Сот төрелігі

Ә
<question> Әділ сот шешімін кім шығарады?:
<variant>сот;

<question>Әрбiр дәлелдеме қылмыстық iстi шешу үшiн бірнеше тұрғыдан бағалануға тиiс:
<variant>Қатыстылығы

<question>Әрбір адам кінәсіз болып саналады, оның кінәлі деп анықтағанда:
<variant>Заңды күшіне енген соттың үкімімен

<question>Әскери командованияның бақылауына беру қай тұлғаға қолдануы мүмкін?:
<variant>кез келген әскери қызметшіге

А
<question> Адвокат:
<variant>айыпкерді қорғауға алған міндетінен қайтуға құқылы емес

<question>Адамның жеке басына тиiспеушiлiк қағидасы:
<variant>Соттың санкциясымен ғана қамауға алуға жол берiледi

<question>Адамға заңсыз әрекеттердің нәтижесiнде келтiрiлген зиян өтеледi:
<variant>Қылмыстық процестi жүргiзушi органның кiнәсiне қарамастан

<question>Адамға зиянның өтелуi тиiс емес, егер:
<variant>Сот талқылауы процесiнде ақиқатты ашуға кедергi келтiрсе

<question>Адамдарға келтiрiлген мүлiктiк зиян құрамына кіретін өтемақы:
<variant>Жалақы

<question>Ақтау үкiмi шығарылады:
<variant>Сотталушының әрекетiнде қылмыс құрамы болмаса

<question>Айыптау функцияларының түрлері:
<variant>Жеке

<question>Айыптау функциясын атқаратын субъектілер:
<variant>Азаматтық талапкер

<question>Анықтаушының, анықтау органының, тергеушiнiң, прокурордың iс-әрекетi мен шешiмiне, шағымдарды беру мерзімі:
<variant>Алдын ала тергеу жүргізу барысында

<question>Аудандық және оған теңестiрiлген соттың судьясына қамауға алуды тоғыз айдан астам мерзiмге ұзарту туралы дәлелдi өтiнiштi жасай алады:
<variant>Тергеу бөлiмiнің бастығы

<question>Айыптау үкiмi шығарылғанда немесе медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы қаулы шығарылғанда, сот азаматтық талап бойынша шешім қабылдайды:
<variant>Қанағаттандырудан бас тартады

<question>Алдын ала тергеу жүргiзiлетiн жер:
<variant>Қылмыс жасалған

<question>Адамның мәйiтiн жерленген жерiнен қазып алу (эксгумация) жүргiзiледі:
<variant>Сараптама жүргiзу талап етiлгенде

<question>Аудандық және оларға теңестiрiлген соттар қарастырады:
<variant>Қамауға алу мерзiмдерiн ұзартуға санкция беруді

<question>Алдын ала тыңдауды өткiзуге қатысуы мiндеттi тұлғалар:
<variant>Cотталушы

<question>Азаматтық істе сотқа жолдану құжаты қалай аталады:
<variant>талап арыз

<question>Алдын ала тергеу органы болып саналады?:
<variant>Ішкі істер органдары

<question>Анықтау органына жатпайды?:
<variant>сот:

<question>Айыпкер?:
<variant>айыпкер ретінде қылмысқа тарту қаулысы шығарылған адам.

<question>Айыпкер құқылы емес:
<variant>іс бойынша жүргізілетін барлық тергеу әрекеттеріне қатысуға:

<question>Айыпкер міндетті:
<variant>сот пен тергеушінің шақыруына келуге

<question>Азаматтық талапкер ол -:
<variant>жеке адам не заңды ұйым қылмыстан зиян көрген және оны өндіруді сұраушы

<question>Адвокат бір қылмысты істе қорғаушы және аудармашы міндеттерін атқара ала ма?:
<variant>атқара алмайды:

<question>Айыпталушының арызы мен өтінішін қорғаушы қайтарып алуға құқылы ма?:
<variant>құқылы емес:

<question>Арызды қабылдамау жайлы, қылмысты іс қозғаудан бас тарту жайлы, істің жүрісін тоқтату, істі қысқарту жайлы арыздарды судья қандай уақытта шешу керек-?:
<variant>келіп түскеннен он күннің ішінде.

<question>Адамды қылмыс жасады деп сезініп ұстаудың негізі:
<variant>көзімен көргендер оның ішінде жәбірленуші бұл адамды қылмыс жасады деп көрсетсе;

<question>Алдын ала тергеуде адамды күзетпен ұстаудың ең жоғарға мерзімі:
<variant>он екі ай;

<question>Алып келуге (мәжбүрлеп әкелуге) жатпайды:
<variant>азаматтық талапкер;

<question>Алдын ала тергеу жерге байланысты қалай анықталады?:
<variant>қылмыстың жасалған жері;

<question>Алдын ала тергеу жүргізудің мерзімі:
<variant>2 ай;

<question>Алдын ала тергеуі міндетті емес анықтаудың жүргізетін істерінің ең жоғарғы мерзімі:
<variant>30 тәулік;

<question>Ауыр емес және орташа ауыр қылмыстар туралы iстер бойынша, сот талқылауы қысқартылған тәртiппен жүргiзiледi:
<variant>Сотталушы өзiнiң кiнәсiн толық көлемiнде мойындаса

<question>Айыптау үкiмінің түрлері:
<variant>Сотталушы өтеуге тиiс қылмыстық жазаны тағайындайтын

<question>Ақтау үкiмi шығарылады егер:
<variant>Сотталушының әрекетiнде қылмыс құрамы болмаса

<question>Апелляциялық (жеке) шағымда, наразылықта болуға тиiс:
<variant>Шағым, наразылық жiберiлiп отырған соттың атауы

<question>Апелляциялық шағыммен немесе наразылықпен бiрге келiп түскен iстi қарау кезiнде сот iс-әрекеттердi орындауға құқылы:
<variant>Сот отырысына қосымша куәларды шақыртып, олардан жауап алуға

<question>Апелляциялық сатының қылмыстық процесте азаматтық талап қоюды қарауы кезінде сот құқылы:
<variant>Үкiмнiң азаматтық талап қою бөлiгiнiң күшiн жоюға

<question>Апелляциялық тәртіппен үкiмнiң күшiн жоюға немесе оны өзгертуге негiздер болып табылады:
<variant>Сот тергеуiнiң бiржақтылығы және толық еместiгi

<question>Адамды қоғамдық жұмыстарға, түзеу жұмыстарына тартуға, бас бостандығын шектеуге, қамауға немесе бас бостандығынан айыруға соттау туралы үкiмдi орындау мынадай негiздердiң бiрi болған кезде, кейiнге қалдырылуы мүмкiн:
<variant>Жазаны өтеуге кедергi келтiретiн, сотталушының ауыр сырқаты болса

<question>Арнаулы ғылыми білімі бар ,іске мүдделі емес тұлға?
<variant>Сарапшы

<question>Арыз бен қылмыс туралы хабардың сотқа келіп тусуі келесі әрекеттер үшін негіз болады:
<variant>жеке айыптау істерінен басқа, хабарды прокурорға жіберуге

<question>Алдын ала тергеу дегеніміз ол:
<variant>уәкілетті органдардың белгіленген өкілеттік шегінде істің мән-жайының жиынтығын анықтау, белгілеу,бекіту және қылмыс жасаған адамдарды қылмыстық жауапқа тарту жөніндегі сотқа дейінгі қызметінің іс жүргізу нысаны

<question>Алдын ала тергеу келесі жағдайларда аяқталады:
<variant>айыптау қортындысын немесе сотқа медициналық мәжбүрлеу шараларын қолдануға істі жіберілуі туралы қаулы шығарылғанда

<question>Алдын ала тергеу қандай қылмыстық істер бойынша міндетті түрде жүргізіледі?:
<variant>кәмелетке толмаған немесе өздерінің дене және психикалық кемшіліктеріне байланысты өздерін қорғау құқығын жүзеге асыра алмайтындар жасаған қылмыстар бойынша

<question>Алдын ала тергеуді жүзеге асыруға құқылы тергеушілер:
<variant>Ұлттық қауіпсіздік комитеті, ішкі істер органдары, қаржылық полиция органдары тергеушілері

<question>Алдын ала тергеудің мерзімі максималды ұзартылуы мүмкін:
<variant>6 айға дейін

<question>Алдын ала тергеу мерзімін кім ұзартуға құқылы?:
<variant>прокурор

<question>Алдын ала тергеуді” мерзімін ұзарту үшін қандай шешім қабылдану керек?:
<variant>тергеушінің негізді қаулысы

<question>Алдын ала тергеу мерзіміне кірмейтін уақыт:
<variant>алдын ала тергеу тоқтатыла тұрған уақыт кезеңі

<question>Анықтаушы, тергеуші және тергеу мен анықтау оргындарының басшыларының іс әрекеттері мен шешімдеріне түскен арызды кім қарайды?:
<variant>аймақтық Ішкі істер органының бастығы

<question>Алдын ала тергеу міндетті емес істер бойынша анықтаушы:
<variant>анықтау жүргізеді

<question>Алдын ала тергеу мен анықтау мәліметтері:
<variant>жариялауға жатпайды

<question>Алу жүргізу жағдайлары:
<variant>іске маңызы бар заттар мен құжаттарды кімде және қай жерде екендігі мәлім жағдайы

<question>Айыптау қорытындысы келесі бөлімдерден тұрады:
<variant>кіріспе, баяндаушы, қорытынды

<question>Алдын-ала тергеу барысында кәмелетке толмаған тұлғаны қамауға алудың ұзақтық мерзімі:
<variant>6 ай

<question>Алдын-ала тергеу және анықтау органының заңдылықты орындауын қадағалайды:
<variant>прокуратура органдары

<question>Алдын ала тергеу кезінде қамаудың ең үлкен мерзімі?:
<variant>он екі ай

<question>Анықтау органына жатпайды (қатысы жоқ):
<variant>прокуратура органы

<question>Анықтаушы, тергеуші, прокурор немесе сот сезіктіге, айыпталушыға қамауға алу бұлтартпау шарасын қолданғандығы туралы хабардар етуге міндетті ме?:
<variant>ерекше жағдайда хабардар етуі мүмкін

<question>Анықтаушы, тергеуші, прокурор немесе сот сезіктіге, айыпталушыға қамауға алу бұлтартпау шарасын қолданғандығы туралы хабардар етуге міндетті ме?:
<variant>ерекше жағдайда хабардар етуі мүмкін

<question>Айыпталушының қанша қорғаушы алуына рұқсат беріледі?:
<variant>саны шектелмеген

<question>Айыпталушыға екі немесе одан көп бүлтартпау шаралары қолдануы мүмкін бе?:
<variant>тек бір түрі қолдануы мүмкін

<question>Азаматтық талап қай кезде берілуі мүмкін?:
<variant>сот отырысындағы сот тергеуі басталмағанға дейін кез келген кезде

<question>Адвокат қорғаушы ретінде қандай құжат негізінде жіберіледі?:
<variant>ордер

<question>Айыпталушы қанша қорғаушы алуына болады?:
<variant>ҚІЖ кодексі қорғаушылар санын көрсетпеген

<question>Айыптау актісі қандай бөліктерден тұрады?
<variant>кіріспе, сипаттау-уәждеу және қарар

<question>Аппеляциялық саты үкімінің, қаулысының күшін жою немесе оларды өзгертуге негіз болып табылады?
<variant>қылмыстық заңнның дұрыс қолданылмауы

<question>Азамат сот отырыстарына алқаби ретінде жылына неше рет қатыса алады?
<variant>1 рет

<question>Аудармашының міндеті:
<variant>өзіне тапсырылған аударманы дәл және толық орындауға

<question>Азаматтық талапкердің құқығы:
<variant>дәлелдемелерді ұсынуға

<question>Адамның қылмыстық құқық бұзушылыққа қатыстылығын анықтау мақсатында үш сағаттан аспайтын мерзімге қолданылатын процестік мәжбүрлеу шарасы:
<variant>жеткізу

<question>Анықтаушының, анықтау органының, тергеушінің, прокурордың қылмыстық іс бойынша іс жүргізу барысында қабылдаған соттың үкімнен басқа кез келген шешімі қалай аталады?
<variant>қаулы

Б
<question> Бірінші сатыдағы соттарда қылмыстық істерді қарайды?:
<variant>жеке судья

<question>Бастапқы дәлелдемелер:
<variant>Маман айғағы

<question>Бұлтартпау шаралары болып табылады:
<variant>Жеке кепiлдiк беру

<question>Белгiлi бiр iстiң өз тергеуiне жатпайтынын анықтағанда тергеушi мiндеттi:
<variant>Бес тәулік ішінде

<question>Басты сот талқылауын тағайындау туралы қаулы қамтуы тиiс:
<variant>Сотталушы болып табылатын адамды көрсетудi

<question>Басты сот талқылауын тағайындау туралы қаулының мазмұнында шешілуге тиіс мәселелер:
<variant>Шақыруға жататын адамдардың тiзбесiн

<question>Бір айыпкердің мүддесін қорғайды:
<variant>заңда толық саны көрсетілмеген;

<question>Бір қорғаушы екі сезіктіні қорғауы мүмкін бе?:
<variant>мүмкін егер ол екеуінің мүдднлерінде қайшылық болмаса

<question>Бұлтартпау шаралары болып есептелмейді:
<variant>күзетпен ұстау;

<question>Басты сот талқылауы үшiн белгiленген уақытта төрағалық етушi:
<variant>Сот отырысын ашады

<question>Басты сот мәжілісінде, төрағалық етушi, сотталушыға көшiрмелердiң тапсырылғанын және қашан тапсырылғанын анықтайды:
<variant>Сотқа дейiнгi жеңiлдетiлген iс жүргiзу хаттамасының

<question>Бұлтартпау шарасын көрсетіңіз?
<variant>Кепіл

<question>Бұлтартпау шарасын көрсетіңіз?
<variant>Үйқамақ

<question>Бұлтартпау шарасын көрсетіңіз?
<variant>Жеке-кепілгерлік

<question>Бұлтартпау шарасын көрсетіңіз?
<variant>Күзетпен ұстау

<question>Бұлтартпау шарасын көрсетіңіз?
<variant>Ешқайда-кетпеу туралы қолхат

<question>Бір іс бойынша адвокат қорғаушы және аудармашы бола алады ма?:
<variant>бола алмайды

<question>Бұлтартпау шарасы ретінде күзетпен ұстау қолданылған жағдайда тергеуші, анықтаушы, прокурор немесе сот айыплалушының (сезіктінің) туыстарына хабарлауына міндетті ме?:
<variant>барлық жағдайда міндетті

<question>Бір тұлға екі сезіктінің немесе айыпталушының қорғаушысы бола ала ма?:
<variant>болады, егер олардың мүдделерінде қарсылық болмаса

<question>Бірінші жауабын бермей отырып, ұсталған сезікті қорғаушысымен сұхбаттасуға құқығы бар ма?:
<variant>Құқығы бар

<question>Бұлтартпау шарасы қай кезде жойылады?:
<variant>бұлтартпау шарасының қолдануында қажеттілік жойылғаннан кейін

<question>Бұлтартпау шараларының бірі
<variant>ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлқы туралы қолхат

<question>Бірінші сатыдағы сот ретінде әрекет етеді:
<variant>аудандық және оларға теңестірілген соттар

Ғ
<question>Ғылыми-техникалық құралдарды қолдануға болады, егер олар:
<variant>Заңда тiкелей көзделсе

Д
<question>Дәлелдемелердің қайнар көздері:
<variant>Сарапшының қорытындысы

<question>Дәлелдеменің белгілері:
<variant>Дәлелдемелердің ҚІЖК-не сәйкес жолмен алынуы

<question>Дәлелдемелер ретiнде рұқсат етiлмейтiн iс жүзiндегi деректер белгілері:
<variant>Іс жүргiзудiң тәртiбiн айтарлықтай бұза отырып қол жеткізу

<question>Дәлелдемелерді жіктеудің негіздері:
<variant>Дәлелдемелердің сипаты

<question>Дәлелдемелер мен олардың қайнар көздерінің байланысы бойынша дәлелдемелер түрі:
<variant>Жеке және заттық

<question>Дәлелдеме ретінде, іске қосылған құжаттар заңды мақсаттарда талап етiлген жағдайда:
<variant>Қайтарылады

<question>Дәлелдеуді талап етпейді:
<variant>Адамның занды білуі

<question>Дәлелдеу процессінің элементтері (сатылары):
<variant>Жинау

<question>Дәлелдемелер жинау ұғымы:
<variant>Табу

<question>Дәлелдеу міндетін атқаратын субъектілер:
<variant>Тергеуші

<question>Дәлелдемелерді жинаудың амалдары (жолдары):
<variant>Тергеу іс-әрекеттерін жүргізу

<question>Дәлелдемелерді бекітудің амалдары (жолдары):
<variant>Хаттама жазу

<question>Дәлелдемелерді зерттеу тәсілдері:
<variant>Жинау

<question>Дәлелдеу теориясы ол — ?:
<variant>дәлелдеу құқығының нормаларының жүйесі

<question>Дәлелдемелердің негізі:
<variant>куәнің жауабы;

<question>Дәлелдеу пәніне жатпайды:
<variant>құқықтары мен міндетерін түсіндіру;

<question>Дәлелдемелерді жинауды құрайды:
<question>табу, бекітіп талдау және дәлелдемелерді алу;

<question>Дәлелдеудің міндетін орындаушылар:
<variant>қылмыстық іс жүргізу орындары;

<question>Дәлелдемесіз анықталатын мән-жайды көрсетіңіз?
<variant>Жалпыға-белгілі фактілер

<question>Дәлелдемесіз анықталатын мән-жайды көрсетіңіз?
<variant>Адамның заңды білуі

<question>Дәлелдемелердің қайнар көздері:
<variant>сезікті, айыпталушы, жәбірленуші, куәгер, маманның заттай дәлелдемелерді беруі бойынша, іс жүргізу хаттамасында бекітілген мәліметтер және тб

<question>Дәлелдеу затына не кірмейді?:
<variant>қатысушыларға құқықтары мен міндеттерін түсіндіру

<question>Дәлелдеу міндеті кімге жүктелінеді?:
<variant>прокурорға, анықтаушыға, тергеушіге

<question>Дәлелдемелердің алдын ала бекітілген күші бола ма?:
<variant>Болмайды

<question>Дәлелдемелердің күні бұрын белгіленген күші болады ма?
<variant>болмайды

Е
<question>Ешқайда кетпеу және өзiн дұрыс ұстау туралы қолхат ұғымы:
<variant>Соттың рұқсатынсыз тұрақты жерiнен (елдi мекеннен) кетпеуi

<question>Ерекше жағдайларда қамауға алу шарасы заңмен кемiнде бес жыл мерзiмге бас бостандығынан айыру түрiндегi жаза көзделген қылмыс жасаған деп айыпталушыға қатысты, қолданылуы мүмкiн:
<variant>Оның жеке басы анықталмаса

<question>Есту қабілеті жоқ адамны” немесе мылқау, жәбірленуші, сезікті, айыпталушыны” жауап беру барысында қай тұлғаны” қатысуы міндетті?:
<variant>педагог немесе психолог

<question>Егер қорытынды беруге мүмкіндік болмаса сарапшы негіздеген хабарламасын келесідей себептермен белгілейді:
<variant>қойылған сұрақтар оның арнайы білімі шегінен шықса

<question>Егер сарапшылар арасында қарама-қайшылықтар туындағанда, қандай әрекеттер жасалады?:
<variant>әр сарапшыдан немесе бір неше сарапшылардан бөлек қорытынды алынады

<question>Егер айыпталушы сот-психиатриялық стационарға сараптама жүргізуге мәжбүрлі түрде жіберілсе, қорғаушы міндетті түрде іске қатысады ма:
<variant>міндетті түрде қатыстырылады

<question>Егер іс бойынша сот-психиатриялық сараптама тағайындалса қорғаушының іске қатысуы міндетті ме?:
<variant>міндетті

<question>Егер қылмыстық іске мемлекеттік айыптаушы қатысса қорғаушының қатысуы міндетті ме?:
<variant>міндетті

<question>Егер сезікті, айыпталушы сот өндірісінің тілін білмеген жағдайда қорғаушының өндіріске қатысуы міндетті ме?:
<variant>міндетті

<question>Егер айыпталушылардың мүдделерінің арасында қарама-қайшылықтар болған кезде және олардың біреуінде қорғаушы болса, қорғаушылардың қатысуы міндетті ма?:
<variant>Міндетті

<question>Егер адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын шектеген заңды анықтаған кезде, сот қандай әрекет жасауға міндетті:
<variant>Конституциялық кеңеске жолданады

<question>Егер тергеуші ретінде қатысса қай тұлғаға қарсылық білдіруге болмайды?:
<variant>тергеушіге

Ж
<question> Жәбірленушінің құқығы:
<variant>тергеу аяқталғаннан кейін істің барлық материалдарымен танысуға.

<question>Жариялылық қағидасы:
<variant>Қылмыстық iстердi талқылау барлық сот сатыларында ашық жүргiзiледi

<question>Жасалған қылмыстың сипаты мен ауырлығына қарай қылмыстық iзге түсу мен сотта айыптау жүзеге асырылады:
<variant>Жеке

<question>Жеке айыптау жөнiндегi iстi қарап, судья мына шешiмдердiң бiрiн қабылдайды:
<variant>Айыптау немесе ақтау үкiмiн шығарады

<question>Жеке айыптау қылмыстық iсi қысқартылуы мүмкiн:
<variant> Жәбiрлеушiайыптаушымен татуласса

<question>Жеке айыптау iсi бойынша шағымды қарап, судья үш тәулiк iшiнде қаулы шығарады:
<variant>Шағымды өзiнiң iс жүргiзуiне қабылдау

<question>Жеке айыптаушының өкiлiне қарсылық бiлдiру туралы мәселенi шешедi:
<variant>Бас прокурор

<question>Жеке дәлелдемелер:
<variant>Айыпталушының жауаптары

<question>Жеке кепiлдiк:
<variant>Сенiмге ие болған адамдарға жүктеледі

<question>Жәбiрленушiнiң, куәнiң, сезiктiнiң, айыпталушының тергелетiн оқиғамен байланысты жерде берген айғақтарын тексеру мен нақтылау жүргiзудің мақсаттары:
<variant>Тексерiлетiн iс-әрекет болған бағытты және орынды анықтау

<question>Жоғарғы Сот қадағалау сатысындағы сот ретiнде әрекет етiп, қылмыстық iстерді, өтініштер мен наразылықтарды қарайды:
<variant>Аудандық соттардың заңды күшiне енген қаулыларын

<question>Жазаны атқарудың негіздері болып табылады?:
<variant>Заңды күшіне енген сот үкімі

<question>Жәбірленуші ол -:
<variant>қылмыспен моральдық дене және мүліктік зиян келтірілді деп ұйғаруға болатын адам.

З
<question>Заңдылық қағидасының мәні:
<variant>Нормативтiк құқықтық актiлердiң талаптарын дәл сақтау мiндеттілігi

<question>Заңсыз iс-әрекеттермен немесе шешiмдермен азаматқа зиян келтiрiлуі мүмкін:
<variant>Моральдық

<question>Зиянды өтеттiру құқығын тану дегеніміз:
<variant>Қаулының көшiрмесiн мүдделі адамға тапсыру

<question>Заттай айғақ болып табылмайды:
<variant>айыпкердің жеке басы жайлы мәлеметтер;

<question>Заңды күшiне енбеген үкiмдерi апелляциялық тәртiппен қаралуға жататын соттар:
<variant>Аудандық және оған теңестiрiлген соттар

<question>Заңды тұлғаны жәбірленуші терінде тануға бола ма?:
<variant>болады

<question>Заттық дәлелдемелерге не жатпайды?:
<variant>сотталған адамның жеке басы туралы мәлімет

<question>Заттай дәлелдемелерге келесі жатпайды:
<variant>адам мәйіті

К
<question>Кiнәсiздiк презумпциясы:
<variant>Ешкiм де өзiнiң кiнәсiздiгiн дәлелдеуге мiндеттi емес

<question>Кәмелетке толмағандардың iстерi бойынша, қосымша анықталуға тиiсті мән-жайлар:
<variant>Жасы

<question>Көрсетiлген негiздер бойынша iс тоқтатылған кезде сот азаматтық талапты қарамайды:
<variant>Рақымшылық ету актiсi қабылданса

<question>Куәнің құқығы:
<variant>куә өзінің жақын туыстарына қарсы жауап бермеуге құқылы.

<question>Куә ретінде жауап алуға жатпайды:
<variant>жастығына байланысты іске маңызы бар жағдайларды түсіне алмайтын жас баладан.

<question>Куәгер болу мүмкін тек:
<variant>іске мүдделі емес адам;

<question>Куәгерден куә ретінде жауап алуға бола ма?:
<variant>болады;

<question>Кәмелетке толмаған куәләр мен жәбірленушінің жауап алу ережесі қай жасқа дейін таралады?:
<variant>14 жас, тергеушінің қарауына байланысты 14 жастан 18 жас арасында

<question>Күрделі сараптық зерттеулер жүргізу үшін тағайындалатын және бір мамандықтағы бірнеше сарапшымен жүргізілетін сараптама дегеніміз:
<variant>комиссиялық

<question>Кәмелетке толмағандардың істері бойынша қандай мән-жайларды анықтау қажет емес?:
<variant>денсаулығының жағдайы

<question>Кәмелетке толмағанды ата-анасына беру қай жағдайда мүмкін?:
<variant>ата-анасының жазбаша тілек-талабымен

<question>Кепілді қай тұлға бере алады?:
<variant>кез келген тұлға

<question>Күдіктіні соттың санкциясынсыз неше сағаттан аспайтын мерзімге ұстап алуға болады?
<variant>72 сағат

Л
<question>Лауазымды адамның өз өндірісіндегі іс бойынша шығарған шешімін, дәлелдеп жазатын құжат:
<variant>Қылмыстық iс қозғау қаулысы

М
<question>Міндеттейтін процессуалдық нормалардың мысалы:
<variant>Қылмыстық ізге түсу органының шақыртуы бойынша келу

<question>Моральдық зиянның зардаптарын жою дегеніміз:
<variant>Ресми түрде кешiрiм сұрау мiндетi

<question>Мәлiмдеушi өзiнiң қауiпсiздiгi шараларын қолдану туралы өтiнiшiн қанағаттандырудан бас тартылғанына шағымдануға құқылы:
<variant>Прокурорға

<question>Мемлекет, оларға күш қолданудан қауiпсiздендiру шараларын қолдануды қамтамасыз етедi:
<variant>Қорғаушыға

<question>Маман мен сарапшыға ақысы өтелетін шығындар:
<variant>Жұмысты орындау үшін құрал-жабдықтарды пайдаланғаны

<question>Мүліктік немесе моральдық зиянды өтеу туралы азаматтық талап қойған жеке немесе заңды тұлға?
<variant>Азаматтық талапкер

<question>Мәдениет құндылығы бар бір экземплярды тану барысында қанша данада ұсынылады:
<variant>берілген бір экземплярда

<question>Маман болу үшін білім қажет пе?:
<variant>арнайы білімі болуы керек

<question>Мемлекет пайдасына кепілге салынған құндылықтарды алынуы туралы нұсқау сотқа қандай жағдайда жіберілуі мүмкін?:
<variant>тергеу және сот органдардың шақыруы бойынша айыпталушы келмеген жағдайда

<question>Мәжбүрлеп алып келу кімге қолданбайды?:
<variant>азаматтық жауапкерге

О
<question>Он төрт жасқа дейiнгi кәмелетке толмаған жәбiрленушiден, куәдан жауап алу, ал соттың қалауынша — он төрт жастан он сегiз жасқа дейiнгi мұндай адамдардан жауап алу төмендегілердің қатысуымен жүргiзiледi:
<variant>Ата-аналары

Ө
<question>Өкілетті органның, өзі жүргізген іс әрекеттің орындалу барысын баяндап жазатын құжат:
<variant>Куәдан жауап алу хаттамасы

<question>Өлім жазасы көзделген қылмыстық істі бірінші инстанцияда қарайтын сот құрамы?:
<variant>үш судья

<question>Өзге де процестік мәжбүрлеу шарасын көрсетіңіз?
<variant>Күштеп-әкелу

<question>Өзге де процестік мәжбүрлеу шарасын көрсетіңіз?
<variant>Лауазымынан уақытша,шеттету

<question>Өзге де процестік мәжбүрлеу шарасын көрсетіңіз?
<variant>Ақшалай өндіріп-алу

<question>Өзге де процестік мәжбүрлеу шарасын көрсетіңіз?
<variant>Мүлікке тыйым-салу

<question>Өзге де процестік мәжбүрлеу шарасын көрсетіңіз?
<variant>Жақындауға тыйым-салу

<question>Өз кінәсін мойындап келу дегенісіз — бұл:
<variant>тұлғаның қылмыс жасағандығы туралы кінәсінің дәлелденуі

<question>Өзге де мәжбүрлеу шараларына не жатады?:
<variant>мүлікке тыйым салу

<question>Өзіне қатысты прокурор айыптау актісін бекіткен тұлға:
<variant>айыпталушы

П
<question>Прокурор жеке айыптау iсi бойынша жәбiрленушiнiң шағымы болмаған кезде де мына адамдардың атынан і қозғауға құқылы:
<variant>Әрекет дәрменсiз

<question>Прокурормен, үш тәулiктiң iшiнде қарастырылуға міндетті шағымдар, тұлғаларға қатысты болады:
<variant>Тергеушілерге

<question>Почта-телеграф жөнелтiлiмдерiн тұтқындау туралы қаулыда көрсетiлуге тиiс:
<variant>Почта-телеграф жөнелтiлiмдерi ұстауға жататын адамдардың тегi, аты

<question>Процессуалдық құжаттардың нысанына нелер жатады:
<variant>барлығы

<question>Процессуалдық хаттамалар неше түрге бөлінеді:
<variant>екі

<question>Процессуалдық хаттамалардың қандай түрі бар:
<variant>сот және тергеу

<question>Прокурор заңды күшіне енбеген соттың үкіміне не келтіруі мүмкін:
<variant>наразылық

<question>Процессуалдық құжаттар дегеніміз не:
<variant>қылмыстық және азаматтық іс жүргізудегі құжаттар

<question>Прокурордың құқығы?:
<variant>қылмыстық іс қозғау

<question>Прокурордың тергеушіге берген шешімі?:
<variant>міндетті түрде орындалуға жатады:

<question>Прокурордың, тергеушінің, анықтаушының әрекеттеріне берілген арызды қарауы:
<variant>үш тәулік мерзімде;

<question>Прокурор қылмыстық істі қозғағаннан кейін:
<variant>алдын-ала тергеу немесе анықтау жүргізу үшін тергеуші немесе анықтаушыға істі жібереді

<question>Прокурор қандай жағдайларда санкция береді?:
<variant>Бұлтарпай шарасы ретінде қамауды қолдану үшін

<question>Процессуалдық шешімдер қабылдау үшін тілек-талаптар қай сатыда берілуі мүмкін?:
<variant>процесстің кез келген сатысында

<question>Прокурор қай жағдайда санкция береді?:
<variant>кепілге

<question>Прокурордың қылмыстық іс бойынша сот шешіміне өз құзыреті шегінде ден қою актісі қалай аталады?
<variant>наразылық

С
<question> Соттың отырысын дайындау немесе оның үкімінің немесе басқа да шешімінің орындалуын қамтамасыз ету жөнінде өкім жасау әрекеттерін жүзеге асыратын лауазымды тұлға?
<variant>Судья

<question> Сезікті құқылы емес:
<variant>қылмысты істің барлық материалдарымен танысуға

<question>Сотқа дейінгі іс жүргізу сатыларында қолданылатын санкциялар:
<variant>Тергеушінің заңсыз қаулысын бұзу

<question>Сотта іс жүргізу сатыларында қолданылатын санкциялар:
<variant>Соттың қылмыстық істі қосымша тергеуге жіберуі

<question>Сот әдiлдiгiн тек соттың ғана жүзеге асыру қағидасының мәні:
<variant>Қылмыстық iстердi қарау үшiн төтенше соттар құруға жол берiлмейдi

<question>Сот әдiлдiгiн заң мен сот алдындағы теңдiк негiздерiнде жүзеге асыру:
<variant>Ешкiмдi де шыққан тегi бойынша кемсiтушiлiкке ұшыратуға болмайды

<question>Сот iсiн жүргiзудi тараптардың бәсекелестiгi мен тең құқықтылығы негiзiнде жүзеге асыру қағидасы:
<variant>Қорғаушы заңи қорғаудың барлық әдiстерiн пайдалануға мiндеттi

<question>Сезiктiнiң, айыпталушының қорғануға құқығын қамтамасыз ету қағидасы:
<variant>Сезiктiнің заңды өкiлiнiң iс жүргiзуге қатысуы оның құқықтарын кемiтпейдi

<question>Судьялардың тәуелсiздiгi қағидасының мәні:
<variant>Нақты iстер бойынша судьялар есеп бермейдi

<question>Сот, куәнiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мақсатында жауап алады:
<variant>Оның жеке басы туралы деректердi жарияламастан

<question>Сезiктiнi қамауға алу түрiндегi бұлтартпау шарасына санкция беру туралы өтiнiшпен iс қозғау туралы, прокурор қолдаған қаулысын қарастыруға сот отырысына қатысуға міндетті:
<variant>Айыпталушы

<question>Сараптаманы тағайындау мен жүргiзу мiндеттi болады:
<variant>Айыпталушының психикалық жай-күйiн анықтау

<question>Сот сараптамасын жүргiзу тапсырылуы мүмкiн адамдар:
<variant>Сот сараптамасы органдарының қызметкерлерi

<question>Сезiктiнiң, айыпталушының, жәбiрленушiнiң, қорғаушының және жәбiрленушiнiң өкiлiнiң сараптама тағайындау және жүргiзу кезiндегi құқықтары:
<variant>Оның тағайындалғаны туралы қаулымен танысуға

<question>Сот сараптамасы органының басшысы құқылы емес:
<variant>Сараптама жүргiзу үшiн қажеттi объектiлердi дербес талап етiп алдыруға

<question>Сот сараптамасы органының басшысы мiндеттi:
<variant>Өзiне белгiлi болған мәлiметтердi жария етпеуге

<question>Судья iс бойынша шешiмдi қаулы нысанында қабылдайды, онда көрсетiлуге тиiс:
<variant>Қаулының шығарылған уақыты мен жерi

<question>Судья сот отырысын тағайындаудың мүмкiндiгi туралы мәселенi шешу кезiнде сотталушылардың әрқайсысына қатысты мыналарды анықтауға тиiс:
<variant>Іс бойынша iс жүргiзудi тоқтатуға әкеп соқтыратын жағдайдың болуын

<question>Судья iстi тараптың өтiнiшi бойынша қосымша тергеуге жiберуге құқылы:
<variant>Айыпталушыға басқа айып тағылып, жаңа iстi жеке қарау мүмкiн болмаса

<question>Судья iс бойынша iс жүргiзудi уақытша тоқтату туралы қаулыны көзделген негiздер бойынша шығаруы мүмкiн:
<variant>Айыпталушы ретiнде жауапқа тартуға жататын адам анықталмаса

<question>Сотқа келiп түскен iс бойынша анықтауға жататын мәселелер:
<variant>Қылмыспен келтірілген залалды өтеудi қамтамасыз ету шаралары қабылданбағанын

<question>Сот хаттамаларын кім толтырады:
<variant>хатшы

<question>Сот тапсырмалары қандай істе беріледі:
<variant>азаматтық

<question>Сот үкімінің бөлімдері:
<variant>кіріспе,сипаттамалы-дәлелді,қорытынды

<question>Сот үкімі қандай болуы керек:
<variant>негізді,заңды

<question>Сезікті?:
<variant>үстінен қылмысты іс қозғалған.

<question>Сарапшының құқығы:
<variant>егер де зерттеуге берілген материалдар жеткіліксіз болса, зерттеуден бас тартуға:

<question>Сот тергеуінде жауап берген куәнің қандай құқығы бар?:
<variant>сот хатамасында өзінің берген жауабымен танысуға;

<question>Сезікті бірінші жауабына дейін оңаша және құпия қорғаушымен уақыты шектелмеген кездесуге құқылы ма?:
<variant>құқылы;

<question>Сезіктіні ұстаудың мерзімі?:
<variant>72 сағ;

<question>Сезіктіні қамауға алу мерзімі?:
<variant>3 тәулік;

<question>Судьяның күзетпеу ұстауға санкциясын бермеу туралы шешіміне:
<variant>жоғары тұрған сотқа арыздануға болады;

<question>Соттың келiп түскен қылмыстық iс бойынша iс-әрекетi:
<variant>Басты сот

<question>Сот тергеуi, сотталушыға айыптаудың мәнiсiн баяндаудан басталады:
<variant>Айыптаушының

<question>Сотталушының iс бойынша сотқа дейiнгi әзiрлiк барысында берген айғақтарын жария етуге мынадай жағдайларда жол берiледi:
<variant>Сотталушы сотта айғақ беруден бас тартқан кезде

<question>Сот үкiм шығару кезiнде кеңесу бөлмесiнде мынадай мәселелердi шешедi:
<variant>Бұл әрекет қылмыс болып табыла ма

<question>Сот, үкім шығару кезінде, негiзгi мәселелердi шешiп, мынадай қосымша мәселелердi шешуге көшедi:
<variant>Жеке қаулы шығару қажеттiгi

<question>Сот актiсiн апелляциялық тәртiппен қайта қарау туралы наразылықты енгiзуге құқылы:
<variant>Мемлекеттiк айыптаушы

<question>Сот iстi апелляциялық тәртiппен қараудың нәтижесiнде мынадай шешiмдердiң бiрiн қабылдайды:
<variant>Үкiмдi өзгерту туралы

<question>Сот тергеуi толық емес деп танылады:
<variant>Айғақтарының iс үшiн елеулi мәнi бар адамдардан жауап алынбаса

<question>Соттың жүргiзуiне үкiмдi орындауға байланысты мынадай мәселелердi қарау жатады:
<variant>Шартты түрде соттауды жою

<question>Сот отырысының хаттамасын жүргізетін,қылмыстық іске мүдделі емес мемлекеттік қызметші?
<variant>Сот отырысының хатшысы

<question>Сотқа дейінгі тергеп тексеру әрекеттерін көрсетіңіз?
<variant>Жауап-алу

<question>Сотқа дейінгі тергеп тексеру әрекеттерін көрсетіңіз?
<variant>Беттестіру

<question>Сотқа дейінгі тергеп тексеру әрекеттерін көрсетіңіз?
<variant>Қарап-тексеру

<question>Сотқа дейінгі тергеп тексеру әрекеттерін көрсетіңіз?
<variant>Эксгумация

<question>Сотқа дейінгі тергеп тексеру әрекеттерін көрсетіңіз?
<variant>Тану

<question>Сотқа дейінгі тергеп тексеру әрекеттерін көрсетіңіз?
<variant>Тінту-алу

<question>Сот сараптама өндірісі тапсырылуы мүмкін емес:
<variant>айыпталушымен туыстық қатынастарда болатын сарапшыға

<question>Сот сараптамасынның объектілері:
<variant>заттай дәлелдемелер, құжаттар

<question>Сот сараптамасы барысында алынған мәліметтер мынадай құжатпен рәсімделеді:
<variant>сарапшының қорытындысы

<question>Сарапшыдан қай кезе жауап алуға болады?:
<variant>қорытынды бергеннен кейін

<question>Сараптамалық зерттеулерге үлгілер алуға құқылы:
<variant>дәрігер, сарапшы,тергеуші, мамандар

<question>Сараптамалық зерттеуге үлгілер алу — бұл:
<variant>дербес тергеу әрекет

<question>Сараптама зерттеу үшін үлгілерді алуға қандай жағдайда жүргізуге жол берілмейді?:
<variant>тексерілмеген әдістермен алу

<question>Сот қылмыстық іс жүргізу барысында келесі функцияны атқарады:
<variant>іс бойынша әділ сот төрелігін атқарады

<question>Сарапшы өз бетінше құқылы:
<variant>Алдына қойылған сұрақтар бойынша негізделген, жан-жақты, объективті зерттелген жазбаша қорытынды беруге

<question>Сотталушыға қойылған айыптауды дәлелдеу қай тұлғаға жүктелген?:
<variant>Мемлекеттік айыптаушыға

<question>Сот өндірісі қай тілде жүргізіледі?:
<variant>Қазақ, орыс немесе өзге тілде

<question>Сезікті болып келесі танылады:
<variant>сезісті ретінде ұсталған тұлға

<question>Сот отырысының хатшысының міндеттеріне келесі жатады:
<variant>Сот отырысының хаттамасы толтыруы

<question>Сезік бойынша ұсталған тұлғаны қамау немесе босату туралы шешім қай мерзімде қабылдану керек?:
<variant>ұсталғаннан 72 сағаттан кешіктірмей

<question>Сезікті ұсталғаны туралы туыстарына қай мерзімде хабарлануы тиіс?:
<variant>ұсталғаннан 24 сағаттан кешіктірмей

<question>Сот азаматтық талапты қараусыз қалтырған жағдайда азаматтық талапкер не істеуге құқылы?:
<variant>азаматтық өндіріс бойынша талап беруге

<question>Сот шығындарын өтеуін кім тексереді?:
<variant>сот

<question>Сот билігін жүргізуші:
<variant>судья

<question>Соттың қылмыстық істі Қылмыстық — процестік кодексте белгіленген тәртіппен қарауына қатысуға шақырылған және ат қабылдаған Қазақстан Республикасның азаматы:
<variant>алқаби

Т
˂question˃Түнгі уақыт деп қай уақыт аралығын айтамыз?
˂variant˃сағ 2200-ден, 600- дейінгі уақыт аралығы

˂question˃Тергеу судьясы дегеінімз?
˂variant˃Сотқа дейінгі іс жүргізу барысында Қылмыстық процестік кодексте көзделген өкілеттіктерді жүзеге асырушы бірінші сатыдағы сот – судьясы

<question>Тыйым салушы процессуалдық нормалардың мысалы:
<variant>Жеке сипаттағы мәлiметтердi жинау, пайдалану және тарату

<question>Тұлға кiнәсiз деп саналады:
<variant>Қылмыстық iстi қысқарту туралы қаулысы ақталатын негіздер бойынша шығарылса

<question>Туынды дәлелдемелер:
<variant>Тергеу іс әрекетінің хаттамасы

<question>Тергеу барысында бiр объектiнi қайталап тексеру жүргiзiледi:
<variant>Бастапқы тексерудiң жағдайы объектiнi тиiмдi тану үшiн қолайсыз болса

<question>Тiрi адамдарға сот сараптамасын жүргiзу кезiнде тыйым салынады:
<variant>Оларға қысым жасауға

<question>Тергеу хаттамаларын кім толтырады:
<variant>тергеуші

<question>Талап арыз қандай нысанда беріледі:
<variant>жазбаша

<question>Тергеуші істі аяқтағаннан кейін қандай акті шығарады:
<variant>айыптау қорытындысы

<question>Тергеу бөлімі бастығының тергеушіге берген шешімі?:
<variant>міндетті түрде орындалады, егер бұл шешім пракурорға арыздануға жатпаса

<question>Тек судьяның санкциясымен қолданылатын бұлтартпау шарасы:
<variant>күзетпен ұстау;

<question>Тергеу әрекетін жүргізу фактісін ,оның барысы мен нәтижелерін куәландыру үшін тартылған адамдар?
<variant>Куәгер

<question>Тараптардың заң талаптарына сәйкес медиацияны жүргізу үшін тартатын тәуелсіз жеке тұлға?
<variant>Медиатор

<question>Тергеушінің жедел іздестіру шараларын жүргізу туралы тапсырмалары қандай мерзімде орындалуы тиіс?:
<variant>10 тәуліктен кешіктірілмей

<question>Төмендегі көрсетілген тұлғалардың қайсысы тергеу әрекеттеріне қатысуға құқығы жоқ:
<variant>судъя, себебі істі сот отырысында қарайды, сот алқасы

<question>Төмендегі процессуалдық әрекеттердің қайсысы тергеу әрекетіне жатпайды:
<variant>күдіктіні ұстау, тұлғадан жауап алу кезінде аудармашыны шақыру, егер олар тергеу жүргізілетін тілді білмеген жағдайда

<question>Төмендегілердің қайсысы айыпталушы ретінде жауапкершілікке тарту тәртібіне жатпайды?:
<variant>айып жариялаған кезде прокурордың қатысуы

<question>Төменде көрсетілген шарттардың қайсысы жауап алу ережелеріне жатпайды?:
<variant>тергеушінің тергеу бөлімі бастығынан жауап алу үшін рұқсат алу

<question>Төменде көрсетілгендердің қайсысы қарау жүргізу тәртібіне жатпайды?:
<variant>әкімшіліктің өкілдері бар не жоқтығына қарамастан ұйымның бөлмелерін кез-келген уақытта қарау жүргізу

<question>Танудың мақсаты:
<variant>бұрын бақыланған тұлға немесе объектінің ұқсастығы мен айырмашылығын анықтау

<question>Төменде көрсетілген жағдайлардың қайсысы тірі адамды тануына жатпайды?:
<variant>фотография бойынша тану кезінде басқа үш ұқсасты статисттердің фотографиялары ұсынылады

<question>Тану жүргізу үшін міндетті түрде қай жағдайдың болуы қажет?:
<variant>куәгерлердің қатысуы

<question>Тінту жүргізудің мақсаты:
<variant>іске маңызы бар заттар мен құжаттарды табу және алу

<question>Төменде көрсетілген жағдайларды” қайсысы алу және тінту тәртібіне жатпайды?:
<variant>тінту жүргізу үшін прокурордың санкциясы қажет емес

<question>Тұлғаны ұстаған және оны қамаған кезде қандай әрекет жүргізіледі?:
<variant>жеке тінту куәгерлердің қатысуынсыз жүргізіледі

<question>Тергеу экспериментінің мақсаты:
<variant>іске маңызы бар мәліметтерді тексеру және нақтылау

<question>Тергеу экспериментін жүргізу тәртібіне қатысты емес жағдайларды көрестіңіз:
<variant>прокурордың міндетті түрде қатысуы

<question>Төмендегі қағидалардың қайсысы сот дәлелдемелер теориясының арнайы қағидасы болып табылады?:
<variant>заңдылық қағидасы

<question>Тергеу барысында қорғаушыны іске қатысудан шектету мәселесін кім шешуге құқылы?:
<variant>қылмыстық процесті жүргізетін орган

<question>Төменде көрсетілгендердің қайсысы дәләлдемеге жатпайды:
<variant>Есі дұрыс емес адамның айғақтары

<question>Тұлға ақталған жағдайда моральдық зиян өтелінеді ме?:
<variant>жоқ

Ұ
<question>Ұсталған адам қай уақыттан қорғаушы шақырып, оның қатысуымен жауап береді?:
<variant>сезікті ретінде жауап алудың алдында;

<question>Ұстау туралы хаттама қай мерзімде толтырылады?:
<variant>ұсталғаннан кейін анықтау немесе тергеу органына жеткезіп 3 сағаттан кешіктермей

Ү
<question>Үлгi ретiнде алынады:
<variant>Дененiң сыртқы бетiнiң микроскопиялық қорытындылары

<question>Үкім қандай процессуалдық құжатқа жатады:
<variant>қылмыстық

<question>Үкімнің қандай түрлері бар:
<variant>ақтау және айыптау

<question>Үкiм шығару құпиясы:
<variant>Үкiм шығару кезiнде өзге тұлғалардың болуына жол берiлмейдi

<question>Үкiмнiң заңдылығы мен негiздiлiгiнің белгілері:
<variant>Заңның барлық талаптарын сақтай отырып шығару

<question>Үкiмдi жасау тәртібі:
<variant>Үкiм сот талқылауы жүргiзiлген тiлде баяндалады

<question>Үкiмнің мазмұнын құрайтын бөлiмдер:
<variant>Кiрiспе

<question>Үкiмге, қаулыға апелляциялық шағымдану құқығы тиесiлi:
<variant>Сотталған адамға

<question>Үкiм (қаулы) iстiң нақты мән-жайына сәйкес келмейдi деп танылады, егер:
<variant>Сот тұжырымдары сот отырысында қаралған дәлелдемемен расталмаса

<question>Үкiмнiң (қаулының) күшi жойылуға тиiс, қылмыстық iс жүргiзу заңының елеулi түрде бұзылу жағдайлары:
<variant>Үкiм шығару құпиясы бұзылса

<question>Үкімдердің түрлері:
<variant>айыптау немесе ақтау үкімі

<question>Үлгі ретінде алынуы мүмкін:
<variant>барлық аталғандар үлгі ретінде алынуы мүмкін

Ф
<question>Фонограммалар хаттамаға қосымшада беріліп, оларды өз қолдарымен куәландырады:
<variant>Анықтаушы

Х
<question>Хаттамаларды жүргiзу жауаптылығы жүктеледi:
<variant>Анықтаушыға

Ш
<question>Шағымды қарау нәтижелерi бойынша судья шешім шығарады:
<variant>Заңсыз деп танылған

<question>Шақырту туралы тиiсiнше хабарланған адамның келмеуiнiң дәлелдi себептерi:
<variant>Адамды келу мүмкiндiгiнен айыратын сырқат

<question>Шешім қандай процессуалдық құжатқа жатады:
<variant>азаматтық

<question>Шет елдің адвокаты қылмыстық іске қатысуына бола ма?:
<variant>болады егер ҚР мен шет мемлекет арасында ол жайлы келісім шарт болса;

<question>Шындық ол — ?:
<variant>дұрыс танудың обьективті ақиқатының қорытындысы:

І
<question>Іс жүзіндегі деректерді алу кезінде жол берілген ҚІЖК-нің талаптарын бұзу жағдайлары:
<variant>Күш қолдану

<question>Іс қозғалған күннен бастап алдын ала тергеу мерзiмiне енгізілетін күн (уақыт):
<variant>Істі айыптау қорытындысымен прокурорға жіберген

<question>Іске қатысушы жақтар заңды күшіне енбеген соттың үкіміне не келтіруі мүмкін:
<variant>шағым

<question>Іс жүргізуші орган айыпкердің қорғаушыдан бас тартуын қабылдауына болмайды:
<variant>егер айыпкер жүріп жатқан іс бойынша қолданылатын тілді білмесе:

<question>Істі жүргізуші орган қорғаушының, оның жанұя мүшелерінің және жақын туыстарының қауіпсіздігін қорғауды қамтамасыз етуге міндетті ме?:
<variant>міндетті, егер қылмысты істі тергеу уақытында оларға анық күш жұмсау қаупі, не басқа да қылмыс жасау қаупі төніп тұрса.

<question>Іс үшін маңызы бар қандай да бір мән-жай белгілі болуы мүмкін адам?
<variant>Куә

<question>Ішкі істер органдарына түсетін домалақ арыздар негіз болады:
<variant>қылмыстық істі қозғауға

<question>Іске қорғаушыны кім шақыруы мүмкін?:
<variant>Айыпталушы, сезіктінің келісімі бойынша кез-келген тұлғалар

<question>Істі апелляция тәртібімен қанша судьялардың саны қарайды?:
<variant>3 судья

<question>Істі кассациялық сатыда қарау мерзімі:
<variant>1 ай

Э
<question>Эксгумациялау жүргізуге негіз болып табылады:
<variant>сараптама үшін үлгілер алу және сарапатама жүргізу

———————————————————————
<question>2 жылға бас бостандығынан айыру түріндегі жаза қолданылуы мүмкін қылмыс үшін тұлғаларға бұлтартпау шарасы қолданыла ма?:
<variant>қолданылады, егер ауыр қылмыс болса

<question>«Қылмыстық іс жүргізу құқығы» академиялық курсының пәні:
<variant>Қылмыстық іс жүргізу құқығының жалпы түсінігі

<question>«Қылмыстық іс жүргізу құқығы» академиялық курсының жалпы әдістері:
<variant>Диалектика, синтез, талдау

<question>«Қылмыстық іс жүргізу құқығы» академиялық курсының арнайы әдістері:
<variant>Статистика

Қ
<question>Қылмыстық іс жүргізу құқығының құқықтық институттары:
<variant>Айыптау

<question>Қылмыстық процестiң мiндеттерi:
<variant>Қылмыстарды тез және толық ашу

<question>Қылмыстық іс жүргізу құқығы ғылымының зерттеу пәні (заты):
<variant>Ұғымдар жүйесінің қалыптасу заңдылықтары

<question>Қызмет түрі ретіндегі қылмыстық іс жүргізудің пәні (заты):
<variant>Айыпталушының қылмыстық жауаптылығы туралы сұрақтар

<question>Қылмыстық сот ісін жүргізудің мақсаттары:
<variant>Қылмыстық заңмен тыйым салынған әрекетті анықтау

<question>Қылмыстық іс жүргізу құқығының мақсаттары:
<variant>Қылмыстық іс жүргізу құқығының әділеттілігін қамтамасыз ету

<question>Қылмыстық іс жүргізу құқығының бірінші деңгейлік міндеттері:
<variant>Қылмыстарды тез және толық ашу

<question>Қылмыстық іс жүргізу құқығының екінші деңгейлік міндеттері:
<variant>Заңсыз айыптаудан қорғауды қамтамасыз ету

<question>Қылмыстық іс жүргізу құқығының үшінші деңгейлік мақсаттары:
<variant>Қылмыстардың алдын алу

<question>Қылмыстық іс жүргізу тәртібін реттейтін заңдар:
<variant>Қазақстан Республикасының Қылмыстық процестік кодексі

<question>Қылмыстық іс жүргізу кодексінің жалпы бөлімінің бөлімдері:
<variant>Дәлелдемелер және дәлелдеу

<question>Қылмыстық іс жүргізу кодексінің жалпы бөлімінің тараулары:
<variant>Қылмыстық iс бойынша iс жүргiзу

<question>Қылмыстық іс жүргізу кодексінің ерекше бөлімінің бөлімдері:
<variant>Бiрiншi сатыдағы сотта iс жүргiзу

<question>Қылмыстық іс жүргізу кодексінің ерекше бөлімінің тараулары:
<variant>Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргiзудiң жалпы шарттары

<question>Қылмыстық іс жүргізу құқығының құрамдас бөлігі болып табылады:
<variant>ҚР халықаралық келісім шарттары

<question>Құқықтандырушы процессуалдық нормалардың мысалы:
<variant>Қылмыстық іс материалдарымен танысу

<question>Қылмыстық процесс принциптерiн бұзу нәтижелері:
<variant>Іс бойынша болған iс жүргiзудi жарамсыз деп тану

<question>Қылмыстық іс жүргізу құқығының принциптері:
<variant>Тұрғын үйге қол сұқпаушылық

<question>Қылмыстық iзге түсу жеке түрде жүзеге асырылуы мүмкiн қылмыстар:
<variant>Жала жабу

<question>Қылмыстық жауапқа тарту ұйым немесе уәкiлеттi орган басшысының арызы немесе олардың келiсiмi бойынша жүзеге асырылады, егер:
<variant>Азаматтардың мүдделерiне зиян келтiрмесе

<question>Қылмыстық iзге түсу органы өз құзыретi шегiнде қылмыстың белгiлерiн тапқан әрбiр жағдайда мiндеттi:
<variant>Қылмыс оқиғасын белгiлеуге

<question>Қылмыстық iс қозғауға болмайтын, ал қозғалған iс тоқтатылуға тиiс жағдайлар:
<variant>Қылмыс оқиғасы болмауы

<question>Қылмыс оқиғасы немесе әрекетте қылмыс құрамының болмауы негіздері бойынша қылмыстық iс қысқартылады:
<variant>Қылмыс құрамы дәлелденбесе

<question>Қылмыстық iзге түсу жеке-жариялы түрде жүзеге асырылуы мүмкiн қылмыстар:
<variant>Бала асырап алу құпиясын жария ету

<question>Қылмыстық процестi жүргiзушi органның заңсыз iс-әрекеттерiнiң салдарынан келтiрiлген зиянды өтеуге құқылы:
<variant>Ақталған адам

<question>Қылмыстық процестi жүргiзушi органның заңсыз iс-әрекеттерiнiң салдарынан, адамдардың құқығы бар:
<variant>Мүлiктiк зиянның толық көлемiнде өтелуiне

<question>Қылмыстық процестi жүргiзушi органның заңсыз iс-әрекетiнiң салдарының келтiрiлген зиянды өтеу талабын беру мерзiмдерi:
<variant>Үш жыл

<question>Қылмыстық процесс сатыларының белгілері:
<variant>ҚІЖК-де арнайы белгіленген, басталу және аяқталу кезеңдері

<question>Қылмыстық процесс сатылары:
<variant>Қылмыстық істі қозғау

<question>Қылмыстық іс бойынша өндіріс кезінде әр іс-әрекеттің барысы, нәтижесі тиісті құжаттарда бекітіледі:
<variant>Хаттама

<question>Қылмыстық іс жүргізу функциялары:
<variant>Айыптау

<question>Қорғау функциясын атқаратын субъектілер:
<variant>Айыпталушы

<question>Қылмыстық іс жүргізу функцияларының негізгі тобы:
<variant>Қылмыстық істі тергеу

<question>Қылмыстық іс жүргізу функцияларының көмекші тобы:
<variant>Ақтау (реабилитация)

<question>Қылмыстық процестi жүргiзушi орган адамдардың қауiпсiздiгi шараларын қолдану туралы шешімді қабылдайды:
<variant>Олардың ауызша мәлiмдемесiнiң негiзiнде

<question>Қылмыстық сот iсiн жүргiзуге қатысушы адамдардың қауiпсiздiгiнiң шаралары ретiнде қолданылады:
<variant>Қорғалатын адам туралы мәлiметтер алуға шек қою

<question>Қорғалатын адам туралы мәлiмет алуға шек қою:
<variant>Қылмыстық iстен адамның анкеталық деректерiнің алынуы

<question>Қатысушылардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету туралы соттың қаулысын атқару жүктеледi:
<variant>Тергеушіге

<question>Қылмыстық процестi жүргiзушi органмен, қорғалатын адамға хабарлануы тиiс:
<variant>Оның қауiпсiздiгi шараларының тоқтатылғандығы

<question>Қамауға алу түрiндегi бұлтартпау шарасына санкция беру туралы сот қаулысына шағымдар, наразылықтар сотта қарастырылады:
<variant>Облыстық

<question>Қылмыстық іс жүргізудегі, ақиқат ұғымы өзара сәйкестіктен тұрады:
<variant>Білім және оқиға мән жайлары

<question>Қылмыстық iс бойынша дәлелденуге жататын мән жайлар (дәлелдеу пәнінің элементтері):
<variant>Қылмыс құрамының белгiлерi

<question>Қылмыстық iзге түсудi жүзеге асырушы орган мына негiздердiң бiрi болған жағдайда қылмыс жасағандығына күдiк келтiрiлген адамды ұстауға құқылы:
<variant>Ол адам қылмыс жасау кезiнде ұсталғанда

<question>Қылмыс жасады деген сезiк бойынша ұсталған адамды босатудың негiздерi:
<variant>Қылмыс жасады деген сезiк расталмаса

<question>Қамауға алуға санкция беру құқығы тиесiлi:
<variant>Аудандық сот

<question>Қылмыстық процесте жеке және заңды тұлғалардың азаматтық талаптары қаралады, мына шығыстарды өтеу туралы:
<variant>Сақтандыру өтем ретiнде төленген сомалары

<question>Қылмыстық iске қойылған азаматтық талапты қарау кезiнде, азаматтық, еңбек және басқа заңдардың нормаларына сәйкес белгiленедi, зиянды өтеу:
<variant>Негiздемелерi

<question>Қылмыстық процестi жүргiзетiн орган, бұған негiз болған жағдайда, заң көмегiне ақы төлеуден толық немесе iшiнара босатуға құқылы:
<variant>Сезiктiнi

<question>Қылмыстық iс бойынша iс жүргiзу кезiнде тиiстi жұмысты орындайтын аудармашы, маман, сарапшы жалақы, сыйақы алады:
<variant>Жұмыс iстеген орнында

<question>Қылмыстық іс қысқартылған жағдайда сотталушының iс жүргiзу шығындары мемлекет есебiне жатқызылады:
<variant>Қылмысқа қатысқандығы дәлелденбесе

<question>Қылмыстық іс жүргізудегі азаматтық талаптың іс жүзіндегі негізі:
<variant>Қылмыс

<question>Қылмыстық iстер бойынша алдын ала тергеудi жүргiзу мiндеттi:
<variant>Кәмелетке толмағандарға қатысты

<question>Қарауына жататын соттан қылмыстық iстi басқа сотқа беру жүзеге асырылады:
<variant>Істi мейлiнше тез, жан-жақты және объективтi қарау мақсатында

<question>Қылмыстық істі қозғау туралы қандай құжат қабылданады
<variant>қаулы

<question>Қылмыстық істе сотқа жолдану құжаты қалай аталады:
<variant>арыз

<question>Қазақстан Республикасының Конституциясы Сот әділдігін қай мемлекеттік органға тапсырады?:
<variant>Қазақстан Республикасында сот әділдігін тек сот қана жүргізеді;

<question>Қандай формаларда сот билігі жүргізіледі?:
<variant>барлық көрсетілгендер

<question>Қылмыстық іс жүргізудің түсінігін берініз?:
<variant>барлық көрсетілгендер;

<question>Қылмыстық істерді сотта жүргізусатыларын атаңыз?:
<variant>барлық көрсетілгендер;

<question>Қылмыстық іс жүргізу құқығының қайнар көзі (негіздері)?:
<variant>барлық көрсетілгендер;

<question>Қазіргі қолданылып жүрген ҚР ҚПК қай уақыттан күшіне енген?:
<variant>1 қаңтар 2015 ж:

<question>ҚР Конституциясы мен ҚР ҚПК-дегі нормаларда қайшылықтар болса, қандай норма қолданылады?:
<variant>ҚР Конституциясы;

<question>Қылмыстық іс жүргізудің негізгі сатылары?:
<variant>қылмысты іс қозғау, алдын ала тергеу, басты сот талқылауын тағайындау, басты сот талқылауы, күшіне енбеген үкімдерді қарау; сот шешімдерін орындау:

<question>Қылмыстық қудалауды жүзеге асырушы орган?:
<variant>прокурор;

<question>Қай уақыттан жәбірленуші деп саналады?:
<variant>іс жүргізуші органның жәбірленуші деп шығарған қаулысынан:

<question>Қылмыстық істе кім қорғаушы бола алады?:
<variant>адвокат, жақын туыстар, заңды уәкілдер;

<question>Қорғаушы қылмыстық іске қатысуға болады:
<variant>қылмыстық іс белгілі адамның үстінен қозғалса:

<question>Қорғаушының қатысуы міндетті, егер:
<variant>адамның жасаған қылмысына қолданылатын жаза он жылдан бас бостандығынан айыратын болса:

<question>Қадағалау тәртібімен сот шешімдерін қарау мерзімі?:
<variant>мерзімі шектелмейді.

<question>Қарсылық білдіруге жатады:
<variant>қорғаушы;

<question>Қылмыстық іске қатысушылардың өтініштері қанағаттандырусыз қалдырылса, қайтадан өтініш берулеріне болама?:
<variant>болады;

<question>Қылмысты іс жүргізуге қатысушылардың өтініштері қаралып шешілу мерзімі?:
<variant>үш тәуліктен кешікпей

<question>Қылмыстық істі қозғай алмайды?:
<variant>сот;

<question>Қылмыстық іс қозғаудың мерзімі?:
<variant>арыз келіп түскеннен кейін 3 тәуліктен асырмай.

<question>Қанша сағат қатарынан жасы 18-ге жетпегендерден жауап алуға болады?:
<variant>екі сағ;

<question>Қамау бұлтартпау шарасы ретінде қолданылады:
<variant>жасалған қылмысқа жаза ретінде бас бостандығынан айыру екі жылдан жоғары болса;

<question>Қылмысты іс қозғалмастан жүргізілетін тергеу амалдары:
<variant>тексеру және сараптама тағайындау;

<question>Қылмысты істі қозғаудан бас тарту қаулысына арыз келтіруге болмайды:
<variant>тергеу тобының басшысына;

<question>Қылмыстық заңды дұрыс қолданбау болып табылады:
<variant>ҚР ҚК ерекше бөлiмiнiң қолданылуға тиiстiсiнен басқа баптың қолданылуы

<question>Қылмыстық істі қозғау дегеніміз – бұл:
<variant>қылмыстық процесстің дербес сатысы

<question>Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді өз құзыреті шегінде жүзеге асыруға уәкілетті лауазымды адам?
<variant>Тергеуші

<question>Қылмыстық процестің барлық сатылпрында қылмыстық қудалаудың заңдылығын қадағалауды жузеге асыратын лауазымды адам?
<variant>Прокурор

<question>Қорғалуға құқығы бар адамның құқықтары мен мүдделерін заңда белгіленген тәртіппен қорғауды жүзеге асыратын және оларға қылмыстық іс бойынша іс жүргізу кезінде заң көмегін көрсететін адам?
<variant>Адвокат

<question>Қылмыстық құқық бұзушылық өзіне тікелей моральдық ,тәндік немесе мүліктік зиян келтірді деп пайымдауға негізі бар тұлға ?
<variant>Жәбірленуші

<question>Қылмыстық істе өзіне талап қойылған жеке немесе заңды тұлға?
<variant>Азаматтық жауапкер

<question>Қылмыстық іс мына жағдайларда қозғалуы мүмкін:
<variant>ҚІЖ кодексінде көзделген қылмыстық істі қозғауға негіздер мен себептер болған жағдайда

<question>Қылмыс жасалғаны туралы арыз бен хабарламалар келіп түскеннен кейін олар:
<variant>міндетті түрде қабылдануға, тексеруге және тіркеуге жатады

<question>Қылмыстық істі қозғауға негіз болып келесі табылады:
<variant>қылмыстың белгілері жеткілікті екенідігін білдіретін фактілердің жиынтығы

<question>Қылмыс туралы келіп түскен арыз бойынша шешім қай мерзім ішінде қабыдануы керек?:
<variant>арыз келіп түскеннен кейін 3 тәуліктен кешіктірілмей шешім қабылда нады

<question>Қандай жағдайларда қылмыстық іс қозғау үшін арыздар мен хабарлар сотталу ретімен жіберіледі?:
<variant>жеке айыптау істері

<question>Қылмыс туралы арыздар мен хабарларды қарау мерзімі:
<variant>қосымша мәліметтерді жинау үшін, қылмыс болған жерді қарау, сараптама тағайындау қажет болса — ұзартылуы мүмкін

<question>Қай жағдайда қылмыстық істі қозғаудан бас тарту туралы шешім қабылдануы мүмкін:
<variant>қылмыстық істі қозғауға негіз болмаған жағдайда

<question>Қылмыс туралы арыздар мен хабарларды тексеруге құқылы:
<variant>қылмыстық істі қозғауға құзыреті бар тұлға

<question>Қандай жағдайда прокурор жеке тергеу әрекеттерін жүргізеді:
<variant>қылмыстық іс прокурордың бастамашылығымен қозғалғанда

<question>Қылмыстық іс қозғалған соң тергеуші :
<variant>алдын-ала тергеу өндірісін бастайды

<question>Қай жағдайларда қылмыстық іс бойынша өндіріс тергеу тобымен жүргізіледі?:
<variant>істің қиындығына және үлкен көлеміне байланысты

<question>Қай жастан бастап тұлғадан куә ретінде жауап алынады:
<variant>18 жас

<question>Қай жасқа толмаған жағдайда куә мен жәбірленуші жауап алу кезінде жауаптан бас тартқан үшін және жалған жауап берген үшін жауапкершілік туралы ескертілмейді?:
<variant>16 жас

<question>Қараудың түрлері:
<variant>үй-жайын қарау, заттарды, құжаттарды, тірі адамды, мәйітті, жануарларды қарау

<question>Қамауға алынатын почта-телеграф байланыс құралдарының түрлеріне қайсылары жатады?:
<variant>хаттар, телеграммалар, бандерольдер, посылкалар және өзге де почта-телеграфтық салулар

<question>Қандай жағдайларда сот сараптамасын тағайындау міндетті болып табылады?:
<variant>денсаулыққа келтірілген зиянның ауырлық сипатын, өлімнің себептерін анықтау үшін

<question>Қылмыстық іс қозғалғанға дейін сараптама тағайындалуы мүмкін:
<variant>сараптама жүргізбей қылмыстық істі қозғау жөнінде шешім қабылдау мүмкін болмаса

<question>Қай жағдайда тергеуші қылмыстық істі тоқтатуы тиіс?:
<variant>айыпталушы ҚР жерінен тыс жерде болса

<question>Қандай жағдайда айыпталушыға іздестіру жариялауға болады?:
<variant>егер айыпталушының қай жерде екендігі белгісіз болса

<question>Қандай жағдайда айыпталушыға іздестіру жариялауға болады?:
<variant>егер айыпталушының қай жерде екендігі белгісіз болса

<question>Қылмыстық іс бойынша іс жүргізудің негізгі қайнар көзі:
<variant>ҚР қылмыстық процестік кодексі

<question>Қорғаушы және оның жанұясының мүшелері өзінің кәсіби міндетін атқару кезінде мемлекеттің қорғауында болады ма?:
<variant>болады

<question>Қай кезден бастап адам қылмыстық істе жәбірленуші болып танылады?:
<variant>қылмыстық іс жүргізуші органның өкімі шығарылған сәттен бастап

<question>Қылмыстық іс жүргізу органы болып табылмайды:
<variant>қорғаушы

<question>Қай мерзімде тергеуші міндетті түрде ұсталған адамды қорғаушымен қамтамасыз етуі қажет?:
<variant>24 сағ сезіктіні ұстау немесе қамауға алу жағдайында

<question>Қай сәттен бастап қорғаушы іске қатыстырылады?:
<variant>айып тағылған жағдайда, егер жасалған қылмыс үшін сезіктіні ұстау немесе қамауға алу үкімі шыққан кезде

<question>Қорғаушы бір уақытта істе қорғаушы немесе маман бола ала ма?:
<variant>болмайды

<question>Қорғаушының қылмыстық іске қатысуы қай құжатпен белгіленеді?:
<variant>ордер

<question>Қандай жағдайда тергеушінің тілек-талапты орындаудан бастартқаны үшін прокурорға шағымдануға болады?:
<variant>қанағаттандырудан бас тарту туралы қаулының көшірмесін алғаннан 5 тәулік ішінде

<question>Қай кезден бастап ұсталған адам қорғаушысын шақыруға құқығы бар?:
<variant>ұсталған кезден бастап

<question>Қорғаушы ретінде шетел адвокатын қатыстыруға болады ма?:
<variant>егер Қазақстан Республикасы мен шетел мемлекетіні” арасында арнайы шарт болса
қатысады

<question>Қылмыстық процестің жалпы қағидасы дегеніміз — бұл:
<variant>қылмыстық процестің заңда реттелген ерекше белгілерін сипаттайтын басшылыққа алынатын негіздер

<question>Қылмыстық іс бойынша дәлелдемелердің қайнар көзі болып кімнің айғақтары саналады?:
<variant>айыпталушының айғақтары

<question>Қылмыстық іс бойынша әділ төрелікті атқарушы орган:
<variant>сот

<question>Қорғаушы айыпталушы берген шағымдар мен өтініштерді кері қайтаруға құқылы ма?:
<variant>құқығы жоқ

<question>Қорғаушы ретінде іске кім қатыса алады?:
<variant>адвокат, жақын туыстар, заңды өкілдер

<question>Қамауда ұстау мерзімінің ұзартылуына шағымдануға болады ма?:
<variant>болады

<question>Қорғаушының іске қатысуы айыпталушы немесе сезіктінің құқықтарының шектелуіне негіз болады ма?:
<variant>болмайды

<question>ҚР-ның Қылмыстық-процестік кодексі қашан қабылданған?:
<variant>04 шілде 2014 жыл

<question>Қай тұлға дәлелдеу субъектісі болып табылмайды?:
<variant>Сот

<question>Қылмыстық процесстің қай сатысында айыпталушы, сезікті қорғаушыдан бас тартуға құқылы?:
<variant>Іс бойынша кез-келген сатыда

<question>Қылмыстық процесс жүргізу органына тұлғаның қорғаушыдан бас тартуы міндетті ма?:
<variant>Ерекше жағдайларда

<question>Қылмыстық процесске қатысатын тұлғалардың қауіпсіздіктерін қамтамасыз ету шараларына жатпайды:
<variant>Іске қатысатын тұлғаларға істің материалдарымен таныстыру

<question>Қамауға алу бұлтарпау шарасы қандай қылмыстар үшін жауапкершілікке тартылуы мүмкін болған жағдайда қолданады?:
<variant>Қасақана қылмыстар үшін бас бостандығынан 2 жыл мерзімге айырылуы мүмкін болса

<question>Қылмыстық іс жүргізетін орган қорғаушы ретінде нақты бір тұлғаны өз шешімімен қатыстыруға құқылы ма?:
<variant>Құқылы, егер тұлға ол туралы сұраса

<question>Қылмыстық процесстің міндеті келесі болып табылады:
<variant>Әділетті сот талқылауы

<question>Қылмыстық ізге түсуді болдырмайтын мән-жайлар:
<variant>Жеке айыптаушының айыптаудан бас тартуы

<question>Қай тұлға жеке айыпталушы болып табылады?:
<variant>жеке айыптау істері бойынша арыз берген тұлға

<question>Қай тұлға азаматтық талапкер болып табылады?:
<variant>тергеу нәтижесінде ол адамға қылмыстың салдарынан пайда болған мүліктік зиянның өтелуін талап еткен тұлға

<question>Қай тұлға куә ретінде іскер қатыстырылмайды?:
<variant>кез келген адам іске шақырылып қатыстырылуы мүмкін

<question>Қылмыстық іске маман не үшін қатыстырылады?:
<variant>сот және тергеу әрекеттеріне қатысуы үшін

<question>Қай тұлғаға қарсылық білдіруге болады?:
<variant>куәгерге

<question>Қатысушылардың тілек-талаптары қай мерзімде қаралуы тиіс?:
<variant>берілген күнде

<question>Қамауда отырған тұлғаның шағымын сол жердің әкімшілігі қай мерзімде жіберіу тиіс?:
<variant>сол мезетте

<question>Қамауда отырған тұлғаның анықтаушының әрекеттеріне берілген шағымы кімге беріледі?:
<variant>прокурорға

<question>Қай тұлға куә ретінде іске қатыстырылмайды?:
<variant>қорғаушы

<question>Қылмыстық процесті жүргізетін орган жасайтын процестік әрекет тіркелетін процестік құжат қалай аталады?
<variant>хаттама

<question>Қылмыстық істе өзіне талап қойылған жеке немесе заңды тұлға:
<variant>азаматтық жауапкер

<question>Қылмыстық процестің қағидаларының бірі:
<variant>дәлелдемелерді ішкі сезім бойынша бағалау

<question>Қылмыстық іс бойынша дәлелдеуге жататын мән-жайлар:
<variant>күдіктінің, айыпталушының жеке басын сипаттайтын мән-жайлар

˂question˃Қазақстан Республикасының Қылмыстық Процестік кодексі қашан қабылданды?
˂variant˃2014 ж төртінші шілде

˂question˃Қазақстан Республикасы Қылмыстық Процесуалдық кодексінің Жаңа редакциясының құрамы?
˂variant˃он алты бөлім , жетпіс үш тарау ,алты жүз жетпіс төрт бап

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *