Шпор

А
1,Арнаулы құқықтан айыру, лицензиядан (арнайы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiктен) айыру немесе оның қолданылуын тоқтата тұру, кәсiпкерлiк қызметтi немесе оның жекелеген түрлерiн тоқтата тұру немесе оған тыйым салу, сондай-ақ шетел азаматтарын немесе азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге әкiмшiлiк жолмен кетiру —
[+] қосымша әкiмшiлiк жаза;

2,Арнаулы құқықтан айыруды:
[a] [+]судья қолданады;

3, Арнаулы құқықтан айыру мерзiмi:
+бiр айдан кем болмауға және екi жылдан аспауға тиiс.

4,Атқарушы органдарға келесі органдар жатады:
[+]Үкімет;

5,Аңшылық қаруды, атыс оқ-дәрiлерiн және аңшылықтың басқа да қаруларын өтемiн төлеп алып қоюды —
[+] аң аулау өмiр сүруiнiң негiзгi заңды көзi болып табылатын адамдарға қолдануға болмайды.

6,Аң аулау, балық аулау құқығынан, аң аулау қаруларын, оның оқ-дәрiлерiн және балық аулау құралдарын сақтау мен алып жүру құқығынан айыруды, осы құқықты пайдалану тәртiбiн үнемi бұзушылықты қоспағанда,
[+]аң аулау (балық аулау) өмiр сүруiнiң негiзгi заңды көзi болып табылатын адамдарға қолдануға болмайды;

7,Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмi —
[+]Қазақстан Республикасының Президентi белгiлейтiн тәртiпте қызметке тағайындалады немесе сайланады.

8,Ашық конкурсқа:
[+]Қазақстан Республикасының барлық азаматтарының қатысуға құқығы бар;

Ә
9,Әкімшілік құқық —
[+] құқықтық институт;

10,Әкімшілік құқықтың субъектісін атаңыз:
[+]Үкімет;

11, Әкімшілік құқықтың қайнар көздерін атаңыз:
[+] мемлекеттік қызмет туралы заң.

12,Әкімшілік құқықтың қайнар көздерін атаңыз:
[+] Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодекс;

13,Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодекс қашан қабылданды:
[+]2014 жылы.

14,Әкiмшiлiк жауаптылықтың негiзi:
[+] әкімшілік құқық бұзушылықты жасау;

15,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдардың мiндеттерi:
[+]адамның және азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн қорғау;

16,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдардың мiндеттерi:
[+] халықтың денсаулығын, санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығын қорғау;

17,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдардың мiндеттерi:
[+] бұзушылықтардың жасалуын алдын алу.

18,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдардың мiндеттерi:
[+] қоғамдық тәртiп пен қауiпсiздiктi қорғау;

19,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдардың мiндеттерi:
[+] қоршаған ортаны, қоғамдық имандылықты, меншiктi қорғау;

20,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар принциптерiнiң маңызы:
[+]әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар принциптерiнiң маңызы мынада: оларды бұзу, оның сипаты мен мәнiне қарай, iс бойынша жүргiзiлген iстi жарамсыз деп тануға, осындай iс жүргiзудiң барысында шығарылған шешiмдердiң күшiн жоюға не бұл орайда жиналған материалдардың дәлелдiк күшi жоқ деп тануға әкеп соғады;

21,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар принциптерiн атаңыз:
[+] куә айғақтарын беру мiндетті болуы;

22,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар принциптерiн атаңыз:
[+]іс жүргiзу тiлi принципі;

23,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар принциптерiн атаңыз:
[+]куә айғақтарын беру мiндетiнен босатпау;

24,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар принциптерiн атаңыз:
[+]меншiкке қол сұқпаушылық;

25,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар принциптерiн атаңыз:
[+]жеке өмiрге қол сұқпаушылық.

26,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар принциптерiн атаңыз:
[+]жеке бастың ар-ожданы мен қадiр-қасиетiн құрметтеу;

27,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар принциптерiн атаңыз:
[+]жеке басқа қол сұқпаушылық;

28,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар принциптерiн атаңыз:
[+]ізгiлiк принципi;

29,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар принциптерiн атаңыз:
[+] қайтадан әкiмшiлiк жауаптылыққа тартуға жол берiлмеушiлiк.

30,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар принциптерiн атаңыз:
[+]кiнә принципi;

31,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар принциптерiн атаңыз:
[+]бiлiктi заң көмегiн алуға құқықтарды қамтамасыз ету;

32,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар принциптерiн атаңыз:
[+]әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудiң жариялылығы;

33,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар принциптерiн атаңыз:
[+]кiнәсiздiк презумпциясы.

34,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар принциптерiн атаңыз:
[+]адамдардың заң алдында теңдiгi;

35,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар принциптерiн атаңыз:
[+] сот құзыретiнiң ерекшелiгi;

36Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар принциптерiн атаңыз:
[+] заңдылық;

37,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар принциптерiн атаңыз:
[+] іс жүргiзу iс-әрекеттерi мен шешiмдерiне шағымдану бостандығы.

38,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар принциптерiн атаңыз:
[+]адамның құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерiн сот арқылы қорғау;

39,Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың ұғымы:
[+]жеке адамның Әкімшілік Кодекс бойынша әкiмшiлiк жауаптылық көзделген құқыққа қарсы, кiнәлi (қасақана немесе абайсызда жасалған) iс-әрекетi не әрекетсiздiгi немесе заңды тұлғаның құқыққа қарсы iс-әрекетi не әрекетсiздiгi әкiмшiлiк құқық бұзушылық деп танылады;

40,Әкiмшiлiк құқық бұзушылықты қасақана жасау:
[+]егер әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған жеке адам өзiнiң iс-әрекетiнiң (әрекетсiздiгiнiң) құқыққа қарсы сипатын сезiнсе, оның залалды салдарын алдын ала бiлсе және осы салдардың туындауын қаласа немесе оған саналы түрде жол берсе не оларға немқұрайды қараса, әкiмшiлiк құқық бұзушылық қасақана жасалған деп танылады.

41,Әкiмшiлiк құқық бұзушылықты абайсызда жасау:
[+] егер әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған жеке адам өзiнiң iс-әрекетiнiң (әрекетсiздiгiнiң) зиянды салдарының туындау мүмкiндiгiн алдын ала бiлсе, бiрақ жеткiлiктi негiзсiз оның алдын алуға болады деп ұшқары ойласа, не тиiстi назар салған және ескерген жағдайда оның алдын алуға болса да осындай салдардың туындау мүмкiндiгiн алдын ала бiлмесе, әкiмшiлiк құқық бұзушылық абайсызда жасалды деп танылады;

42,Әкiмшiлiк жауаптылықта болуға тиiс тұлғалар:
[+] ақыл-есi дұрыс, Әкімшілік кодекс бойынша белгiленген жасқа жеткен жеке адам;

43,Әкiмшiлiк жауаптылықта болуға тиiс тұлғалар:
[+]заңды тұлға.

44,Жеке адамның әкiмшiлiк жауаптылығы туындайтын жасы:
[+]әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған кезде он алты жасқа толған жеке адам әкiмшiлiк жауаптылықта болуға тиiс;

45,Қазақстан Республикасының аумағында әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған шетелдiктер, шетелдiк заңды тұлғалар және азаматтығы жоқ адамдар
[+]жалпы негiздерде әкiмшiлiк жауаптылықта болуға тиiс;

46,Әкiмшiлiк жауаптылықты болдырмайтын мән-жайлар:
[+]қажеттi қорғану.

47,Әкiмшiлiк жауаптылықты болдырмайтын мән-жайлар:
[+] қол сұғушылық жасаған адамды ұстау;

48,Әкiмшiлiк жауаптылықты болдырмайтын мән-жайлар:
[+]аса қажеттiлiк;

49,Әкiмшiлiк жауаптылықты болдырмайтын мән-жайлар:
[+]негiздi тәуекел.

50,Әкiмшiлiк жауаптылықты болдырмайтын мән-жайлар:
[+]күштеп немесе санаға әсер етiп мәжбүрлеу;

51,Әкiмшiлiк жауаптылықты болдырмайтын мән-жайлар:
[+]бұйрықты немесе өкiмдi орындау;

52,Әкiмшiлiк жаза ұғымы:
[+] әкiмшiлiк жаза — осыған заңмен уәкiлеттiк берiлген судья, органдар (лауазымды адамдар) әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасағаны үшiн қолданатын мемлекеттiк мәжбүрлеу шарасы болып табылады.

53,Әкiмшiлiк жазаның мақсаттары:
[+] әкiмшiлiк жаза әлеуметтiк әдiлеттiлiктi қалпына келтiру және құқық бұзушылықты жасаған адамды заңдар талаптарын сақтау және құқық тәртiбiн құрметтеу рухында тәрбиелеу, сондай-ақ құқық бұзушының өзiнiң де, сол сияқты басқа адамдардың да жаңа құқық бұзушылық жасауының алдын алу мақсатында қолданылады;

54,Әкiмшiлiк жаза —
[+]әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адамға тән азабын тарттыруды немесе оның адамгершiлiк қадiр-қасиетiн қорлауды, сондай-ақ заңды тұлғаның iскерлiк беделiне зиян тигiзудi мақсат тұтпайды;

55,Әкiмшiлiк жазалардың түрлерi:
[+] ескерту жасау.

56,Әкiмшiлiк жазалардың түрлерi:
[+] әкiмшiлiк айыппұл салу;

57,Әкiмшiлiк жазалардың түрлерi:
[+]әкiмшiлiк құқық бұзушылықты жасау құралы не нысанасы болған затты өтемiн төлеп алып қою;

58,Әкiмшiлiк жазалардың түрлерi:
[+]әкiмшiлiк құқық бұзушылықты жасау құралы не нысанасы болған затты, сол сияқты әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған мүлiктi тәркiлеу.

59,Әкiмшiлiк жазалардың түрлерi:
[+]арнаулы құқықтан айыру;

60,Әкiмшiлiк жазалардың түрлерi:
[+] лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiктен) айыру немесе қызметтiң белгiлi бiр түрiне не белгiлi бiр iс-әрекеттер жасауға оның қолданылуын тоқтата тұру;

61,Әкiмшiлiк жазалардың түрлерi:
[+]жеке кәсiпкердiң қызметiн тоқтата тұру немесе оған тыйым салу.

62,Әкiмшiлiк жазалардың түрлерi:
[+]әкiмшiлiк қамауға алу;

63,Әкiмшiлiк жазалардың түрлерi:
[+]заңсыз салынып жатқан немесе салынған құрылысты мәжбүрлеп бұзып тастау;

64,Әкiмшiлiк жазалардың түрлерi:
[+] шетелдiктi немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегiнен әкiмшiлiк жолмен кетiру.

65,Әкiмшiлiк жазалардың негізгі түрлерi:
[+] ескерту, әкiмшiлiк айыппұл салу және әкiмшiлiк қамауға алу тек негiзгi әкiмшiлiк жазалар ретiнде ғана қолданылуы мүмкiн;

66,Әкiмшiлiк жазалардың қосымша түрлерi:
[a] әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау құралы не нысанасы болған затты өтемiн төлеп алып қою, тәркiлеу, салынған құрылысты мәжбүрлеп бұзып тастау тек қосымша әкiмшiлiк жаза ретiнде ғана қолданылуы мүмкiн;

67,Әкiмшiлiк айыппұл —
[+]әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн Әкімшілік кодекстiң баптарында көзделген жағдайларда және шекте, әкiмшiлiк жаза қолдану кезiнде қолданылып жүрген заңнамалық актiге сәйкес белгiленетiн айлық есептiк көрсеткiштiң белгiлi бiр мөлшерiне сай келетiн көлемде салынатын ақшалай жаза;

68,Әкiмшiлiк айыппұл —
[+]2000 айлық есептiк көрсеткiштен аспайды;

69, Әкiмшiлiк-құқықтық ықпал ету шараларын көрсетіңіз:
[+]жол жүрiсi ережелерiн бiлуiн тексеру.

70,Әкiмшiлiк-құқықтық ықпал ету шараларын көрсетіңіз:
[+]камедициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары;

71,Әкімшілік құқықтың негізгі әдісі:
[+] императивтік әдіс;

72,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты жеңiлдететiн мән-жайлар:
[+] кiнәлi адамның өкiнуi.

73,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты жеңiлдететiн мән-жайлар:
[+]кiнәлi адамның құқық бұзушылықтың зиянды зардаптарын болдырмауы, залалды өз еркiмен өтеуi немесе келтiрiлген зиянды жоюы;

74,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты жеңiлдететiн мән-жайлар:
[+]әкiмшiлiк құқық бұзушылықты күштi жан толқынысының әсерiмен не жеке басының немесе отбасының ауыр жағдайлары салдарынан жасау;

75,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты жеңiлдететiн мән-жайлар:
[+]әкiмшiлiк құқық бұзушылықты кәмелетке толмаған адамның жасауы.

76,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты жеңiлдететiн мән-жайлар:
[+]әкiмшiлiк құқық бұзушылықты жүктi әйелдiң немесе үш жасқа дейiнгi баласы бар әйелдiң жасауы;

77,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты жеңiлдететiн мән-жайлар:
[+] әкiмшiлiк құқық бұзушылықты күш қолдану немесе психикалық мәжбүрлеу нәтижесiнде жасау;

78,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты ауырлататын мән-жайлар:
[+] құқыққа қарсы мiнез-құлықты, прокурордың заңды түсiндiргенiне және (немесе) оны тоқтату туралы оған уәкiлеттi адамдардың талап етуiне қарамастан оны жалғастыра беру;

79,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты ауырлататын мән-жайлар:
[+]бұрын жасаған әкiмшiлiк құқық бұзушылығы үшiн әкiмшiлiк жазалауға ұшыратылған, ол бойынша Әкімшілік Кодексте көзделген мерзiмi бiтпеген адамның бiртектi әкiмшiлiк құқық бұзушылықты бiр жыл iшiнде қайталап жасауы.

80,Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты ауырлататын мән-жайлар:
[+] кәмелетке толмаған адамды әкiмшiлiк құқық бұзушылыққа тарту;

81,Әкiм —
[+]тек Қазақстан Республикасының Президентiнің жергiлiктi атқарушы органды (ол құрылған жағдайда) басқаратын және өзiне сенiп тапсырылған аумақта мемлекеттiк саясаттың жүргiзiлуiн, Қазақстан Республикасы орталық атқарушы органдарының барлық аумақтық бөлiмшелерiнiң үйлесiмдi қызмет iстеуiн, тиiстi бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдарға басшылықты қамтамасыз ететiн, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттiк басқару өкiлеттiгi берiлген, тиiстi аумақтың әлеуметтiк-экономикалық дамуының жай-күйiне жауапты өкiлi;

82,Әкiмшiлiк қамауға алуды —
[+]судья ерекше жағдайларда жеке адамға қарсы әкiмшiлiк құқық бұзушылықтардың жекелеген түрлерi және Әкімшілік Кодекстiң ерекше бөлiгiнде көзделген басқа да құқық бұзушылықтар үшiн — он бес тәулiкке дейiнгi, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықпен әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың жекелеген түрлерiн жасағаны және (немесе) төтенше жағдай режимiнiң талаптарын бұзғаны үшiн отыз тәулiкке дейiнгi мерзiмге тағайындайды

83,Әкiмият —
[a] [+]қаулылар мен өкімдерді шығарады.

Б
84,Басқарушы субъектіні атаңыз:
[+]акимат.

85,Белгiлi бiр қызмет түрiне не белгiлi бiр iс-әрекеттер жасауға лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiктен) уақытша айыру —
[+]алты айға дейiнгi мерзiмге белгiленедi;

Е
86,Ескерту —
[+] жазбаша түрде жасалады;

Ж
87,Жабық конкурсқа:
[a] [+] тек мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметшiлердiң ғана қатысуға құқығы бар;

88,Жеке тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшерiн —
[+]бес жүз айлық есептiк көрсеткiштен асыруға болмайды;

89,Жеке кәсiпкердiң немесе заңды тұлғаның қызметiн немесе қызметiнiң жекелеген түрлерiн тоқтата тұру немесе оған тыйым салу әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органның (лауазымды адамның) өтiнiшi бойынша:
[+] тек сот тәртiбiмен ғана жүргiзiледi.

90,Жергілікті атқарушы органдар:
[+] акимиаттар;

91,Жергiлiктi атқарушы орган (әкiмият) —
[a] [+]облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкiмi басқаратын, өз құзыретi шегiнде тиiстi аумақта жергiлiктi мемлекеттiк басқаруды жүзеге асыратын алқалы атқарушы орган;

92,Жүктi әйелдерге және он төрт жасқа дейiнгi балалары бар әйелдерге, он сегiз жасқа толмаған адамдарға, I және II топтардағы мүгедектерге, сондай-ақ елу сегiз жастан асқан әйелдер мен алпыс үш жастан асқан еркектерге:
[+]әкiмшiлiк қамауға алуды қолдануға болмайды;

К
93,Конкурстық iрiктеу нәтижелерi бойынша мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымға алғаш рет қабылданған немесе жоғары тұрған санаттағы мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымға қабылданған азамат үшiн:
[+] үш айға дейiнгi мерзiмге сынақ белгiленуi мүмкiн.

Қ
94,Қазақстан Республикасында мемлекеттiк қызметтің принциптері:
[+]қазақстандық патриотизм.

95,Қазақстан Республикасында мемлекеттiк қызметтің принциптері:
[+]азаматтардың мемлекеттiк қызметке кiруiнiң ерiктiлiгi;

Л
96,Лауазымды адамға, дара кәсiпкерге, жеке нотариусқа, адвокатқа, сондай-ақ заңды тұлғаға салынатын әкімшілік айыппұлдың мөлшерi —
[+] бес айлық есептiк көрсеткiштен кем болмайды;

97,Лауазымды адамға, дара кәсiпкерге, жеке нотариусқа, адвокатқа, сондай-ақ заңды тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшерiн —
[+]мың айлық есептiк көрсеткiштен асыруға болмайды.

М
98,Мемлекеттік басқару —
[a] [+]тек қана Үкіметпен жүзеге асырылады;

99,Мемлекеттік басқарудың қысқа мағынасы нені білдіреді?
[+] әкимияттардың қызметін;

100,Мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметшi —
[+]мемлекеттiк саяси қызметшiлердiң құрамына кiрмейтiн, мемлекеттiк органда тұрақты кәсiби негiзде лауазымдық өкiлеттiктi жүзеге асыратын мемлекеттiк қызметшi;

101,Мемлекеттiк қызметшi —
[+]мемлекеттiк органда заңдарда белгiленген тәртiппен республикалық немесе жергiлiктi бюджеттен не Қазақстан Республикасы Ұлттық банкiнiң қаржысынан ақы төленетiн қызметтi атқаратын және мемлекеттiң мiндеттерi мен функцияларын iске асыру мақсатында лауазымдық өкілеттiктi жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының азаматы;

102,Мемлекеттiк саяси қызметшi —
[+]ағайындалуы (сайлануы), босатылуы және қызметi саяси-айқындаушы сипатта болатын мемлекеттiк қызметшi;
Мемлекеттiк қызметшiге қолданылатын тәртiптiк жазалар:
[+]ескерту;

103,Мемлекеттiк қызметшiге қолданылатын тәртiптiк жазалар:
[+]сөгiс;

104,Мемлекеттiк қызметшiге қолданылатын тәртiптiк жазалар:
[+]қатаң сөгiс.

Н
105,Нақты адамға берiлген арнаулы құқықтан айыру:
[+]осы құқықты пайдалану тәртiбiнiң өрескел немесе үнемi бұзылғаны үшiн қолданылады;

О
106,Орталық атқарушы органдар:
[+] министрліктер;

107,Орталық атқарушы органдар:
[+]агенттіктер.

Ө
108,Өтiнiштi қарау мерзiмдерi:
[+]қарау үшiн өзге субъектiлерден, лауазымды тұлғалардан ақпарат алу не жергiлiктi жерге барып тексеру талап етiлмейтiн жеке және (немесе) заңды тұлғаның өтiнiшi күнтiзбелiк он бес күн iшiнде қаралады.

109,Өтiнiштi қарау мерзiмдерi:
[+]қарау үшiн өзге субъектiлерден, лауазымды тұлғалардан ақпарат алу не жергiлiктi жерге барып тексеру талап етiлетiн жеке және (немесе) заңды тұлғаның өтiнiшi субъектiге, лауазымды тұлғаға келiп түскен күнiнен бастап күнтiзбелiк отыз күн iшiнде қаралады және ол бойынша шешiм қабылданады;

Р
110,Республика Президентi —
[+] мемлекеттiң басшысы, мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының негiзгi бағыттарын айқындайтын, ел iшiнде және халықаралық қатынастарда Қазақстанның атынан өкiлдiк ететiн ең жоғары лауазымды тұлға;

111,Республика Президентiне —
[+] тек халық атынан сөйлеу құқығы берiледi;

112,Республика Президентi —
[+]бес жыл мерзiмге сайланады;

113,Республика Үкiметi мүшелерiнiң:
[+]кәсiпкерлiкпен шұғылдануға хақы жоқ.

114,Республика Үкiметi:
[+] нормативтiк және жеке қаулылар мен өкімдерді шығарады;

115,Республика Премьер-Министрi:
[+] өкiмдер шығарады;

116,Республика Үкiметi:
[+]Парламентке республикалық бюджеттi және оның атқарылуы туралы есептi табыс етедi;

117,Республика Президентi:
[+]өз бастамасымен үкiметтiң өкiлеттiгiн тоқтату туралы шешiм қабылдауға және оның кез-келген мүшесiн қызметiнен босатуға хақылы.

С
118,Саяси лауазымдарға:
[+] Қазақстан Республикасының Президентi тағайындайтын немесе сайлайтын мемлекеттiк саяси қызметшiлер, олардың орынбасарлары атқаратын лауазымдар жатады;

Ү
119,Үкiмет –
[+] Қазақстан Республикасының атқарушы билiгiн жүзеге асырады, атқарушы органдардың жүйесiн басқарады және олардың қызметiне басшылық жасайды;

120,Үкiметтiң құрылымы мен құрамы туралы ұсыныстарды Премьер-Министр тағайындалғаннан кейiн:
[+] он күн мерзiмде Республика Президентiне енгiзедi.

121,Үкiмет қаулыларының күшiн —
[+]Республика Президентi мен Үкiметi жоя алады.

122,Үкiметтiң отырыстары айына кемiнде:
[+] екі рет өткiзiлiп отырады;

123,Үкiмет мүшелерiнiң:
[+]кемiнде төрттен үшi Үкiмет отырысына қатысса, отырыс құқылы болып саналады;

І
124,Iрi кәсiпкерлiк субъектiсi болып табылатын заңды тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшерi —
[+]жиырма айлық есептiк көрсеткiштен кем болмайды;

125,Iрi кәсiпкерлiк субъектiсi болып табылатын заңды тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшерiн:
[+]екi мың айлық есептiк көрсеткiштен асыруға болмайды;

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *