Жұмыс өндірісі жобасының құрамы және мазмұны

Жұмыс өндірісі жобасының құрамы және мазмұны»

Жоспар:
1 Жұмыс өндірісі жобасының құрамы және мазмұны
2Объектінің құрылыс дайындығына монтаждау ұйымының талаптары.
3 Индустриялық монтаждау. Толық жинақты әдіс.

Автоматтандыру жүйесін монтаждау басталғанға дейін монтажды басқару қызметкерлері жұмыс өндірісінің жобасын (ЖӨЖ) әзірлейді; ол жұмыс сызбаларымен қатар аспаптар мен автоматтандыру жүйелерін монтаждау бойынша жұмыстарды орындау үшін негізгі техникалық құжаттама болып табылады. ЖӨЖ монтаждың ұйымдастыру — техникалық деңгейін арттыру үшін қажет.
ЖӨЖ екі бөліктен тұрады: мәтіндік және графикалық.
ЖӨЖ мәтіндік бөліміне келесі құжаттар кіреді:
— объектінің қысқаша сипаттамасын, ЖӨЖ жұмыс сызбаларына сілтеме жасай отырып, құбыр және электр сымдарының трассаларын төсеу орындары мен тәсілдерін, сондай-ақ қалқандарды, пульттерді, орын ауыстырудан тыс аппаратураны және реттеуші органдарды орнату орындарын сипаттау және негіздеу; материалдарды ауыстыру негіздемесі және автоматтандыру жобасында қарастырылған конструктивтік шешімдердің өзгеруі; монтаждық жұмыстардың жекелеген түрлерінің технологиясының сипаттамасы; ауыр және ірі габаритті блоктар мен конструкциялардың орнын ауыстыру және көтеру жөніндегі нұсқаулар, сондай-ақ осы объект үшін ерекше қауіпсіздік техникасы жөніндегі қажетті іс-шаралар туралы нұсқаулар.
— жұмыс көлемінің физикалық ведомосі;
— технологиялық жабдықтың орны бойынша Аспаптарды орнату үшін қолданылатын монтаждау бұйымдарының ерекшелігі;
— МСМ-ге жиналатын ірілендірілген тораптарға (құрастыру бірліктеріне), блоктар мен стенділерге жинақтау ведомосы
-тапсырыс беруші, бас мердігер және монтажды басқарудың өзі беретін материалдарға спецификациялар;
-тапсырыс беруші дайындайтын арнайы бұйымдардың ведомосы;
-аспаптар мен автоматтандыру құралдарын монтаждауға арналған құрылыс құрылыстарының (траншеялар, эстакадалар, галереялар және т. б.) және салмалы бөлшектердің тізбесі;
-қалқандар мен пульттерге ерекшеліктер;
-тапсырыс беруші беретін аспаптарға, аппаратураға және атқарушы тетіктерге жинақтау ведомосы;
-монтаждық құрал-саймандарға, құрылғыларға, автоматтандыру жүйесін монтаждауға арналған механизмдерге арналған спецификация

ЖӨЖ графикалық бөліміне келесі құжаттар кіреді:
-кәсіпорынның бас құрылыс жоспары (құрылысгенжоспар). Бас жоспарда цехтар мен объектілердің орналасуы қалқан және операторлық Үй-жайлар, монтаждау алаңындағы қойма үй-жайлары, құбыр өткізгіштерінің блоктарын және басқа да құрылымдарды жинауға арналған алаңдар, монтаждау алаңында тұрмыстық үй-жайларды орналастыру, монтаждау персоналын орналастыруға арналған тұрғын үй-жайлар көрсетіледі.
— құбыр және электр сымдарының трассаларын байланыстыруды, сондай-ақ типтік емес және жүйеленбеген тораптарға (құрастыру бірліктеріне) және конструкцияларға байланыстыруды нақтылау жөніндегі жұмыс сызбалары;
— құбыр және электр өткізгіштер блоктарының сызбалары немесе эскиздері;
— автоматтандыру құралдары мен құралдарын монтаждауға арналған желілік кесте;
-такелаждық-көліктік жұмыстардың технологиялық схемасы (ірі объектілер бойынша), дайындалған және жиналған конструкцияларды, аспаптар стенділерін, құбыр блоктарын, кабельдері бар барабандарды, қалқандарды, атқарушы механизмдерді және т. б. ауыстыру, жеткізу, түсіру және қоймалау маршрутының схемасы болып табылады.
Схемада сондай-ақ автомобиль крандарын немесе басқа да Жүк көтергіш механизмдерді орнату орындары көрсетіледі; (автокрандардың шығып тұрған бөліктерінің ғимараттарға, эстакадаларға және басқа да құрылыстарға, сондай-ақ уақытша сақтауға қойылған металл конструкцияларға, құбырларға және монтаждау бұйымдарына жақындауының ең аз арақашықтығы), сондай-ақ крандардан электр беру желісіне, Көлік және жаяу жүргіншілердің қозғалыс орындарына дейінгі қашықтықтар; монтаждау аймағын қоршау.
Объектінің күрделілігіне байланысты ЖӨЖ толық немесе қысқартылған түрде орындалуы мүмкін. ЖӨЖ көлемі мен мазмұны бойынша шешімді монтаждау басқармасының бас инженері қабылдайды.
Жұмыс өндірісінің жобаларында жұмысты қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз ететін негізгі іс-шаралар және өрттің туындауының алдын алу шаралары көрсетілуі тиіс.
Қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын сақтау және еңбек қауіпсіздігі және өртке қарсы қауіпсіздік, сондай-ақ өндірістік санитария жөніндегі іс-шараларды орындау үшін өзі басқаратын объектілер шегінде жұмыс өндіруші және учаске шеберлері жауап береді.
Бақылау сұрақтары:
1. Жұмыс өндірісі жобасының мақсаты?
2. ЖӨЖ мәтіндік бөліміне не кіреді?
3. ЖӨЖ-ның графикалық бөлігі неден құрастырылады?
4. ЖӨЖ қандай ұйым әзірлейді?

 

 

 


3.2 Объектінің құрылыс дайындығына монтаждау ұйымының талаптары.
Құрылыс алаңында, сондай-ақ автоматтандыру жүйелерін монтаждауға тапсырылатын ғимараттарда немесе жеке үй-жайларда автоматтандыру жүйелерін монтаждау басталғанға дейін жұмыс құжаттамасында және жұмыс өндірісінің жобасында көзделген құрылыс жұмыстары орындалуы тиіс.

Ғимараттар ғимараттарының құрылыс конструкцияларында (едендерде, жабындарда, қабырғаларда, жабдықтар іргетастарында) сәулет-құрылыс сызбаларына сәйкес болуы тиіс.:
бөлгіш осьтер мен бөлгіш биік белгілер салынған;
автоматтандыру жүйесінің құралдарын орналастыру үшін конструктивтердің астына төсем конструкциялары орнатылды;

Каналдар, туннельдер, қуыстар, бороздтар, жасырын сымдарға арналған салынатын құбырлар, құбырлы және электр сымдарының өтуіне арналған ойықтар, оларға қажетті салу конструкцияларын (жиектер, гильзалар, келте құбырлар және т. б.) орната отырып орындалған.);
автоматтандыру құралдары мен құралдарын монтаждау және қызмет көрсету үшін алаңдар орнатылды;
автоматтандыру техникалық құралдарының сақталуын қамтамасыз ететін іс-шаралар мен құралдар қарастырылған.

Технологиялық және инженерлік жабдықтарда, технологиялық және инженерлік жүйелердің құбыржолдарында автоматтандыру жүйелерін монтаждаудың басталуына:
бастапқы аспаптарды монтаждауға арналған салмалы және қорғаныш конструкциялары;
тиекті арматурамен аяқталатын Шығыс және деңгей қысымының іріктеу құрылғыларының салмалы конструкциялары;
құбырларға, ауа өткізгіштерге және аппараттарға салынатын автоматтандыру құралдары мен құралдары 

Бақылау сұрақтары:
1. Монтаждық жұмыстарды жүргізуге объектінің құрылыс дайындығы неде?
2. Неге салу конструкциялары автоматтандыру жүйесін монтаждаудың басталуына орнатады? Бұл жұмысты қандай монтаждық ұйымдар орындайды?

3.3 Индустриялық монтаждау. Толық жинақты әдіс.
Автоматтандыру жүйелерін монтаждау бойынша жұмыстар индустрияландырудың жоғары дәрежесімен сипатталады. Индустрияландыру барлық дайындау жұмыстарын тікелей құрылыс алаңында орындай отырып, жұмыстарды өндірудің тиімділігі аз әдістерінен арнайы кәсіпорындарда немесе монтаждау-дайындау шеберханаларында (МЗМ) дайындалған және жиналған тораптар мен блоктарды монтаждауға көшуді көздейді.
Автоматтандыру жүйесін индустриялық монтаждаудың ең прогрессивті нысаны толық жинақты монтаж болып табылады. Толық жинағыш деп құрылымдарды, тораптарды және құбыр және электр сымдары мен қалқандарды жинақтап жеткізу негізінде жасалған, кәсіпорындарда немесе шеберханаларда жиналған және сыналған монтаждау деп аталады.
Толық жинақты монтаждау еңбек өнімділігін арттырады, құрылыс мерзімін қысқартады, монтаждау жұмыстарының сапасын жақсартады және олардың өзіндік құнын төмендетеді.
Монтаждау басқармаларының МДМ әртүрлі (жеке) металл конструкцияларын, құбыр өткізгіштерінің блоктарын дайындайды, зауыттардан келіп түсетін тораптарды, конструкциялар мен қалқандарды ірілендіреді және оларды монтаждалатын объектіге жібереді. Бұл ретте қалқандар оларды орнату үшін конструкциялары бар бірнеше панельден тұратын блоктар түрінде жиналады. Тікелей жабдықта Орнатылатын жергілікті аспаптарды, сондай-ақ орама тораптары бар автоматтандыру құралдарын монтажға дайын түрде монтаждау алаңына жеткізілетін біріздендірілген конструкцияларда құрастырылады.
Бақылау сұрақтары:
1. Бұл полносборный құрастыру тәсілі? Оның артықшылықтарын атаңыз?
2. Ірілендірілген тораптар мен блоктарды құрастыру қайда жүргізіледі?

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *