ҚҰБЫР СЫМДАРЫН МОНТАЖДАУ

ҚҰБЫР СЫМДАРЫН МОНТАЖДАУ
Жоспар:
1 Құбыр өткізгіштерін анықтау, тағайындау және жіктеу.

Автоматтандыру жүйелерінде әртүрлі энергия көздерін (сығылған ауаны, сұйық және газ тәрізді орталарды) беру және тұтыну үшін көптеген құбыр сымдары қолданылады.
Әр түрлі мақсаттағы бұл байланыс желілері импульстерді іріктеу орындарын датчиктермен, датчиктермен-екінші тіркейтін және реттеуші аспаптармен, ал соңғылары — атқарушы механизмдермен қосу үшін қызмет етеді.
Автоматтандыру жүйесінің құбыр өткізгіштері әртүрлі мақсаттағы құбырлардың, жалғау және жалғау құрылғыларының, бекіту арматурасының, бекіту, бекіту және орнату бөлшектерінің, ғимараттардың, құрылыстардың элементтеріне және технологиялық жабдықтарға салынған және бекітілген тораптар мен конструкциялардың жинақталған жиынтығы болып табылады.
Құбырлы сымдар олардың функционалдық мақсаттары бойынша ерекшеленеді:
Импульсті байланыс желісі-технологиялық немесе инженерлік құбырда орнатылған іріктеу құрылғысын бақылау-өлшеу аспабымен түрлендіргішпен (датчиктермен) немесе реттеуші аспабпен қосатын Құбыр өткізгіш. Ол бақыланатын немесе реттелетін технологиялық бақылау-өлшеу аспаптарының, датчиктердің немесе реттегіштердің сезімтал органдарына тікелей немесе бөлгіш орта арқылы беріледі.
Байланыстың импульстік желілеріне сондай-ақ аспаптар мен реттегіштердің манометрлік өлшеу құрылғыларымен термосезімтал элементтерді (термобаллондарды) қосатын манометрлік термометрлер мен температура реттегіштерінің капиллярлары жатады.
Байланыстың командалық желісі — пневмо-немесе гидроавтоматика жүйелерінің жекелеген функционалдық блоктарын (датчиктер, ауыстырып қосқыштар, екінші реттік өлшеу аспаптары, түрлендіргіштер, есептеу, реттеу және басқару құрылғылары, атқарушы механизмдер) өзара қосатын құбыр өткізгіші. Ол беру блоктарынан қабылдау блоктарына командалық сигналдарды (ауа, су, май қысымын) беруге арналған.
Қоректендіру желісі — автоматтандырудың техникалық құралдарын қоректендіру көздерімен (ауа және сумен жабдықтау жүйелерімен, сорғылармен, компрессорлармен және басқа да көздермен) қосатын құбыр өткізгіші. Ол пневмо — және гидроавтоматика жүйелерінде қосалқы энергияны тасымалдаушы ретінде пайдаланылатын, берілген шектерде өзгеретін артық қысыммен сұйықтықты (суды, майды) немесе газды (ауаны) автоматтандырудың техникалық құралдарына беруге арналған.
Қосалқы желі-құбыр өткізгіші, ол арқылы:
а) импульстік желілерге агрессивті әсерлерден, бітелуден, қоқыстанудан және іріктеу құрылғыларының, өлшеу құралдарының бүлінуін және жұмыс істемеуін тудыратын басқа да құбылыстардан қорғау үшін қарсы ағындар жасайтын қорғау сұйықтықтары немесе газдар келтіріледі.
автоматтау құралдары мен импульстік желілердің өздері;
Б) талдау үшін технологиялық аппараттан немесе құбырдан іріктелетін өнім бөлігінің параллель ағыны, сынама алу орнынан алыстатылған өлшеу құралына (мысалы, сұйық мұнай өнімдерін талдағышқа және т.б.) сынама беруді жеделдету мақсатында құрылады.
Жылыту желісі немесе салқындату желісі — таңдау құрылғыларын, автоматтандырудың техникалық құралдарын, конструктивтерді және импульстік, командалық және басқа да құбыр сымдарының ағындарын жылыту немесе салқындату құрылғыларына жылу тасығыштар немесе салқындататын агенттер (ауа, су, бу және т.б.) өткізілетін (және жіберілетін) құбыр сымы.
Дренаждық желі-аспаптар мен реттегіштерден, импульстік және командалық байланыс желілерінен, қосалқы және басқа желілерден үрлеу және жуу (газдар мен сұйықтықтар) өнімдері осы үшін бөлінген орындарға (арнайы сыйымдылықтарға, атмосфераға, кәрізге және т.б.) түсірілетін құбыр сымы.
Автоматты объектіде орналасқан құбыр өткізгіштері ішкі және сыртқы, ашық және жасырын болып бөлінеді.
Ішкі құбыр өткізгіш-жабық бөлмеде салынған құбыр өткізгіші (немесе оның бір бөлігі). Сыртқы құбыр өткізгіші ғимараттар мен құрылыстардың шатырлар астында, Эстакадалар мен басқа да сыртқы құрылыстар бойынша сыртқы қабырғалары бойынша салынған сым (немесе оның бір бөлігі) болып табылады.
Ашық құбыр сымы-бұл қабырғалар, төбелер, эстакадалар және ашық каналдарда ашық салынған құбыр сымы (немесе оның бір бөлігі). Жасырын құбыр желісі-қабырғалардың, едендердің, төбелердің ішіне салынған құбыр желісі (немесе оның бір бөлігі) жабық арналар мен тоннельдерде, жерде және іргетастарда.
Топтық құбыр сымы бір тірек конструкциясында бірге салынған төрт және одан да көп құбырлар мен пневмокабельдерден тұрады.
Бақылау сұрақтары:
1. Автоматтандыру жүйесінің құбыр өткізгішіне анықтама беріңіз.
2. Қандай құбыр жүргізуге жататын негізгі?
3. Импульстік құбыр сымдарының мысалын келтіріңіз.
4. Құбырлы өткізгіштердің автоматтандырылған объектіде орналасуы бойынша жіктелуі.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *