған, салыстырмалы анықталған, баламалы
<variant>құқықты қалпына келтiру және айыптық (жазалаушы)
<variant>азаматтық құқықтық, қылмыстық құқықтық
<variant>әкiмшiлiк құқықтық, тәртiптiк құқықтық
<variant>материалдық және тұлғалық

<question>Құқық нормасының диспозициясы бiлдiру нысанына қарай бөлiнедi:
<variant>құқық берушi, мiндеттеушi, тиым салушы
<variant>императивтiк, диспозитивтiк, көтермелейтiн, ұсыныстық
<variant>заңдық нормалар және заңға негiзделген нормалар
<variant>жалпылық әрекеттегi нормалар және шектеулi әрекеттегi нормалар
<variant>материалдық нормалар және iс жүргiзу нормалары

<question>Құқық нормасы – құқық қағидасы ретiнде:
<variant>жалпы ережелер мен жалпы идеялары бар нормалар
<variant>құқық нормасының элементтерi анық белгiленбеген нормалар
<variant>қоғамдық қатынастардың қатысушыларының жүрiс-тұрыстарын анықтайтын нормалар
<variant>тиым салушы нормалар
<variant>белгiлi бiр жүрiс-тұрысты сақтауға мiндеттейтiн нормалар

<question>Нормативтік-құқықтық актілерді олардың мазмұнын өңдеу арқылы тәртіптеу, біртұтастыққа келтіретін, ресми сипаты бар жүйелеу не деп аталады:
<variant>кодификациялау
<variant>инкорпорациялау
<variant>консалидациялау
<variant>легализациялау
<variant>национализациялау

<question>Демократизм құқық шығармашылығы қағидаларының бірі ретінде нені білдіреді:
<variant>құқық нормаларында халық еркі мен мүддесінің көрініс табу міндеттілігі
<variant>актілер қабылдау процедуралары мен компетенттігін сақтау
<variant>актілердің негізділігі, доктриналарды, әлеуметтік мәліметтерді қабылданған құқықтық нормалар әрекеттерінің салдарын болжау
<variant>заң жобаларын дайындау және қабылдау кезіндегі компетенттік, құқықтық және жалпы сауаттылық
<variant>актілерді дайындау және қабылдау уақытын дұрыс анықтау, реттелетін қоғамдық қатынастарының даму дәрежесін есепке алу

<question>Заңдылық құқық шығармашылығы қағидаларының бірі ретінде нені білдіреді:
<variant>актілер қабылдау процедуралары мен компетенттігін сақтау
<variant>құқық нормаларында халық еркі мен мүддесінің көрініс табу міндеттілігі
<variant>актілердің негізділігі, доктриналарды, әлеуметтік мәліметтерді қабылданған құқықтық нормалар әрекеттерінің салдарын болжау
<variant>актілерді дайындау және қабылдау уақытын дұрыс анықтау, реттелетін қоғамдық қатынастарының даму дәрежесін есепке алу
<variant>заң жобаларын дайындау және қабылдау кезіндегі компетенттік, құқықтық және жалпы сауаттылық

<question>Қылмыстарды тергеу, қылмыстық, азаматтық, арбитраждық істерді, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарау және шешу үрдісінде туындайтын қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы не деп аталады:
<variant>іс жүргізу құқығы
<variant>материалдық құқық
<variant>объективтік құқық
<variant>субъективтiк құқық
<variant>табиғи құқық

<question>Заңдарды жүйелеудің барысында олардағы нормативтік материалдарды консолидациялаудың хронологиялық, пәндік және басқа да белгілері бойынша жүргізілетін түрлерінің бірін көрсетіңіз:
<variant>инкорпорациялау
<variant>легитимдендіру
<variant>криминализациялау
<variant>кодификациялау
<variant>преюдиция

<question>Заңдарды бiлмеу жауаптылықтан босата ма:
<variant>босатпайды
<variant>босатады
<variant>тек кәмелетке толмағандарды босатады
<variant>заңдарда көрсетiлген тек жеке адамдарды босатады
<variant>мүгедектер мен әлеуметтiк жағдайы төмендердi босатады

<question>Құқықтың қай субъектiлерiнде құқық қабiлеттiлiк және әрекет қабiлеттiлiк бiр уақытта пайда болады:
<variant>заңды тұлғаларда
<variant>жеке тұлғаларда
<variant>екеуiнде де
<variant>ешқайсысында
<variant>бөлек жағдайда жеке тұлғаларда

<question>Құқық қолдану – бұл:
<variant>нәтижесiнде жеке шешiм шығарылатын мемлекеттiк органдардың ерекше билiк қызметi
<variant>нәтижесiнде заң күшi бар НҚА қабылданатын заң шығарушы органдардың ерекше билiк қызметi
<variant>құқық нормасын iс жүзiне асыруға бағытталған құқық субъектiлерiнiң әрекетi
<variant>қоғамдық ұйымдардың, саяси партиялардың, қозғалыстардың құқық пен бостандықтарды жүзеге асыруға бағытталған қызметi
<variant>азаматтардың құқық, бостандықтар және мiндеттердi жүзеге асыруға
бағытталған қызметi

<question>Құқық нормасын ресми түрде түсiндiрмелеу құқықты жүзеге асырудың қайсы нысанына жатады:
<variant>құқық нормасын қолдануға
<variant>құқық нормасын пайдалануға
<variant>құқық нормасын орындауға
<variant>құқық нормасын бұзбау, сақтауға жатады
<variant>ешқайсысына

<question>Заңда көрсетiлген тиiстi орындалуы заң алдындағы жауаптылықтың туындауы мүмкiн мiнез-құлық:
<variant>заңи мiндет
<variant>обьективтiк құқық
<variant>субьективтiк құқық
<variant>жаратылыстық құқық
<variant>заңи жауаптылық

<question>Субьектiлерi бойынша құқықтық қатынастың түрлерi:
<variant>абсалюттiк, салыстырмалы
<variant>реттеу, қорғау құқықтық қатынасы
<variant>қылмыстық-құқықтық, азаматтық-құқықтық
<variant>әкiмшiлiк-құқықтық, тәртiптiк құқықтық
<variant>тұрақты және уақытша

<question>Құқықтық реттеудiң диспозитивтiк әдiсi дегенiмiз:
<variant>заңмен бекiтiлген шектерде құқық субъектiлерiнiң арасындағы өзара қарым-қатынастарды реттеуге мүмкiндiк беретiн ықпал ету тәсiлi
<variant>құқық субъектiлерiне жүрiс-тұрыстың неғұрлым мәндi вариантын ұсынатын ықпал ету тәсiлi
<variant>құқықтық норманың шегiнен шығуға жол бермейтiн ықпал ету тәсiлi
<variant>мадақтау жолымен әлеуметтiк пайдалы белсендi жүрiс-тұрыс тәсiлi
<variant>императив немесе билiктiк бұйрық

<question>«Құқықтық үлгi iс (прецедент) және нормативтiк-құқықтық акт» ұғымдарын белгiлейтiн ортақ термин:
<variant>құқық нысаны
<variant>құқық қолдану актiсi
<variant>құқықты түсiндiру актiсi
<variant>құқық қызметi
<variant>құқықтағы олқылықтар

<question>Заң дегенiмiз:
<variant>ең жоғарғы заңдық күшi бар нормативтiк акт
<variant>қоғамның барлық мүшелернiң ерiктi түрде жасасқан келiсiмi
<variant>тараптардың өзара келiсiмдерiмен қамтамасыз етiлетiн шарт
<variant>мемлекет органдарының ресми түрде қабылдаған кез келген құжаты
<variant>қоғамда әлденеше рет қайталанып тұратын тәртiп

<question>Нормативтiк құқықтық актiлердi түрлерге бөлу критерийлерi:
<variant>НҚА шығарған субьект
<variant>мақсатты бағыт
<variant>шығарылу уақыты
<variant>құқық салалары
<variant>олар есептелген кеңiстiк

<question>Ұқсас iстердi реттеуде қолданылатын, мемлекеттiк органдардың нақты шешiмi қай құқық нысанына жатады:
<variant>сот немесе әкiмшiлiк прецедентi
<variant>құқықтық әдет-ғұрып
<variant>нормативтiк шарт
<variant>иджма, қияс
<variant>заң

<question>Қазақстан Республикасындағы құқықтың негiзгi қайнар көзi:
<variant>нормативтiк құқықтық акт
<variant>құқықтық әдет-ғұрып
<variant>нормативтiк шарт
<variant>сот прецедентi
<variant>мононормалар

<question>Қазақстан Республикасындағы құқықтың негiзгi қайнар көзi:
<variant>нормативтiк құқықтық акт
<variant>құқықтық әдет-ғұрып
<variant>нормативтiк шарт
<variant>сот прецедентi
<variant>мононормалар

<question>Жария құқығы дегеніміз не:
<variant>бұл – қоғамдағы тараптардың, бір жағы міндетті түрде мемлекеттік орган, ұйым немесе мемлекеттің өзі болып келетін қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы
<variant>бұл – қоғамдағы мемлекетке жатпайтын дәреже-деңгейлері бірдей, қатынастарға тең қатысушылардың, яғни, жеке меншік иелерінің араларындағы қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы
<variant>бұл – адам мен азаматтың табиғи құқықтары мен бостандықтары
<variant>бұл – ауызша айтылып жүрген мінез-құлықты реттейтін әдет-ғұрыптар, үрдістер мен имандылық, өнеге нормаларының жиынтығы
<variant>аталған нормалардың бәрі

<question>«Жеке құқық» ұғымы нені білдіреді:
<variant>бұл – қоғамдағы тараптардың біреуі міндетті түрде мемлекеттік орган, ұйым немесе мемлекеттің өзі болып келетін қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы
<variant>бұл – қоғамдағы мемлекетке жатпайтын дәреже-деңгейлері бірдей, қатынастарға тең қатысушылардың, яғни, меншік иелерінің араларындағы қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы
<variant>бұл – ауызекі айтылып жүрген мінез-құлықты реттейтін әдет-ғұрыптар, үрдістер мен имандылық, өнеге нормаларының жиынтығы
<variant>бұл – адам мен азаматтың табиғи құқықтары мен бостандықтарының жиынтығы
<variant>аталған нормалардың бәрі

<question>Аталған құқық салаларының қайсысы жеке құқыққа жатады:
<variant>Азаматтық құқық
<variant>Қылмыстық құқық
<variant>Конституциялық құқық
<variant>Қылмыстық істерді жүргізу құқығы
<variant>Қаржы құқығы

<question>ҚР мүліктік және онымен байланысты мүліктік емес жеке қатынастарды құқықтың қай саласы реттейді:
<variant>ҚР Азаматтық кодексi
<variant>ҚР Қылмыстық кодексi
<variant>ҚР Конституциясы
<variant>ҚР Азаматтық iс жүргiзу кодексi
<variant>ҚР Қылмыстық iс жүргiзу кодексi

<question>Құқық жүйесін құрайтын элементтер:
<variant>заң нормалары, құқық институттары мен құқық салалары
<variant>нормативтік актлердің баптары, кодекстер және басқа да негіздер
<variant>құқық салалары
<variant>мемлекеттік органдар
<variant>моральдық және діни нормалар

<question>Заңның кері күші болмайды дегенді қалай түсінген жөн:
<variant>заңның күші қабылданғанға дейін туындаған қатынастарға жүрмейді
<variant>заңның күші өзінде тікелей көрсетілген қатынастарға ғана жүреді
<variant>заң белгілі бір тұлғалар тобына өз ықпалын жүргізеді
<variant>заңды мүлтіксіз сақтау жүне орындау деп түсінген жөн
<variant>заң белгілі бір мерзім өткеннен соң күшіне енеді

<question>Кiдiрту ветосы:
<variant>заңға мемлекет басшысының қол қоймауы және заңды Парламенттiң қайта қарауы
<variant>Үкiметтiң қызметтен бас тартуын мемлекет басшысының қабылдауы
<variant>Парламент депуаттарын сайлау
<variant>мемлекет басшысына сенiмсiздiк бiлдiру, яғни импичмент
<variant>заң жобасын дайындау кезiнде халықтың көзқарасын есепке алу

<question>Басқарушылар шешiмдерiне «ықпал тобының» құқық шығармашылық iсi мен құқық қолдану барысына белгiлi бiр әлеуметтiк топтар мүдделерiн көздеп ықпал етудiң нысаны:
<variant>лоббизм деп аталады
<variant>легитмдiлiк деп аталады
<variant>импичмент деп аталады
<variant>заңдастыру деп аталады
<variant>жүйелеу деп аталады

<question>Заңдарды бiлмеу жауаптылықтан босата ма:
<variant>босатпайды
<variant>босатады
<variant>тек кәмелетке толмағандарды босатады
<variant>заңдарда көрсетiлген тек жеке адамдарды босатады
<variant>мүгедектер мен әлеуметтiк жағдайы төмендердi босатады

<question>Құқықтық нигилизм – бұл:
<variant>құқықтың мүмкiншiлiктерiне, құқық девальвациясына, заңдылығына сенбеушiлiк, заңдарды елемеу, құқықтың әлеуметтiк және жекелiк бағалығын терiстеу
<variant>қоғамның құқықтық өмiрiнiң сапалы жағдайы, құқықтық актiлердiң құқық қолдану қызметiнiң және тұлғаның құқықтық дамуының жетiлген деңгейiне жетуімен көрiнедi
<variant>қоғамда құқықтың қажеттiлiгiн негiздейтiн қоғами-саяси ойдың бағыты
<variant>мемлекттiң пайда болу теориясы
<variant>құқықтың негiзгi принциптерi

<question>Құқықтық сана құрылымының элементтерiн атаңыз:
<variant>құқықтық идеология, құқықтық психология
<variant>құқықтық норма, құқықтық қатынас
<variant>тұлға, мемлекет
<variant>құқық бұзушы, құқық қорғау органдары
<variant>мемлекеттiк мекеме, кәсiпорын, ұйым

<question>Жеке өзiнiң әрекеттерiмен құқық нормаларында айқындалған құқықтар мен мiндеттердi иелену мүмкiндiгi, сондай-ақ құқықтар мен мiндеттердi жүзеге асыру:
<variant>әрекет қабiлеттiлiк
<variant>құқық қабiлеттiлiк
<variant>құқық субъектiлiк
<variant>субъективтi құқық
<variant>деликт қабiлеттiлiк

<question>Құқықтағы олқылықтарды жоюдың және құқық қолдану қызметi процесiндегi әдiстер:
<variant>заң ұқсастығы, құқық ұқсастығы
<variant>салыстырмалы құқықтану
<variant>құқықты бiлу презумпциясы
<variant>құқықтағы жариялылық пен демократиялық қағидасы
<variant>заңдылық және құқықтық тәртiп

<question>Заң ұқсастығы дегенiмiз:
<variant>iстi мазмұны бойынша неғұрлым жақын болатын норма негiзiнде шешу
<variant>iстi жалпы бастау және құқық саласы немесе институттың құқықтық реттеу қағидалары негiзiнде шешу
<variant>сот прецедентi негiзiнде iстi шешу
<variant>iстi өнегелiк нысандары негiзiнде шешу
<variant>әдет-ғұрыптар негiзiнде iстi шешу

<question>Қылмыстық заң мына жағдайлардың қайсысында керi күшке ие болады:
<variant>жауаптылықты болдыртпағанда немесе жеңiлдеткенде
<variant>жазаны күшейткенде
<variant>халық талап еткенде
<variant>саяси мүддесi үшiн қажет болғанда
<variant>кез келген жағдайда

<question>Құқық ұқсастығы дегенiмiз:
<variant>iстiң шешiмiн құқықтың ортақ (жалпы) принциптерiн пайдалана отырып шешу
<variant>iстi құқық нормасы мазмұнына жақын келетiн норма негiзiнде шешу
<variant>iстiң шешiмiн имандылық (өнегелiк) нормаларын негiзге ала отырып шешу
<variant>iстiң шешiмiн дiни нормаларды негiзге ала отырып табу
<variant>iстiң шешiмiн әдет-ғұрып нормаларды негiзге ала отырып шешу

<question>Құқық ұқсастығы дегенiмiз:
<variant>iстiң шешiмiн құқықтың ортақ (жалпы) принциптерiн пайдалана отырып шешу
<variant>iстi құқық нормасы мазмұнына жақын келетiн норма негiзiнде шешу
<variant>iстiң шешiмiн имандылық (өнегелiк) нормаларын негiзге ала отырып шешу
<variant>iстiң шешiмiн дiни нормаларды негiзге ала отырып табу
<variant>iстiң шешiмiн әдет-ғұрып нормаларды негiзге ала отырып шешу

<question>Сенаттың неше депутатын Президент тағайындайды:
<variant>15
<variant>7
<variant>5
<variant>9
<variant>12

<question>Парламент Сенатының сайланған депутаттарының жартысы неше жылда қайта сайланып отырады:
<variant>3 жылда
<variant>4 жылда
<variant>6 жылда
<variant>2 жылда
<variant>5 жылда

<question>Заң шығарушылық бастамасы құқығы жүзеге асырылады:
<variant>Мәжілісте
<variant>Конституциялық Кеңесте
<variant>Мәслихатта
<variant>Парламенттің екі палатасында да
<variant>Сенатта

<question>Қазақстанда екі палаталы парламент қай жылдан бастап пайда болды:
<variant>1995 жылдан
<variant>1991 жылдан
<variant>1990 жылдан
<variant>1998 жылдан
<variant>1993 жылдан

<question>Үкімет өз қызметі үшін жауапты:
<variant>Республика Президенті алдында
<variant>Сенат алдында
<variant>Мәжіліс алдында
<variant>ҚР Жоғарғы Соты алдында
<variant>Конституциялық Кеңес алдында

<question>Қазақстанда конституциялық бақылау органы болып табылады:
<variant>Конституциялық Кеңес
<variant>Парламент
<variant>Жоғарғы Сот
<variant>Жоғарғы Сот Кеңесі
<variant>Президент

<question>Конституциялық Кеңестің құрамын қалыптастырады:
<variant>Президент, Сенат және Мәжіліс
<variant>Президент және Үкімет
<variant>Парламент және Үкімет
<variant>Президент және Сенат
<variant>Жоғары Сот Кеңесі

<question>Конституцияны ресми түсіндіру қызметі кімге жүктелген:
<variant>Конституциялық Кеңеске
<variant>Парламентке
<variant>Жоғарғы Сотқа
<variant>Үкіметке
<variant>Сенатқа

<question>ҚР жоғары сот органы:
<variant>Жоғарғы Сот
<variant>Конституциялық Кеңес
<variant>Жоғары Сот Кеңесі
<variant>Конституциялық Сот
<variant>Жоғары Арбитраждық Сот

<question>Неше жасқа толған ҚР-ның азаматы аудандық сотқа судья болып тағайындалуы мүмкін:
<variant>25
<variant>22
<variant>20
<variant>27
<variant>30

<question>Төменде көрсетілген актілердің қайсысын ҚР Үкіметі қабылдайды:
<variant>қаулы
<variant>қорытынды
<variant>шешім
<variant>үкім
<variant>жарлық

<question>Үкіметтің құрамына кіретін орталықтандырылған атқарушы органдарды атаңыз:
<variant>министрліктер
<variant>басқармалар
<variant>комитеттер
<variant>департамент
<variant>ведомстволар

<question>Судья лауазымынан босатылмайтын жағдай:
<variant>егер ол Парламент депутаттығына кандидаттыққа тіркелсе
<variant>егер оған қатысты соттың айыптау үкімі занды күшіне енсе
<variant>денсаулық жағдайы бойынша
<variant>өз еркі бойынша
<variant>ҚР азаматтығынан айырылуы

<question>Жергілікті өкілді органдарға қайсысы жатады:
<variant>облыстарда, республикалық маңызы бар қалаларда, астанада және аудандарда құрылған мәслихаттар
<variant>әкімдіктер ғана
<variant>қалалар мен аудандарда құрылған мәслихаттар
<variant>мәслихаттар, әкімдіктер
<variant>мәжіліс

<question>Мына жасқа жеткен ҚР азаматы Президент бола алады:
<variant>40 жас
<variant>25 жас
<variant>30 жас
<variant>20 жас
<variant>35 жас

<question>Сот билігі жүзеге асырылады:
<variant>Қазақстан Республикасының атынан
<variant>Президенттің атынан
<variant>ҚР Жоғарғы Соты Төрағасының атынан
<variant>ҚР Парламентінің атынан
<variant>ҚР Үкіметінің атынан

<question>ҚР экс-президенттері құқылы:
<variant>Конституциялық Кеңестің мүшесі болуға
<variant>Сенат депутаты болуға
<variant>Жоғарғы Сот Кеңесінің мүшесі болуға
<variant>Қауіпсіздік Кеңесінің мүшесі болуға
<variant>кез-келген жоғары мемлекеттік органның мүшесі болуға

<question>Конституциялық Кеңес құрамы:
<variant>7 мүше
<variant>5 мүше
<variant>9 мүше
<variant>12 мүше
<variant>15 мүше

<question>Салыстырмалы көпшілік мажоритарлық сайлау жүйесінде келесі дауыс жинаған үміткер жеңген болып есептеледі:
<variant>басқа кандидаттардан қарағанда көп дауыс жинаған
<variant>50% аса дауыс
<variant>25% артық, бірақ 50% аз емес
<variant>барлық дауыстардың 1/3 аз емес
<variant>бірінші турда 50% аз емес дауыс жинаған

<question>ҚР Президенті өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатқанда оның өкілеттіліктері ең бірінші кімге өтеді:
<variant>Парламент Сенатының Төрағасына
<variant>Премьер-министрге
<variant>Парламент Мәжілісінің Төрағасына
<variant>Вице-президентке
<variant>Конституциялық Кеңестің Төрағасына

<question>Парламент палаталарының бірлескен отырысы құқылы болады:
<variant>әр палатаның кемінде 2/3 депутаты қатысқанда
<variant>әр палата депутаттарының жартысынан астамы қатысқанда
<variant>әр палата депутаттарының жартысынан азы қатысқанда
<variant>кемінде әр палатаның 3/4 депутаты қатысқанда
<variant>екі палатаның да депутаттары толық қатысқанда

<question>Конституциялық Кеңес шешімдері келесі нысанда қабылданады:
<variant>қаулы, қорытынды және жолдау
<variant>заң
<variant>ұсыныс
<variant>өтініш
<variant>жарлық

<question>Конституциялық құқықтың қағидалары – бұл:
<variant>құқық саласы негізінде жатқан ең маңызды, бастапқы негіздер
<variant>құқық нормаларының жүйесі
<variant>конституциялық-құқықтық қатынастардың жүйесі
<variant>Конституция негізінде пайда болатын қоғамдық қатынастар
<variant>конституциялық-құқықтық қатынастарды реттейтін әдіс-тәсілдер

<question>1995 жылғы ҚР Конституциясын қабылдады:
<variant>республикалық референдумда ҚР халқы
<variant>ҚР Парламенті
<variant>ҚР Жоғары Кеңесі
<variant>ҚР Үкіметі
<variant>ҚР Президенті

<question>Натурализация – бұл:
<variant>азаматтыққа қабылдау
<variant>азаматтықты жоғалту
<variant>азаматтықтан айыру
<variant>азаматтықтан шығу
<variant>азаматтықты таңдау

<question>Заң шығару бастамашылығы құқығы тиісті:
<variant>Президентке, Парламент депутаттарына, Үкіметке
<variant>Президентке, Парламент депутаттарына, Бас прокурорға
<variant> Президентке, Парламент депутаттарына, Конституциялық Кеңес мүшелеріне
<variant> Президентке, Парламент депутаттарына, Жоғарғы Соттың Төрағасына
<variant> Президентке, Бас прокурорға, Үкіметке

<question>Аталған субъектілердің қайсысы конституциялық-құқықтық қатынастардың қатысушылары бола алмайды:
<variant>несие беруші
<variant>халық
<variant>қоғамдық бірлестіктер
<variant>мемлекеттік орган
<variant>діни бірлестіктер

<question>Үкімет – бұл:
<variant>мемлекеттің жоғары атқарушы органы
<variant>мемлекеттік биліктің өкілді органы
<variant>мемлекеттік биліктің заң шығарушы органы
<variant>мемлекеттік биліктің ең жоғары органы
<variant>мемлекеттің сот билігі органы

<question>Мемлекеттік биліктің қандай органы Жоғарғы Соттың судьяларын қылмыстық жауаптылыққа тартуға келісімін береді:
<variant>Сенат
<variant>Мәжіліс
<variant>ҚР Үкіметі
<variant>Конституциялық Кеңес
<variant>Конституциялық Сот

<question>Аталғандардың қайсысы ҚР конституциялық құқығының қайнар көзі:
<variant>конституциялық заң
<variant>зейнетақы туралы заң
<variant>конституциялық-құқықтық әдет-ғұрып
<variant>соттық прецедент
<variant>ҚР Президентінің өкімі

<question>Сенат депутаттарының өкілеттілік мерзімі:
<variant>6 жыл
<variant>2 жыл
<variant>3 жыл
<variant>5 жыл
<variant>7 жыл

<question>Аталғандардың қайсысы сот қызметін ұйымдастырудың қағидасына жатады:
<variant>іске қатысу кезінде тараптардың теңдігі
<variant>демократиялық орталықтандыру
<variant>судьялардың сайлануы
<variant>сот істерін қарағанда міндетті түрде алқалылық
<variant>соттардың Парламентке есеп беруі

<question>Саяси партияны мемлекеттік тіркеу үшін оның құрамында болуы тиіс:
<variant>50 мыңнан кем емес азамат
<variant>8 мыңнан кем емес азамат
<variant>100 мыңнан кем емес азамат
<variant>10 мыңнан кем емес азамат
<variant>25 мыңнан кем емес азамат

<question>Қазақстан Республикасында Конституцияға сәйкес:
<variant>идеологиялық және саяси әралуандылық танылады
<variant>тек мемлекеттік идеология танылады
<variant>саяси плюрализм танылмайды
<variant>идеологиялық көпжақтылық танылмайды
<variant>саяси әралуандылық заңмен белгіленген шектерде танылады

<question>Белсенді сайлау құқығы дегеніміз:
<variant>сайлауға қатысуға құқық
<variant>өзі сайлануға құқық
<variant>кандидаттар арасында сайлау кезінде пайда болатын қатынастар
<variant>сайлаушылардың құқықтары мен міндеттері
<variant>сайлау науқанындағы қатынастар

<question>Парламент Сенатында заң жобасы қандай мерзімде қарастырылады:
<variant>заң жобасы келіп түскеннен 60 күн ішінде
<variant>бір ай ішінде
<variant>15 күн ішінде
<variant>Парламент Мәжілісі белгілеген мерзім ішінде
<variant>45 күн ішінде

<question>ҚР судьялары лауазымына қандай мерзімге тағайындалады және сайланады:
<variant>мерзімсіз
<variant>10 жылға
<variant>шекті жасқа жеткенше
<variant>5 жылға
<variant>бірінші 10 жылға, одан кейін — өмір бойына

<question>Қазақ КСР-нің мемлекеттік егемендігі туралы Декларациясы қашан қабылданды:
<variant>1990ж. 25 қазан
<variant>1990ж. 10 желтоқсан
<variant>1990ж. 16 желтоқсан
<variant>1991ж. 1 желтоқсан
<variant>1991ж. 8 желтоқсан

<question>ҚР азаматының конституциялық міндеті болып табылады:
<variant>табиғи байлықтарға қамқорлықпен қарау
<variant>дауыс беру
<variant>адал еңбек ету
<variant>мемлекеттік оқу орнында орта білім алу
<variant>бұзылған жағдайда мемлекеттік мүдделерді қорғау

<question>ҚР-ның басқару нысаны:
<variant>президенттік республика
<variant>парламенттік республика
<variant>әлеуметтік республика
<variant>парламенттік басқару нысанының элементтері бар президенттік республика
<variant>дуалистік монархия

<question>Қазақстан Республикасының Президенті:
<variant>мемлекет басшысы, оның ең жоғары лауазымды тұлғасы
<variant>республика басшысы
<variant>мемлекет басшысы және ҚР бірыңғай атқару билігі жүйесін басқарады
<variant>атқару билігі тармағының басшысы
<variant>атқарушы-өкімші билігі тармағының басшысы

<question>Қандай органдар ҚР Парламентінің жұмыс органдары болып табылады:
<variant>тұрақты комитеттер, бірлескен комиссиялар
<variant>уақытша комиссиялар
<variant>Палаталардың Бюросы
<variant>тек Палаталардың тұрақты комитеттері
<variant>Палаталардың төрағалары

<question>Жоғарғы Соттың Төрағасын сайлайды:
<variant>Республика Президентінің ұсынысымен Сенат
<variant>Республика Парламенті
<variant>Премьер-министрдің ұсынысымен Мәжіліс
<variant>Әділет министрінің ұсынысымен Мәжіліс
<variant>Палаталардың бірлескен отырысында Республика Парламенті

<question>Келесі жасқа жеткен ҚР азаматы саяси партияның мүшесі бола алады:
<variant>18 жас
<variant>16 жас
<variant>17 жас
<variant>20 жас
<variant>21 жас

<question>Қазақстан Республикасында:
<variant>адамдар мен азаматтардың құқықтары және бостандықтары танылады және кепілдіктер беріледі
<variant>тек ҚР азаматтарының құқықтары танылады
<variant>тек шетел азаматтарының құқықтары танылады
<variant>құқықтарға кепілдіктер берілмейді
<variant>адамдардың құқықтары және бостандықтары танылмайды

<question>Парламент Мәжілісіне депутаттыққа кандидаттарды ұсыну құқығы берілген:
<variant>саяси партиялар мен өзін-өзі ұсыну жолымен азаматтарға
<variant>өзін-өзі ұсыну жолымен азаматтарға
<variant>республикалық қоғамдық бірлестіктерге
<variant>республикалық және жергілікті қоғамдық бірлестіктерге
<variant>тек саяси партияларға

<question>ҚР Президенті қандай жағдайларда лауазымынан кетіріледі:
<variant>тек мемлекетке опасыздық жасағанда
<variant>өз міндеттерін жүзеге асыруға қабілетсіз болғанда
<variant>кез-келген қылмыс жасағанда
<variant>кез-келген ауыр қылмыс жасағанда
<variant>әкімшілік құқық бұзушылық жасағанда

<question>Үкіметті құрады:
<variant>Конституцияда белгіленген тәртіппен Президент
<variant>Парламент Сенаты
<variant>Парламент Мәжілісі
<variant>Республика Парламенті
<variant>Премьер-министр

<question>Мемлекеттік биліктің жергілікті атқарушы органы:
<variant>әкімдік
<variant>мәслихат
<variant>әкімшілік
<variant>мэр
<variant>аудан төрағасы

<question>Конституциялық Кеңестің айрықша құзіреттілігіне жатады:
<variant>Конституция нормаларын ресми түсіндіру
<variant>Конституцияға өзгерістер енгізу
<variant>Президенттің кезекті сайлауын жариялау
<variant>Президентке қарсы айыптау жасау
<variant>референдум тағайындау

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *