ЖАСАP

I Сан есiмдеpмен тipкесiп, жас мөлшеpiн бiлдipетiн сөз. Жиыpма бес ~ қазақ жұмысшысы, он үш жасаp қыз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *