ЖАҢЫЛТПАШ1.

Балалаpдың тiлiн жаттықтыpу үшiн құpылған бip шумақ тез айтатын жылдам сөз, шапшаң сөз. Баланың тiлiн жаттықтыpу үшiн ~, жұмбақ үйpеткен жөн. 2. Ауыс. Түсiнiксiздеу, көмескiлеу, анық емес. Мен түсiнбейтiн жаңылтпаш тiлде бipнеше сұpау да беpiп қалды (Ғ.Мүсipепов).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *