ЕМТИХАНҒА АРНАЛҒАН БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

1. Өндірісті ұйымдастыру ұғымы және оның нарықтық экономикадағы рөлі
2. Өндірісті ұйымдастырудың негізгі мақсаттары мен міндеттері.
3. Өндірісті ұйымдастыру дамуының негізгі кезеңдері.
4. Басқарудағы негізгі мектептер.
5. Басқарудағы объект пен субъект. Өндірісті ұйымдастыру объектісіне әсер ететін факторлар.Басқарудағы қарым-қатынастар.
6. Өндірісті ұйымдастыру әдістері. Өндірісті ұйымдастырудағы иерархиялық деңгейлер.
7. Өндірісті ұйымдастыру түрлері. Өндірісті ұйымдастыру түрлерінің мазмұнына және обьектіге байланысты жіктелуі
8. Өндірісті ұйымдастыру қызметтері: мағынасы мен түрлері.
9. Өндірісті ұйымдастырудың қызметтері: мақсатты анықтау, жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау
10. Менджменттің технологиялық қызметтері: шешімдер және коммуникациялар.
11. Өндірісті ұйымдастырудың әлеуметтік-психологиялық қызметтері: делегирлеу және мотивация.
12. Ұйым ұғымы. Ұйымның өмірлік циклі.
13. Ұйымның жалпы сипаттамасы.
14. Ұйымдық қатынастардың түрлері.
15. Кәсіпорынның ұйымдық құрылымы
16. Басқару құрылымы: мәні мен негізгі түрлері
17. Кәсіпорынның өндірістік құрылымын сипаттау.
18. Өндірісті ұйымдастырудың интеграциялықфакторлары. Миссия.
19. Ұйым мақсаттары: мәні мен түрлері. Мақсатқа қойылатын талаптар.
20. Стратегия: мәні, түрлері, негізгі компоненттері.
21. Стратегиялық басқару. SWOTталдау.
22. Жоспарлау. Жоспардың негізгі құраушылары
23. Жоспарлаудың принциптері мен әдістері.
24. Жоспарлау кезеңдері.
25. Жоспарды құрастыру әдістері.
26. Фирма ішінде жоспарлау: анықтамасы, түрлері.
27. Ұйымдастыру —  басқару қызметі
28. Түзету және реттеу ұғымдары
29. Реттеудіңмақсаты мен міндеттері
30. Бақылаудың мәне мен қажеттілігі
31. Бақылау түрлері
32. Бақылау үрдісінің кезеңдері
33. Өкілеттілікті делегирлеудің мәні мен мағынасы
34. Мотивация. Еңбекті ынталандыру теориясының даму тарихы
35. Мотивация процесінің кезеңдері.
36. Адам әрекеттерінің мотиві: түсінігі, жіктелуі.
37. Мотивацияның түрлері.
38. Мотивация қызметін жүзеге асыру әдістері.
39. Коммуникация мәні.
40. Ұйымдағы ресми және бейресми коммуникациялар .
41. Коммуникациы процесі: мақсаты, кезеңдері.
42. Коммуникациялық стиль түрлері.
43. Өндірісті ұйымдастыру жүйесіндегі басқару шешімдері
44. адамды және топтарды басқару түрлері
45. Қайшылықтардың түрлері, табиғаты. Қайшылықтық даму кезеңдері. Қайшылық элементтері.
46. Басқару стильдері.
47. Басқару деңгейлеріндегі менеджерлердің түрлері. Меенджерге тән мінез-құлық.
48. Өндірісті ұйымдастырудағы тиімді басқару әдістері
49. Басқару ғылымы мазмұны
50. Басқару мәселелерін оқытудағы негізгі әдістер.
51. Басқару ғылымынң басқа ғылымдармен байланысы.
52. Өндірісті ұйымдастырудың негізгі қызметтері.
53. Басқару принциптері ұғымы
54. Басқару принциптері ұғымы жіне жіктелуі
55. Ғылыми принцип.
56. Жүйелілік және бүтіндік принципі.
57. Шешім қабылдаудағы ауызбіршілік
58. Демократиялық орталықтандыру принципі
59. Басқару қызметі ұғымы және оның табиғаты
60. Өндірісті басқару қызметінің мәні және жіктелуі.
61. Басқару қызметтерін талдаудағы қойылатын талаптар
62. Басқару қызметтерін талдау кезеңдері
63. Басқарудағы экономикалық әдістердің мәні, мағынасы
64. Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері.
65. Басқару қызметіндегі жүйелілік және кешенділік әдістері.
66. Басқару құрылымын жасауға әсер ететін факторлар
67. Басқару жүйесінің құрылымы түсінігінің мәні.
68. Сызықтық құрылымның артықшылықтары.
69. Функционалдық құрылым .
70. Сызықтық-функционалдық құрылым
71. Басқару кадрларын жіктеу.
72. Менеджер еңбегінің мәні мен сипаттамасы
73. Басқару кадрларын даярлау және қайта даярлау жүйесі (менеджерлер).
74. Басқару еңбектерін ұйымдастыру ерекшеліктері
75. Басқару мәдениетінң ерекшелктері
76. басқару мәдениетінің негізгі элементтері
77. Басшы жұмысының стилі (менеджердің).
78. Қазіргі замандағы басқарушыға қойылатын негізгі талаптар
79. Басқару тиімділігі мен өндіріс тиімділігінің арасындағы байланыс.
80. Басқару тиімділігі мен соңғы нәтижені салыстыру әдісі
81. Алынған нәтижеге байланысты басқару тиімділігін салыстыру
82. Басқару жұмыстарын жетілдіруге байланысты жасалған шараларды бағалау.
83. Еңбек ресурстарын басқару кезеңдері.
84. Еңбек ресурстарын қалыптастыру
85. Еңбек ресурстарын дамыту.
86. Еңбек жағдайының сапасын жоғарылату.
87. Еңбек нарығындағы қызмет түрлері.
88. Ақпараттың басқару жүйесіндегі рөлі.
89. Өндірісті басқарудағы ақпарат жүйелері.
90. Басқару процесіндегі ақпараттық жүйелер.
91. Ақпарат жүйелері, олардың қалыптасуы мен дамуы.
92. Басқаруды техникалық жабдықтау
93. Ұйым ішкі ортасындағы элементтер.
94. Ұйымның ішкі ортасындағы факторлардың қарым-қатынасы мен өзара әрекеттері.
95. Ұйымның сыртқы ортамен қарым-қатынасы
96. Сыртқы орта факторларының жіктелуі
97. «Мотивтер» ұғымы. Мотив процесінің мәні.
98. Жұмысшыларды ынталандыру теориялары
99. «Қажеттілік» ұғымының мәні. Қажеттілік ұғымы.
100. Ынталандыру стратегиясы мен әдістері.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *